DE WATERLEIDING OP SCHOUWEN EN DUIVELAND. BURGERLIJKE STAND St. Laurens. Ilel doel van de .gisteren door ons ge maakte reis was Schouwen cn Duiveland en wij bereikten dat Noordelijkste der Zeeuwsche eilanden met de Prov. boot, waarmede ook lal van autoriteiten o.w. de Commissaris der Koningin, en de le den van Ged. Staten, de heeren van Dus- seldorp en Slieger, te Zierikzee aankwa men voor de ol'fxieete opening van de Drinkwaterleiding. Aan de aanlegplaats waren de liecren van den Raad van Bestuur met hun voorzitter, den heer A. v. d. Weijde, ter hegroelinig aanwezig en stonden een 50- lal -auto's gereed. Onder het spellen van het Wilhelmus door het muziekgezel schap „Kunst en lier'' werd voet aan wal gezet en na de begroeting met dit gezel schap voorop naar Concordia gereden, waar koffie met sandwiches e,n Schoüw sche vogeleitjes werd aangie-oclen. Spoedig daarop werd weder in de auto's plaats genomen en ging het over Schud- debeurs, Noordgouwe, Zo-nncmaire, Brou wershaven. lleiiesse en Haamstede, waar over Loeveslein hel Pompstation werd bereikt. Na dezen rit door -de mooiste deelen van Schouwen was men aangekomen was men aangekomen Dij den bron van de waterleiding, die voor menseh en dier van zuLk een groole betteckenis zal blij ken te zijn. Even later kwam ook de amo met enkele andere autoriteiten, die via Zijpe waren gereisd en o.w. zich bevond de heer mr. L. Lietaert Peerbolte. Nadat alten zich bij het machine ge bouw hadden verzameld, nam de heer v. d W e ij d c, voorzitter van den Raad van Bestuur, hol woord en zeide dat na vele jaren van moeitevollen arbeid in 1928 het hoofdbuizennet kon worden Aangelegd en in 1929 kon worden be gonnen met den boulw van het pompsta tion. De vraag, die men zich destijds s-jelde ,wa's, waar is water in genoeg zame hoeveelheid en van goede 'kwali teit? Nadat andere plaatsen om verschil lende redenen niet -gewensebt bleeken, werd in 1911 door -de eerste rangs des kundigen, de heeren P-ennink en Ribbius, hel Westen van Schouwen met de- hooge duinen als -geschikte waterwinplaats aan gewezen, terwijl de opgekomen ontwate- Lerinigs'vrees door *dr. Jenny Weijerman werd ontzenuwd. Onder leiding van "den eersten directeur van 'het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening den heer Van Ol-denburgh wenden tot op 100 M. diepte groo te hoeveelheden water oplglehaald en dit bleek steeds zoet water te zijn. Men moest op het eiland een winplaats heb ben want een duiker van een der andere eilanden, zou wellicht uitvoerbaar, doch veel te kostbaar zijn. Men kon nu. voort gaan met de oprichting eener Maatschap pij cn werd een viertal H.A. grond tot billijken prijs in erfpacht gekregen van het bestuur tier Domeinen. Eén-vier tal -gebouwen werd gesticht, n.l. de ma chinehal met motoren cn po.mpeukel- der, een voorfilter, een naïilter en een re in w a ter ke 1de r Ook de verdere werken der waterlei ding zijn, behoudens eeniigte dienstleidin gen, voltooid. Spr. noodigde daarop 'den dcipefckeur-generaal uit dit pompstation; den naam van ..De Blinkert" te willen geven, na-ar het machtige soms wande lende duin, dat zich er naast verheft en sedert eeuwen dien naam draagt, en het pompstation te openen. De heer mr. Lietaert Peerbolte deelde eerst mede, dat de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid lot zijn groot leedwezen door andere werkzaam heden verhinderd was' ami zijn toezegging onr te komen te voldoen, doch dat hij hoopt spoedig- zelf eens te komen kij ken. Het werk', dat hier to;t sSand is gebracht, is volgens spr. moeilijk! te bef - reiken geweest, ma|pr Zeeland heeft oen igocde'n naam opi het gehield van w>a(|th> 1-eidinigien, het w,asi de provincie-* waar het eerst een -groeps waterleiding werd aangelegd. Het Rijk verleende wel steun, maar vooral het Rijkslb-ur-e.au vo-pir drink- watervoorziening, met name cle directeur de heer Krul staat achter de plannen en Zeeland en Krul werklen samen met succes. Het is een belangrijke dag voor Schou!- wein en Duiveland en spr. weinscht allen geluk met liet behaalde resultaat. Het is spr .een genoegen te kunnen m-eldeltt dat H. M. de- Koningin tot ridder in de Orde vaii Oranje- Nassau Hc'-ejft benoemd den heer W. G. B(oot, burge meester van Burgh en lid van den Rajad Beheer, wien spr. het onderscheidirigs- teeken iii het 'knoopsgat doe:t. Slpr. doopte het pompstation met den naam „Bjlin- kert" en ging daarop met de andieire heeren hel niachinejgelbouw binnen -om de machine in werking te stellen. De lang verwachte- waterleiding was geo pend. - Nadat allen de keurige, degelijk: in gerichte. gebouwen, die van de modern ste machines op dit gebied zijn voor zien, hadden bezocht, vereenigd-e men zich weer huilen en was het de heer ir. J. van Poelgeest, directeur van de Zuid-Be,velandsche Waterleidingmaat schappij -cm lid van de bou.wteildinlgi der Schoüwsche, die eenigie technische me- dedefeli-ngien deed over het pompistation. Spr. zeide dat het duiiniglebietd hier zoo uitgestrekt is, dat xntejn wel k'an ze|ggen; dat het lein allen tijde -o-ok; in d-c( Verife toekomst voldoende water v-o-or het hvee- linlg-ciland kan leveren, e,n dat nog wel van de beste kwaliteit. Hier midden in het Schoüwsche duin staat men 8.50 AI. boven N. A. P. en een terrein vaü 400 bij 100 M,. is in erfpacht gekregen. \Dle werken zijn ontworpen op1 een etmaal capieiteil van 2000 kub. Meter. Da|a» het grondwater niet direct bruikbaar drinkwater is, moesten een ontijzerinlgs inrichting, filters en kelders worden ge maakt. Om stagnatie le- voorkbimen zijn voor elk onderdeel reserves- aangebracht. Het geheel is zoo injgteiricht, dat allies door één man kan worden bediend. Alles werd zoo behngelijk, mogelijk' gemaakt, om dat men netheid en zuiverheid .^enscht in een inrichtingl, waarin het water wordt 'behandeld da,t men lafer rustig en graag zal ge-bruiken als drank en in spijs. v Na deze toie-lichting werd het pomp station weer verlaten en reed men langs Biur-gh, Plompetoren, Vogeleilanden naar Zierikzee terug om zich in Juliana aan een ke urigen, goed verzorgden koffieta fel te vereeniglen. Vlug werd de spijs en drank aangevoerd en er heerschte, ,m-ede door het aanwezig zijn van een strijkje een opgewekte stemming. 'Bij den aanvang' der tafel, las- de heer y. d. W e ij d e het Staatsblad van 1927 voor, bevallende het Kon. besluit tot het verstrekken van een risico garantie voor de N.V. en stelde hij onder instem|miü]g der vergadje-ring voor een telegram- van hulde aan de Koningin te- zenden met dank voor genoemd besluit. Het gespeelde Wilhelmus werd door de aanwezigen st,aa.nde mede-gezongen. Later nam de heer v. d. Wleijide an dermaal het woord, thans vo-or het ge ven va-n een uitvoerig overzicht van de geschiedenis der totstandkoming der Wa terleiding, aan welke redevoering wij '4 volgende onlleenen: Spr. herinnerde er aan, dat een mijn heer I). Q. Muluck Houwer, graanhande laar te Zierikzee, die zijn w'oonpla.aits van waterleiding wilde voorzien met water winning te Noordgouwe, een concessie vroeg. Het was natuurlijk een particu liere onderneming; immers behouden-s hier en daar aan gasfabriek daclit men nog niet, althans hier niet, a,a,n over heidsbedrijven. Het is iets als een le gende geworden. In 1903 Levalte bet eerste jaarverslag der -gezondheidscom missie le Zierikzee 'n overzicht der drink watervoorziening, dat ver van gunstig was en in 1904, 1905 en 1906 werden- een groot aantal onderzoekingen verricht van drinkwater, waarbij slechts enkele monsters goed waren te noemen. Men bleef met klem aandringen op een wa terleiding en toen een in 1908 gedane concessie-aaainvraag bij' den Raad van. Zferikz-eer, het volgende, jaar bleek nie-l serieus te zijn geweest, werd onder lei ding van de Gezondheidscommissie een comité «voor de lot standkoming inge steld. Men dacht nog' alleen -aan een wa- terlei-cling voor Zierikzee, maar daar voor waterwinplaats werd uitgezien naar het duingebied van Schouw'en en de huizen van -daar naar Zierikzee door -de (ge meenten Haamstede, Noordwelle, Seroo-s- ke-Pke en Kerkwerve zouden worden ge legd, verkregen de burgemeesters dier gemeenten ook zitting in het comité. Het bleek, zooals reeds eerder gezegd dal de waterwinplaats moest worden, ge vonden in de hooge duinen. Ce maat schappij heeft een kapitaal van 1.410.000 gulden en een reservefonds van f 166.000 en nu zal het wel zeer eigenaardig klin ken, dal in 1909 heit dure plan f 225.000 zou kosten voor de geheele waterleiding uitsluitend voor Zierikzee slechts f 66.000 Het zou 1911 worden eer er gang' in de zaken kwam door het bezoek der staats commissie voor Drinkwatervoo-orziening. Het buitengewoon gunstig resultaat dei- toen verrichte boringen was oorzaak dat men voor geheel Schouwen-Duiveland wilde gaan aanleggen -en werden pröpa- gandalochteu gemaakt om dc bevolking- de noodzakelijkheid, het nuit en de be hoeften cener drinkwaterleiding uiteen le zetten. In 1916 verscheen een plan met berekening der kosten maar toen waren de prijzen van -ajle materialen, veel' te hoog om voortgang te kunnen maken. Men ging' door met he-t maken van pro paganda en in October 1900 werd in eene vergadering toegankelijk voor alle raadsleden en belangstellenden met 62 legen 13 stemmen besloten de maat schappij op te richten dm gereed te zijn als g-ematigder prijzen zouden intreden. In 1921 bleek dat 16 gemeen,ten wilden toetreden, doch dat 2 nog \bezwaren maakten. Ten slotte namen alle gemeenten d-ee-1 en op 24 Sept. 1921 werd' de acte van oprichting der N.V. door notaris' Bier- masz gepasseerd. Daar het rijk niet incer |voor 41/3 pet. geld beschikbaar site-lde ,maar wei- Licht voQr 6 of 61/4 pot. wa-t te hoog werd geacht, kwam de zaak schijnbaar op hel doode punt. Dc Raad v-a-n Beheer werkte echter door en hield op 19 Aug1. 1921 eene vergadering met de gemeenten om het voorstel tot invoering der ver plichte aansluiting te behandelen. In deze richting wordt voortgegaan en in 1925 komt ook de Commissaris der Koningin met een kernachtig woord te Oosterland en Brouwershaven de ver plichte aansluiting aanbevelen. Alle ge meenteraden werden bezocht en ten slotte verklaarden 15 gemeenten zich voor verplichte aansluiting, een verklaart zich garant te willen stéllen voo>- het geen te kort zal komen in geld. De di recteur-generaal der Volksgezondheid kon zulk een garantie stellig niet goed keuren en werd in de statuten de ver plichte aansluiting opgenomen, benevens de clausule van de genoemde garantie. De gemeenten Haamstede en Renesse verdwenen als aandeelhouders, terwijl Bruinisse spoedig ook de verplichte aan sluiting invoerde. In 1927 had de eerste verplichte stor ting van 10 pet. op de aandeelen plaats, waardoor de vennootschap inderdaad in werking kwam. De Raad van Beheer zag in dit met algemeene stemmen ge nomen besluit een ovatum van vertrou wen der aandeelhouders. Hij had gebruik gemaakt van de gelegenheid de buizen bij aanbesteding te koopen voor lagen prijs van 1 7.90 per 100 K.G. voor de rechte stukken. Het kapitaal werd ver kregen van de Rijksverzekeringsbank voor 4% pet. Een bouwdirectie of bouw- leiding werd ingesteld bestaande uit de heeren Ilcken en van Poelgeest, wie spr. voor hun arbeid hulde en dank brengt. Het heeft tien jaar geduurd voor men tot de voltooiing kwam, en meer dan eens heeft de Raad van Bestuur zich de vraag gesteld; zullen wij slagen? Men heeft volgehouden en de waterleiding is vol tooid en de exploitatie en het onderhoud is in handen gelegd van den in 1929 be noemden directeur, den heer J. H. Scheuerman. Het vertrouwen in hem ge steld, heeft spr. bevestigd gevonden tij dens de 9 maanden, dat de directeur in functie is. Spr. hoopt, dat het den heer Scheuerman gegeven moge zijn, de waterleiding tot bloei te brengen, tot bloei in dien zin, dat na verloop van tijd de tarieven zullen kunnen worden ver laagd. De waterleiding is voltooid en spr. uit de hoop, dat zij èn voor de thans levend-en èn voor volgende generatiën zal voorzien in het voorrrecht der ver schaffing van goed drinkwater in toerei kende, ja in ruime hoeveelheid. Gods onmisbaren zegen ruste tot in lengte van dagen op deze onderneming. Spr. wijst er verder op dat men zeer velen noodig heeft gehad om het zoo ver te krijgen. Waar hij reeds hulde bracht aan H. M. de Koningin, past nu een woord van dank aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijvefrheid, aan den directeur-generaal der Volksgezondheid, aan het Rijksbu reau voor Drinkwatervoorziening, in de personen ven de heeren Krul en Ir. Liefrinck; aan den heer Oldenburgh, die de boringen in de duinen leidde, aan den inspecteur der Volksgezondheid, den heer v. d. Velde, en ook voor zijn aan wezigheid aan den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat, den heer van Spanje, omdat de weg van Zierikzee naar Zijpe, die wel. rijksweg zal worden over de volle lengte een hoofdbuis heeft. Zich tot den commissaris der Koningin richtende bracht spr. dezen dank voor de wijze, waarop hij hem altijd heeft willen aanhooren en voor zijn raadgevin gen, maar ook als voorzitter van Ged. Staten -en mede dit college en zijn leden voor het voorstel tot verleening van 3/3 in de risico garantie van f 168.000. Spr. stelt het daarom op hoogen prijs dat de Commissaris en cle leden van Ged. Staten met dein Griffier de opening wil den bijwonen, waarmede zij hun voor durende belangstelling in de watervoor ziening toonen. Spr. richt zich verder tot den hoofd ingenieur en -den ingenieur van den Prov. waterstaat, de heeren van Leeuwen en Swaters, die vele werkzajamheden hadden in aansluiting met verleende vergunnin gen enz. Zich richtende tot de gezondheids commissie verwacht s-p-r. dat deze in haar verslag' over 1930 dc -opening der water leiding zal herdenken met verwijziuug naar hare 24 voorafgaande jaarversla gen, waar telkens deze -aanleg werd be toogd. Vooral wijst spr. op het oud-lid dier commissie, den 82-jarigten heer B. Giljam, die steeds groot voorstander was en lot spr. zeide „Maak wjait voort, ik hen al zoo oud en ik zo-u zoo- -graane de kraan dér waterleiding n-o-g eens in mijn huis hanteeren". De kraan kan geopend worden, zegt .spr. lot den heer Giljam Na ook nog: genoemd te hebben de aanwezige heeren der domeinen, direc teur De Jong1 en ingenieur Yerhocevcn, sloeg spr. een blik in de toekomst. Daarbij richt spr. zich lol den direc teur der It. H. B. S., den heer dr. De Noo, -omdat op scho-ol zooveel kan ge leerd worden op dit gebied; den direc teur van het postkantoor cn dan tot alle burgemeesters, wethouders, raads leden, secretarissen en ontvangers der aangesloten -gemeenten, de verte-genw'oor- digers der naast, gelegen waterleidingen], den correspondent der Nederlandland- sche bank, -de verteg'en'wloord-i-gers der spaarbank, de directeuren van Koole zoons bank en de Scheldébanlk; notaris Biermasz, de Schoüwsche leden der Ka mer van Koophandel, de vertegenwoordi gers van den Kring Schouwen der Z. L. M. (welke kring een schitterend bloem stuk zond), de uitvoerder® der werken, de eigenaars die hun -auto ler beschik king stelden, het bestuur van Vreemde lingenverkeer. Van de oorspronkelijk in den raad van bestuur gekozen leden zijn er slechts drie over, de heeren J. G. v. d Hav-e J. A.. Legemaat en mr. A. J. F. Fokker ontvielen door den dood, de heer Prak te en mr. Polvliet vertrokken naar Bil t- holven en Willemstad op- Curacao en spr. stelt voor aan deze heide heeren een telegram te zenden 0111 hen te danken voor de bewezen diensten aan totstand koming'. Hiertoe werd' besloten. Na-dal de heer v. d. Weijde zijn reicle mei krachtig- applaus had liooren be sluiten was het de burgemeester van Zie rikzee, de heer J. C. Bannink, die- in een humoristische toespraak er op wees- hoe goed het is dat de regenbakken, die hij schetste als modderbakken, vervan gen worden door de- Mrinkwaterleidinjg,, ook al zal de oude toren "van Zierikzee mét verwondering vragen hoe men er toé gekomen is een -concurrente in het plant soen op te richten. Dhr. L in den berg li u-it Wemeldin-ge sprak namens de zustermaatschappijen igeilukwenschen uit, terwijl de heer M. K. K r e p e 1 dit namens' niet-officieel aanzititenden deed, maar dit niet kon vol eindigen, omdat men reeds een h-aLf uur te laait was. De tafel werd opgeheven en met „Kunst en Eer' aan het hoofd gln-g het na-ar hel plantsoen, naar den watertoren. Hier nam de heer v. d. W,eijde an dermaal het woord en wees' erop-, dat hel tijdstip gekomen was 0111 een -and-er voornaam de-el der waterleiding, den wa tentoren, officieel in te s'chajk-eilen in het bedrijf. Toen bleek, dat de St. L-ievens Monsterloren niet geiskhikt was voor de wa lervoorzienin-g moest een de.sbetreffennd plan worden opgegev-ern. Spr. zelf be- treur't dit niet, omdat het ook hem te (gewaagd voorkwam dit bouwwerk van den Mechelschen bouwmeester Kelder mans in 1452 met een gewéldig ge wicht le gaan belasten. Ook moest het schoone aspect v-an Zierikzee worden behouden en spr. meent, dat men "daar i.n ge-sla-agd is, wat de schoonste- hul diging is, die a-an de bouwdirectie kan worden gebracht en sp-eci-aal aan den heer Heken, den ontwerper. Waar de bouw van den toren eein gevaarlijk werk was, maakl spr. er melding van met -groole dankbaarheid, dat geen acciden ten zijn voorgekomen e:n dat deze toren geen mens'che-noffer heeft gekost. Er zijn aan den toren 18 Schilden aan gebracht, op 16 daarvan komen de wa pens van de 16 toegetreden gemeenten voor, de andere twee wachten op Haam stede en Rene-sse. Spr. verzocht ten slotte den Commis saris der Koningin den watertoren in gebruik té willen stellen en te openen. De CommissarisderKoningin wees er op, dat hij zich na hetgeen reeds gezegd is tot een kort woord kan bepalen en in hoofdzaak mede namens het Prov. bestuur hartelijke gelukwen- schen aanbiedt. De autorit deed zien, dat er op Schou wen een feestelijke stemming heerscht, hetgeen in Duiveland vermoedelijk ook wel het geval zal zijn. Daar bestaal ook alle aanleiding toe, want een der bron nen, welke de ontwikkeling der welvaart van dit eiland krachtig zal kunnen be vorderen, is geopend. Na langdurige maar met groote energie en toewijding voortgezette voorbereidende maatrege len, waarbij tal van moeilijkheden moes ten worden overwonnen, is ten slotte e-cn werk tot stand gekomen, hetwelk voor deze landstreek van uitnemend be lang mag worden geacht. De drinkwater voorziening ten platte lande is een belang, hetwelk zoowel van particuliere zijde als van overheidswege zooveel mogelijk dient te worden bevorderd en spr. acht het de plicht der overheid daarbij hare medewerking te verleenen. Het prov. bestuur van Zeeland is niet altijd die meening toegedaan geweest. Vóór 1912 stelde het Dag. bestuur zich op het standpunt, dat er geen aanleiding bestond om de voorbereiding van plan nen voor een drinkwatervoorziening ook maar in eenige mate financieel te steu nen. Het achtte het in hoofdzaak een hygiënisch belang en meende dat het de taak van het Rijk was daarvoor zorg te dragen. In 1912 stelden Ged. Staten echter voor een zeker bedrag te voteeren als bijdrage in de kosten der voorberei dende maatregelen voor het onderzoek op Tholen, mits het Rijk het dubbele ten zijne laste zou nemen. In de zomerzitting namen de staten dit aan. Twee jaar later ging men een stap verder en besloot tot eene risicogarantie ten gunste der Thool- sche plannen. Eveneens in 1914 werd aan het waterleidingcomité voor Schouwen en Duiveland een bijdrage van f 2700 in de kosten van voorbereiding toegezegd, en later aan de in 1921 opgerichte N.V. een risico garantie toegezegd van ten hoogste 5 pet. van het aanlegkapitaal ad f 1.740.000. Al is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat dit besluit minder aan gename gevolgen voor de provincie zal kunnen hebben, vertrouwd mag toch worden, dat door eenparige aansluiting aan het net en door een juist financieel beleid het risico, hetwelk de provincie draagt, niet zal behoeven te worden aan gesproken. Wanneer men zich met ver- eenigde krachten voor de goede zaak inspant, dan zal succes niet uitblijven Spr. brengt namens het prov. bestuur hulde aan allen, die aan de voorbereiding en de uitvoering der plannen hebben medegewerkt, niet alleen zullen zij nu en later op den dank der bewoners van het eiland aanspraak kunnen maken, maar spr. acht het ook zijn plicht hen namens de provincie oprechten dank te brengen voor hun arbeid, hunne inspan ning en zorgen ten bate van 't algemeen belag. Onder leiding van hun onvermoeiden voorzitter hebben alle leden van het Comité en later van den Raad van Be stuur met groote energie en toewijding de zaak doorgezet ten zich niet idoor tegenslagen doen afschrikken. iRoven hen allien steekt echter in ver diensten wal dit werk Weli-pif één piep. soon uit, wien in de allerhoqgtste mate dank en lof m-oet worden (gébracht. Zich tot den he-er v. d. Weijde richtende zegt spr. dat alle wellen, dat hij het is<die >:|an Schouwen en Duiveland de drinkwater leiding' heeft be-zorgd, met hart en ziel heeft hij aan de voorbereiding gewerkt en, dank zij zijne stoere volharding en igro-ote doorzettingskracht, is dit werk tot -een goed einde -gebracht. Wjann-eer er moeilijkheden uit den weg waren te ruimen en hoevele malen is dat niet voorgekomen,' dan was hij de man -o-p wiens sterke schouders de zware taaie! kwam te rusten.. Hij \w-ais hel, Idie nilmrnfer heeft gewanhoopt aan het doel, hetwelk hem vo-or ooge-n stond en zijn warme liefde vo-or dit eiland iglaf hem de kracht om aoor te tasten en alles tot een (goed einde- te brengen. De drinkwaterleiding vo,or Schouwen en Duiveland is zijn werk. Vele jaren heeft hij daaraan ge werkt, zijn groote gave van hart en hoofd daaraan gegeven en met vaste hand is hij op het einddoel af|gjestevend en heeft dat thans 'bereikt. Hoevelien zijn er niet bij werken met langdurige voorbereiding het eindresultaat niet zelf meer mogen beleven. Voor hem een sa tisfactie dal hij op dezen daig1 de leildlinfg polgl in handen heeft. Den hartgreindigteh W-episch, uit spr. dat het den heeir v, !d. Wteijde igejgevep moge z-ij!n nog vele jaren vap het bereikte su-coeis getuige le zijn. De voorbereiding van de waterleiding in Schouwen en Duiveland' moge ten voorbeeld strekken aan andere deelen yan bet gewest, opdat ook aldlaar met g'ro-ote ePpsgezindliei-d gearbeid worde in onderling vertrouwen em met even gro-ot succes als op dit eiland. Thans elan de ontvangen ulitnoodiglng gevolg (gevende, spreekt de Commissaris den wensch uit, dat de drinkwaterleiding Mij. Schouwen en Duiveland zich krach tig moge ontwikkelen en dat weldra zal blijken, dat zij voor het eiland een rijke bron van voorspoed en welvaart mag worden igenoemd. Na het uitspreken van deze woorden opende de Commissaris de dubbele deur, van den toren, die tot nu toe bevv'a,akt was door de Zierikzeesche padvinders. No,g zou het woord voeren Ir. Ilcken. De tijd drong echter en men kon nog even luisteren naar "het toepasselijk lied der schoolkinderen onder leiding van den heer P. de Bree, begeleid door Kunst en Eer. Toen moest men zich voorafg-egaqn door het muziekgezelschap naar de boot spoeden, die op vertrek la-g te wach ten. De gasten verlieten het oude stedeke, maar daar bleef het feest tot laat in den. avond. Reeds had des morgens het Carillon zich doen hoore-n, des middags had het muziekgezelschap „Nieu'vv leven" uit Ouwerkerk muzikale wandelingen ge maakt terwijl te 5 n>ur hurigiemeester B,an- nink de fontein in het Havenpark open de. Des avonds speelde „Kunst en Eer" in het Havenpark, en trok daarop naar de Nieuwe Haven, waar duiuzenden hel af steken va-n een groot vuurwerk g'adè sloegen. Te Zierikzee werd vrij: veel gevlagd en ook in de andere plaatsen in ieder geval van de ope-nhare gebouwen. In de hoofdplaats v-an Schouwen, hadden en kele winkeliers een extra étalage ge maakt en o. a. trof ons de zeer toepas selijke hij den heer P. Klok op de Ap pelmarkt, een rotspartij: met een fontein. Zierikzee en Schouwen zullen -den dag van gisteren niet spoedig vergeten. Zeker verdiend was de groote hulde aan den heer v. d. Weijde op verschil lende wijze gebracht. Middelburg. Van 30 Mei tot 2 Juni: Bevallen: L. Adam geb. Wielemaker z.: M. School meester geb. Brand d.M. C. de Pagter geb. Schelfaut z. Overleden: A. C. Wasch 76 j. ongeh. d.; M. P. Iloelse 82 j. ongeh. d. Gedurende Mei. Ondertrouwd. Wl. Ma- rinissen 23 jr. en P. S. van Belzen 21 jr.; F. Hamelink wedn. 42 jr. en Wl. C. Kiel wede. 38 jr.; J. Koole 29 jr. en C. Kweklkeboom, 29 jr.J. Mesu 51 jr. en C. J. Jansen 32 jr. Getrouwd: W'. Marinissen, 23 jr. en P. S. van Belzen 21 jr.; F. Hamelink 42 jr. en Wi. C. Kiel 38 jr. Bevallen: M. Bommeljé geb. Wisse,, zoon. Electr. Drukkerij G. W. DEN BOER, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 6