ONME PANTSERKRUISERS Vreest geen Examen tweede blad van de provinciale zeeuwsche middelburgsche courant van woensdag 4 juni 193 0. No. 13 0. de sterrenhemel in nederland in de week van 4—11 juni des avonds te 11 uur m. t. 12 uur z. t. HET LAND VAN ARBED EN HADIR. 2 K MILLÏOEN TON STAAL PER JAAR. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. WEERBERICHT etc. 4 Juni. Barometerstanden. Thermometer. Weersverwachting van het K. N. M. I.s Donderdag 5 Juni. HOOGWATER VLISSINGEN. Donderdag 5 Juni 9.24 21.50 Vrijdag 6 Zaterdag 7 Zondag 8 Maandag 9 10 35 22.59 11.37 23.58 12.28 24.46 13.16 Dinsdag 10 1.B0 13 59 Woensdag 11 2.12 14 36 RECHTZAKEN. Arr. Rechtbank te Middelburg. Verduistering, ZUID Het charmante Luxembergsche groot hertogelijke paar is weer naar zijn va derland teruggekeerd; laat ons thans, na dit vriendelijke en prettige bezoek aan Nederlands Vorstinne, eenige aandacht wijden aan een der belangrijkste peilers van het zelfstandige «Luxemburgsche eco nomische volksbestaan: zijn metaalindus trie. Vooraf iets anders ter oriënteering: hoe groot is eigenlijk dat groothertogdom? Het antwoord moet luiden, dat het heelemaal niet groot, doch klein is: on geveer als onze provincie Drenthe, welke met zijn 2662 K.M.S oppervlakte Luxem burg in dat opzicht nog met 75 K.M,: overtreft. De bevolking bestond er, vol gens de laatste volkstelling van 1927, in totaal uit 285.524 zielen; zoo men het precies wil weten: 147,597 mannen en 137.927 vrouwen: 48.333 van de iotale bevolking waren vreemdelingen (17 hoofdzakelijk werkzaam in de metaalin dustrie. De bevolking is voor het allergroot ste deel roomsch-katholiek: tegenover 275,952 aanhangers van dezen godsdienst staan er slechts 4001 protestanten, 1771 joden, 359 lieden welke nog een anderen godsdienst zijn toegedaan en 3441 gods- dienstloQzen. De bevolkingsdichtheid is in Luxem burg echter vrij groot: 100 menschen per K.M.2; het neemt daarmede de 6e plaats in Europa in,wanneer we althans San Merino, de Azoren en Madeira buiten beschouwing mogen laten. De grootste afstand van Noord naar Zuid bedraagt er 82 K.M,, idem van Oost naar West 57 K.M. En, om maar meteen met de deur in huis te vallen: dat betrekkelijke kleine groothertogdom nu is een der grootste ijzer- en staalproduceerende landen ter wereld! Wanneer men het is een klein statistisch grapje, maar niettemin geoor loofd uitrekent hoeveel kilogrammen gietijzer per hoofd der bevolking ver schillende landen produceeren, dan over treft Luxemburg met zijn 9000 K.G./pers. per jaar zelfs verre België (met 440 K.G./ pers.) Frankrijk (met 230 K.G./pers.) en Duitschland (met 146 K.G./pers.). Even wel: ook zonder deze, in hun aanwendig misschien aanvechtbare, verhoudingscij- fers is de productie geweldig; hier volgt er een staatje van over enkele der laat ste jaren. Erts (ton). IJzer (ton). Staal (ton). 1919 3.112.472 617.422 366.231 1924 5.333.580 2.157.170 1.880.800 1928 7.026.832 2.770.061 2.554.753 Ruim 2J4 millioen ton staal per jaar dus: men ziet het, dat Lu xemburg in het Europeesche economi sche concert een der eerste violen mede- speelt, ja, 't heeft zelfs een concertmees ter geleverd. Want de Luxemburgsche metaalindustrie had een zeer belangrijk aandeel in het tot stand komen van het Internationale Staalkartel, waarvan de zetel in de hoofdstad des groothertog- doms gevestigd was, terwijl een Luxem burgsche staalmagnaat die tevens een voortreffelijk mensch was, Emil Mayrisch, het voorzitterschap er van bekleedde. En na diens dood, tengevolge van een auto ongeval, werd wederom een Luxembur ger, Aloys Meyer, tot voorzitter van het Staalkartel benoemd. Wanneer men verder nog weet, dat Luxemburg 47 hoogovens heeft, en dat het in 1913 meer gietijzer produceerde dan zijn zooveel grooteren buurman Bel- terwijl het nu nog bijna evenveel als België en als Groot-Brittannië produ ceert; wanneer men berekend vindt, dat de wereld-gietijzerproductie in 1926 op 78 mill, ton, de wereldstaalproductie op 92 mill, ton te schatten is, waarvan Amerika 57. „Dan heeft hij een wonderbaarlijken dubbelganger „Maar wat denk je dan van hem?" vroeg zij, „Ik geloof, dat hij zich voor iemand anders uitgeeft en dat hij bevreesd is, dat hij zal erkend worden door hen die hem reeds van vroeger kennen." „Neem je er genoegen mede, als ik je op mijn eerewoord verzeker, dat hij wer kelijk mijn oom is „Zeker zou mij dat afdoende wezen. Natuurlijk zou ik je gelooven, Felicia, en ik zou wellicht bereid gevonden wor den de gansche zaak als onoplosbaar op te geven." „Dat zou juist zijn wat ik wilde. Hoor dus goed toe: ik verzeker je op mijn eer, dat hij mijn oom is en zijn naam werkelijk Delora luidt." „Maar waarom laat hij je dan alleen achter en sluipt van de eene schuUplaats naar de andere alsof hij een misdadiger 911 resp, 40 millioen en 48 millioen ton le vert, en dat Luxemburg van het restant 2% millioen ton ijzer en 2XA millioen ton staal op z'n eentje voortbrachtdan zal men het met ons eens zijn, dat dit naar zijn oppervlakte kleine land met recht zijn plaats inneemt onder de mo gendheden, welke meetellen. Voor den wereldoorlog, toen Luxem burg in een zeer innige tol-unie met Duitschland verbonden was (staatkundig is het sinds het Weener Congres 1815 zelfstandig) oriënteerde de metaalin dustrie zich, zeer tot haar voordeel, ge heel op Duitschland; voor de 95 zijner productie, welke het groothertog dom exporteert, vond het daar een ge makkelijk afzetgebied. Door en na den oorlog wenden deze banden verbroken en hoewel tegen zijn aanvankelijk voornemen sloot het groothertogdom een tolverbond met België. De Duitsche maatschappijen konden uit den aard der zaak toen moeilijk blijven bestaan en de Luxemburgsche metaalindustrie ging zich op België oriënteeren. Daarbij ondervond zij aanvankelijk vele en soms heel ernsti ge moeilijkheden, o.a. doordat de Belgen, geheel tegen den verdragsgeest in, eigen metaalindustrie door speciale spoorweg tarieven bevoorrechtten. Langzamerhand echter worden deze moeilijkheden opge lost nu. De vreemdeling, die van het vriende lijke centraal-station in stad-Luxemburg komende, de Avenue de la Liberté opwan' delt, vindt daar halverwege aan zijn rech terhand een zeldzaam mooi, in blanken zandsteen opgetrokken en met fraai beeldhouwwerk versierd groot gebouw. Boven de ingangspoort staan de letters ARBED gehouwen en wanneer hij den voorbijganger vraagt, wat dit beduidt, dan luidt het antwoord misschien wel „Die Arbééd, das ist Letzeburg, un' Let- zeburg, das ist die Arbééd".... Dat is dan nog wellicht niet zoo heel ver mis ook: dit toch is het hoofdgebouw van Luxemburgs grootste metaalconcern, n.l. de „Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange," welke met de „Sociétés Ter- res Rouges" 26 van de 47 hoogovens ex ploiteert. De tweede groote maatschap pij in den lande luistert naar den naam van HADIR, hetwelk wil zeggen Hauts- fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange; zij heeft nog 13 hoog ovens in bedrijf. (De effecten bezitter komt de namen Arbed en Hadir (Ingez. Med.) „Maar dat is iets waarnaar jij niet nieuwsgierig behoeft te zijn", antwoord de zij. „Ik heb je de waarheid gezegd. Wil je nu doen wat ik je vraag of niet Ik weifelde een oogenblik. Zij bracht mii werkelijk in het nauw. Ten slote zeide ik: „Felicia, ik tgpet wel doen wat je mij vraagt. Zoo je mij beveelt heen te gaan dan zal ik dat doen, maar vindt je het zelf wel erg vriendelijk mij zoo volkomen in het du'scer ie laten rondtasten? Laat ik om een voorbeeld te noemen, er aan herinneren' liet ik er met nadruk op volgen, „hoe in den nacht, toen dat monster van een Louis den jongen Braziliaan de hersens wilde inslaan en mij er voor laten opdraaien, hij met je heeft staan praten als gelijke." „Oom maakt gebruik van de diensten van Louis", antwoordde zij. „Ik laat me hangen, als ik begrijp, hoe hij gebruik moet maken van de dien sten van zulk een kerel, wanneer The;t een eerlijke zaak is", verklaarde ik. „Het is ook niet noodig dat je het be grijpt. Je behoort niiet tot de politie. .Te- hebt met al die dingen niets te maken." „Maar ik heb met jouw te maken!" riep ik opgewonden uit. „Felicia, je maakt mij bijna woest, wanneer je op die wijze spreekt. Je weet opperbest, dat het geen nieuwsgierigheid is, die mij de tanden op elkaar deed klemmen en zweren, dat ik de waarheid omtrent dat Boogisle: 772.3 te Kopenhajgien Laeg-ste: 745.8 te Akureyri. Hoogste en laagste temperatuur van gistermiddag tot hedenmiddag 12 uur: Hoogste: 64 gr. Laagste: 57 (gr. Matige tot zwakke O. tot Z.-O. wind.' Meest licht bewolkt. Droog weer in het N. In het Z. drooig, behoudens kans op onweer. Iets warmer. Zon op 4.43; onder 9.14. Licht aansteken alle rijwielen, motor rijtuigen en andere gij- en voertuigen 9.44. iMa.an op 2.33 n m.; onder 2.22 v.m. Volle maan 11 Juni. Z o mer t ij d. wel eens in zijn beursnoteeringen tegen, vermoeden we). Wanneer men tegen het vallen van den avond de Vrijheidsavenue verder afloopt, dan komt men aan de geweldige Adolfs- brug, welke de twee wanden van de diepe en breede Petrusse-kloof in één grooten boog overspant. En wendt men, staande midden op die brug, den blik naar het Zuid-Westen, dan is de hemel daar fel-rood gekleurd, als stond zij in brandDat is Luxemburgs mijnen- en hoogovengebied, 't kanton Esch, waarin 's lands rijkdom en welvaart gegrondvest zijn. En meen nu niet, dat het de schoon heid ontbeert want al is het woeste en minder vruchtbare Noorden des lands de „Oesling" voor den toerist mis schien aantrekkelijker met zijn oude burchten, steile bergen en uitgestrekte wouden toch heeft ook dit land van ertsmijnen, hoogovens en walswerken zijn zanger gevonden in den radicalen idealist prof. Nikolai's Welter1), die in zijn gedichtenbundel „Hochofen" met liefde het „Land der roode aarde be zingt: „Sei gegrüszt mir, Land der roten Erde, Land der Arbeit du!" Inderdaad: Luxemburg is een land van arbeid en welvaren ook dat heeft het met Nederland gemeen. J) In den wereldoorlog minister van on derwijs; thans inspecteur-generaal van het onderwijs: Luxemburg; daar te lande bekend auteur en schrijver van een be langwekkend boek over Luxemburg in den wereldoorlog: „lm Dienste", Voor de Arr, Rechtbank alhier werd gisteren behandeld de zaak tegen C. P, H. 56 jaar, handelsreiziger te Middelburg, in voorarrest, verdacht van le. verduiste ring van een geldsbedrag van f 32.60 ten nadeele van de firma Focke en Mehzer te Amsterdam in 1929 of 1930, en 2e ver duistering van een geldsbedrag groot f j 18.45 in 1929 of 1930 ten nadeele van de N.V. Handels Maatschappij v.h, Ernest alles zou ontdekken. Ik heb dat gedaan omdat ik jou er in gemoeid zie, omdat ik in je geloof, Felicia,omdat ik je lief heb Zij lag gedurende een zalig oogenblik in mijn armen. Daarop rukte zij zich los. „Is je dat ernst, Austen?" vroeg zij fluisterend. „Hooge ernst", antwoordde ik plechtig. „Ik ben overtuigd zelfs, dat je Wel weet dat het mij ernst is." „Dan moet je nog voor korten tijd ge duld hebben. Je moet wachten totdat oom zijn zaak heeft afgewikkeld. Dat zal nog maar zeer korten tijd duren. Kom ons dan weer een bezoek brengen en herinner ons dan aan je broer. Je zult dan alles begrijpen en ik ben overtuigd, dat je dan ook nog ten volle bereid zult zijn ons uit te noodigen op de villa te komen logeeren," „En wanneer ik dat doe?" „Dan komen wij, wees daarvan over tuigd. En nu vaarwel, Austen, ik moet maken dat ik weg kom. Zoo juffrouw Müller ontdekt, dat ik uit de kamer ben ■weggevlucht, houdt zij mij een week lang gevangen." Ik deed de deur voor haar open. Ik had haar op dat oogenblik nog eenmaal aan mijn hart willen drukken, maar juist toen ik mij tot haar vooroverboog, hoor* den wij het geluid van voetstappen en zij snelde weg. Ik keerde terug in mijn OlERSTE KW. ©VOLLE MAAN d LAATSTE KWARTIER NIEUWE MAAN VENUS MARS JUPITER SATURNUS Steeds, later gaat de zon onder en steeds later wordt het donker, daarom moeten we onze kaartjes van den ster renhemel ook steeds voor een later uur teekenen. Deze, voor de maand Juni, is voor 11 uur middelbare tijd geconstru eerd, dat wil zeggen voor 12 uur zomer tijd. Zoo hoog als hij op onze breedte maar komen kan, staat de Schorpioen met de roode ster A n t a r e s in het Zuiden; de Maagd met S p i c a gaat al lang zamerhand weer onder en de Schut ter verschijnt weer: zooals men ziet, komt de planeet Saturnus, welke we langen tijd misten, daarmede weer op onze kaartjes voor. Venus gaat in het N.W, net onder, zij is kort na zonsonder gang mooi als avondster te zien. Jupiter Frissen te Amsterdam, zijnde de op brengst van een hoeveelheid doo,- ver dachte ten behoeve van voormelde N.V. verkochte kopjes, schoteltjes en bon- bondoozen. Verdachte werd rechtskundig bijge staan door Mr. Hugenholtz, advocaat te Goes. Dooj- den President ondervraagd er kende verdachte de feiten te hebben ge pleegd, hij heeft evenwel niet bet doel gehad zich te verrijken. Ook geeft ver dachte toe meerdere malen wegens ver duistering en oplichting te zijn veroor deeld. Hij heeft thans niet opzettelijk de gelden tot zich genomen, maar is bijna een jaar zonder werk geweest, en moest in zijn onderhoud voorzien. •De Officier van Justitie aan het woord komende, vindt dat de straf thans niet gering mag zijn voor verdachte, die zich steeds aan alle mogelijke feiten schuldig maakt. Verdachte maakt steeds hotel schulden en betaalt niets. Van alle kan ten komen er bij het O. M. klachten over verdachte's optreden binnen, en hij gaat steeds op dien weg door. Spr. kent hem al langen tijd en er is van alles met ver dachte geprobeerd. Wanneer deze eerlijk wilde zijn, kon hij volgens spr. best den kost verdienen, doch wil dat niet en maakt zich steeds schuldig aan flesschen- trekkerij. De maat is thans vol,»en de Officier eischt wegens verduistering tweemaal gepleegd, 9 maanden gevange nisstraf. De verdediger van verdachte ts van meening dat het le ten laste gelegde feit kamer, en stak een sigaret op. Dat was chis hel einde van mijn poging om voor spion te spelen! Ik had mijn woord ge geven, kon niets meer beginnen. In den loop van den avond begaf ik mij naar het Claridge Hotel en zocht mijn broeder op, „Ralph", zei ik „.handhaaf je je aan bod, dat ik naar Feitham zal gaan om wat te jagen, dan neem ik dat gaarne aan en vraag een paar vrienden mij ge zelschap te houden." „Best, Austen", antwoordde hij. „Het zal den ouden Heggs ook pleizier doen. Het zou toch ook wel wat erg zijn, als er niemand kwam jagen Ik kom later ook nog eens kijken. Hoe staat het met die Delora's?" „De oom is zoek en het nichtje acht het niet goed alleen te komen. Misschien hooren wij later nog wel wat van hen." Ralph keek me een beetje nieuwsgierig aan, maar zeide niets. „Maar zal jij je bier niet erg eenzaam gevoelen in je eentje?" vroeg ik. „Neen", antwoordde hij hoofdschud dend, „ik heb heel wat te doen en vóór het einde van de maand kom ik zelf ook kijken. Wie vraag je te logeeren?" Ik noemde een paar namen van ken nissen, die vermoedelijk nog wel in de stad zouden zijn, maar toen ik mij zette om lien te schrijven, bekroop mij een on overwinnelijke tegenzin om mij zeiven is van de kaart verdwenen. Er staan drie maantjes op deze kaart. Er worde nog eens weer op gewezen, dat op de kaart het Oosten en het Wes ten verwisseld zijn; dit is noodzakelijk om te voorkomen, dat de kaart een spiegelbeeld van den hemel zou bieden. En de ervaring heeft geleerd, dat de ori ëntatie daardoor zeer bemoeilijkt wordt. Nu is het heel eenvoudig, wijl men den ganschen hemel toch niet ineens in het oog vatten kan. Bij het aanschouwen van den N. W.-lijken hemel draait men het kaartje zoo, dat de rand tusschen Noord en West naar den beschouwer is toegekeerd, overziet men op de kaart dan niet meer dan het vierdepart, dat tusschen N„ W. en het midden van de kaart gelegen is, dan stemt dat overeen met den N.-W.-hemel. niet is bewezen. Verdachte heeft de goederen op eigen naam verkocht en op eigen naam de gelden geïnd. Het 2e feit staat ook volgens verdediger, vast. Pleiter is van meening dat de straf door het O.M. gevorderd, te hoog is. Ver dachte heeft zich steeds kleine bedragen toegeëigend en heeft steeds de bedoeling gehad de gelden terug te geven. Namens verdachte verzoekt verdediger invrij heidstelling, v/elke door de Rechtbank wordt geweigerd. De Officier van Justitie repliceerende zegt dat hij het verweer van verdediger kan indenken, want die kent verdachte niet zoo goed als hij. Met dezen ver dachte is volgens de Officier van Justi tie, niets te beginnen, ofschoon verdachte eene goede verkoopkracht heeft. Verdachte zegt, dat de Officier heel goed weet, dat de handel thans slecht is. Verder legt verdachte een schriftelijk verweer over aan de Recht bank. Uitspraak 13 Juni a.s. want or is een middel dalt U kalm houdt en waardoor Uw geest helder blijft. Mijnhardl's Zenuwlabletten behouden U voor zenuwachtigheid. Ze Zijn verkrijg baar in kokers van 75 et. hij Apolh. cn Drogisten. (Ingez. Med.) te dwingen op Feitham te blijven. Ook al tnocht ik mij niet in de zaken mengen, ook al moest ik mij afzijdig houden icwijl het spel werd gespeeld, toch kon ik niet aannemen, dat het plan van "Louis en de lankmoedigheid van Felicia op hetzelfde doelden en ik koesterde de onaange name doch zeer sterke overtuiging, dat zij om den tuin werd geleid. Van haar gezichtspunt uit was het inderdaad alles volkomen aannemelijk. Wat zij mij had gezegd scheen wel geschikt om alle be zorgdheid weg te nemen. To'ch kon ik mij ze]ven niet overtuigen, dat zij het bij het rechte einde had. Op de een of andere wijze was er een conflict te verwachten tusschen Delora en Louis of tusschen Delora en de geheimzinnige arbiters over kwaad en goed. Ten slotte noodigde ik niemand uit en besloot ik alleen naar Feitham te gaan, ten einde daar van den vroegen morgen tot den laten avond te jagen. Wanneer ik volstond met nu en dan enkele buren te gast te vragen op een jachtpartij, dan bleef ik vrij om heen te gaan op het oogenblik, dat ik noodig was. Dat oogenblik zou komen, daar was ik diep van overtuigd. Ik zou een oproep van haar ontvangen en ik moest ten allen tijde gereed staan om haar te bulp te komen. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 5