er besté Alison's Custard Powder Agent Veevoederfabriek WECK D.DEJiSEBJr.V^dei Rijwielhandel. JUUT en KHOOH MJWIELEH. iFdioeF Fordsorv LLfMCADVEGTENTIEN qodste, PURE OF GjOEDKOOPE KILOMETERS? Leupen's Zelfrijzend Bakmeel Leupen's Tarwebloem Leupen's Maizena Verkrijgbaar bijS, J. K L EI N E PIE R STOOMEN, VERVEN, ONTVLEKKEN, OPPERSEN N.V. Ververij GEBR, HQEKSEMA, Veevoederfabriek een Agent» VC^ 0 R0ZEM0ND. BEDVEEREN-, KAPOK- MATRASSENFABRIEK VERTEGENWOORDIGER WINKEL JUFFROUW De nieuwe Ford Tudor-Sedan Hj. LINCOLN 2?outeviseli« BU3JS, DAM. f—taiï voedo®e Jos, l«h"S van Costumes, Mantels, Japonnen, Fr. Br. onder motto Veevoederfabriek, te zenden aan de Bureau dezer Courant. Alleen hiermede kan men „wecken" Alleenverkoop MIDDELBURG. Half en Half GRAVENSTRAAT I 200-199. Gevraagd: Öebt gij U èr wel eens rekenschap van gegeven, dat gij bij aanschaffing Tan een auto per slot van rekening kilometers koopt? Als morgen aam ^en dag de tarieven van de openbare middelen van vervoer verdub beld zouden worden, zou dit terécht uw verbolgenheid wekken. Welnu, waarom weifelt U nog? Door de aanschaffing van, een FORD-automobiel koopt U een zuinig en bedrijfs- zeker vervoermiddel, dus goedkoope kilometers. baat LT door een proefrit overtuigen, dat ook wat de rij-eigenschappen en het gemak voor den bestuurder en de overige inzittenden aangaat, de FORD een eerste-klas fabrikaat is, dat al uw eisch.en bevredigt.. N.V. NEDERLAND5CHË FORD AUTOMOBIEL PABRIEK,ROTTERDAM Official Ford DealerM, DE DREU Co. Goes. Beug Zoutevisch Electro-Monteur vraagt Kosthuis. Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart 8.- 8.— 9.— niscui» uitsluv H£l4eI Pti®» «IO ten* V eeo slof(co g£» - «rsn»' «el4eI kpapr®dhaP,e" fcU,elS het AeeuUI To datJtde^ W°ldC In elk pak bevindt zich een plaatje voor het Album ONZE NEDERLANDSCHE JEUGD IN NATIONALE DRACHT Traag het Gratis Receptenboekje ROTTERDAMSCHB KADE O 246 MIDDELBURG 't vlugst, 't best en 't goedkoopst. MIDDELBURG, Lange Burg 111, Tel. 121. VLISSINGEN, Walstraat 51. Een zeer bekende en concurreerende vraagt voor stad en omgeving, speciaal bij de directe verbruikers, tegen flinke provisie. Zij die op de hoogte zijn met de voedering van vee, genieten de voorkeur Geen last bij den inmaak hebt U als U groenten en fruit steriliseert in de INMAAKGLAZEN merk Wegens beëindiging der zaak en verkoop van het pand, Markt C 11, van den geheelen voorraad Sigaren, Sigaretten en Tabak. Vanaf den 2den Juni ontvangt elke kooper van 10 sigaren 11 stuks, terwijl bij kistjes-verkoop aanmerkelijk grootere reductie wordt gegeven. Enkele restant par tijtjes worden tegen ongewoon lage prijzen opgeruimd. Aan het zelfde adres te koop een prachtig goed onderhouden Massief eiken Winkelopstand, benevens dito Toonbank met mar meren blad. Wed. J. QUIST. Ruime sorteering in Aanbevelend vraagt voor het bezoeken van Bedden- Meubel en Manufactuur- zaken in de Provincie Zeeland een goed ingevoerd (op provisiebasis). Br. onder no. 85 Bur. v. d. blad. Van ouds gerenommeerde, reeds ingevoerde Sigarenfabriek vraagt voor Walcheren op provisiebasis, liefst Sigaren winkelier te Middelburg. Reflectanten gelieven zich onder No. 82 te wenden bureau van dit blad. goed bekend met Dameshandwerken Sollicitaties schriftelijk. Brieven onder letters H. P. Bureau van dit blad. JTofor4 cylinder 40 rem-P.K'. Achterbrug: speciale constructie, waardoor gewicht gedragen worde op het einde van de ashuizen, niet door de draaiende assen. Remmen; 2es, alle van het inwendig-uitzet» tende type en geheel ingesloten. Stuurove r ren ging: oastélbaar -worm- en sectortype. Veeren: bij zonder soepel. Schokdemper»': „Houdaille", dubbelwerkend type vóór en achter. Voorruit: Triplex onsplinterbaar glas. Vootnaamste blanke deelea van roestvrij staal. Het van ouds bekende en beste adres voor Nieuwe Zoutevisch, Gedroogde Schol en Scharren is bij de Firma M. VERBURG Zn. Gravenstraat. Beste Nieuwe Prachtige Blanke Visch 80, 50 en 35 ct. p. p. 4 anbevelend, llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllHIII Deze advertenties kosteri van 15 regels 85 cent, bij vooruitbetaling. Met motto 10 cent hooger. EvangelisatieBogardzaal Donderdagavond 8 uur Da. Waardenburgs van Wemeldinge, MIDDELB. ZIEKENFONDS. Spreekuur voor restituties, lid maatschap enz., iederen Donder dagavond van 89 uur ten huize van den Secr., Heerenstraat H 143. DAMES! Bespreekt Uw tijd voor vakkundig Haarknippen, Onduleeren, enz. Th, A. SCHIPPERS, Kapper, L. Noordstraat 28. TeL 400. Terstond gevraagd een nette DIENSTBODE en een LEERLING-KELLNER. Adres: Theetuin Hotel „Union" Vlissingen. DIK VET SPEK 80 cent per Kilo. GESMOLTEN REUZEL 100 cent per Kilo. WAGENAARSTRAAT E 216. M. J. BOK. Te huur gevraagd: een nette Boven- of Benedenwoning of huis alleen, door echtp, zonder kinderen. Huurprijs 250 a 300 p. j. Br. ond. lett. K. C. bureau v. d. blad. Gevraagd voor Amsterdam bij ge goede menschen (2 personen) twee nette meisjes, één voor de keuken en één voor binnenwerk. Hoog loon. Aanb, Koningsweg 27, Vlissingen. Te koop gevraagd: GEBRUIKTE BLOEMPOTTEN, in elke hoeveelheid. J. SANDERSE - KARELSGANG. Ten kantore der Groentenveiling kan geplaatst worden EEN VOLONTAIR Eigenhandig geschreven brieven aan de Directie. Morgen op de Markt, tegenover de Fa, Boasson, mooie partij Perkplanten en Hanggeraniums in soorten. Aanbevelend, C. DE KLERK. Morgenmiddag Gekookte Lever. Eigengemaakte Rookworst 50 cent per pond. Vleescbhouwerij K. St. Pieterstraat, J. DE MUNCK. Gezouten Vet Spek 65 cent, Gezouten Mager Spek 75 eent, Zuiver Gesmolten Reuzel 80 cent, alles per kilo. Vleeschh. HAKKER, Tel. 345, Vraagt Van SIuf)i ZANGZAAD, met vogelplaatje, „DE ROODE TOREN". Ontvangen 1ste kwaliteit Rook- vleesch, 18 cent per ons. Fijne Boterhamworst 12 cent per ons. De Winkel De Zeeuwsche Boerin Korte Gortstraat. Nog eenige adressen gevr. in Middelb., waar dagel. MELK aan huis k. w. bez. a 10 ct. per Liter. C. AARNOUTSE, Melkveehouder, Middelburg, Oude Vliss. weg. WASCHMACHINES, WRINGERS - ONDERDEELEN, W ASCHTE1LEN F. J. v. AARTSEN, Spanjaardstraat. Met de a.s. Feestdagen naar de „Bellevue", de van ouds bekende Speel- en Theetuin. Is een pracht- wandeling langs O. VI. weg, Gr. Abeele over met het veer. Aanb. TE KOOP een Duiventil met 2 Duiven. Adres Dwarsstraat O 205 i. Br. m, pr.opg. Rubensstraat 13, Eindhoven. Ter overname aangeboden een Zaak in Kaas, B iter en Eieren, Comestibles enz. Ruime winkel. Br. letter A, Bur. dezer Cit. Vlissingen, Middelburg, Rotterdui en tusschengelegen plaatsen Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee, met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Uren van vertrek in Jnni: v. Vliss. Donderdag 5 Vrijdag 6 Dinsdag 10 Woensdag II Donderdag 12 Vrijdag 13 v. Midd. vm. 8. 11 11 11 v. Rott. vm. 9.- 11 V 11 11 9.— Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgen» on 12 uur, naar Middelburg gevare«j Informatiën te bekomen te: Expeditie-Onderneming v.b. ERVEN G. VDSL Middelburg: B. EENHOORN. Vlissingen: W. v. OÖSTSRHQUIL Dordrecht: GEBRa. BUITENHEH Electr. Drukk. G. W. den Boet Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 4