SliomgsÉrgJtZooin' VOSSEN DE GROOTE MODE S. WIENER Co. de Hofstede Old England AURORA RIJWIELEN Oostkapelle. MAKEN VRIENDEN EN VRIENDINNEN. winkelhuis HET OORDEEL YAN DEN ARTS. N.V. H. ENGLEBERT's AUTOMOBIELHANDEL Badpakken op Walcheren Ie HiNelL, DONDERDAG 12 JUNIMIDDELBURG. KAAS. ZUTPHEN. Magazijn „EXCELSIOR" „DE VIJGETER", Fa Gebr. HILDERMSSE, engeland. BEKENDMAKINGEN. MARKTBERICHTEN. Advertentiën: bosschaart. bergen op zoom EEN NIEUW GEBAKJE. 0. J. DR0NKERS ZOON. Te Huur of te Koop gevraagd te Middelburg een op goeden stand. Zutphensche Courant, SCHITTERENDE COLLECTIE VANAF 22,50 DOMBURG. in het openbaar verkoopen: Theresiastraat 145 Bezuidenhout 71 Den Haag Tel. 72085 Opgericht 1898. FILIALENUtrecht, Nachtegaalstraat 75—75a. Telefoon 13073. Middelburg, Korte Delft Telefoon 626. GIDSEN- en PLATTEGRONDEN ANTWERPEN, BRUSSEL, LUIK Belgisch Spoorboek. Automobiel en Rijwieikaarten ZAKATLA3SEN BURGER HOTEL-RESTAURANT „HLIM'V Lange Delft - Middelburg in Katoen e» Wol. Zomer-Oudepgoedepen X Wilt U een beslist STERK en BETROUWBAAR X RIJWIEL? Een fiets prima in alle opzichten voor iagen prijs? Vraag eens bij Uw leverancier X haar de bekende X Verkrijgbaar In ALLE uitvoeringen Vanaf f 58 - X Sta er op een AURORA te krijgen Uw fiets moet goed zijn bewaarder (J. H. Thomas) heeft reeds belangrijke betrekkingen met 3e domi nions en om de betrekkingen tuss'chen de rijksdeelen te bevorderen helb ik hem verzocht 'het ministersambt voor de do minions te aanvaarden. Hij heeft dit aan genomen. Later zal worden bekend ge maakt hoe de arbeid voor de werkloos heidsbestrijding zal worden verdeeld. -Churchill vroeg of de premier wilde nagaan of het mogelijk is om door ophef fing van andere departementen te maken dat er geen nieuwe lasten op de schat kist kwamen. De premier antwoordde, dat dit geen -pie uwe ontdekking was en dat deze zaak niet aan zijn aandacht was ontsnapt. Vernon Hartshorn zal Thomas als ze gelbewaarder opvolgen. Een miuisterieele icommfssie waarvan Thomas lid zal zijn, zal voortaan aansprakelijk zijn voor 3iet •werkloosheid sprobleem. Koning George van Engeland is gis ter 65 jaar geworden. Er werd een groote parade gehouden van de „Horse Guards" begunstigd door prachtig weer. De Ko ning kon deze echter wegens zijn rheui- matiek niet bijwonen. Hij! werd vertegen woordigd dopr rijn oom, de hertog van Connaught. In totaal namen 1900 per-- sonen aan de parade deel. Het aantal werkloozen bedroeg op 26 Mei 1.770.100 of 10.640 meer danJ dal 'week tevoren en 637.819 meer dan heli vorige jaar. DUITSCHLAND. Gistermiddag ontlastte zich een on woers'bui boven het Moeseldal bij Tra, ben Trarbaeh. Verschillende wijnbergei werden geheel vernield. De bevolking werd door klokken gewaarschuwd. He verkeer staat stil. De mlaterieele schj&J de is zeer groot. Omtrent de zitting van het Rijkslka binet. die tot hedennacht ver na ééi uur duurde, wordt medegedeeld dat het Kabinet tot overeenstemming kwam in zake de voorstellen tot dekking der rijks •'begrooting. De tot in details1 uitjgewerktej 'besluiten van welgevenden a,ard zullen door het Kabinet in zijn zitting van mor gen behandeld worden. ITALIË. De „Vossische Zeitung" meldt uit Genua, dat het internationaal emigran tenbuis aamrde haven van Genua, in dien afgeloopenl nacht door onbekend geble ven oorzaak is ingestort. Tal van emigranten werden onder duj puinhoopen bedolven. Er zijn reeds ver scheiden© dooden en in totaal 50 ge wonden .geborgen. Onder het puin moe ten zich n,otgl ongeveer 40 personen be vinden. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Mid delburg brengen ter openbare kennis dat van 30 Mei 1930 af op de gemeente secretarie ter visie is gelegd de ver zoeken met bijlagen van DE SINCLAIR PETROLEUM COMPANY S. A. te 's- Gravenhage om vergunning tot het op richten van een ondergrondsche Denzine bewaarplaats in perceel, kad. bekend, gemeente Middelburg in Sectie D, uo. 2612, plaatselijk gemerkt wijk L,, no. 77fa gelegen aan de Korte Noordistraat; en DE N.V. AMERICAN PETROLEUM COMPANY te 's Gravenhage om vergun ning tot het uitbreiden van de onder grondsche benzine-bew aarplaats in per ceel, kadi. bekend, gemeente Middelburg in Sectie D, no. 2824, plaatselijk gemerkt wijk C, no. 19, gelegen aan de Lange Noordstraat dat op Vrijdag den 13 Juni a.s. des voormiddags ie 1134 uur ten raadhuize gelegenheid zal zijn tegen deze verzoe ken 'bewaren in te brengen en deze mon deling' of schriftelijk toe te lichhten, alsmede dat zoowel de verzoekers als zij. die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór genoemd tijd stip op de gemeente-secretarie van de ter zake ingekomen schrifturen kennis kunnen nemen; dal ingevolge Circulaire v,an den Com missaris der Koningin d.d. 2 November 1907 A no. 4688, 3e afd. NIET, tot be roep gerechtigd zijn zij, die niet over eenkomstig' art. 7 der II inderv et voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen ten einde hun be zwaren mondeling' toe te lichten. Middelburg, 30 Mei 1930. Burgemeester en Wethouders voorn., P. DUMON TAK, voorzitter. M. VAN DER VEUR, secretaris. Oostbu rg, 4 Juni. Tarwe f 10.25— 10.60, chevalier 6.50, haver 6.25 erwten 11.50, bruine boonen 12. 453STE STAATSLOTERIJ. 5de klasse. 10de lijst. Trekking van- Dinsdag 3 Juni. Prijzen van f 1000: 316 383 3655 8078 13059 205j>9 20985 f 400: 3811 5090 14665 17473 18510 f 200: 984 1674 8599 11850 13597 18938 f 100: 951 1787 6419 12050 15024 15899 18048 19763 PRIJZEN VAN f 70. 3902 4936 4977 19568 19653 4930 4942 14312 19619 NIETEN. 3855 3942 4963 14357 19629 3897 4921 4970 14365 19668 3934 4928 14307 14377 19671 3935 4954 14313 14383 Abonnementen en Advertentiën voor dit 'blad worden aangenomen door den Agent E. FLIPSE. Gstrouwd: J. 0. KRAAMER en P. J. REIJNIERSE die, mede namens wederzijdsche familie, hun hartelijken dank be tuigen vnor de vele blijken van belangstelling, voor eu bij hun huwelijk ondervonden. Middelburg, 4 Juni 1930. Hiermede betuigen wij ook na mens onze kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkinderen onzen hartelijken dank aan allen die be wijzen van belangstelling toonden bij onze 50-jarige echtvereeniging op 19 Mei j.l. G. TEERLINCK. N. TEERLINCK-BALJEU. Middelburg, 4 Juni 1930. Voor de vele blijken van be langstelling, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze dochter en geliefde zuster DINA VAN HERCULES, betuigen wij onzen hartelijken dank inzonderheid aan H.H, Dr. Weijl en Dr. Hoorweg, Directrice, Hoofd zusters en Zusters van het Pavil joen. DE FAMILIE VAN HERCULES. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij het overlij den van onzen geliefden man, vader, behuwd- en grootvader CORNELIS LEIJNSE, betuigen wij onzen hartelijken Hank in het bijzonder aan de firma Bos man en an Goozen en haar per soneel, Uit aller naam, Wed. C. LEIJNSE— Middelburg, 4 Juni 1930. Ondergeteekenden betuigen hun nen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun 35-jarige echtvereeniging onder vonden. W. A. DE GROOTE. C. A. DE GROOTE-BROEKE. Middelburg, 4 Juni 1930. De Heer en Mevrouw F L D STRENGHOLT—SCHWIEP betui gen hun hartelijken dank voor de bewijzen van deelneming, die zij mochten ontvangen bij het over lijden van hun innig geliefde Moe der en Behuwdmoeder, Mevrouw Weduwe HENDERIKA CATHERINA STRENGHOLT— LACKROY. Amsterdam, Juni 1930. ALGEMEENE VERGADERING op DONDERDAG 5 ÏUNI des namidd ags 3 uur in het Schuttershof Punt van Behandeling: Wijziging der Statuten Mr. WOLDRINGH^Ïhqop, L. ONDERDIJK, Secr.Vp°e0nrn.itter' P. J. ASSELBERGS Cz. Opgericht 1882 Bedient de eerste Families in Zeeland. Oordeelkundige behande ling der goederen. Voortreffelijk ingericht volgens veeljarige prac- tische ervaring. Prijscourant en inlichtingen gratis. Het Kantoor van den Notaris J. L. VAN DER HARST te Mid delburg is gevestigd Korte Noord straat L 81/82 en geopend van 9 4 uren, Zaterdags van 91 uur. Onder genoemden Notaris be rusten de minuten van de Notaris sen Mr. H. C. Ittmann en J. W. Verhulst, standplaats gehad heb bende te Middelburg, en I, C, Vet- hacke en W. S. Bosch, standplaats gehad hebbende te Vlissingen en de door Notaris Van der Harst al daar verleden acten. VERKADE'S BISKWIE, wordt door mij rechtstreeks van de fabriek ontvangen, en is in ruime sorteering geregeld versch verkrijg baar. Halve blikken gemengd, met groote albumplaat, zijn het voor- deeligste. Ook kleinere blikjes in verschil lende soorten, alsmede Parijsche en andere Wafelen. Aanbevelend, S. J. KLEINEPIER. Steeds voorradig prima Goudsche-, Edammer- en Leidsche Kaas in verschillende prijzen. Zie onze Etalages. Firma M. VERBURG Zn. Gravenstraat. Goedkoop en goed 10 cent per ons; 2214 ct, per y2 pond. Per 3 ponds- blik f 1,20. Brieven met opgaaf van prijs onder letter Z Boekhandel firma G. VERHEULE Goes. Zfj, die wenschen te ADVEB- TEEREIV te ZUTPHEN EN IN DE GMAAF1CHAP, worden opmerk zaam gemaakt op de uitgevers W. J. THIEME Sc Go. door welk dagblad daar de meest afdoende publiciteit wordt geboden MIDDELBURG. 't Groentje Al Ooststraat A 5 Vraagt even Uw aandacht voor haar specialiteiten in BAD- EN STRAND ARTIKELEN, Badmantels 80 diverse dessins van af 4,75; BADCOSTUUMS, Firma GOLDFISCH in wol en katoen, moderne kleuren en teekeningen. BADMUTSEN, BADSCHOENEN enz. HUTCHINSON STRAND- en GYMNASTIEK in zwart en wit, elk paar gegarandeerd voor loslaten. TRE TARN WANDELSCHOENEN, het neusje van den Zalm. Aanbevelend, A. DE KAM. Notaris J. c. PAAP tc Vlis singen zal op Vrijdag 27 Juni 1930, 's nam. 2 uur, in de Oude Vriendschap" aan de Groote Markt te VLISSINGEN, bestaande uit Woonhuis, Schuur en verdere Gebouwen, jjBosch en Tuin en Bouw- en Weilanden, aan den Vroonslag onder K0UDE- KERKE, groot H.A. 6 51.05 (17 Gem. 77 R) te veilen in 15 per- ceelen en diverse combinaties. Gedrukte notities met kaart zijn op aanvraag verkrijgbaar ten kan tore van voorn Notaris tegen be taling van f 0.25. Twee uur 's nachts is «een tijd voor opont houd. Wanneer ik op den starter trap, meet de motor reageerea onmiddellijk 1 Ik rijd een Nash „400". omdat ik arts ben an geen technicus. Mijn werk is het genezen 'van menschenziekten ik kan mij niet' bezighouden met het in orde brengen van een defecten motor. (Het principe van da Dubbele Ontsteking is het eerste, dat mij in de Nash aantrok. Het is een uitvinding, die onmiddellijk ieder wetenschap pelijk aangelegd mensch, met zijn aangeboren neiging tot nauwkeurigheid, treft- Het spreekt vanzelf, dat 2 bougies samen beter werken dan éénevenals 2 handen, 2 oogen. 2 ooren. Dat is de reden van mijn onbegrensd ver trouwen in de Nash „400". Bijna eiken nacht i word ik voor een dringend geval opge roepen en nooit heeft mjjn Nash mij in den steek gelaten. „Ik vertrouw op deze automobiel, evenals ik dat doe op mijn instrumenten". Kenmerkende eigenschappen van de Twin Ignition Eight zijn o.a.: nieuwe kopkleppen motor, 8 ej/ï, in lijn dubbele ontsteking 9 X gelagerde krukas oentrale chassis smering ingebouwde automatische ra4iateur3huttera ■*- hydraulische schokbrekers onverspUnterbaar glas rondom, enz. Voorhanden bij BOEKHANDEL - L Noordstraat Afzonderlijke logeerkamers vanaf f U.80 tot f 1.50. Ook familie-kamers beschikbaar. Logies met ontbijt vanaf f 1.30 tot f 2.25. Soep, Aardappelen, Vleesch, Groente en 'Dessert vanaf f 0.80 en hooger. Pracht gelegenheid voor gezel schappen. Amsterdam, Singel 109, telef. 42791. Den Haag, Wagenstraat 119, telefoon 10557. Rotterdam, Schiedamschedijk 47/51, telefoon 53713. Deze hotels staan onder beheer tan het Leger des Heils. IPrima 21 ETALAGE. Fabrikai en. ZIE ETALAGE.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 3