BEURSNOTEERING EÏS ONDERWIJS. SPORT WISSELKOERSEN. Berichten uit de tweede oplaag van ons vorig nummer. LAATSTE BERICHTEN. BURGERLJKE STAND. iandel, Nijverheid en Visscherij AFLOOP VERKOOPINGEN AFLOOP AANBESTEDINGEN Verkeerswezen, Post en Telegrafie. GEMENGD NIEUWS. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. AMSTERDAM, 4 Juni. Het eerste getal is de vorige n!oleering het tweede die van heden. Ned. '22 A-B, (f 1000) 102%. Ned. '18 (f 1000) 102%—102%'. Cert. 78%—7 85/8 Cert. N. Wi. S. 64%'—64%. Duitschl. 100 OM. 106. Eng. W>. L. '29/47 (50-200) 102%'. A. Amst. 1825/8—181%. A. Rott. Bankv. 108%—109. C. Fisk. Rubb. Cy. 3% C. Un. States St. Co. 173%—170%, C. Centr. Publ. Serv. 39%39. C. North. Am. Cy. 125—125. Borneo Sum. H. Mij. 157%157%. A. Singkep Tin-M. 152%148. C. Shell Un. O. C. 21% A. Java-Chin.-Jap.-L. 82% A. Rott. Lloyd 146 A. St. M. Ned. 154—153. A. Amst. Thee C. M. 651/2-6— 65%. C. Peru 0. Pref. 45 A. Erie Sp. M. 46% A. Kansas City S. 72%—72%. A. Southern R. 113— C. Union P. R. 226—225. A. Kol. B. 172%-17034!. A. N. I. Hand. (f 1000) 153%—153%. C. N. H. Mij. (flOOO) 170%—170. A. Alg Kunstz. U. 101%-2—100—97%L A. v. Berkel's P. 110% C. Calvé-Delft 125—120%'-1%. A Cent. S. Mij. 50%— 49%! A. Holl. Kunstz. Ind. 84% A. Intern. Vise. 30%30%. A. Küchenm. Int. Acc. 144%-5% 143-40%. A. Küchenm. I. Ultr. 125% C. Marg. Unie (f 1000) 279-84—272-66%. A. Ned. Ford A. Mij. 278—280. A. Philips' Gl.f. 380-5—378-5. C Anaconda C. 121%—120-1. C Bethlehem St. 95i%—94-%\ C Foklker Air 253/8-5/a— 251%'-%'. A ANIEM (N/Bi.) 308%—307?$ C. Ass. Gas en El. 38%—37%. Benoemd tot onderwijzeres aan de Chr. school te V e e r e mej, M. van Leeu wen, thans tijdelijk werkzaam te Loos duinen. Geslaagd te 's-Gravenhage voor het voorloopig machinisten diploma de hee- ren S. de Vos te N. en St. Jooslfend G. van Damime, te 's-Gr a ven polder en G. de Graag te G o e s, leerlingen vat den machinistencursus verbonden aan d< Ambachtsschool te Middelburg. Dinsdag aanvaardde prof. dr J. H. F. Umbgrove het ambt van hoogleeraar in de geologie ,aan de Technische Hoog|e- school te Delft met het uitspreken eener rede getiteld: „De tegenwoordige gedaan te der Koraalrif-problemen." Herziening der Lager-onderwljswet. Naar „de Tel." verneemt, zal Vrijdag avond een plenaire vergadering van de staatscommissie tot herziening der Dager- Onderwijswet plaats vinden onder leiding van prof. mr. Rutgers. De heide sub-commissies moeteu zoo goed als geheel met de haar opgedragen taak gereed zijn, zoodat de resultaten van haar werk thans door de geheele com missie moeten beoordeeld worden en de definitieve lezing der verschillende in October jl. nog niet vastgestelde artike len moet worden bepaald. Diaarbij: be hoort o.m. het belangrijke hoofdstuk om trent de opleiding en de examens. Examens Hoofdakte. De Minister van Onderwijs, K. en \V. Heeft benoemd in de commissiën, wélke in 1930 belast zijn met het afnemen van de examens ter verkrijging van de akte •van bekwaamheid bedoeld in art. 77b der wet tot regeling van het lager onder<« wijs van 17 Augustus 1878 (Staatsblfcc loo. 127) te Rotterdam: a. tot lid en voorzitter, J. Pa te Schiedam b. tol lid en ondervoorzitter: C. Wifj 1© Middelburg^ c. tot leden1: J. C. de Glopper te (Rost terdamM. Knol te Gorincltem; ff. W' Van Bjrink te Rotterdam; M. Hoebergér te 's-Gravenha|g!e; A. Korsten te Rotter dam; C. Groen te Gorinche'm; P. M. van Leeuwen te Dordrecht; dr. II. Huizenga te Middelburg; P. van Bergen te Rotter dam; J. van der Worp te Oostb-urjgj; M. P. Simmer te Rotterdam; d. tot plaatsvervangende leden: F. den Eerzamen te Rotterdam; S. Steimerdinjg te RotterdamJ. Brinkman te Rotterdam; W. A. J. M. Sroux te Zierikzee; clr. J. WL de Vries le Rotterdam; S. Visser te Go rincbem; J. Muiderman te Rotterdam; E. Mos te Middelburg; J. A. Wortman te Rotterdam; J. J. Gieten te Hulst; P. Puyvendijk te Dordrecht; J. J. C. Star- kenburg te Rotterdam. Te 's-Gravenhagp is tot pla,atsvervani gjend lid o.a. benoemd de heer R. van der Welle te Middelburg. Nieuwe wereldrecords zwemmen. Hel slot van de Berlijnsche sportcon- gressen werd gevormd door het congres van den Internationalen Zwembond. De voorzitter verwelkomde de vertegenwoor digers van achttien landen w. 0. Neder land. "De wereldrecordlijst geeft êlf wereld records te zien, welke alle erkend wer- C. Ass. Gas en El. 38%-%32%-5/g. C. Middle Wlest Ut. 345/8—34.' A. Alg. Expl. Mij. 194-7-192%. A. Boeton Mb. 142-38142. A. Kon. Petr. Mij. 397-9%—396%-7%. C. Cont. Oil Cy. 26%-%—25%-6%. A. Holl. Am. Lijn 3130%. A. Kon. Ned. St. M. 67%64. A. N. Sich. U. 171-2—172%-1%. A. Cult. Mij. Vorstenl. 129—129. A. H. A. 459%-50%-453-50. A. Jav. Cult. Mij. 335-30%331%'. A. N. I. Suiker U. 225-224%-5. A. Deli Batavia 338-33— 338-30. A. Deli Mij. 358%-5-350-49. A. Senebah 376%-2-372-70. C. Chicago Milw.. 19-%—19 A. „Am.. R. C. 135%-3%-134%-l. A. Deli-Bat. Rubb. Mpij. 8583%-%. A. Hessa Rubb. Mpij. 149%144%. A. „Serbadjadi" S.-Rubb. 9995%. A. V. I. C. Ond. 85—S6. Ned. '17 af 1000) 4% 101%—101%, A Zeeuw. Hypb. 100%—101 Va- Dito 41/2 pCt. 98%98%. A Bank Ass. 55.%. 1 e Ned. Hand. Mpij. 175-175%'. A. Kon. Mij. De Schelde 90 C. Farenind I.G. 183%—181%-2. A. Houthandel Alberts 97%—84% ex div. A. N. I. Spoor 188—189. Prolongatie 2-1%— 2-1%. (Wegens zendstoripg niet compleet.) WISSELKOERSEN, 4 Juni 3 Juni Londen 12.08% 12.081% Berlijn 59.351/2 59.341% Parijs 9.751% 9.751% Brussel 34.71 34 71 Zwitserland 48.14i%' 48.121% Kopenhagen 66.75 66.55 New-York 2.48% 2 48 3/4 'den. Amerika is op deze lijst vertegen woordigd met zes nummers. Nederland 'met 2 nummers, n.m.l. 500 Meter vrije slag; Marie Bifejunj', 7 min is sec.; 23 Maart 1930 te Brugge en 100 yards rug: 1 m. 21 sec.; 17 Nov. 1929 te Den Haag. VERVOER HERKAUWENDE DIEREN. De minister van Biinnenlamdsche zaken en Landbouw heeft met ingang van 6 Juni verboden, het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens uit het overig .gedeelte des rijks, naar een kring omvattende de provincie Zeeland. ONDERSCHEIDING. Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau de heer W. G. Boot Wz., lid van den Raad van Beheer van de N.V. Waterleiding Mij. Schouwen en Duivel and, burgemeester en secretaris der- gemeente Burgh. OPVOLGER VAN MR. VERKOUTEREN., Als opvolger van mr. Verkouteren is als lid der Eerste Kamer aangewezen Dr. C. J. K. van Aalst te Amsterdam. DE MOORD AAN HET BEZUID-ENHOUT Het Haagsch gerechtshof heeft evenals de Haagsche rechtbank deu gewezen, tramstalionchef te Iloogeveeu W|. K. v. d. M. wegens doodslag op mevr. Odem aan het Bezuidenhout en de poging tot doodslag op hare huishoudster mej. Hol- stein veroordeeld tot twintig jaren gevangenisstraf. Zoowel het O. M. bij de rechtbank als bij het Hof hadden, levens lange gevangenisstraf ter zake van moord en poging tot doodslag geeischt. STAATSLOTERIJ. Op onderstaande nummers vielen de volgende prijzen: (Onder voorbehoud), f 1000 3325 '4955 6970 14760 20097 f 400: 2405 11550 f 200: 3250 9409 12196 14173 16982 17923 'f 100- 466 4220 4633 533 6238 5438 7057 9216 10614 13344 16136 18696 18916 BEURSOVERZICHT. AMSTERDAM, 4 Juni. 3 uur. V. D. Affaire heden weel' tot in minimum ingekrompen, gedrukte stemming en on- geanimeerd 'beeld. Er vormde zich een kleine hoek' in de Philips \aand., die opnieuw van aanbod te lijden hadden tengevolge van de allesbehalve tendenz ini Londen. De koers1 reaigleerde dan ook weer enkele procenten. Het fonds daal de tot beneden 270. Aku's daalden beneden den pari-koers. Oliewaarden: Koninklijken enkele pun ten lager, maar herstelde zich vervolgens gedeeltelijk. Rubbers flauw daar het hoo- gere peil van New1 York en Londen1 slechts aarzelend werd overgenomen, terwijl daar later weer een teruggaande lijn werd gevolgd. H.V.A.'s iets boven de vorige slat- koersen inzettend, doch gaven later dit avance weer prijs. Prolongatie 2— 1% pet. DE VESUVIUS IN WERKING. ROME, 4 Juni. De Vesuvius is weer in werking. Er wordt steeds oncter- aardsch gerommel gehoord. Middelburg. Van 2—4 Juni. M. Jansen, geb. Cle ment, z.; J. Bosteiaar geb. Bos, d„; M. Geervliet, geb. Roth, d Overleden: C. Hoogesteger, wed. W. E. Tissot v. Palot, 54 j.; J. A. Roskam, ongeh. zoon 19 j P. J. van Aartse, man van E. Marijs, 41 j P. J. Brombacher .ongeh. d. 32 j. Koudekerke. Van 16 tot en met 31 Mei. Getrouwd: F. de Groot jm. 25 'j. en Wl. M). Nieu- wenhuijze jd. 22 j. Bevallen: P. Brasser gfeb. Reijnierse d.A. Dourleijn geb. Van der Sloot, d. (levenloos); S. P Slabber geb. Hubregtse z. Zierikzee. Van 24 tot 31 Mei. Getrouwd: L. Leij- ten jm. 35 j. en A. A. Guddé j.d. 25 j.1; Chr. Hiltóbrand jm. 26 j. m K. G. v. Tiggelhoven jd. 21 j.Wi. A. Bliek jm. 26 en G. E. Rood jd. 23 j. Bevallen: N. van der Schelde géb. Bom z.; J. S. Weltevreden geb. Beije d.; J. G. Wlaterman geb. Brandsma z. Overleden: J. A. Pagé 11 m. zoon. Cultuur Maatschappij Soember Moedjoer, Aan de op 20 Juni te houden verga dering der Cultuur-Maatschiappij Soem ber Moedjoer wordt vooorgesteld 4 pet. dividend uit te keeren. Notaris Wl Hioole'n heeft Dinsdag in het café Westdorp in het openbaar ver kocht: I. Een hofsteedje 'bestaande uit "huis eö! schuur, aau den Kleinen Cadjet- we(g te Serooiskerke B' 151, op en met ongeveer 6 A. 58 cA. of 50 roiejden erf en b-oomgaard II. ongeveer 24 A. of 183 roeden Moest- land. Samenvoejging perc. 1 en 2. Koo- per A. Flipse te Middelburg vooirt f 1250. De N.V. Meelfabrieken der Ned. Bakkerij te Rotterdam hebben aan den aannemer P. J. de Bourgraaf te Wemel- dinge, opgedragen het maken van een nieuwe beschoeiing vóór de Meelfabriek te Middelburg voor 32275. Door Ged. Staten werd hedenmor gen aanbesteed het uitvoeren eener verbetering van den weg, voorkomende op het Provinciaal wegenplan en gelegen in de gemeenten 's fleer Arendskerke en Heinkenszand. Eerste perceel wegvak gelegen in de gemeente 's Heer Arendskerke van den Rijksstraatweg Goes-Middelburg tot de grens tusschen de gemeenten 's Heer Arendskerke en Heinkenszand Raming f 31.600, Tweede perceel wegvak, gelegen in de gemeente Heinkenszand van de bij per ceel 1 genoemde grens tot de kom van die gemeente. Raming f 39.900, Inschrijvers waren: J. H v, d. Ven Vlissingen resp. f 43.900 en f 34.980; L. G, J. v, d. Ven, Koudekerke, resp. f 43.900 en f 30.950; W. Wandel, Schoon- dijke resp. f 43.600 en f 32.036; W. J. Walput te Tholen en J. van Loon te Hal steren resp. f 42.600 en f 35.500; W. v. d. Linde, Kattendijke f 40.900 en f 39.900; M. K> Knuist te Goes en J. Knuist te 's Heer Arendskerke f 39.175 en f 29.888; Firma F. Duinhouwer, Goes f 38.300 en f 28.950. Het Engels'che stoomschip- Pas:s of Felspalt, heeft te Vlissingen een lading olie gelost en i-s daarna naar Thames- haven vertrokken. Rijwielpaden, 'Er zijn nog maar enkele rijwielpaden in ons land, o.a. op Walcheren liet pad Ylissingein—Zoulelunde, waarvan een druk gebruik wordt gemaakt. In een te Almelo gehouden algemeen© vergadering van de Vereeniging van rij wielpaden werd besloten dat een recla meplaat zal worden uitgegeven, wélke voorzien zal worden van een op elke vereeniging betrekking hebbende onder schrift. De AN.W.B. zal 't verschijnen van deze platen helpen bevorderen. Nog werd besloten subsidie te vragen van de diensten, die veel gebruik maken van de rijwielpaden, o.a. postboden, veld wachters enz. Verder zal aan de zenders te Hilver sum en Huizen verzocht worden een kwartiertje beschikbaar te stellen om tot het publiek te kunnen spreken over het nuttige werk der rijwielpadenn. Ind- Stoomvaartlijnen, fndrapoera (thuisreis) p. 3 Finisterre Palria (uitreis) 3 v. Gibraltar'. Insulinde (thuisreis1) p. 3 Guardafui. P. C. Hooft, (uitreis) 3 v. Amsterdam.! Johan van Oldebarnnevelt (uitreis') 2 te Sa-bang. Prins der Nederl. (thui&r.) 2 v. Sabang. Johan de Witt (uitreis) 3 ie Port Said. Stoomvaartlijnen op N. Amerika. Nieuw Amsterdam, Rotterdam u. 'New- fork 2 op 250 mijl Z.-W. van Valentia. Volendam 2 v. Rotterdam te N.-York. Ongelukken, Dinsdagmiddag is op den Loosduin- schen weg te Den Haag het 17-jarige meisje M. N. door de stoomtram- aanj- gereden. Het meisje zat op den duo vaQ een motorrijwiel, de motarrijd-efr raakte zij-nl stuur 'kwijt, wa,ardoor het meisje er af viel en juist voor de tram- terecht kwam. Het meisje werd eeniige meters door een der baanschuivers van de locomo tief vootrtgeschoven. Met verschillende verwondingen en in wendige kneuzingen werd zij opgenomen. Het drie-jarig zoonfjj© van J. K. te Schiedam is- ia het bijzijn van de moeder in een waschkuip met water (gevallen en spoedig overleden. De Nederlandsche schipper Th. J. H. die met zijn schip „,-Bjronziao" te Hükingen 'bij Ruhrort lag,, is bij het lossen in hftt ruim gevallen. Hij krjeelg een wervelfractuur en overleed weldra aan de gevolgen. Het 14-jarig zoontje van den vee houder L. de J. te B e r g u m is Maandag van een rijdenden wagen gevallen en on der de wielen geraakt. De jongen is aan zijn bekomen verwondingen overleden. Branden, Ia een opslagplaats der fa. M. S. Heijmans, p oe t sk(a toe nf abrikiante te Groeplo, waarin een groole partij kia- toenafval in balen lag), opgeslagen, ont stond een hevige brand. De brandweer 'wist het vuur tot de opslagplaats te be perken. De brand is veroorzaakt door 'het spelen van kinderen met luciferk; de schade wordt door verzekering gedekt EEN AANRANDING. Maandagnacht werd bij Boxtel door automobilisten ,de bankwerke-r C. H. uit Vught, bewust* teloos bij zijn fiets langs' den we/g -^et- vonden. Toen hij tot bewustzijn was gej- komen deelde hij mede -dat hij op weg paar huis door twee mannen was aan gevallen. die hem van zijn fiets trokken en mishandelden. MESSTEKEN TOEGEBRACHT. - Toen Dinsdagmiddag B. te Maaui tricht vap zijn werk thuis kwam, trof hij ia zijn woning, de verloofde zijner dochter, zekeren H., een Belg aan, met wien hij reeds eerder twist had gehad. Na een korte woordenwisseling ontstak tBi ia woede en bracht H. met een -zak mes een vijftiental steken toe. H. vlucht te de sitraat op en viel neer. Hevig) tb-loet* dend werd hij vervolgens naar het zie kenhuis- vervoeird. De dader is aangehouden. HET WEER IN MEI. Het Kon.'Ned. Meteor. Instituut publiceert het volgende voorloopige overzicht van het weer in Mei. 'Gemiddeld over de 5 hoofdstajtions was de ochtendtempera-tuur ongeveer nor maal. Zij was in de eerste dekade 1 graad beneden in de derde 1/2 graad boven normaal, in de tweede dekade normaal. De grootste afwijkingen kwa men voor op den 18den en "30sten met 3y2 graad boven en op den 9den met 3% graad beneden normaal. De gemiddelde maximum temperatuur was 1 graad be neden normaal, het gemiddelde minimum normaal De neerslag was in Noord-Holland en Friesland 5 tot 15 pet. beneden normaajl, overigens bove-n normaal, in Zuid-Hol land en Zeeland, Groningen, Drente, överijsel en den Achterhoek van Gelder land 15 tot 30 pet., in het Zuid-Oosten ongeveer oO pet. Te De Bilt werden 14 6uren zonne schijn waargenomen "tegen 204 normaal. HET ONGELUK TE GEULHEM. - Dinsdag hebben twee patiënten van hel droevig opgeval te Geulhem het zier kenhuis verlaten. Het zijn de jongedames Annie Jellema en Henny van der Kluig't. waarvan eerstgenoemde lichte verwon dingen had opgeloopen en de laatste in overspannen toestand Zondag j l. moest worden opgenomen. 'BLOEDIG DRAMA. In de directie kamer van den stadsschouwburg te In- g o 1 s t a d l heeft een auto! akker volgens berichten in de Berlijnsche bladen, na een woordenwisseling met zijn van hem gescheiden levende vrouw, deze doodge schoten, waarna hij schoten loste op zijn 5-jarig kind, den theaterdirecteur en diens- echtgienoote. De beide laatste bleven ongedeerd^ het kind echter werd doodelijk gewond Hierop poogde de man zelfmoord te ple gen. Hij is met zware verwondinglen in het ziekenhuis opgenomen. ERNSTIGE ONTPLOFFING. Veerti-g lijken, o.w. dat van den kapitein, zijn (gevonden na een ontploffinlg, die het stoomschip Goenaga op de Magdale/na- rivier tot rieken heeft 'gebracht. Van de opvarenden zijn 35 gered, o.w. ver scheidene zware brandwonden hebben. (BfERGONGELUK. Uit KufsteiP wordt gemeld, dat ZoPdag drie Duitsehe studenten een uitstapje maakten naar het Kaiser-|g|ebei'gte, om de Karlspitze te be klimmen. De studenten verdwaalden en twee hunner stortten van den zuidelijken bergwand naar beneden en bleven dood liggen. De derde student werd eerst Dins dag gevonden. 1 HET MUZIEKFEEST TE GROEDE, Een lief Cadzandsch boerinnetje achter haar versierden poppenwagen in het bloemencorso. VERDRONKEN. De 85-jarige rente- pier A. B:. uit Thorn is door de'd-uist-i ternis misleid, in het kanaal gevallen en verdronken. ERGERLIJKE VERWAARLOOZING. In een plaatsje van Slowakije verdween voor ongeveer tien jaren plotseling het zes-jarig zoonijje uit het eerste huwelijk vap den igemeenteherder. Tlums werd het kind door gendarmes in een varkensstal gevonden, waarin de herder het op aan stichting zijner tweede vrouw voor tien jaren opsloot. Het kind bevond zich in een erbarmelijken toestand. Het is ge durende zijn© gevangenschap dusdanig verdierlijkt, dat het niet meer spreken kan en niemand, ook -zijn vader riiet, herkent. Alleen de stiefmoeder, die hem dagelijks brood, aardappelen én water bracht, herkende het. EEN DRAMA TE CAMBRIDGE, Een ontzettend drama wordt ui-t Cam bridge gemeld, zoo wordt aan de N, R. Crt. uit Londen gemeld. De student Dou glas Potts was tien dagen geleden met een niet tot het college behoorende su- dent per motorfiets uitgegaan en was pas heden teruggekeerd. Zijn vader moet in middels de politie hebben geraadpleegd en heden werd de student in tegenwoor digheid van den oudsten leeraar van het college, dr, Wollaston, door een recher cheur ondervraagd. Plotseling werden vier schoten gehoord en-daarna hulpge roep. Het bleek, dat de rechercheur zwaar gewond was en de leeraar dood op den gropd lag met een schot door het hart. Potts had zichzelf voor het hoofd gescho ten en is hedenavond in het hospitaal overleden. Dr. Wollaston was een be kend ontdekkingsreiziger, die in 1909 en 1911 onderzoekingstochten heeft gedaan in Nieuw-Guinea en in 1912 den Mont Everest beklom. „Ja juffrau Mulder, 't geringste kan me man nou gewoon overstuur maoke hé, nou gaat ie weer an, omdat ik ze wasch- goed naar Frankrijk hep gestuurd, en zn postduiye naar de wascherij." Poistjes in het gelaat verdwijnen spoedig door deze des avonds met wat PUROL in te wrijven en door zich des morgens te wasschen -met warm water en gewone zeep of beter nog met Purolzeep. 't Vol doet iedereen. (Ingez. Med.) Omvorming Engelscb Kabinet. In het Lagerhuis zeid-e de premier dat de re gee ring voorTiemeins is de depar tementen voor de dominions en de kolo niën te (s cheiden met een minister voor elk. Dit is wenschelijk met het oog op de verschillen in den vorm van bestuur en met het oog- op de komende rijks- fconferenlies. De e-conomische betrekkingen zoo iging hij voort, tusisichen de dominions' en ons worden door de regecring met de groot ste zorgvuldigheid behandeld. Er is mej de grootste zorgvuldigheid behandeld. Er is met de dominions van -gedachten (ge wisseld over een basis' van discus sie op de a.s conferentie. De lord-zegel-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 2