provinciale ifeemusche Twee bladen. WOENSDAG 4 JUNI 193 0. Eerste blad. 173e Jaargang. BINNENLAND. ALLE Voetgebreken. VLISSINGEN, HOEK KERKSTRAAT, (Ingez. Mjed.). ZEELAND, WALCHEREN. EEN LICHTEN LOOP EN GEMAKKELIJK STUREN KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP- MIDDELBURGSCHE COURANT De abonnementsprijs bedraagt voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen \fi 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel; voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen.' van 17 regels 2.10; elke regel 1 meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regel* opgenomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummers 5 cent. No. 13 0. jStfctag MAANDAG, TWEEDEN PINKSTER DAG VERSCHIJNT ONS BLAD NIET. Daar wij DINSDAG, den 3den Pinkster dag, vroeger ter perse hopen te gaan, zullen advertentiën voor dien dag, NIET LATER DAN HALF ELF v.m. kunnen worden aangenomen. BEZOEK GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG. Gistermiddag is door de Koninklijke Familie en de Hertogin van Luxemburg met haar gemaal een bezoek gebracht aan H. M. de Koningin-Moeder ten pa- leize te Soestdijk. Later op den middag keerden de hooge gasten weer naar het Loo terug. Vele duizenden uit Apeldoorn en om geving zijn gisterenavond getuige geweest van het grootsche vuurwerk dat op het landgoed Maria-lust werd afgestoken in tegenwoordigheid van de Groothertogin, den Prins Gemaal en de Koninklijke Fa milie met groot gevolg. Het gebodene viel bijzonder in den smaak van alle aanwezigen* terwijl bij het af- en aanrijden van den koninklij ken stoet een ware ovatie werd gebracht. Bij het vertrek van het Loo werden het paleis en de omgeving op fantastische wijze door Bengaalsch vuur verlicht, hetgeen begrijpelijkerwijs eveneens veel belangstelling trok, Mr. H. VERKOUTEREN. f Hedenmorgen is te Amsterdam overle den Mr. H. Verkouteren, lid der Eerste Kamer in den ouderdom van 74 jaar. DE NOORDERSLUIS TE IJMUIDEN. Het Dinsdagmiddag van Amsterdam naar Batavia vertrokken m.s. P. C. Hooft werd door de Noordersluis te IJmuiden geschut en nam, geassisteerd door twee sleepbooten, de zuidelijke route naar zee. HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT. Bij de Tweede Kamer is een wetsont werp-huwelijks-vermogens-recht inge diend. Nadat in de toelichting is nage gaan de aandrang tot herziening, en de totstandkoming er van, meldt de toelich ting o.a.: Uitgangspunt is gebleven, dat de man is hoofd der echtvereeniging. Maar de Minister is er op bedacht geweest meer dan tot dusver waarborgen tegen misbruik van de maritale macht te scheppen. In die Iiin ligt, dat, terwijl de gemeen schap van goederen als de meest met den aard van het huwelijk overeenstemmen de vorm van huwelijksgoederenrecht is gehandhaafd als wettelijke regel en den man daarvan, u't kracht van zijn hoofd schap der echtvereeniging, het beheer is gelaten, de positie der vrouw is ver sterkt, doordat voor onderscheidene han delingen haar medewerking is vereischt, voorts haar de bevoegdheid om reken schap te vragen is gegeven met als sanctie ae mogelijkheid haar met het be heer der gemeenschap te belasten en verder ook de scheiding van goederen :s vergemakkelijkt. Dat is Wat men zou kunnen noemen het natuurlijk recht van de vrouw op het voeren der huishouding beter erkend: een recht op het beschikbaar stellen van huishoudgeld met vereenvoudigd loon; beslag wordt ingevoerd, het gebruik ten dienste der huishouding van eigen in komsten uit ambt, beroep of bedrijf is haar verzekerd, terwijl, meent de man de vrouw het recht tot het voeren der huishouding niet te kunnen laten, beroep op den rechter wordt gegeven. Voorts zijn artikelen opgenomen t.b.v. de handelsbevoegdheid der gehuwde vrouw. En wordt onder controle van den rechter en mits de rechten der cre diteuren verzekerd zijn, wijziging van het uit huwelijksch voorwaarden bestaande huwelijk mogelijk gemaakt. NA DE STUDENTEN-ROEIWED- STRIJDEN. Het Tweede-Kamerlid de heer Van der Waerden heeft den minister van Onder wijs, K. en W. de volgende vragen ge steld: S Heeft de minister kennis genomen van de door den Delftschen senaat uit gesproken uitsluiting van de studie aan de Technische Hoogeschool voor twee jaar ten aanzien van twee studenten, die op 13 Mei j.L, in feesstemming terugkee rend van de studenten-roeiwedstrijden, een perceel, gelegen aan den Dam te Amsterdam, overmoedig, doch zonder kwade bedoelingen, zijn binnengedron gen, buiten de uren, waarop dit perceel voor bezoekers te bezichtigen is, terwijl bekend was, dat de bewoners niet aan wezig waren. Is de minister van oordeel, dat het hier een vergrijp betreft, dat verband houdt met het onderwijs aan de Technische Hoogeschool en waarin de senaat aanlei ding mag vinden tot het nemen van disci plinaire maatregelen? Is de minister bereid, van zijn vernie tigingsrecht gebruik te maken ten aan zien van dit besluit, dat door de oneven redig zware straf, die het oplegt, des te schrijnender is, daar studenten, die zich op dien zelfden dag in den trein erger lijk misdroegen, tot dusver vrij uit gaan DE A.V.R.O. Gisteravond heeft de heer Vogt voor de microfoon medegedeeld, dat in de afgeloopen 14 dagen aan vrijwillige bij dragen bij de A.V.R.O. is binnen geko men een bedrag van niet minder dan f 50.000. geeft baat voor Attesten van H.H. Doctoren. V reemdelingenverkeer. Domburg zendt ons een reklameplaat in enkele paarse tinten gedrukt. Zij draagt tot opschrift in vierkante en mei bovenmatig' fraaie letters: Domburg-Hol land; de voorstelling is- echter aantrek kelijk geteekend! en zij voldoet aan den niet licht te vervullen^ éiscli der praktijk, dat „alles er op moest". Zoo kan men er op zien, dat er in Domburg dui nen. en zee is, (meeuwen ook nog), dat men er baden kan, zoowel volwassenen als kinderen, dat er glolf gespeeld wordt en wat het allerspecifiekste van Dom burg is dat de „caddie" bij1 het golfspe- len een W|alchersche in origineele dracht is. Wim Abeleven heeft de plaat "getee kend. In een oplaag van 5000 exemplaren wordt een V.V.V.-gidsje verspreid, dat <le aandacht vestigt op Goes en omge ving. Het is in 4 talen gesteld! en bevat verschillende afbeeldingen van der '13e- velanden schoon, met Goes als centrum. Een duidelijk kaartje van heel Zeeland treffen we er ook in aan. Prov. N. Br, Brandweerbond. Aan de algem. Jaarvergadering] van den Provincialen Noord-Brabjantschen Brand weerbond, welke zal gehouden worden op 18 en 19 Juni a.s. te Bergen op "Zoom in Thalia", werd1 verbonden een ten toonstelling, tevens beurs van brandweer materialen. De exposanten vragen daar onze be langstelling voor vijf verschillende brand spuiten; eene groóte verscheidenheid bluschappai|aten, rookmas/kers, slangen, verpakkingen en andere attributen, ter- Wijl ook de firma Lips o.a. mét een nieuwe vinding, eem klok aanwezig zal zijn. Bovendien wordt op Donderdag. 19 Juni des morgens om half elf in de open lucht gedemonstreerd. Het Gemeentebestuur zorgde voor een avondconcert, terwijl het bestuur der N. V. Soc. „Thalia" een concert door Kol- piïigs zonen aan aen ïeoen jj'iecit. ren siotte is gezorga aat na ae aemon- stratie wordt geluncht, om daarna me? in auto's van particulieren een mooie autorit te maken. KOUDEKERKE. Zaterdagavond van 8 10 uur zal het Muziekgezelschap „Voorwaarts" een concert geven op de tent. ZUID-BEVELAND. GOES. Met de Staatscrt. van 3 Juni zijn verzonden afdrukken van de statuien betreffende de Veilings-Vereeniging Zuid- Beveland, alhier gevestigd. (Gewijzigde statuten.) Mocht het verschrikkelijkste u over komen, laat dit dan u zelfs niet ver schrikken. HEINKENSZAND. Maandag vergader de alhier de ingelanden yan het Water schap ,,'s Heer Arend'skenke" onder voor zitterschap van den gezworen W|. v. d. Dries, wegens ongesteldheid van den Dijk* graaf. Tegenwoordig waren 37 stemhéb bende- personen uitbrengende 59 stem men. Na bespreking 'wordt de rekening 1929—'30 vastgesteld op ontvang vian f 31.119, uitgaaf f 29.025. De begrooting 1930—'31 wordt vastge steld op ontvang en uitgaaf f 32.435, met een post voor onvoorzien van f 835. Hieronder is begrepen een tijdelijke kas- geldleerung van f 3000. Het dijkgeschot blijft onveranderd op f 17' en f 14 per H.A. Besloten wordt tot verkoop van zij kant weg aan de Provincie tot verbree ding van een hoofdweg. Op voorstel tot het verstrekken van een bedrag tot be strijding van iepenziekte wordt afwiji zend beschikt alszijnde geen water- schapsbelang. 'Bij de rondvraag kwamen verschillen de wegen ter sprake om tot verharding in aanmerking te komen. Besloten werd evenwel niets in dit opzicht le doen. IER.SEKE. Een inwoner van Wemeli- dingè had in de Oude Torenstraat h(et ongeluk een kleindochtertje van den heer IS. aan te rijden gfehelel 'buiten zijn schuld. De grootvader meende dat hier wel schuld aanwezig was en gaf den onthutsten man een ferm pak slaag. De politie maakte proces-verbaal op. THOLEN. ST. MAARTENSDIJK. De gezamenlij ke melkverkoopers hebben met ingang van 1 dezer den melkprijs mlet 2 cent per liter verhoogd en gebracht op f 0.10. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. SAS VAN GENT, Gisteren is nabij de sluis een jongetje van ongeveer 19 jaar per rijwiel tegen een auto gereden, met het gevolg, dat de kleine kwam te vallen en bewusteloos werd opgenomen. Door den automobilist (een Belg) werd de kleine naar Dr. Puylaert vervoerd, die een geneeskundig onderzoek instelde, waaruit bleek, dat het ongeval tamelijk goed zal afloopen, De heer F. Vercauteren herdach op 1 dezer den dag|, waarop hij 25 Ja! al geleden alsl 'brievenbéstelller bij de Pos' terijen in dienst trad. Het personeel vai het postkantoor te Sas v,an Gent en har; bijkantoren ,bood hem een mooi aan; denken aan, terwijl ook' de Blond vat P.T .T-persomeel niet achterbleef-en hetnl huldigde in de feestvergadering te Philip pine opl dien daigt, De veemarkt te Sas van Gent ver! toonde deze week 'n levendiger 'beelid clai de voorgaande. Zooais steeds wlaren dei koopers flink in de markt en konded goede prijzen worden 'bedongen. #L hangt eigenlijk van de banden af. De met pijnlijke zorg gefabriceerde Con- tinental-Banden rijden gemakkelijk en verlichten het werk van den mo tor. (Ingez. Med.) Kersten een predikatie gehouden over 2 Corinth© 12 vers' 9. Na de prediking' werden de gébruüké- lijkie toespraken gehouden. Spr. richtte zich dan tot de zeter tal rijke afgevaardigden van z'ijn vroegere gemeetaten Meliskerke en Ierseke. Spr. denkt nog steeds met dankbaarheid aan hen terug en wenscht hun Gods zegen! toe. De gemeente zong de afgé- 'vaardigden hierop toe Ps. 121 vers 4. Namens de Zeeuwsche kerken sprak tenslotte nog ds. A. Verhagen, die liet toezingen P:s. 122 vers 3, waarna ds. Kersten met enkele woorden dankte. Geref, Gem. -Bedankt voor het 'beroep1 naar Ier seke door ds. Heijköopi te Utrecht. Ds. C. Sundermeijèr, vroeger te Rit them hoopt Zondag 13 Juli a.s. afscheid te nemen van de Ned. Herv. ge meente te Tjerkgaast c.a. en Zondag 20 Juli d.a.v. zijn intrede te doen te Mur- merwoude, na vooraf bevestigd te zijn door ds. M. E. van der Veen, van Langwteer. Ds. M. C. Wi. Wiegeling, predikant bij de Ned. Herv. gemeente te s-ITeé- renhoek, die het beroep naar Lae ken (Brussel) heeft aangenomen', is voor nemens Zondag 15 Juni afscheid te ne men van zijn tegenwo ordige gemeen la Jubileum ds. G. H. Kersten. Dinsdag heeft ds. G. H. Kersten, pre, dikant van de Gereformeerde gemeente 'te Rotterdam zijn 25-jarig am'b'b^ubileunit gevierd. Des middags is een zeer druk 'bezochte receptie gehouden'. De leiding hiervan 'berustte bij ds. A. Verhagen vaiï Middelburg. De receptie werd o.a. bij gewoond door de Staatk. Geref. Kamiea> leden ds. Zandt en ir. van Dis. Velja (go schenken werden ook aangeboden. Des avonds heeft ds. Kersten in de kerk aan den Boezemsingel een gedach tenisrede gehouden. Het kerkgebouw was overvol. Na een kort inleidend woord heeft ds Tot nieuw lid! van het Provinciaal -Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, is in dé sectie voor let terkunde, wijsbegeerte en geschiedenis ö.a. benoemd de heer J. Gabriëlse, kunstschilder te Utrecht. Aanwinst Zeeuwsch Genootschap. Men schrijft ons In het laatste gedeelte van het Pleisto- ceene (Diluviale) tijdperk, dus waar schijnlijk meer dan twintig duizend jaar geleden, toen klimaat en landschap in deze streken aan het tegenwoordige Noord-Rusland of Siberië zouden kunnen doen denken, leefde in de buurt der tegenwoordige Schelde een dierenwe reld, die sedert in geheel Europa uitge storven is., Troepen reusachtige mam- mouten, die men zich als zeer groote bruinharige olifanten kan voorstellen. Kudden forsche, ruig behaarde bisons; op den breeden kop stonden de naar voren gerichte punten der horens wel een meter uit elkaar, Rhinocerossen, ook met lang roodbruin haar, op den neus de lange spitse hoorn en daarachter nog een kleiner soortgelijk wapen. Reuzen- herten, wier wijd vertakt gewei tusschen de uiterste punten wel 3 meter mat. Andere dieren nog behoorden tot deze fauna, maar ik noem slechts de best be kende. Hunne beenderen worden nu en dan in de monden van de Wester- Schelde door de Zeeuwsche visschers in hunne netten opgehaald en het Museum van het Zeeuwsch Genoo'tschap in de Wagenaarstraat is altijd gaarne bereid deze zeldzame vondsten aan te koopen. In den loop der jaren verwierf het Mu seum een mooie verzameling van derge lijke skeletstukken, die voor wetenschap pelijk onderzoek belangrijk materiaal zijn en aan de bezoekers een goeden in druk kunnen geven van den sterken bouw en groote afmetigen dezer dieren. Men vergelijke eens het dijbeen van een mammout met dat van een mensch. een mammoutkies met een rijtje van onze kiezen, of de forsche stangen op den schedel van een reuzenhert met het ge wei van een flink hert van de Veluwe! Al zijn deze dieren reeds duizenden jaren geleden uitgestorven, behoeft men zich toch niet geheel op min of meer hypo thetische, wetenschappelijke reconstruc ties te verlaten om te weten, hoe ze er hebben uitgezien. Enkele exemplaren toch zijn in den bevroren Siberischen grond en in aardwasgroeven in Galicië met huid en haar bewaard gebleven; af beeldingen in het Museum vertoonen iets hiervan. Bovendien was het palaeo- litische menschenras van Cro-Magnon nog ooggetuige van deze dieren. Deze menschen gebruikten vuursteenen werk tuigen, ze kenden geen metaalbewer king, geen landbouw, geen pottenbak kerij, zelfs niet het polijsten van steenen voorwerpen, maar hunne teekenaars hebben de grotten in Zuid-Frankrijk (Dordogne) en in Spanje versierd met rake, indrukwekkende afbeeldingen van de dieren, die hunne vijanden cn jacht buit waren. Ook biervan vindl men re producties in het Museum. Onlangs hebben visschers te Breskens wederom schedels van Bison priscus en van het reuzenhert aangebracht, met medewerking van de heeren L- A. J. Bootsgezel en J, P. de Vuyst aldaar hebben zij deze voorwerpen overgedaan aan het Museum van het Zeeuwsch Ge nootschap, mede in overleg met Rijks musea. Voor een behoorlijke studie van deze interessante fauna is het van groot belang, dat de overblijfselen niet her- en derwaarts verspreid worden, doch in enkele openbare Musea overzichtelijk bijeen blijven. Om deze fauna goed te leeren kennen is nog veel meer studie materiaal noodig en wij doen een beroep op de visschers om ook kleinere been deren en tanden, die zij ophalen, te be waren; het Museum geeft er hun gaarne een vergoeding voor. In 1909 heeft Rutten (thans Hoogleer aar in de Geologie aan de Rijksuniversi teit te Utrecht) in zijn academisch proefschrift de diluviale zoogdieren van Nederland beschreven en daarin ook de in Middelburg aanwezige ge gevens vermeld en afgebeeld. Het Reu zenhert was toen nog nergens in Neder land aangetroffen; later verwierf ons Museum twee schedels van deze dier soort, waarbij nu een derde exemplaar gevoegd kan worden. De levende dieren, die het meest op den uitgestorven Bison priscus gelijken, zijn de Wisent, die vroeger in de Euro- peesche bosschen leefde, maar nu nog slechts in enkele beschermde wouden overgebleven is, en de Amerikaansche Bison, die in 1871 nog bij duizenden in de prairiën voorkwam, maar kort daar op bij massa's uitgeroeid is. (Ten on rechte noemden de ondeskundige immi granten in Amerika dit dier vaak „Buf falo", maar een bison is geen buffel.) De nieuwste aanwinsten zijn nog niet voor het publiek ten toon gesteld, want de rottende zeepokken en -anemonen zijn nog te geurig, maar de reeds aan wezige verzameling is kort geleden op nieuw uitgestald met de bovengenoemde afbeeldingen erbij. Geschenken Gem. museum te Zierikzee, Ten behoeve van het gemeente-muse um te Zie rik zee zijn de volgende voorwerpen geschonken door den heer H. J. Doeleiman, drie sehoorsteenikiommen, een |gieel'k|operen' tuit- lamp en een tinnen bierkan; door mej. R. Hildehbrand, twee kwart .guldenstukken van Willem I, uit 1826 en 1828; door mej. A. Keisleloo, een slel van 7 in elkaar passende géwichten voor een! goud- en zilversmidswinkel door N.N. een ijzeren tang om oblieën te 'bakken door den heer J. H. Heim'biach in 'bruikleen, een eiken theekist je (19e eeuw), een marmeren imtortier (pl.m. 1800), een ijzeren vij|zel (18e eeuw), een tinnen eetlepel (!pihn. 1840), een linen tinnen eetlepel (ipilm. 1840), een tinnen theelepel (pl.m. 1840), een koperen tuit- lamp, een stel van 8 op elkaar pa|sa|eub de koperen gewichtjes (begin 19e eeuw), een foto uit den begintijd der fotografie (pl.m. 1860), vier visschers'boekjes, uit gegeven door het college voor de zee- visischerijen in 1860, en een koperen Ne» derlandsch korenmaatje, groot 1 decili ter, ter berekqnmig van het gewicht van! een TUL tarwe, rogge, gerst of haver; door den heer F. C. van Metaren, een ib'lauw tegeltje en 2 deeltjes gedichten o.a. van Tollens. Louis Couperus. Naar het Hand. verneemt, zal op initia tief van het Genootschap Louis Couperus in het geboortehuis van Louis Couperus, Mauritskade te 's-Gravenhage op Dinsdag 10 Juni, een gedenksteen worden ont huld. 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 1