MAAR DAN 'n Amerikaan Kaisei-Iïunne/i Zeer Nette Inboedels, "Was c ti machines "Wringers Mangels. rrgaW Eenvoud Duurzaamheid Betrouwbaarheid Zijn goedkoop. Verknijgbaar in alle yzerwinkels RADIO-UITZtNDING MiDERLAgSIDERS GOED GEMAAKT BANKIERS. Effecten Coupons Lossingen Verzekering tegen Uitloting Safe-inrichting (Ups)] r ^uc-htzcm zonecut waschecht V.T. LAMPEN DEKKER Giststr. Abonneert U op de Middelburgsche Courant wmrnmmimWfii. SLUIS BISKWIE-FABRIEKEN DEVENTER. droegen verleden jaer RUBLIN-SCHOENEN En hun enthousiasme voor deze luchtige drachtmoet aanstekelijk hebben gewerkt. Dit jaar zullen iff v.mfck er nog veel meer Rublin's wor- Ml| den gedragen. /il i a&iif\ Rublin is de linnenschoen voor sPordui en toeristen. Rublin is Sk f I i S f,f Jde schoen voor den zomer. Licht, limmim veerend, geruischloos. R"blin verjongt Uw tred! e/j Gezonc/S?esdrs - rfr&rtAr eA/te/ r/<?ncfeSsmerA CjsoIUS ffegmus "j verjfrisS'cAericfO wels/n èArenc/Q 9 en /ie/Zza£rr>& W&arborgr/ een or/ffr- nee/e w////jg o'er s/e- are///Ae w&rme A&enef 3ror?ner2 Verkrijgbaar bij: J. J. DE VLIEGER. I Middelburg. Vlissingen. I Telef. 270. Telef. 321. i In huis, naar 't werk, op de wandeling 1 o Prijzen F 1.75 - 2.50 SCHOENMAGAZIJN „DE AREND" Lange Burg B 12 -o- Middelburg DAT WIJ IN COSTUUMS U ILRIJ REEDS BEGINNEN MET EIGEN ATELIERWERK v KOEU'S-GERARDIN SROENMARKT, MIDDELBURG, Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart Electrische RIJWIELLAMP steeds In voerraad ÉjiROLUSf WflQnusj Rubber linnen onafscheidelijk verbonden 'n Hygiënische wandelschoen met normalen hak en stalen voetsteun. Goede pasvorm, 'n Hevea-product in vijf modekleuren. Wegens sterfgeval en geheele likwidatie der Fa. GE BR. ONDER- DIJK zijn de Sehatters-Veilingmeesters DE GROOT HONDIUS voornemens a contant te verkoopen op Dinsdag 27 Mol 193Q, des morgens te #0 uur, t. o. v. d. Notarissen J. L. v. d. HARST en Mr. P.LOEFF in het Notarishuis te Middelburg; w.b. 3 Schrijfbureaux, Kabinet3 Secretaires, Linnen- en Buffetkasten en verdere Salon-, Huiskamer- en Slaap kamermeubelen in groote verscheidenheid, zeer ^mooie Salon Pat hep hone2 Porooloino Eetserviezen, ad met Geijzer, Voget's Brandkast, collectie Wapens Phonola met 88 rol, Taf eiDesserte. a. Zilver9 Radiotoestel en veel meer andere goederen, benevens ten verzoeke van de Ambaohtsschool diverse afgewerkte Houtwaren als Deuren. Ramen enz. Bezichtiging Zaterdagen Maandag a.s. van 10—12 en 14 uur. PRIJZEN aan te maken met koud water. Voor iederen vasten ondergrond. Bestand tegen afwasschen. 65 kleuren. Va en 1 kilopakken. In voorraad bij den Drogist. Eerste Nederl. Waterverffabrlek Leidschevaartweg 104—Haarlem. HOOGSTRAAT Hiele illr m m. O Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusscbengelegen plaatsen o Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee, met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Uren van vertrek in Mei: v. Vliss. j v. Midd. v, Rott. Maandag 26 vm. 8.vm. )insdag 27 9. Vrijdag 30 8.— Zaterdag 31 9.— F. 10 en F. 11.50 „Jarenlang te gebruiken Laat U, bok op nw nieuw rijwiel, beslist geen ander merk aanpratea en weigert elke namaak! ImportHeerengr. 308 Amsterdam. Zakenman op en top. Al. die een likdoorn heeft. Doet hg er Gedézalf op. Doos 45 cent, bij alle Drogisten. Van Vlissingen wordt Woeni-, dag en Zaterdag, 's morgens oaj 12 uur, naar Middelburg gevaren, Informatiën te bekomen tec Expeditie-Onderneming v.b. ERVEN G. VOS, Middelburg: B. EENHOORN. Vlissingen: W. v. OOSTERHOUüi Dordrecht: GEBRs. BUiTENHEK Electr. Drukk, G. W. eten Boen Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 8