RECHTZAKEN. SPORT Verkeerswezen, Post en Telegrafie. Handel, Nijverheid en Visscherij GEMENGD NIEUWS. tbc, leveren het gevaar op. De hoek steen van elk bestrijdingssysteem is dan ook het opruimen van aan open t.b.c. lijdende dieren. Strikt genomen, moet voor het opruimen van deze dieren geen vergoeding aan de eigenaren worden uit gekeerd, want zij leveren in de eerste plaats een zoo groot gevaar voor den eigenaar zelf op. Nu kan de vraag gesteld is de t.b.c. bestrijding niet duurder dan de schade door de ziekte veroorzaakt? Spr. geeft in dit verband verschillende cijfers. Uit de verslagen van den vleesch- keuringsdienst in 1923 bleek, dat 11 pet. van de geslachte dieren lijdend was aan t.b.c. In 1928 was dit al gestegen tot 18 pet. Ook het aantal stuks melkvee, dat reageert op de tuberculoseproef stijgt steeds. De schade na de slachting door de t.b.c. wordt door spr. geraamd op lij millioen per jaar. Daarbij komt dan nog de schade door mindere melkgift, min: der nut van het voedsel, doordat waar devolle dieren naar de slachtplaats moe ten, enz. Daarbij komt dan nog het groote ge vaar voor de volksgezondheid. Uithoofde van dit laatste is het zeker gewettigd, dat de regeering steun ver leent aan de bestrijding der t.b.c. In welken vorm moet die steun ver leend worden? Moet dit langs dwingen- den weg geschieden? Spr, zou dit be treuren, want dan zou de verhouding ten zeerste in de war gestuurd worden. Hier behoort overleg gepleegd te worden met de organisaties. De bestrijding moet vrij willig van de zijde der veehouders ge schieden, met steun van de regeering, waar mogelijk met financieelen steun. Dit heeft dit mooie, dat de veehouders hun eigen belang inzien en er daarom aan meedoen. We hebben reeds verscheidene syste men van bestrijding gehad. In 1908 wer den 6200 runderen geslacht, verdacht van t.b.c. Daarvan bleken 5000 te lijden aan open t.b.c. Dit getal zou zeker nu 10.000 bedragen. In 1910 is deze wijze van be strijding om financieele redenen stopge zet en sedert dien is het met de t.b.c.- bestrijding feitelijk sukkelen geweest. In 1928 is echter op de begrooting weer een post voor dit doel uitgetrokken. Wanneer men de voorwaarden aan vaardt, geeft de regeering een tegemoet koming. Voor contróle wordt van rijks wege f 0.50 per rund en per jaar gege ven. Voor elk dier, dat wegens open t.b.c. moet geslacht worden, geeft het Rijk een tegemoetkoming van f 25. Dit bedrag is zeker laag. Spr. heeft echter goede hoop, dat dit bedrag ver hoogd zal worden. Maar de veehouder dient ook te bedenken, dat het opruimen van zulke dieren in de eerste plaats zijn eigen belang is. Verder stelt het Rijk gratis tuberculine beschikbaar en Iaat het gratis ziekte stoffen der runderen onderzoeken. Spr. deelf daarna de voorwaarden mede, waaraan men zich heeft te onder werpen. Al het vee moet jaarlijks min stens eenmaal op t.b.c. worden onder zocht. Dieren die blijken te lijden aan open t. b. c. worden terstond afgezonderd en ten spoedigste voor de slachtbank verkocht. Aangekocht vee moet binnen een week worden onderzocht en wanneer 't lijdt aan open t. b. c, mag het niet aan den veestapel worden toegevoegd. Zulk een dier blijkt dan te lijden aan een koopvernietigend gebrek. Verder zijn de aangesloten eigenaars verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om den t, b, c.-vrijen opfok van jong vee te bevorderen. Dit zijn alle maatregelen, die men ver plicht is te nemen, als men de t. b. c. onder het vee wil bestrijden, ongeacht of men het regeeringssysteem al dan niet wenscht te volgen. Ze passen in elk systeem. De vijfde voorwaarde der regeering, is van ingrijpender aard, nl. het merken der reactiedieren, n.l. de dieren, die wel hebben gereageerd op de tuberculi- ne-proef maar niet lijden aan open t. b. c. De regeering meende deze dieren niet absoluut vrij te mogen laten, omdat altijd open t. b. c. kan ontstaan en een veearts zich kan vergissen en een geval van open t. b. c, niet kan herkennen. Deze reactie-dieren mogen volgens de regeering niet ongemerkt in den vrijen handel worden gebracht. Ze krijgen een gaatje in het linkeroor. Jonge dieren, die reageeren, krijgen dit echter niet direct, maar een teeken aan een der hoeven, dat verdwijnt. Pas wanneer na een jaar weer reactie volgt, volgt het definitieve tee ken. Het kan nl. voorkomen, dat een jong dier na een jaar van goede voeding niet meer reageert. Tegen dat merken van reactie- dieren, is hevig geprotesteerd. Maar spr. kan er kort over zijn. Wie een rund verkoopt, dat heeft gereageerd en dit er niet bij- zegt, pleegt bedrog. Zegt hij het er wel bij, dan kan hij ook geen bezwaar heb ben tegen het merken. Tot zijn genoegen kan spr. meedeelen, dat in Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, Drente, Gelder land, Overijsel zeer vele veehouders meedoen aan de t, b. c.-bestrijding. Wat nu de kosten van de t. b. c.-be strijding betreft, deze raamt spr. op 1.15 per rund en per jaar. Onderwerpt men zich aan de rijksvoorwaarden, dan vergoedt het Rijk hiervan 0.50, Spr. hoopt, dat er in Zeeland, dat an ders op het gebied der veefokkerij niet achteraankomt, ook meer dan tot heden aan de t. b. c.-bestrijding zal gedaan worden. Op deze rede Volgt eenige bespreking In antwoord op gestelde vragen deelt de heer 't Hooft mede, dat alleen vereeni- gingen in aanmerking komen voor de rijksbijdrage, maar er is niet bepaald, hoe groot deze vereenigingen moeten zijn. Een veehandelaar, die in het najaar vee aankoopt om te mesten, moet als hij de rijksvoorwaarden wil nakomen ook dit laten onderzoeken. Doet hij wel aan t. b. c.-bestrijding, maar buiten de Rijksvoorwaarden, dan doet hij het ver standigst het mestvee streng te scheiden van het blijvend vee. De heer Zwagerman is het in principe eens met het regeeringsstelsel (het merken der reactie-dieren). Het staat moreel hooger dan het vrije stelsel. Maar spr. weet nog niet of het tot het bittere einde zal slagen, al hoopt spr. het wel. De heer 't Hooft wil, dat de tijd zal leeren of het regeeringsstelsel zal slagen. Steeds meerderen zien de juistheid en groote waarde er van in. Spr. hoopt, dat de veehouders hun belang zullen inzien. De heer Zwagermam merkt op dat de vereenigingen, van wie de boterfa- brieken uitgaan een begin er mee kunnen maken. Later zou dan de steun van de Z. L. M. en den Chr. Boeren- en Tuin- dersbond noodig zijn. De voorzitter brengt den heer 't Hooft hartelijk dank voor zijn interes sante rede. Rondvraag. De heer C a p p o n vraagt een soepeler keuring voor jonge stieren. De heer Zwagerman antwoordt, dat met stieren van bekende herkomst reeds soepeler gehandeld wordt dan met ingevoerde. Dit is steeds sprekers be doeling geweest. De heer Houterman waarschuwt toch voor een te soepele keuring. Men moet ten volle kunnen vertrouwen op de keuringen. Dë heer Zwagerman antwoordt, dat men hier gerust kan zijn. De voorzitter zegt, dat de Prov. keuringscommissie al meer dan soepel genoeg is bij de keuring van jonge stie ren. Verder kan ze niet gaan, wil ze haar vertrouwen niet verliezen. In West Z. Vlaanderen wordt iets strenger gekeurd, dan in andere streken, omdat de rund veefokkerij hier op hooger peil staat. Hierna sluiting der vergadering. Uitbreiding van het mond- en klauwzeer. De Minister van Staalt, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, deed den Centralen Landbouworglajnisa- ties, den Federatieven Ned. Zuivelbondi, onderscheidene vereenigingen op het ge bied van veehouderijen den Ned,. Bond van Veehandelaren mededeelingen over de uitbreiding van het mond- en klauw zeer toekomen; o.a. dat na zijd ernstig verzoek om medewerking1 gebleken is, dat er veehouders zijn die willens en tvetens zich schifldig maken aan zeer laakbare handtelingen, die tevens in strijd •'.iin met de wettelijke bepalingen, waiar- Qoor de verbreiding djer ziekte voort schrijdt en wijst er bovendien op, dat nog met de vereischte voorzichtigheid in acht wordt genomen, waardoor con tact-gevallen ontslaan. Tevens doet de Minister mededeeling' over het vaststellen van een tot dus ver in Nederland niet waargenomen nieuwen „stam" der smetstof, waartegen het ge bruikelijke serum in onvoldoende mate werkzaam was, waarin intuSschen de Rijksseruminrich ling1 bezig is te voor zien. De Minister wijst Opnieuw op besmet ting door veemarkten en spoort opnieuw aan tot de meest mogëlijike medewerking met den betrokken staatsdienst en tot de meest zorgvuldige voorzichtigheid in verband met verspreiding der serumstof. Brabantsche Zuivelbond, Woensdagnamiddag heeft de Brabant sche Zuivelbond te 's-Hertogtenbosch een algemeene vergadering gehouden. De voorzitter, de heer J. M. Vos, be toogde in zijn openingswoord dat de prij zen van landbouw- en veeteeltproducten niet rooskleurig zljln. De regeering moet hier hulp verleenen, opdat er loonen kunnen worden betaald, die de loonen in de industrie benaderen. Dan zal de ontvolking ten plattenlande kunnen wor den tegengegaan. Nadat de coöp. fabriek' van melk producten Zuid-Beveland te Goes tils lid was aangenomen, deed dp secretaris, de heer G. J. Janse, eenige mededeelin gen. Voor Zeeland zal de heer C. Zwager man te Middelburg, rijkSzuiveleonsulent voor Zeeland, als technisch adviseur op treden. Bij het melkcontrolestation waren ein de 1929 12 leden aangesloten, thans1 27. Plannen zijn in voorbereiding voor de oprichting van een coöp. botermijn te 's- Her Loge n b o sch Voor denl politierechter der BreÖa- schte rechtbank! werd o.m. behandeld de zaak' tegen den fitter G. v. d. L., destijds' wooniachtig te Tholen, doch thans te Rotterdam verblijvende, die in April j.l. toen hij' als fitter bij de Waterleldi|n[gf- Maatschappij Tholen1 in dienst was; al daar een hoeveelheid lood (jongeveer 80 K.G.) had weggenomen en ten eigen bate verkocht. Verdachte was niet verschenen. Bij verstek eischte de officier «ran [Justitie tegen dezen verdachte een boete van f 45 of 25 dagen hechtenis', ter wijl het vonnis van den Politierechter f 40 of 20 dagen hechtenis luidde Voor het gerechtshof te 's-Hertoigen- bosch heeft terecht gestaan de schoen maker M. v. R. te Bakel, terzake dat hij op 28 Augs. 1929 te Oirschot K. N. v. Balgoy met z'n auto heeft overreden, ten gevolge waarvan deze is overleden. Eisch 2 maanden hechtenis. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft wegens een vormfout het vonnis van de rechtbank te Amsiterjdfaim de zaak was na cassatie door den Hoogen Raad van een arrest van het gerech'ts'- hof te Amsterdam, waarbij een boete van f 300 was opgelegd naar het Haagsche hof verwezen vernietigd, waarbij1 de tooneelschrijver M. A. A. D'. uit Amster dam wegens het veroorzaken van dood door schuld op 19 April 1928 bij' een aanrijding op den Legmeerdijk onder Bovenkerk, is veroordeeld tot 1 maand hechtenis met intrekking van zij!n rijbe wijs voor den tijd vajn 1 jaiar. Opnieuw rechtdoende, legde het hof aan verdachte dezelfde straf op. Een Belgische zeilvliegster. De Brusselsche correspondent der N. Rolt Crt. meldt dat mej. Suzanne Lip pens, de dochter van den Belgischen mi nister van verkeersmiddelen, met succes aan de proef voor het verkrijgen v,an het brevet van zeilvlieg'sler heeft voldaan. Tot dusver blijken nog maar drie vrou welijke piloten voor het besturen van 'zeilvliegtuigen Ie bestaan. Het zijn de vrouw van Lindbergh, 'n Duitsche vliegt ster en mej. Lippens. Het verkeer naar België. Mei ingang van Maandag zal de wteg Roosend'aal-Nispen-Esschen gedurende ongeveer drie weken wegens herstellings werkzaamheden voor alle verkeer ge sloten zijh. Het bestuur van de B. B. N., Bortd van Bedrijfsautohouders in Nederland:, vestigt in verband' hiermede de a,and>acht erop, dat gedurende d,ieu Lijd de volgen de wegen de beste zijh. voor het verkeer. Van Willemstad' komende gaat de route over Ro o s e nd'a al-Wh uw - B er gen op Zoom-Putte. Van den Moerdijk komende of via Terheiiden-Breda-Rijsbergten-Z na dert of via Blundert-FijOaart-Kruisland- Wouw-Bergen op Zoom-Putte. Ned. post per Graf Zeppelin. Van de gelegenheid oin van Neder land uit correspondentie met de Zuid- Amerika-vlucht van de Graf Zeppelin te verzenden is een vrijl druk gebruik ge maakt. In totaal vervoert het luchtschip 285 brieven en 555 'briefkaarten uit Neder land afkomstig. Van de werf „Fijenoord" der Vereenig- de Maatschappijen Wiilton-Fijenoordwerd Woensdag het motor vrachtschip ,,Kot!a- Agoeng", in aanbouw' voor den Rotter- damschen Lloyd, met goed gevolg te water gelaten. In afwijking van de overige schepen van het Kota-type, 'die als voortstuwings- werktuig één Fijenoord-M. A. N.-motor hebben, zal de „Kota-Agpeng" uitgerust worden met twee dubbehverkende 5-cy- linder 2-takt Fijenoord-M. A. N.-motoren, elk van 2750 As P.K., die door middel van een hydraulische koppeling systeem „Vulcan" aan de schroefas worden be vestigd. Zij moeten aan het schip een vaartsnelheid' van 14 mijl geven. N.V. Stoomtram Walcheren te Vlissingen. In de heden gehouden algemeen© ver gadering van aandeelhouder®! werd het jaarverslag over 1929 uitgebracht, waar aan: het volgtenid© isi ontleend. i De einduitkomst 'der exploitatie in 1929 hoewel nog niet bevredigend, mede ten gevolge van de autobnsiconcurrentie ge durende het eerste half jaar en de ab normale onkosten aiam .het in orde bren gen van het overgenomen .autobusumja? teriëel van de N.V. „De Nieuwe Onder neming" geeft eenige hoop; dat de tekor ten zich in volgende jaren weer in da lende lijn zullen bewegen. Gebleken is' dat de autobus-exploitatie van de lijn Middelburg— Zoulelande tengevolge van den winterdienst een 'belangrijk telkort op levert. Maatregtelen zullen genomen moe- tem worden om de exploitatie sluitend te makten. Indien 'de bij! dezen a,utobusdienst betrokken ig|emtetenten niet bereid gevon den) worden door subsidie; dit tekort te dekken), zal tot 'Stopzetten van den win- terdienlst moeten worden overgegaan en 'zal hiertoe eten. verzoek aan Ged. Sta- tem worden gedaan. Het inleggen van een mïddagitram VJissingen—Domburg gedurende de zomerdienstregeling; ten einde aansluiting te geven op de aanko mende mail treinen, leverde een groot vierlies op, evenals de exploitatie van 'de werMiedentrams Het igteheele jaar door van Wastlkapelle naar Vlissingen v.v. De proef met het inleggen van een extra tram' in aansluitingl op den maïllrejn «al niet worden herhaald; getracht zal worden imet 'behulp van isubsidic de we|rlkL liedentram1 te handhaven. Van de 5 pCt. leening 1906, groot f 100.000 werden weder 2 obligaties uit geloot en bleven er nog 54 in omloop; van de leening 1918, groot f 15 000 resp. 1 en 4. Het aantal ambtenaren en beambten bedroeg op 31 Dec. jl. 47. De 5 locomotieven legden 135.960 K.M. af bf gemiddeld 372 per djag, de 11 autobussen resp. 188.631 en 516 K.M. Het ziekenfonds ten behoeve van liet vaste personeel en hun gtezinnen vorder de dit jaar f 292.70 van de maatschappij'. Het pensioenfonds bedroeg' op 31 Dec. 1928 f 57599.16 en op 31 Dec. 1929 f 60698.68, terwijl over '29 er weer 1500 gulden ingestort zal worden. Het ver nieuwingsfonds voor weg en werken steeg van f 146297.361/2 tot f 153.486.62s dat voor rollend materieel vjan een be drag van f 62001.981/2 tot f'67389.8iy3 het buitengewoon van f 3719.41i/2 op f 3849.591/2. Over 1929 wordt in de Dei- de eerstgenoemden resp. bijgeschreven f 4765.25 en f 3108.95. De totale opbrengst van het reizigers- vervoer bleef ongeveer f 1000 bij' die van het vorigte jaar achter. Het geedteren- vervoer kon slechts f 1500 in opbrengst dat van het vorige jaar overtreffen. Het stukgcederenvervcer blijft de concurren tie van het noe steeds toenemend aam- tal vrachtiaujto's ondervinden. Vervoerd werden ongeveer 10 millioen K.G. sui kerbieten ter ten 16 millioen in 1928 en 10 in 1927. Tengevolge van de desbetreffende ko- tiinklijlke beslissing werd de autobus dienst Middelburgt— Domburg door de maatschappij sedert 1 Juni alleen uitge voerd. De bruto-ontvangsten van het stoom- trambedrijf hebben bedragen f 98704.545„ waarvan f 39517.575 aan personenver voer, abonnementen en militairvervoer (gewoon personenvervoer "f 37528.52s met 154.242 reizigers) en f59186.57 aan goederenvervoer, postvervoer en buiten gewone ontvangsten. De bruto-ontvangsit bedroeg f 9.93 per dag-kilometer tegen f 9.84 "in 1928. Gemiddeld weiden 'per dag vervoerd '422 reizigers met een op brengst van f 102.8L of gemiddeld per peilziger f 0.24 evenals in 1928 en '27. De exploitatie-uitgaveni bedroegen f 87220.38 of ruim 88 pet. der ontvang sten. Het totaal der exploitatie-ontvang sten was f 98704.545, dat der uitgaven f87220.38, rest f 11484.16s of vermin derd. met f 9563.59 voor rente en aflos sing overschot f 1920.575. De ontvangsten der autobusdiensten bedroegen voor de lijn Middelbuurig Domburg f 42 1 83.525 (w.o. f37886.45 van 99434 gewone passagiers) en de uitgaven f 35298.53s, alzoo een goed slot van f 6884.99. Op de lijn Middelburg—Zoute- lande waren de ontvangsten f 5359.20 (w. o. f5192.05 van 17703 reizigers), de uit gaven f 6493.615, alzoo een tekort van f 1134.415. Het saldo der autobusexploi- taxtie zal voor afschrijving worden be stemd op autobussen en vrachtauto's'. Voor toevoeging aan vernieuwingsfond sen en pensioenfond® is noodig f9374 20 en komt daarvoor alleen in aanmerking (bovengenoemde f 1920.57s, zoodat het verlies over 1929 f 7453.62s bedraagt. ■Van het said overlies over '8 adf 23622173 is door rijk, prov., gem. en verdere "be langhebbenden 1' 13217.24 betaalden rest daarvan nog f 10405.49, zoodat het to,- taal verlies thans bedraagt f 17859. IIs. De winst- en verliesrekening geeft in crediel aan: personenvervoer een som f 37528.52s, goederenvervoer f43360.13, abonnementen f 1906.90, postvervoer f 4300, buitengew. ontvangsten f 7720.36, militairvervoer f 82.15, pachtsommen overhoeken f 2232.60,, huishuren f 1573.88, K<ubsLdies f 13217.24 exploi tatie autobussen f 5750.57s, balans voor liet saldo f 17859.115. De dtebetposlen zijn: saldo Ao Po f 23622.73, algemeenc dienst f 18014.26s; tractie f 2 6 4 40.795, mouvement f8070.52, werkplaats f 18576.05, lijn en telefoon f 14514.77, aan onderhoud gtebouwen f 1603.98. renteberekening f 6563.59 af schrijving auto's f 5750.5/s, aflossing lee ning 1906 f 2000, idem leening 1918 f 1000 en stortingen in fondsen f 9374.20. Meesteres: „Waar is jongeheer Willie?" Meisje: „Ik weet 't niet mevrouw. Ik heb hem niet meer gezien nadat we het kleed oprolden." (London Opinion). Doodclijke ongelukken. Het 5-jarig jongentje J. S. is Woens dagnamiddag op 'den Rplterdi&mschen Dijk Wijl .Schiedam bij liet oversteken van den) weg' door eien vrachtauto overreden. Het kind is' in) het Schiedamsche zieken huis aan de gevolgen van de be'klotnieln, verwondingen overleden. Het 7-jarig jongetje J. P. is Woens dagmiddag aan de GeJdeimptie' Sla,aki te Rotterdam bij' het oversteken van de straat overreden door een auto. Hij' is Maar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. VERVALSCHING VAN SPAARBANK BOEKJES. Eeni,gten tijd geleden werd te Antwerpen een jonge main gearresteerd verdacht van het vervalschen van spaar bankboekjes van de Nutsspaarbank te 's-G r a v e n h age. Een medeplichtige in de op die boekjes geld en in totaal werd zoo ongeveer f 19.000 ontvreemd. De jonge man bevindt zich nog te Antwer pen in arrest, in afwachtiinjg van zijh uitlevering. Tbansi is door de politie ontdekt, dat hijl op verschillende: Nutsspaarbank'en hier ter stede, te Delft en in andere plaatsen sommen tot eeai totaal bedrag van f 11000 belegd heeft. Een belangrijk' deel' van het ontvreemde' is daarmee dus terugge vonden. WELDADIGHEIDSAVOND. - De Zeeuwsche VtereelnAging „Zeelandia" te Amsterdam geeft oensdag 4 Juni i'nj Bellevue (Lieidsche kade.) een weidp,- digjheidsavoncl ten bate van de in Zuid1- Frankrijk door overstriooming geteisterde gebieden. Opgevoerd zal worden de ope rette „De theepot van. Napoleon" door het jeugd-ensemble. 101-JARIGE OVERLEDEN. Op 101- jarigen leeftijd is Woensdag' overleden de, oudste verpleegde van de „Joodlsche In valide" te Amsterdam de heer M. S. Elkan. De overledene zou 21 Juli a.s. 102 jaar zijn geworden. DE ONBEWAAKTE OVERWEG. Bjji een) onbewaakten overweg aan den Haar- we|g onder Gorinehem isl eten inwo ner van deze gemeente M. T. door eert trein gegrepen en gedood. VERDUISTERING DOOR BRIEVEN- BESTELIER. Onder verdenking van valschheid inl geschrifte en verduistering is te A a 11 e M de brievenbesteller R. gearresteerd. Hiji is ter beschikking van de juistitie gesteld. BLOEDVERGIFTIGING. Het 12-ja- rig' zoontje van den heer Wi. te Hee- r e n v e e n krabde een puistje in het gezicht open. Gisteren is het aan bloed vergiftiging overleden. ERNSTIGE ONTPLOFFING. Woensdagmorgen omstreeks half tien heeft in het Belgische plaatsje A r e ti - d o n c k nabij' de grens een ernstige ont ploffing plaats gehjad! in een aldaar ge vestigde dynamietfabriek. Het aantal slachtoffers is tot twee beperkt gebleven. De ontploffing had pla,ats in een afzon derlijke werkplaats bij de fabriek bij het mengten. Van de slachtoffers is één geboren Nederlander, Anton Olten ge- beeten, geboren te Hilvarenbeek. Hiji woonde echter reeds sinds vóór den oorlog te Arendonck. Een arbeider werd nog licht gewond. TRAGISCH EINDE. Professor Wül- fel te Frankfort is op noodlottige wijze om het leven gekomen. De profes sor, die ernstig ongesteld was heeft in een aanval van benauwdheid het ven ster geopend en heeft blijkbaar het be wustzijn verloren, tengevolge waarvan hij naar beneden stortte. In het ziekenhuis is hij aan de bekomen verwondingen loverleden. VERMOORD. Uit Bresl au wordt gemeld dat bij Buckelsbach het lijk is ge vonden van de 54-jarige weduwe Wolfe sohn uit Berlijln, die tijdelijk in een pen sion te W.ölfelsgrund vertoefde. Zij was Zondag uitgegaan om een wan deling te maken en werd sedert vermist. Het lijk toonde verscheidene steken in het achterhoofd, terwijl ook boven het rechteroog steken waren toegebracht. 'KINDERMOORDENARES TER DOOD VEROORDEELD. Te Leipzig is de 32-jarige vrouw Alma Birkner ter dood veroordeeld, die haar beide, kinderen had vergiftigd. De kinderen waren on der hevige pijnen bezweken. De moorde nares verklaarde haar gruweldaad 1e hebben bedreven om wraak te nemen op haar man, die haar bedroog. Wat het kleinste kind betrof gaf zij op, dat de dood ook kan veroorzaakt zijn door dien het kind was gestikt in een stuk appel, dat uit een vogelkooi op het bed was gtevallen. Het kind' had het stulkje appel in den mond gestopt en was daar in gestikt. Deslkund'ijgien hebben de vrouw voor eenigszin® zwakzinnig verklaard. Het aangevraagde hooger beroep werd door het rijksgereclitshof verworpen. PELGRIMSSCHIP: IN BRAND. l Heit Frajische sis. Asia, van Alexandrite naar Djeddah met 1500 pelgrims aan, boord.: is in de Roode Zee in brand geraakt. Vermoedelijk zijn reeds honderd men- schenlevens te betreuren. Het vuur woedt nog met hevigheid voort en is' niet in bedwang te krijgen. LANDEND' VLIEGTUIG VERPLET TERD AUTO. Een ongewoon ongeval heeft zich voorigedaan op het vlieg veld van Quintero in Chili. Een auto 'bevond zich op het vliegterrein^ toen een militair vliegtuig daar daalde. De dalende machine kwam in volle vaart op den auto terecht en verpletterde de zen igeheel. De vier personen,, die in den auto zaten werden op sla)g( gedood. De bemanning van het vliegtuig bleef on gedeerd. Een Reuter-telegram meldt, dat b;j het ongeluk vier jonge meisjes gedood wer den en zes andere ernslig gewond.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 7