OMTWEE PANTSERKRUISERS IN IN EGYPTE PEPERMUNT KERKNIEUWS. WEERBERICHT etc. LANDBOUW. foTi'dfs f 321.000 (w.o. f 3000 voor jaar wedden Buijgi. en Seicr.); als uit'keering uit de grondbelasting f 40.500; personee le belasting f 149.600; opcenten gemeen- 'tefomdsibelasting] f 150.000; directe uit- kteering voor plaatsing in de tweede klas se f 14000, totaal f 675.100, Waardoor de totale verliespost ad f 671.000 juist gedekt wordt, doch dat er ook absoluut geen) reserve is. Voor 1931 zullen de nieuwe inkomsten, welke de gemaeente zal ont vangen, alsmede van de 'bestaande inkom 'sten, welke in dat jaar eindigen bedra gen f 721.900, wat voor dat jaar dus een! overschot zou 'beteelktenen van rond 50.000. Doch op 1931 zal slechts f 20000 goed slot vorige rekening voorkomen óf f 70.000 minder dan In 1930, zoodat er ini werkelijkheid een tekort zal zijn van f 20.000. Het is dani ook absoluut nood zakelijk dat de uiteengezette voorstellen in hun geheel worden aangenomen en zelfs dan nog zal het de vraag zijn 'of Burg. en Weth. erin zullen slagen de be groeting voor 1931 sluitend te 'krijgen. •Initusschen zal hun .öeheele streven daar op .gericht zijn, opdat althans met de ini dit voorstel uiteengezette, maatregelen zal kunnen worden volstaan. Indien de noodzakelijkheid daartoe onverhoopt mocht 'blijken, zullen Burg. en Weth. als ,nog voorstellen de gemeente in de 3e klasse te rangschikken. Resumeerende stellen Burg. en Weth. dus voor de personeele belasting in, de vierde klasse te dóen 'blijVen; de besta;an- de opcenten op de hoofdsom dier belas' ting zoodanig te verhoogen, dat daarin worden verwerkt de 50 provinciale o.p centen en de 10-20 voor het leenings; fonds; de aanslag in hoofdsom Voor de grondslagen .paarden- en motorrijtuigen" zoodanig te verhoogen, dat in den totaal1- aanslag, derhalve inclusief alle opcen ten, worden verwerkt de 80 leeninjgs- fondsopcenten op de aan sl a'gen dezer grondslagende gemeente voor de hef fing der gemeentefond's'belasting 1e rangschikken in de 2e (klasse; Vooralsnog niet over te gaan tot invoering center be lasting van woonforensetn eni op de hoofd som der vermogensbelasting 50 opcen ten te heffen. ZUID-BEVELAND. Raad van Goes. GOES. Gistermiddag 2 (uur heeft de ge meenteraad' onder voorzitterschap ran Burgemeester Ha jenius vergaderd. Ingekomen is, behalve een aantal goedkeuringsbesluiten, het verslag over 1929 der Gezondheidscommissie a 1 - hier, idem van de landiarbeiderswet-ver. „Eigen Erf." Ook kwam in een verzoek van het hoofdbestuur der ALg'. Ned. Politiebond om spoedige salarisverbetering' der poli tieambtenaren; het gaat om prae-advies naar B. en W|. Goedgekeurd wordt de begrooting van het Burg. Armbestuur, over 1930; de heer Crucq wenscht, dat deze voortaa/n spoediger ingediend worde. Het Nederlandschereioigingsidirecteu- renvereenigingstijdschrift (hèhè krijgjt de donatie welke ziji vraagt. Voorgesteld wordt een bijdrage toe te kennen aan het Comitee ter bestudeering van de Iepziekte; de heer Van Bom mel van Vloten wil niet tegenwer ken, doch merkt op, dat het hier een af wenteling' van staatsuitgaven op particu lieren en gemeenten betreft. Goedge keurd overigens. De heer O. Ver strenge vroeg eerst uitwegen naar den Westwal,, doch nu wenscht adressant om verschillende re denen, aanhouding. B. en Wi. echter stel len voor inwilliging van het verzoek 'met f 2.50 per uitweg!) doch enkele voorwaar den kunnen dan tot September aange houden worden. Aldus wordt besloten. Bij het voorste] tot wijziging der be grooting 1929 merkt de heer Vau Bom mel van Vloten op; dat de overschrijdin gen toch wel zeer hoog zijn: op f 1500 voor druk en bindwerk kwam er f 610 bij, op een anderen post van f 980 kwam door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 48 Ik scheen het ongelukkig te treffen met de onderwerpen van het gesprek, die ik aanroerde, Zij keek mij met een paar groofe oogen aan en het was jam merlijk te zien< hoe haar lippen begonnen te trillen, „Ik beii een Iömpë ézel!" liet ik er on middellijk op volgen. „Ik cloe u vragen, .Waarop u liever niet antwoordt. Wan neer we wat verder zijn, zult u mij mis schien wel alles uit eigen beweging me- dedeelen. Maar vanavond vraag' ik hiëts meer. Wij zullen alleen denken, dat de groote vacantie is begonnen." „U is toch wel bijzonder vriendelijk voor mij", zeide zij met een zucht van verademing. „Inderdaad is het beter, dat ik mij niet bekommer om al de din gen, welke ik niet begrijp en die mij voortdurend plagen. Wij zullen ze dus 'links laten liggen en over allerlei anders praten. Vertel mij eens wat van Londen en van de provincie.... wat gaan wij daar doen? Ja ik vind het een heerlijk vooruitzicht eenigen tijd in uw huis door te brengen." „Ik vermoed, dat u 't er wel aardig kende men reeds vanaf de oudste tijden de op wekkende en verfris- schende eigenschappen van de echte pepermunt, zoodat men de peper- muntplant (menta pipe rita) als cultuurgewas verbouwde, ontleent haar eigen schappen aan hetzelfde origineel e natuurpro duct en is daardoor voor iedereen een onmisbaar middel ter opwekking en verfrissching. (Ingez, Med.) er nog f 431 bij1. Men wordt wegens even eens opvallende overschrijdingen bij ge meentewerken huiverig van een begroo ting van den heer Rothuizen, al heeft spr. overigens alle achting voor diens werk. B. en W„ wifllen, aldus de Voiorz 'gaarne doen wat ze kunnen om dit 1e voorkomen, want met veel van wat spr. zeide, kan de voorz. accoord gaan. De heer Van Póelgeest vraagt of B. en W. van deze vermoedelijke over schrijdingen, t ijens het werk (dit be treft nu een bestrating) op de hoogte waren. De voorz. antwoordt beves tigend; weth. Goedblo ©cl zegt, dat het een heel nieuw stelsel van bestra ting betrof. De heer Simons sluit zich bij het door den heer Van Bommel gesprokene aan. Een wijziging der begroöting v. 'h. grondbedrijf-1929 wordt goedgekeurd. Voorgesteld wordt, bij de Kroon in beroep te gaan van een beslissing van Ged. Staten in verband met de vaststel ling van het bedrag, waarnaar tie uiitkee- ring aan Goes, in verband met de nieuwe wet financieel© verhouding zal geschie den. De heer Crucq vraagt en ver krijgt enkele inlichtingen omtrent dit punt de voorz. zegt, dat het wel de vei lige we|g is, in beroep te gaan. Verscheidene igemeenten doen het trou wens'. Het vermeniigvuldigingscijfer wordt evenalsi verleden jaar vastgesteld op 1.09. Het in aanbouw zijnde woon- eïi win kelhuis aan de St. Adriat.nslraat wordt verhuurd aan den heer M. D'. de Grool ■alhier, voor f 750 per jaar, 'gedurende 5 'jaren; het wordt een 'bloemeiizaak. De Ver. v. Chr. Schoolonderwijs; vraagt f 238.30 voor de aanschaffing va,n leer middelen; dit wordt haar verleend. De heer Ec'k©hardt wil, 'b'ij! de rondvraag wijzen op de gelegenheid om 'bij de Laurens van de Spiegelstraat en den tuin van het proefstation, trottoiren aan te leggen. Oo'kl wil hij in de politie verordening .strafbaar stellen, bananen ten sinaasappelenschi 11 en op straat te 'werpen. Betreffende; het eene zegt de Voor- zult vinden," antwoordde ik. „Het is in dezen tijd zoo stoffig te Londen. Het huis van mijn broeder staat vrij dicht bij zee. Het ligt in een groot park, dat zich tot een drasland uitstrekt en daar achter liggen de duinen." „Kan men er zwemmen?" vroeg zij haastig. „Natuurlijk", antwoordde ik, „Wij hebben daar een afgezet deel van het strand en als wij in dezen tijd van het jaar logé's hebben, dan staat er altijd êen motorcar gereed om ze te brengen en te halen. Dat is in het bijzonder voor hen, die in den vroegen ochtend een bad willen nemen. Maar wat later op den dag is het een aardige wandeling. Dan kunt u er allerlei spelletjes leeren, golf, tennis, cricket en croquet," „Ik zal daufb'ij' één tamelijk jammterlijlk filgiüür slaan", zeide zij' filet een zuchtje. „Inl Frankrijk heb' ik niels van dat alles geleerd. Ik' kan een bteiëtje tenniissteül, maar mooii is) het nog' niet, en in Enge land doet men zooveel aan sport. Zeg eens, 'kapitein,, zal men mijl erg do'm vinden als! ik' niet anders kan dan zwem men en een beetje tennissen?" „Och wel neen" antwoordde ik. „En dan mJoet u niet vergeten, dat we no|g altijd onze toevlucht kunnen nemen tot het motorrijwiel. Wij zulten daarmee aar dige ritjes 'kunnen makten, en ik beloof u dat als u slechts even innemend wi|l| 'zijn als' hier, i'k1 mij niet in het mins IA óver u zal be'kLaigein." Zoo bleven: wij nog eieln beetje doojrl- zi t ter, dat deze zaak' reeds' de aandacht van B. en Wi. heeft; inzake de b'ajna|n|ejn- sohillen, die hiji ook allerfataalst acht, meent spr., dat een bepaling in dia politieverordening weinig effect zal ;sor- teeren. Men zie naar het verbod tot staar tenlschro'bben, hetwelk ook niet na te kómen schijnt. En een meid, die 'miet eed emmer en 'bezem bezig is; kan men bij' d'r vestje nemen, maar wie is die leilgienaar der bananenschil? De heer Eck'hardt: het stajait te genwoordig in verscheidene verordenin gen; vroeger waren er h©elem'a,al geen 'bananen (Gelach.) De Voorzitter is éalgeinlljfc een vij and van al die verordeningen. De Voorzitter zegt vervolgens, dat een officieel bezoek' van de Commissaris der Koningin is ontvangen; deze vond de palen van de P.Z.E.M, in het Bergptad .monsterlijk leelijk en het klagen van Goeis was z.i. dan) oo'k terecht 'geschied1, alleen niet hard' genoeg. In bouwplan III moeten zulke palen niet komen, da,arover dacht de Commissaris der Koningin evetn- zoo als Goes' gemeentebestuur. De di recteur van de P.Z.E.M. is hierop van hoogerhand' dan ook reeds gewezen, aldus de voorzitter. Spr. zal werkten voior ondergrondsche leidingen zooveel hij kam!. Hierop gaat de Raad in geheime ver gadering. Kerk en Vrede, Voor een goed bezette Doopsgezinde kerk sprak gisteravond alhier voor de afdeeling Walcheren van de Vereeniging „Kerk en Vrede" de heer Fedde Schurer, die werd ingeleid bij de vergadering door den heer Abr. Mulder met een herinne ring aan „Heb Uw vijanden lief gelijk U zelve". De heer S h u r e r zeide dat men zich als Christen er niet mede kan afmaken door te zeggen, ik heb met die ontwape ningskwestie niets te maken. God zelf stelt telkens nieuwe groote vragen aan de orde en men kan dan ook niet voor altijd zijn standpunt vaststellen. Spr. her innerde in dit verband aan den val van het Romeinsche keizerrijk, aan de refor matie, aan de afschaffing der slavernij, aan de opkomende arbeiders beweging, aan de actie thans onder de koloniale volkeren. Met al die vragen is ook opge komen en brandend geworden het pro bleem van den oorlog. Het is een zeer moeilijke zaak, maar de Christen mag daarbij niet aleeen een belangstellend toeschouwer zijn. Spr. bedoelt dan als Christen niet iemand, die zijn kerkelijke plichten waarneemt, maar iemand, die het heimwee in zich voelt naar den Chris tus. In dit verband kan spr. begrijpen, dat er menschen zijn geweest, die kluizenaar werden om alleen met Christus te zijn, al zal hij dit niet verdedigen. Want de Christen moet het leven der wereld medemaken. Het Koninkrijk Gods zal ko men en is gekomen, maar dan heeft de Christen de plicht niet een klein groepje te vormen, maar om het beginsel uit te dragen. Er dreigt dan ook het groote gevaar, dat men denkt beter te zijn dan een ander, dat is een pharizeesch mis verstand. Men moet niet vergeten, dat de groote wereldoorlog uitbrak in een tijd toen de volkeren toch reeds grooten in vloed hadden op de regeeringen. Spr, zou niet gaarne tegen het onderwijzen op komen, maar het is geen domheid, die al het oorlogsmatriaal uitdacht, doch het verstand is alleen goed als het zedelijk gebruikt wordt en zooals God het be doeld heeft. De staat en de maatschappij zijn niet te scheiden. De fabrikanten van bewape ningen lappen het vaderland aan hun laars, zij kijken alleen naar de winsten. Krup verkocht in de laatste jaren voor den oorlog veel meer kanonnen naar het buitenland, dan in Duitschland en de eerste werden later gebruikt om zijn eigen landgenooten dood te schieten. Het zoo hoog geroemde Fransche snel- keuvele'n, toein Louis, onverwachts vooir onisi stond. Het was alsóf een 'kilte scha duw over on.ze tafel igleed. De glimlach van, haar gelaat verdween, en het 'kóstte mij' werkelijk moeit© o:m beleefd tegen over 'hem te 'blijven. „Is de bedien'img in prde mijhlileier?" vroeg hijl. „Loopt alles' goed?" „Alles is in orde, igell'ijk altijd, Louis. Het eeHiige' verkeerde kun je toch niet veranderen." „En dat is?" i „Het weer; het is igteeira weer om het te Londen uit te, houden." „U heeft gelijk' mijnheer. Is u van plan (gauw naar buiten te gaan?" „D'at hangt een beetje van de juf frouw iaf", antwoordde i'k. Louis schudde ee'nligszins 'bedenkelijk hiet hoofd alsof het hem ten zeerste speet liet onderwerp aan te roeren. „Ja, dat zou wel aardig zijn, alsl u halair naar Norfolk' naar het huis van uw broeder zou kunnen meenemen. Het zou oo'k' voor de juffrouw goed weze'nl, maar ilk ben niet overtuigd, ik vrees, dat haar oom „Maar voor den duivel, hoe weet jij' er iets van?" vroeg i'k verbaasd. Louis glimlachte, mei dien half ver stolen jglimilach,, die ternauwernood zijii lippen deed 'krullen. „Waarom zou i!k! liet niel van de juf frouw hebben gehoord?" „Maar ik heb' er niet met je ovier gesproken" verklaard© zij liaastiig. „Ik heb' Louis niet [gezien sedert u vanmild- vuur geschut was van Duitsch fabrikaat. Als de landen of als menschen gewapend naast elkaar leven, is er niet veel noo- dig om de zaak te doen ontbranden. Men denke aan het gezegde „Wie sterven wil zal leven, wie leven wil zal sterven". Zeker is de oorlog het gevolg van de zonde, die tegen de Goddelijke wet in- druischt en men moest meer behartigen „Heb God lief boven alles en Uw naasten als Uzelf" en „Zoo gij wilt dat U de men schen doen, doe het ook hen". Zij, die zeggen dat alleen Nederland niet imperialistisch is aangelegd, ver gissen zich. Als men zegt, dat men zich toch verdedigen moet, dan zegt spr, dat bij den wereldoorlog ook niemand zegt te hebben aangevallen en bij een volgen den is dit heelemaal uitgesloten het zal alleen een wedstrijd in vernietigen zijn. De Christen kan alleen daaraan mede doen, als hij vergeet Christen te zijn, want op het slagveld is voor Christus geen plaats. De Christen moet zijn anti militairist en moet helpen de zonde in al zijn vormen te bestrijden. Spr. heeft ook zijn vaderland lief, maar te lief om het te zien vernietigen. Als er sprake is van een offer brengen, dan doet de staat dit en de menschen zijn de offer dieren. Men heeft het kwaad van den oorlog in allen omvang herkent en kan het dan ook bestrijden. Als men als middel om het volk voor te lichten centralisatie van den berich ten dienst wil, beteekent dit distributie van den leugen; en als men dan tegen vereenigingen als deze wil optreden dan is dit met andere maatregelen het mili tairisme. Het is erger met de huidige ver nietigingsmiddelen te overwinnen, dan er mede overwonnen te worden. Men moet nu het nog tijd is een krachtig vredes- leger organiseeren. Als men een Christen is zal men ook persoonlijk nimmer aan dit werk mede doen, In de nu volgende pauze wekte de heer Mulder op abonné te worden op het blad „Kerk en Vrede". Men zal dan allicht ook lid worden van de vereeni ging, die strijd voor internationale en nationale ontwapening, doch ook voor het zich persoonlijk beslist onthouden van deelname aan het militairisme, waarop spr. toekomstige leden speciaal wijst. Verschillende aanwezigen maakten gebruik van de gelegenheid opmerkingen te maken of vragen te stellen, wat deq heer Schurer o.a. aanleiding gaf te zeg gen, dat men nog niet geheel klaar is met de plannen, maar alleen richting aan wil geven. Het oog om oog, tand om tand, past z.i. nergens bij. De overheid heeft zeker plicht de orde te bewaren, maar of zij ook moet optreden met geweld tegen buitenlanders, die zelf niets anders doen, dan hun overheid gehoorzamen is juist de vraag. Het is zeker dat God den oorlog wel gebruikt heeft voor een oor deel, maar toch heel anders dan een on weer of aardbeving, de oorlog leggen de menschen zich zelf grootendeels op. Spr, geeft gaarne toe, dat de Nationale ont wapening veel moeilijke zijden heeft en men moet de menschen er tevens rijp voor maken, men moet beginnen geen algemeene hatelijkheden over inwoners van andere landen te uiten. Spr. staat zeer weinig sympathiek tegenover den Bijzonderen Vrijwilligen landstorm, en meent dat de£è beter van daag dan morgen kan verdwijnen. Als het leger te klein is, waarom stelt men dan geen uitbreiding voor en als er meer politie noodig is, waarom dan geen er bij aangesteld. Beter dan een groep ge wapende burgers te hebben, die dan nog ontactische betoogingen houden en spr. begrijpt niet, dat men aan de soc. dem. zijde ook niet zulk een macht vormt. Als men zegt, dat er een kliek in België is, die oorlog wil, dan zegt spr. dat die er hier ook wel is en dat bij de beruchte Utrechtsche zaak, Nederlanders erger dingen deden dan de Belgen. De voorzitter bracht dank aan den spreker en de vragenstellers en sloot met dankzegging. hier waart, kapitein." „Ja dat is) waar", ©irkenlde Louis', een hand uitstrekkende. „Ilki heb' het nieuws niet van de juffrouw géhoord. iMelea mag! i'k niet vertellen. Elk - oogen'bfflifkj 'kunnen evenwel de dingen veranderen. Het is niet uitgesloten, dat '.de hTeJer Delora het zieier aangenaam zal vinden) dat zijn nichtje de vriendelijke uitnoodi;- ging zal kunnen aannemen." „Je lie'b't dus verbinding gehad met den heer Delora vroeg ik. „.Wel natuurlijk. Hij heeft mij medege deeld Wat de juffrouw had' gevraagd en hij1 voegde er 'bij, dat hij vanavond om tien uur antwoord zou geven." „Misschien 'kim je ons dan wel al vast mededeelen, hoe dat antwoord luiden zal" merkte ik op. Louis' igjelaat 'bleef ondoiOngrond'e|llijik. Hijl schudde alleen ontkennend het hoofd „De heer Delora is1 z'ijn eigen heer en meester", zeide hij. „Hij k'an er wede mee helmen hel zonder de juf frouw te stellen 'en het is ooktatolgfeBijk:, dat dit niet hel igeval is.... Pardon mijn heer." 'Louis was weg maar de schaduw bleef achter. „Hij' vermoedt dat ik' niet mee zal kunnen", zeide zij somber. „Felicia", begon ik... „Maar heb ik u wel het recht gege ven mij bij mijn voornaam te noemen?"* „Zoo niet, doe het dan nu" verzocht i'k'. 23 Mei, Barometerstanden, Hoogste: 771.9 te Haparanda, Laagste: 755.5 te Yanmayen. Thermometer, Hoogste en laagste temperatuur van' gistermiddag tot hedenmiddag 12 uur: Laagste: 51 igr. Hoogste59 gr. Weersverwachting van het K, N, M, l.t Zwakke tot matige N.-O. wind. Meest licht tot half bewolkt.Weinig of geen re- igsni, behoudens kans op onweer. Iets warmer. Zaterdag 24 Mei. a Zon op 4.55; oncler 8.59. Licht aansteken alle rijwielen, motor rijtuigen en andere rij- en voertuigen 9.29. i. Maan op 3.28 v.m.; onder 4.27 n.m. Nieuwe maan 28 Mei. HOOGWATER VLISSINGEN, Z o mert ij d. Saterdag 24 Mei 11.58 23.10 iondag 25 12 38 23 51 baandag 26 12.16 Dinsdag 27 1.27 13 53 Noensdag 28 2.02 14.28 Donderdag 29 2.40 14.28 Vrijdag 30 3 22 15 49 VEREENIGING TOT VERBETERING VAN HET RUNDVEE IN ZEELAND. (Slot.) f Hierna volgde een lezing van den heer P. J. Hooft, inspecteur bij het vee- artsenijkundig Staatstoezicht te 's-Gra- venhage over Bestrijding van de Rundertuberculose, Spr. wees allereerst op het hooge be lang dezer zaak. Men spreekt tegen woordig alom over malaise in den land bouw. Het is daarom zaak, dat er uit het bedrijf wordt gehaald, wat er in zit. Het blijkt telkens meer, dat er door vergade ringen, congressen, enz. betrekkelijk weinig wordt bereikt. De landbouwer en veehouder zelf moeten aanpakken. Zoo moet ook getracht worden de tubercu lose van het vee te weren. Ons vee, dat uitgevoerd wordt, moet practisch vrij zij» van tuberculose. Maar onder het vee, dat binnen onze grenzen blijft, neemt deze ziekte nog steeds toe. Spr. schetst kort het ziektebeeld van aan t.b.c. lij dende koeien en de gevolgen daarvan? voor de dieren. Daarna ging spr. de besmetting van deze ziekte na. Spr. herinnerde aan de ontdekking der tuberkel-bacil in 1882 door Koch. Zonder besmetting met deze bacil kan een dier niet tuberculeus worden. Wel kunnen er omstandigheden zijn, die het besmettingsgevaar vergroo- ten en het dier ontvanklijker maken voor deze ziekte. Het gevaar is, dat de t.b.c. zoo moeilijk waar te nemen is onder het vee. Er kan al een groot deel van den veestapel zijn aangetast voor de veehouder het in de gaten heef. Dat is met andere veeziekten zoo gansch anders. Hoe gaat nu die besmetting? In de eerste plaats door aanraking met zieke dieren en ten tweede langs indirecten weg, b.v. door besmette melk. Vooral gevaarlijk zijn de dieren, lij dende aan open t.b.c. Zoolang de bacillen in besloten ruimte zitten, kunnen zij geen kwaad. Maar door allerlei oorzaken (verminderde voeding, kalven, mond- en klauwzeer, enz.) komen die bacillen naar buiten en kunnen ze de gezonde dieren aantasten. Die runderen lijdende aan open „Nu voor dezep avoncl dan", stemde zij toe. „Voor dezen avond dus: Felicia.', ginig i'k' voort. „Ik wil je niet onaanigtenjaaim zijn door over zekére onderwierpen te spreken, maar vindt jezelve ook niet, dat je oom toch wel ze©r onlbezoitnlsni handelt om je 'hij je eerste bezoek aan Londen alleen te laten, niet 'hij' je kom1|, niets' doeL om je wat ontspanning t© be zorgen? Waarom zou hij aarzelen j© bij- ons te laten Loigeeren?" „Laten: wij daar nu maar niet over spreken", verzocht zij' een weinig ze nuwachtig. „Ik moet doen wat hij; wil. Laten wij1 nog maar hopen, dat hij ja zegt, nietwaar?" i „Dat moet hij" verklaarde ik. ..Erf als hij het niel doet, dan wil ik'(er achter 'kómen, waar hijl zich. verstopt heeft en zal hem over de zaak onderhouden. „Hij heeft hel erg druk", zeide zij hoofdschuddend, „en zou het niet aan genaam vinden als je zijn verblijf ohL kiekte en dan zou hij geen tijd ltebbeU om je le woord te staan. „Zoo druk' met den verkoop an zijn koffie?" kon ik niet nalaten te zeggen. .„Laten wij vanavond daar nu niet verder op doorgaan", verzocht zjj met slmeékende stem. „Laat ik je alleen Ma gen als oom eens neen mocht zeggen, ga je dan toch morgen weg uit Londen? „Neen beloofde ik Jk vertrek zeker niet. I'k laat je hier niet alleen. Zoolang je te Londen bent, blijf ik' er ook- J (Wordt vervolgég.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 6