WEES!! i De Weefstoel Ie. „Agar"de Danseres, I 2e. „Knocked out Brown" I KLHHEADVEETENTIËN Flora-Bioscoop» HEEREN 1 M. VAM LOO, M. VAM LOO, Hoope Bijverdienste S. C. L. I. BRANDBLUSSCHERS. V/AT ZULLEN WE VOOR HEN KOOPEN m REÜNIE VAN OUD-LEDEN VAN HET LEIDSCHE STUDENTENCORPS. 23—27 Juni 1930. ZENUWLIJDERS EEN NETTE JONGEN Kinderledikantjes Matrasjes Zijden Dekentjes Luiermand Uitzetten etc. etc. LÊJGEV!£LE K 405 in es? II rij van af leeftijd 5 jaar. Orange Curagao EEN NIEUW GEBAKJE, D. J. DRGNKERS ZOON: (DE GEWELDIGE) Donderdag 29 Mei (Hemelvaartsdag) Speeiaal nieuw PFogpamma. ZATERDAG en ZONDAG VERSTERKT ORKEST Zaterdag 24 Mei DANSEN Aanvang 8 uur We hebben weer ontvangen een - nieywe zending in onze - welke buitengewoon fraai zijn. Giststraat 180/196 WMMwaBH Bij De Algemeene Reuniecommissie deelt mede, dat het inhalen der Reünisten zal plaats hebben op Maandag 23 Juni, des middags ten 2 ure. Het Reunistendiner is bepaald op dienzelfden dag ten 6Yi ure in de Stadsgehoorzaal, Zij, die te Leiden wenschen te logeeren, kunnen zich voor logies wenden tot den pedel, den Heer A, VILDERS, Breestraat 41, Leiden, Gedurende den nacht van 2324 Juni zal er van 127 uur gelegenheid bestaan per taxi naar Den Haag terug te keeren. De bijdrage voor de Reunistenkaart is bepaald op ƒ2. Deze kaart geeft recht op een toegangsbewijs met 3.re ductie voor het openluchtspel en op kostelooze toegangsbewijzen voor het concert van Sempre Crescendo en de uitvoering van het Leidsch Studententooneel, De bijdrage voor het diner is bepaald op 12.50 (1 glas cham pagne en 113 fl, roode wijn per persoon inbegrepen). Zij, die aan de Reünie wenschen deel te nemen, worden uitge- noodigd daarvan vóór 10 Juni kennis te geven door storting van 2,of 14.50, op postrekening No. 159896 van den Quaestor, den Heer H. BRUINING, Rapenburg 59, Leiden, met duidelijke opgave van naam en woonplaats van den afzender en het jaar waarin hij lid van het Leidsche Studenten Corps is geworden. De kaarten zullen tijdig aan de deelnemers worden toegezonden, DE ALGEMEENE REUNIE-COMMISSIE: Mr, J. W. RAMAER, Van Stolk- weg, Den Haag. Mr, A. BOSCH, Jul. v. Stolberg laan 72, Den Haag. Mr. M. A. M. VIRULY, Huize Rhe- derpark, De Steeg. Mr. P. J. VAN WIJNGAARDEN, Haringvliet 62, Rotterdam. Jhr. Mr. Dr. A. ROëLL, Nieuwe Gracht 7, Haarlem. Mr. A. PHILIPS, Tapijtweg 1, Den Haag. Mr. W. B. R. VAN WELDEREN Baron RENGERS, Konstantino- pel. Mr. G, VISSERING, Amsterdam. Jhr. Mr. G. A. H. MICHIELS VAN KESSENICH, Roermond. Mr. A. R. ZIMMERMAN, West straat 155, Brussel. Mr. J. P. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, Wezep. Mr. G. G. VAN DER HOEVEN, Westerkade 21, Rotterdam. Dr. A, R. ROOSEGAARDE, arts, Paul Krugerstraat 12, Arnhem. Mr. D. W. Baron VAN HEECKE- REN, Nassau Dillenburgstraat 13 Den Haag, Mr. A. Baron VAN HAERSOLTE, Heerengracht 499, Amsterdam. Vraagt uitv. gratis brochure No. 1. Dr. GEBHARD Co„ v, Alphenstraat 112, Den Haag. Mr. Dr. R. H. Baron DE VOS VAN STEENWIJK, Oostduinlaan 12, Den Haag, Mr. W. H. L. HAITINK, Reinier Vinkeleskade 76, Amsterdam, Jhr. Mr. E. F. M. J. MICHIELS VAN VERDUYNEN, „Reygers- hagen" Leidscheweg, Den Haag. Mr. A. E. J. SIMON THOMAS, „Bradfield", Keston Kent. Jhr. Mr. V. DE SERIèRE, Fran- kenstraat 67, Den Haag. Mr. G. W. Baron DE VOS VAN STEENWIJK, Légation des Pays Bas, Rue de Grenelle, Paris. Mr. A. Baron VAN DEDEM, Hui ze „Den Berg", Dalfsen. Jhr. Mr. P. G. M. VAN MEEU WEN, Peperstraat, Den Bosch. Mr. J. BURGERHOUT, Vredehof- weg 53, Rotterdam. Mr, A. STOOP, Singel 64, Dor drecht. Mr. B. Ph. Baron VAN HARINX- MA THOE SLOTEN, v. Nijen- rodestraat 96, Den Haag. Mr. G. C. D. Baron VAN HAR- DENBROEK, Lawick v, Pabst- straat 46, Arnhem. Mr. H. P. LINTHORST HOMA^, Kloosterstraat 1, Assen, H, BRUINING, Rapenburg 59, Lei den, gevraagd voor loop- en winkelwerk, bij M. VRIESMAN en Co., Langedelft B 144 U kunt zich onmogelijk een voor stelling maken van de enorme keuze in welke onze ongeëvenaarde collec ties U bieden. U slaagt bij ons zonder eenigen twijfel. Onze nieuwe modellen hebben een zeer apart cachet, forsch van re vers en schouders, maken ze een zeer royalen indruk. HET COSTUUM WAT U PAST hangt bij ons gereed in een GROOTE VERSCHEIDENHEID van zuiver wollen Cheviots, Kam- garen en Fantasies in de modernste kleuren, 26.50, 32.50, 36.50, 45.—, 50.—. KORTE NOORDSTRAAT. Niet alleen de Etalage zegt wat wij verkoopen. Wij ves- - tigen ook Uw aandacht op I onze toonbankuitstallingen en Vitrines in den Winkel. C treft daar aan Kortom alles wat tot het Babyvak behoort. Korte Noordstraat. Theeschenken) „Kaapduinen" Pension, Café-Restaurant Bad Koudekerke A.s. Zaterdag 24 Mei OPENING van het Hotel-Pension-Café-Res taurant „Kaapduinen", gelegen aan het fietspad. Pension van af f 5.per dag. Stroomend water op alle kamers. Beleefd tot een bezoek uitnoodi- gend, P. STOKX goed en goedkoop, 10 cent per ons, 22 cent per half pond. LEGER DES HEILS. Zaterdag 24 en Zondag 25 Mei zullen de TENTSAMENKOMSTEN geleid worden door Brigadier Chr. Rönitz van Rotterdam. Verder eiken avond bijzondere Meetings,Allen welkom. DE OFFICIEREN. Vanaf Vrijdag 23 tot en met Maandag 26 Mei a.s. Een groot Dramatisch Filmwerk in 10 bedr., met de bekende Film-Actrice BETTY BLYTHE in de Hoofdrol. „AGAR" de Danseres, is door het Rembrand-Theater te Amsterdam, City-Theater, den Haag en Luxor-Theater te Rotterdam met enorm succes vertoond. Een spannende Pittige-sensatiefilm in 5 bedr. In de Hoofdrol WILLIAM FAIRBANKS. gelegenheid tot voor personen met eenige rela ties (bijv. Verzeker. Agenten en derg.) door het plaatsen in Koop of Huurkoop van Duizende attesten toonen aan dat de „SICLI" alle soorten branden met absol. zekerheid bluscht. In Nederland 1000den geplaatst; in België 10.000den door de S.I.C.L.I. Sté, Ame, 188 Bd. Emile Bockstael, Brus sel, In Frankrijk 100.000den door Sté S.I.C.L.I,, 126 Rue du Landy, St. Ouen, Parijs. Het werk der agenten wordt door onze plaatselijke demon straties, uitdeeling van druk werk enz, krachtig gesteund. Volledige inlichtingen worden op aanvrage verstrekt door de N.V. S.I.C.L.I, Snelblusscher Mij. Gr. Koppel 1 Amersfoort. Jubileum-Surprises Nogmaals noodigen wij onze klanten, die nog niet zoo'n Surprise ontvingen, uit er een te komen halen. I till 1111 III III III III1111II11 III III11 III II' VEREENIGING VAN VRIJZINNIGE HERVORMDEN Lange St. Pieterstraat 67/68. Zondag 25 Mei Lentefeest met de kinderen van de Zondagsschool. Betooging PI. Keuze, Eindhoven. Hemelvaartsdag. Gelegenheid om mee te reizen a 5,40, Zich op te geven vóór 27 Mei, Burg C 109. Te Koop: zeer net Burgerhuisje. Veersche Singel, Bevat voork., al- coof, keuken, tuintje en schuur. Te huur 2 Bovenh,, 5 en 2,50 p, w. Inlichtingen Seisbolwerk M 208, VOOR DE BOTERHAM. Gelardeerde Kalfslever, Gebraden Kalfsrollade, Magere Ham, Fijn Rookvleesch. J, ANDRIESSEN, K, Noordstraat. Wij hebben hedenavond weer ver- sche Aardbeien, nog fijne Sinaas appelen, 8 citr. a 25 ct„ mooie Fyf- fes Bananen en Appelen, J. ROSKAM - VLASMARKT. Versch Gestoomde MAKREEL Fijne Nieuwe Hollandsche MAATJESHARING. GEBROEDERS v. DORT. EEN WINKELJUFFROUW gevraagd. Boven de 16 jaar. Adres Bureau van dit Blad, Vanaf heden prachtig mooi Beslist Jong PAARDENVLEESCH. Fijne Rookworst en Rookvleesch, BERGER ST. JANSTRAAT. Gevraagd: EEN NETTE JONGEN, niet ouder dan 16 jaar. Kaas- en Vischhandel W. HOEK NIEUWSTRAAT. Ruim voorzien van le kwaliteit Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. De laagste prijzen. AUG. WEEMAES, Gravenstr. 247. Koopt bij ROSKAM, Lange Burg! Versche mooie dikke Asperges, Nieuwe- en Maltha-Aardappelen en mooie goedkoope Aardbeien en nog sappige Sinaasappelen. KOOLPLANTEN te Koop bij J. V E R B U R G. Achtersingel Q 133. Heeren, Heeren, wat een prijs1 FIJNE BRUINE HEEREN SCHOENEN ƒ5.10, ƒ6.10, 7.50. SONDAG MARKT C 9. naast Firma Sam van Os. Prima kwaliteit VET KALFSVLEESCH. 0.80 per pond, AUG. WEEMAES, Gravenstr. 247. GEREFORMEERDE KERK (H.V.) Zondag 25 Mei, 10 en 6 uur, D s. W. E. VAN DUIN, van Amsterdam West. Zoete Krakelingen, Jan Hagel, Kattetongen, Boterbiezen, Vanille Sprits, Wellingtons, Koningsbrood, Kletsklopjes, alles 16 cent per ons. J. J. DE LA VIENNE, K, Burg 14; NAAR VALKENISSE! Bezoekt Café „Duinoord". Goede consumptie. Billijke prijzen. Bergplaats voor auto's en fietsen. Aanbevelend, FR. BOONE. Komt zien en overtuigt U van de Kwaliteit Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch, Steeds de laagste prijzen. AUG. WEEMAES, Gravenstr, 247. Het adres voor H. B. S. KOEKEN is F. A, DE JONGE BAKKERIJ BALANS. Nergens beter, nergens goedkooper dan bij J. LEIJNSE, Gravenstraat I 270, Telef. 540. Prima Rund-, Zoetemelks-Kalfs- vleesch en Varkensvleesch. Hedenavond.' VERSCHE LEVERWORST EN HOOFDKAAS. H. VOLMER, Slagerij Andriessen, Seisstraat. Vette Varkenskrippen 50 ct. p. p. Vette Ham15 cent p. ons. Zwaardemaag 14 cent p. ons. Zure Zult met Augurken 10 c. p. o. BEUGELINK - ST, PIETERSTR. WAT ZIJN ZE TOCH KWAAD, die schoenmakers, op onze San dalen, ze zijn onverwoestbaar. Schoenmagazijn SONDAG OP DE MARKT C 9. Prima GOESCHE- en fHne CAD- ZANDSCHE BOERENBOTER 0,85 per pond. A, DE STEUR, Segeerstraat DAMES! Blijvende haargolf, Water-Ondula tie. Knippen, Onduleeren billijken pri)9 bij JOH. JEELOF, Lange Noordstraat boven. Electr. Drukk- G. W. den Boer Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 4