KARPETTEN A dvertentiën. OPRUIMING A. GEENSEN BEURSNOTEERING EN WISSELKOERSEN. RECHTZAKEN. Hands!, Nijverheid en Visscherij ONDERWIJS, LAATSTE BERICHTEN. SPORT AFLOOP AANBESTEDINGEN Financiëele Berichten MARKTBERICHTEN. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. Wereldtentoonstelling ANTWERPEN FAMILIE-DRUKWERKEN BRETELFABRIEK vraagt Agent voor de pro vincie Zeeland. Br. No. 5660 MAX R. NUNES, A'dam. Danspaviljoen „WILHELMINA" Vlissingen Hedenavond FEESTELIJKE OPENING LANGEVIELE. Morgen, Zaterdag, 4 uur HEROPENING van het Complete Meubileeringshuis. van de Fa. DAMMAN GERNLER - Vlissingsche straat I 176 - AMSTERDAM, 23 Mei. Het eerste getal is de vorige noteering, het tweede die van heden. Ned. '22 A-B (1000) 1023/^-102 3/4. Ned. '18 (1000) 102%—1025/8. Gert. 781/8—78. Cert. N. Wi. S. 64Vs—Wi/s'. Duitschl. 100 Obl. 1051^. Enig. W. L. '29/47 (50-200) 102—102%. A. Amst. Bank 193—195%. A. Rot. Bankv. 108%—109. C. Fisk Rubb. Cy. 4 C. Un, States St. Co. 168 C. Centr. Publ. Serv. 38 38%, A. Singkep Tin-M. 158%156. C. Shell U. O. C. 22 A. Java-Chin.-Jap.-Lijn 85%84. A. Rott. Lloyd 149 A. St. M. Ned. 155—154%. A. Amst. Thee C. M. 69—68%. C. eru CP. Pref. 52—51%. A Erie ;Sjp. M. 48% A. Kansas C. S. 73%—73%. A. Southern R. O." G. 113i/4 C. Union P. R. 225—225. A. Kol. Bank 180%—179|%. C. Ned. I. Handb. (f 1000) 153%—154. C. Ned. H. Mij (f1000 1681/8— 169%). C. A. Kunstz. U. 108-110—Ï06i/2-9. A. v. Berkel's P. 111%'— llli/2. C. Calvé-Delft 1363/4-35—133i/8. A. Centr. Suiker M. 52—51. A. Holl. Kunstz. Ind, 86 A. Int. Vise. 32%— 32. A. Kiichenm. I. Ace. 144-41140%-2. A. Kiichenm. I. Ultr. 125-7124%. C. Marg. Unie (f 1000) 296 -92% 291-4%. 1 A. Ned. Ford A. M. 281-3—276-80. A. Philips' Gl. G. B. v. A. 410-405% 402-5, A. A. N.-I. E.-M. (NB.) 310%— 314%-%. C. Ass, Gas El. Cy. 38%38%. C. Cities Serv. Cy, 34%34%-5, C. Mid. West Ut. 33%—34%-%. A. Alg. Expl. Mpij. 199-200—202-198%. A. Boeton Mbw. 144—144. A. Kon. Petrol. Mij. 404i/4-03i/2—404-3. C. Con. Oil Cy 26%—25%-%. A. N. Schv. U. .177-8 A. Cult. Mij. Vorsten!. 129% A H. V. Amst. 484-1—478-81. A Java Cult Mij. 343-339-42. A N. H. Suiker U. 228-228-30. A „Poerworedjo" S. O. 48%—48%'. A Deli-Bat. 344-52—354-50. A. Del. M. 367i/2-60—361-59. A. Senembah 390-380—394i/2-84. A. Chicago Milw. 21-1/8—21. A. Amst. Rubb. C. 1393/4-81/1—139-40i/4'. A. Deli-B. Rubb. M. 91—92i/2. A. Hessa Rubb. Mij. 155-153i/4'. A. Serbadjadi" S.-R. 101i/2—102i/s. A. Ver. I. C. O. 88—90. A. Borneo Sum. H, M. 157% A. Ned. '17 (f1000) 4i/2 1013%—101%. A. Zeeuwsche Hypb. 100%100%. A. Zeeuwsche Hypb. 5 pet. 100%100%. Dito 4%pet. 98%—98%. A. Bank Ass. 58 C. Ned. Handel Mpij. 172175. A. Kon Mij, De Schelde 91 C Farbendnd I.G. 186i/s. A Houth. Alberts 973%. A Ned. Ind. Spoor 188—188% i Prolongatie: 2%—2%. WISSELKOERSEN. 24 Mei. 23 Mei. Londen 12.08j% 12.08% Berlijn 59.34% 59.35% Parijs 9.75i/4' 9.74% Brussel 34.71 34.71% Zwitserland 48.12 48.13 Kopenhagen 66.57i/2 66.57% New-York 2.48% 2.48% Zie rik zee, 22 Mei. Kipeieren, groot- handelsprijs, f 4.55—4.75. Aanvoer c.a. 10.000 eierren. Boter f 0.73—0.84 per 5 H.G. Staatscommissie-Lovink in kennis te stellen met het gevoelen, dat in deze moeilijke tijden meer Tinancieele steun voor de paardenfokkerij door de re geering verleend zal moeten wtorden. Arr. Rechtbank te Middelburg. In de zitting van 23 Mei werden de volgende vonnissen uitgesproken: diefstal: G. F., 21 j., monteur, Zele (B.) 3 maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest; ordeverstoring in dronkenschap: J. L. R., 22 stoker, Vlissingen bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter, 10 dagen hechtenis; overtreding motor- en rijwielwet: W. J. L. de G., 27 veearts te Kruiningen, heropening van het onderzoek bevolen op 3 Juni a.s. smaad: P. F. K., 23 j,, stoker te Ka- pelle, f 20 of 20 dagen hechtenis; overtreding Motor- en rijwielwet: C. G. V,, 48 j., handelsreiziger te Goes, ver nietiging van het vonnis van den Kanton rechter en vrijspraak; A. van 't W. 35 chauffeur 's Heerenhoek, vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter, betreffende straf 2 maal f 1 of 2 maal 1 dag hechtenis; C. G., 33 jaar, koetsier Goes, vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter betreffende de straf f 0.50 of 1 dag hechtenis; straatschenderij M. B., 16 jaar, arbei der, St. Laurens, vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter, vrij spraak; overtreding Jachtwet; P. v. d. P., 33 jaar, arbeider Eikerzee, vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter, vrijspraak diefstal en vernieling: J. A. P. V., 21 jaar, werkman, Middelburg, 3 maanden gevangenisstraf. Suikerwaarden gedrukt. R libberaand. volgden het verloop van den prijs van het product en waren prijshoudend. Mijnaafdeeling: algemeene exploraties rondom 200 pet. Prolongatie 2%. Bevorderd aan de Universiteit te Groningen tot arts de heer D. Veen, geb. te Oostburg. Benoemd aan de Openbare school te. Delft de heer G. A. de Keijizer onder wijzer aan de openbare school te Ka- pelle Geslaagd voor 3e stuurman] de heer A. L. vam D'ijk, leerling van de „deiRuij- terschoolte V1 is sitijgen. Naar d© Maasbode verneemt, zal prof. dr. J. J. L. Diuyvenidalk!, hooigleeraar ini het Chineelsch aan de Leidschie Uni versiteit, binnenkort opnieuw naar Ame rika vertrekken], teneinde daar aan een der universiteiten gedurende eemige maanden colleges te geven. Alhier is met ee'n lading1 hout uil Riga binnengekomen het Duitsche stoom schip Minna Chords. UIT BRESKENS. Geslaagd voor het examen- van adjunct- commies bij de posterijen ~de heeren 1. iW'. Vasseur en J. -van de S-ande, beidlem .wonende te Bresken s. GEEN AUDIËNTIE BIJ MINISTER REYMER. Wij vernemen, dat 't volkomen on juist is. dat de Minister van Waterstaat de heeren mr. J. H. va.n Doorne te 'Soesldijk, d-r. Max. Juda -te Amsterdam dr. F. Westerling te Amsterdam zou heb ben uitgenoodigd tot een bespreking van adres aan de Tweede Kamer inzake de zendtijdverdeeling. Genoemde heeren hebben om een audiëntie -verzocht, welk verzoek aanvankelijk was ingewilligd. Nader is hun evenwel door dèn Mi nister .geseind dat Z. Excell. na kennis neming van de persverslagen over de te Utrecht gehouden vergadering en van den inhoud van hun request de aanlei ding tot het verleenen va.n gevraagd ge hoor vervallen acht. BEURSOVERZICHT. AMSTERDAM, 23 Mei 3 uur V.D. Lustelooze houding' ter beurze ook heden. Bij minimaie omzeilen waren de koersfluctuaties geheel onbeteekenend. en nauwelijks kon van een al ge mee 11e tendenz sprake zijn. Margarine Unies eerder wat luier. Philipsaand. op lager niveau ingezet, doch liepen later weer wat op. Nat, Schietwedstrijden Bijz. Vrijw- Landstorm. Ondanks het minder gui.stige weei was ■•uk de der ie dag 't bez >ek aan de schiet banen te Waalsdorp zeer groot. De resultaten van den derden dag zijn: Korpswedstrijd voor scherpschutters. Ge weer model '95. Lengte der baan 100 M Elk korps wordt vertegenwoordigd door vijf schutters, die elk vijf schoten doen. Max, 250 punten. (Stand na 3 dagen): 3. Zeeland 222 pnt. Korpswedstrijd voor schutters 2e kl. Geweer m. '95. Lengte der baan 100 M. Max, 250 punten. (Stand na 3 dag-én 5. Zeeland II, 200 pnt. De volledige uitslag van de 'gisteren door den Polder Walcheren gehouden aanbestedingen is als volgt A. het maken van een Rijwielpad en het verleggen van een bocht op den Noordweg tusschen Serooskerke en Oost- kap elle. Inschrijvers: J. H. v. d. Ven, Vlissingen f 26,967; C. v. d. Klippe, Vlissingen f 26.400; R. Verschelling, Terneuzen, f 26,250; J. de Bree Fzn., Terneuzen f 26.200; K. J. van Loo, Middelburg, f 25,585; P. Dekker, Veere, f 24.900; M Wandel, Schoondijke, f 24.508; F. v, d Peijl, Vlissingen, f 24.300; W. Huson WLzn., Vlissingen, f 24.287; P. Mathijsse Serooskerke f 24.260; firma F. Duin nouwer, Goes, f 24.120; A. A. de Wilde Middelburg f 23.675; en H. Geldof Jzn. Serooskerke f 22.850. B. de uitvoering der werken en leve rantiën tot verbetering en onderhouc der zeeweringen enz. in vijf perceelen Eerste perceel: C. v. d, Klippe, Vlis singen, .f 34300; A. A. de Wilde, Middel burg f 33900; J. Lindenberg Cz., Wemel dinge, f 32.800 en L. Minderhoud, West kapellek 27.773. Tweede perceel: A. A. de Wilde f 10.200; Lindenberg, f 9700; Minder houd f 8733. Derde perceel: Lindenberg f 2420; Min derhoud f 2372; de Wilde f 2290. Vierde perceel: A. Poelman, Ritthem f 3895; Minderhoud f 3753; Lindenberg f 3680; v. d, Klippe f 3660; de Wilde f 3480. Vijfde perceel: J. J. Jansen, Middel burg f 9990; L. van Boven, Ellewouts dijk f 9900; Lindenberg f 9800; de Wild© t 9480; v. d. Klippe f 9143. GentTerneuzen. In aansluiting op vorige berichten wordt thans aan de Maasbode geseind, dat aangekondigd wordt, dat ingevolge iet tot stand gekomen accoord de Staat de lijn zal opkoopen, voor een bedrag van 36 millioen francs, waarvan 25 jrjil- ioen reeds gestort zijn Een aparte storting, waarvan het be drag nog niet geheel vastgeseld is, zal geschieden om haar materieel en voor raden aan den staat af te staan. Dan zal tenslotte het Hollandsche deel der lijnen aan de Maatschappij MechelenTerneu zen afgestaan worden tegen een bedrag van 3 millioen frs. welke betaling op 1 Juli zal plaats vinden. Verder wordt gemeld, dat voorgesteld zal worden het uitbetalen van een di vidend van 30 frs., een eerste verdeeling te doen plaats hebben, die niet beneden de 400 frs. zal zijn, voor de parts soci- ales. Per obligatie zou 500 frs. betaald worden, terwijl de prioriteitsaandeelen met 100 frs. zouden afgelost worden Het is niet uitgesloten, dat nog geen tweede verdeeling zou plaats hebben van 200 frs. en, dat verder op een nog niet bepaalden datum, een toeslag zou worden verleend aan de aandeelhouders, dit naar gelang et bedrag der af te lossen obligaties. Over het algemeen genomen schat men, aan de hand van wat voorgaat, dat per parts sociale 600 of 620 frs. netto zal be taald worden 453STE STAATSLOTERIJ. 5de klasse. 4de lijst. Trekking van Donderdag 22 Mei. Prijzen Van: 1000: 395 2464 3187 11441 400: 1413 6406 8680 10949 1 0970 200: 1785 2978 3932 4143 4541 100: 4610 5450 7479 10136 10808 15989 16044 17520 17613 18896 20779 NIETEN. 3871 4935 14311 19625 3948 4984 14343 19683 Verbetering fout 3de lijst. Prijs f 1000: 4986. De toestand in Britsch-Indië. De toestand in Indië blijft nog steeds ernstig. In de havenstad Surat, 80 K.M. ten N. van Bombay gelegen, zijn gisteren 250 cavalaristen, onder bevel van een overste aangekomen, die geheel van oor logsuitrusting zijn voorzien en 5 pantser auto's en een groot aantal machinege weren bij zich hebben. De troepen heb ben in de nabijheid van het hoofdkwar tier der politie hun tenten opgeslagen. Aangezien de Britsche autoriteiten een scherpe censuur uitoefenen is nog niet bekend welke gebeurtenissen aanleiding tot het zenden van deze troepen zijn ge weest. Van het station Karachi zijn groote hoeveelheden dynamiet uit een spoorwegwagon verdwenen. Het onder zoek door de politie leverde geen resul taat op. Te Bombay vond onder leiding van den afgetreden president Pate!^ de grootste tot rog gehouden massa demonstratie plaats, waaraan naar schat ting 'n 100.000 personen deelnamen, mannen zoowel als vrouwen. Beha.ve Patel voerden nog 50 andere sprekers het woord. Gister begon naar uit Bombay gemelc wordt, een ware run op de bank van Indië. Niet alleen te Bombay, maar ook in vele andere plaatsen werden bij de filialen van de bank voor groote bedra gen aan geld en waarden opgenomen Alleen de Bank van Indië te Bombay betaalde gister in totaal 500.000 ponc Sterling uit. Slechts bij de filialen te Cal cutta en te Alahabad kwam geen bijzon dere drukte voor. De correspondent van de „Times" te Riga meldt dat bet executief bureau van de Profintern (de communistische vak vereenigingsinternationale) heeft beslo ten een internationale hulpactie te orga niseeren voor de Indische revolutie o. a door het houden van betoogingen in ver schillende landen, het zenden van troe pen te vertragen en de vrijlating te eischen van de gevangenen van Mee roet, gearresteerd in verband met een samenzwering tegen het Britsche gezag Natuurlijk die laten geen gelegpnheic voorbijgaan het Britsche Rijk te treffen' Al zijn dan ook honderdmaal de diplo matieke betrekkingen tusschen beide landen hersteld, en het Sovjetwezen ziet in Groot Brittannië het symbool van im perialisme. In de brandpunten.het verzet heeft zich tot nu toe nog maar beperkt tot brandpunten gaan de arrestaties steeds door. De „ongehoorzamen", lang zamerhand beter ,,opstandigen" zetten hun tactiek voort. Waarvan de bedoeling duidelijk is: de Britsche politie zoo af te matten en haar geduld zoo op de proef te stellen, dat 't tenslotte wél tot gewelddaden komt! Met den dag wordt 't de regeering moeilijker gemaakt die te -vermijden, doch zij beseft welk een wa pen zij de opstandelingen daarmee in de handen speelt tegen het Britsche gezag! Wel worden de maatregelen scherper. Thans is ook mevrouw Naidu, Ghandi's tweede opvolger in hechtenis. Er zijn voorts huiszoekingen gedaan op de kan toren van het congres-bestuur te Bom- >ay, de centrale van de Congres-bewe ging. De toestand is en blijft alzoo zeer ge spannen, Een crisis, met zeer ernstige mogelijkheden, dreigt. VER. STATEN. Voor de territoriale pommisisie van den Senaat heeft staatssecretaris Stim- so-n zich uitgesproken tegen het verlee nen van onafhankelijkheid aan de Phi- lippijnen op dit oogenblik, zooala ia een wetsontwerp wordt voorgesteld. De ,„Graf Zeppelin" is -gistermiddag 6 uur 3Q te Pernamlbuoo geland. Morgen wordt het luchtschip' (e Iiio de Janeiro verwacht, 1 Gehuwd; JET P. J. NELISSE en KEES M. A. STEENDIJK HELENA C. NELISSE en JAN M. HOUTERMAN die, ook namens wederzijdsche families, hun hartelijken dank be tuigen voor de zeer vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. St. Maartensdijk Stavenisse 23 Mei 1930. St. Maartensdijk 23 Mei 1930. Tilburg (Enschotschestr.' 72). Ondertrouwd: W. A. JOZIASSE en M. C. ROTH. Ontvangdag 6 Juni van 46 uur in de zaal Bogardstraat. Middelburg, 22 Mei 1930. Breestraat O 152. Dokstraat P 186. Hiermede betuigen wij onzen har telijken dank voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij de geboorte van ons Dochtertje. B. C. GEERS. J. GEERS—RIJKSE. Midelburg, 23 Mei 1930. Noordpoortstraat 289. Burgemeester en Wethouders van Oost- en West-Souburg maken bekend, dat een gedeelte van het Oosthoekpad, No. 32, van den lig ger der wegen en voetpaden, daar van zal worden afgevoerd en dat vanaf heden gedurende 30 dagen ten Gemeentehuize voor een ieder kosteloos ter inzage liggen de ge wijzigde ligger met teekening. Gedurende die 30 dagen kun nen schriftelijke bezwaren worden ingebracht bij den Gemeenteraad. O. en W. Souburg, 23 Mei 1930. PRO DEO. Uit een exploit op 22 Mei 1930 door mij, deurwaarder te Middel burg, ten verzoeke van Meester PHILIP REINARD HUGEN- HOLTZ, advocaat en procureur, wonende te Goes, in zijne quali- teit van bijzondere vertegenwoor diger over ADRIAAN KASTE LEIN, op de wijze rechtens betee- kend, blijkt dat P. M. SLIMMEN, landarbeider zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden is GEDAGVAARD: om op Woensdag den derden Sep tember 1900 dertig, des voormid dags om half elf uur, niet in per soon, doch vertegenwoordigd door een procureur, te verschijnen ter openbare burgerlijke terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Middelburg gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan het Hofplein aldaar TENEINDE: op de gronden en middelen in die dagvaarding omschreven te hooren eischen en concludeeren: dat het der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg moge be hagen gedaagde bij vonnis uitvoer baar bij voorraad, te veroordeelen om wekelijks bij vooruitbetaling, van den dag der dagvaarding af te betalen aan- en tegen kwijting van de voogdes van dezen ADRI AAN KASTELEIN de som van tien gulden 10.per week, zulks tot den dag, waarop deze zijn meerderjarigheid zal hebben bereikt, met veroordeeling van ge daagde in de kosten dezer proce dure. P. A. VERVAAT, Deurwaarder, Voordeeligst adres voor Gezel- schapsritten met een ruime solide Autobus (Chevrolet). 18 Personen. Vraagt prijs bij: A. DE BUE. Gapinge NAAMKAARTJES. HUWELIJKS-CIRCULAIRES EN -KAARTEN GEBOORTEKAARTJES UITNOODIGINGS.-- EN DANKBETUIGINGSKAARTEN ROUW CIRCULAIRES EN -KAARTEN Drukkerij G. W. den Boer Middelburg - Aanvang half acht des avonds - van een partij tot zeer lage prijzen. Kaas- en Vise h handel „KA VI". Langeviele K 202. Steeds groote sorteering in Gouda-, Leidsche-, Brood-, Edammer- en Commissie-Kazen. Lunchkaasjes, Gruiére en Rochefort. Neemt proef met onze fijne Witte Kaas a 10 cent per ons. En onze zeer fijne Friesche Room boter a 95 cent per pond. VAN BENTHEM JUTTING. Algemeene Boekhandel. Middelburg, Lange Burg C 92. Zooeven verscheen de goed- koope uitgave van MICHIEL ADRIAANSZOON DE RUYTER, door P. J. BLOK. In fraaien linnen stempelband 5.90. De Notaris H. R. STRUVE te Middelburg is voornemens op WOENSDAG 28 MEI 1930, des namiddags 2 uur in het vei lingsgebouw Mercurius aan de Koepoortstraat aldaar, PUBLIEK TE VERKOOPEN: Het Hofsteedje aan den Toerewe- geling nabij den Veerschen straat weg te Vrouwepolder wijk B nos. 137, 138 en 139, groot 2.5575 Hec taren, 6 g. 155 r„ bestaande in 3 Woonhuizen met Schuur, Erf, Tuin, Bouw- en Weiland in 4 per ceelen en gecombineerd. Verhuurd aan den Heer A. DE NOOD Lz. voor ƒ350.per jaar als de gebouwen tot 1 Mei 1931, het Bouwland tot rooven oogst, uiterlijk 1 November 1930 en het Weiland tot 25 November 1930. Bezichtiging der gebouwen Dins dag 27 Mei 1930, des namiddags van 1 tot 4 uur; al het overige eiken werkdag. Notitiën dezer veiling kosteloos met nadere inlichtingen verkrijg baar ten kantore van voornoem' den Notaris STRUVE, Pijpstraat N 23, bij de Molstraat, te Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 2