OMTWEE PANTSERKRUISER!) [HEEREN-BAAI DERDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN ZATERDAG 17 MEI 1930 No. 116 BINNENLAND. DE VERDEELING VAN DEN ZENDTIJD. WELKE PLAATSEN PREFEREERT DE NEDERLANDER IN DUITSCHLAND LUXEMBURG EN NEDERLAND. ZEELAND. door E, PHILLIPS OPPENHEIM, MIDDELBURG. Middelburgsch Ziekenfonds, (Wordt vervolgd.) - -"mm I fli—flfW»iilll ■11^T<nr rr«rWT1iYt]-fii iMIW In verband met verschillende berich ten en geruchten over plannen van de A.V.R.O. heeft dr. II. Molhuysen, den waarnemenden voorzitter van de AA .R.- O., aan de N. Rott. Crt. medegedeeld d.ait er op het oog'enblik nog niets vast beslo ten is. Het bestuur van de AA .R.O. horpt hedenmiddag' bijeen en zal dan een be slissing nemen. De heer Molhuysen be vestigde, dat men er over denkt, in ver binding te treden met buit|enlandsche zenders. Reeds had op 8 dezer in een vakblad de Rijwiel-, Motor- en Autohandel een bericht gestaan waarin gezegd werd, dat de A.V.R.O. den zender van Radio-P,ai;is en één dag van Radio-Belgique gehuurd had. Hoewel dit bericht klaarblijkelijk voor barig was, gaan de plannen toch naar alle waarschijnlijkheid in deze richting al of niet met aanleg' van een eigen ver bindingslijn n;aar Brussel. Op een dergelijkeu maatregel heeft de omroeper van de A.V.R.O., de heer W|. Vogt, in den laatsten tijd reeds herhaal delijk gezinspeeld, wanneer hij zeide, dat hoe de beslissing van den minister ook mocht uitvallen, de A.V.R.O. zich niet uit het veld geslagen zou achten, omdat zij nog' altijd iets in de achter hand zou hebben. Volgens den heer Molhuysen is er 'vanwege de A.V.R.O. nog niemand naar het buitenland geweest en wedt men ook nog niet, w:at een overeenkomst met e£n buitenlandsche maatschappij1 en wat daaraan verbonden zou zijn, zou kosten. De N. Rott. Crt. is nog' ter oore geko men dat bij de A.V.R.O. plannen bestaan om twee dagen over Parijs en een dag over Brussel" te gaan zenden. Aan den minister van wjatcrstaat is van Enschede uit het volgende telegram gezonden: Het gewestelijk A.V.R.O.-bestuur van Overijsel, kennis genomen hebbend van uw besluit inzake de a.s. zendtijdver- deeling, waarmede verworven rechten en groote verdiensten der A.V.R.O. geheel ter zijde worden geschoven, spreekt hier over zijn groote verontwaardiging uit en verzoekt Uwe Excellentie alsnog maatregelen door andere zenclgelegen- heid, teneinde dit groote onrecht onge daan te maken. De Nederlandsche Kamer van Koop handel voor Duitschland te Frankfurt a.M. deelt mede: De zooeven verschenen Duitsche Rijks statistiek over vreemdelingenverkeer over het jaar 1929, houdt ook voor Ne derland eenige belangrijke cijfers in over 't bezoek van Nederlanders aan Duitsch land, Vooropgesteld zij, dat uitvoerige gege vens over steden en badplaatsen alleen gepubliceerd worden over 11 typische plaatsen van het groote vreemdelingen verkeer. Het vooral ook door Nederland sche zakenlieden druk bezochte Düssel- dorf ontbreekt b.v. op deze rij. Wat nu betreft de 11 typische plaatsen overtreft het bezoek van Nederlanders aan Keulen met 28.312 alle andere plaat sen, In de tweede plaats volgt Berlijn 13.672; dan volgen Wiesbaden 11.610; Miinchen 7714; Hamburg 7375; Frankfurt a.M. 5502; Baden-Baden 4643; Leipzig 4037; Dresden 2333. Bad Nauheim 880 en Bad Homburg 110 omgekeerd overtreft Nederland in Keu len alle andere staten en wordt alleen gevolgd door de Vereenigde Staten een Engeland, alle andere staten ver achter zich latend. In Wiesbaden wordt het aan tal Nederlanders door de Amerikanen met iets overtroffen, alle andere staten staan ver beneden dat cijfer. In Frank furt a.M. wordt het cijfer alleen overtrof fen door de Amerikanen; op Nederland volgt echter een reeks andere naties. Op de tweede plaats staat Nederland voorts nog in Baden-Baden en in Bad Nauheim, op de derde plaats in Bad Homburg, op de vierde in Hamburg. In de overige plaatsen neemt het wel een belangrijke plaats in, doch staat toch achter bij Ame rikanen, Engelschen, meest ook Oosten rijkers en gedeeltelijk Zwitsers en Tsje cho Slovaken. Plaatsen, die in deze sta tistiek niet zijn opgenomen, doch die door Nederlanders ook zeer sterk worden be zocht, zijn, behalve het reeds genoemde Düsseldorf en de steden in de nabijheic der grens zooals Krefeld, Essen enz vooral Bad Harzburg en Königswinter, Godesberg en andere plaatsen aan den Rijn zouden hier ook genoemd moeten worden, Het interview met den eersten minister van Luxemburg, mr. Jos. Bech, dat ons blad dezer dagen publiceerde, is als hoofdartikel in zijn geheel vertaald en overgenomen in de „Luxemburger Zei- tung" van 14 Mei, Ochtendblad. 'O 43 V strékte mijn hand uit on gretep em bij zijn kraag. Ik had daan-bij hefi gevoel, alsof ik een of ander guur in sect heet pakte, waarvan de angel mijf idreigde te steken. i „Heb je iets lot je verdqdiginjg in tel btrenjgjen? vroeg ik. begrijpt mij niei" stamelde hij met gesmoorde stem. „Het was volstrekt niet mijn bedoeling u voor de gebeurtenissen verantwoordelijk te stellen. Ik' was mis schien enkel van plan dien nUaq on schadelijk te makten. Als u wist wajt er fusisclien ons is voorgevallen, zou u zich daarover niet verbazen. Maar ik wilde hem alleen op den gemakkelijkslen n<a- nier uit den weg ruimen." „Maar waarom liet je mij dan in de kamer gaan en gebruikte daarbij oe'rl valsch voorwendsel? Waarom maakte je van mijn stok gebruik' voor je moordajanl- slag? Waarom stond je er op, dat ik zou gezien worden dineer einde met het meisje de hemel mag weten wie zij' is die thans in glindsche Ifloner is." „Ik kan alles verklaren' zeide Louis. „Ik ben totaal de kluts kwijt. Ik be(n Gisteren hield de Geschied- en Let terkundige vereeniging hare jaarvergade ring in de sociëteit St. Joris, onder voor zitterschap van den heer 'dr, L, A. J. Burgersdijk. Goedgekeurd werden het jaarverslag van de secretaresse, mej. M, M. Jungius en de rekening van den pen ningmeester, den heer dr. W. S. Linger De aftredende bestuursleden werden alle herkozen. Medegedeeld werd, dat in het a s. winterseizoen weder een viertal le zingen zullen worden gehouden. Het concertseizoen van het Middel- burgsch Muziekkorps is gisterenavond geopend met een door prachtig Meiweder begunstigde uitvoering op het Molenwa ter, welke door een talrijke schare mu ziekliefhebbers werd bijgewoond. Deze hebben genoten van een op de bekende uitstekende wijze uitgevoerd afwisselend programma, en het is nu reeds direct ge bleken, dat het goed gezien is van den heer Caro om stukken, die eenige jaren in portefeuille zijn gehouden, weder ten gehoore te brengen. Dit was zeker in de eerste plaats het geval met de Fragmen ten uit de operette „Die Lustige Witwe" van Franz Léhar. De Maxim-Marsch; het Vilja-Lied; Das lied von dummen Reiter en de Ballsirenen-Walzer, zijn oude be kenden, maar worden steeds gaarne ge hoord. Met programma's, waarop derge lijke goede populaire muziek voorkomt, kan het korps, zoo dit nog mogelijk is, slechts zelf ook aan populariteit winnen Het licht in de tent liet gisteravond weer te wenschen over en de vraag is zeker gerechtigd of een electrische ver lichting, practisch aangelegd, niet tot be ter resultaat zal leiden voor de muzikan ten, Gisterenavond werd in hef Militair Tehuis alhier de jaarvergadering gehou den van de afdeeling van „Burger Pro Rege." Het jaarverslag van den secretaris den heer K. Schout Czn., gewaagde van velerlei arbeid voor de soldaten gedaan. Evenzoo het rapport der recrutencomj- missie. Ook de z.g. hospitaalcommissie 'kon van zegen gewagen, daar zij aan en kele zieke soldaten geregeld steun en versnaperingen' schonk. Het verslag van de penningmeesteres mejuffrouw W, A. Vertregt vermeldde een batig saldo, me de door de opbrengst van den vlaggetjes:- da,g. In de plaats van den hee;r Fjeller, die 'bedankt had, nam in het hep tuur zitting de heer J. Lorier Jr. onschuldigU kwam ook zooi onver wacht te voorschijn." „Ja onverwacht was het voorwaar" antwoordde ik „omdat i'k! je whisky qn soda uit het raam goot en omdat ik tegengif nam legen je slaapverwekkende kpffie." ',,U spreekt over dingen, waarvan i'k niets af weet" verklaarde Louis. „Sta mij niet langer voor te liegen" barstte ik uit. „Luister goed. I'k hejb je bij je kraag en ik heb ihfinijtr,and/ene hand mijn rotting. Ik ga je nu een jjalk ransel geven tot je al je botten in( je lichaam pijn doen, tot je niet msffii; staan oï liggen kunt en dat alles zoo lang tot je me precies uiteengezet hebt boe alles in elka/ar zit. Voor lefllkten Lejugen, waarop ik je betnap, zal i'k' je eten' slag geven. Zeg mij wie die Delora is, wie Bat meisje is, dat zich voor zijn nicht uit geeft en hier na middernacht slamietii- komsten met 'e "houdt en deel m'ij ook' mede. jioe de rpan heet die daiartevten weggegaan is. Onthul mij hoe alleis in elkaar zit en Wat de reden is van j ultitj Vijandschap. Maar in de eerste plaats moet ik weten, wie Dielora is." „Ik' kan niet meer" stamelde hij. JJ is te ruw in uw optreden. Laat i'kf jen kalm bij galan zitten. Ik moet mijn ge dachten verzamelen." „Neen" antwoordde i.'k' „je zult nu, spreken." Ik hief mijn stok op, alsof ik hem wilde slaan. Toen zag ik zijn gelaat plot seling veranderen. Ik keek naar de deurj Door ds. P. J. F. van Voorst Vader werd een opwekkend woord gesproken getiteld: „Trouw aan den Koning". Aan de hand van het tekstwoord „Geef dan den Keizer, wat des keizers. is, maar Gode wat Gods is" wekte de spreker op tot pal staan in den geestelijken strijd voor Volk, Vaderland en Oranjehuis. Na de pauze werden nog lichtbeelden vertoond over een reis naar Zweden en Noorwegen, waarbij de heer Schout een toelichting' gaf. Ten slotte sprak sergeant majoor van Dijkten namens Militair Pro Reige nog gelukwenschen uit, getuigende van de goede samenwerking, ook met het Militair Tehuis. Na het zingen van den Pro Regie Psalm eindigde ds. Van Voorst Vader met gebed Dezer dagen heeft de commissie voor de gevelversiering uit het bestuur van Uit het VolkVoor het Volk haar circulaires voor den ook dezen zomer weer te houden wedstrijd, uitgezonden. Er is zeker alle aanleiding, gezien de op handen zijnde groote feesten, waarbij Middelburg op iedere wijze haar beste kleedij dient aan te trekken, extra op te wekken tot deelname van een ieder, wiens woning zich leent voor het aan brengen van bloemenbakken. Moge het aantal belangrijk grooter zijn dan andere jaren. Een der jaarlij'k'sche terugkeerende drukke da,gten voor onze stad is die Don derdag, waarop de Middelburgsch© paiar denmarkt wordt gehouden; een dag voor uitgaan van jong en oud uit het geheele eiland, voor velen uit andere deelen van de provincie en daardoor voor tal van neringdoenden een der goede dagen van het jaar. Dit jaar zal deze paardenmarkt plaats hebben op 19 Juni en pok' nu weler zal er een verloting: aan verhouden zjjn. En dit is maar gelukkig ook, want de de verlotingseommissie is en blijft de 'beste k'ooper op de Markt en als. de ven- loting op houdt, zal de paardenmarkt spoedig geheel tol het verleden behooren Maar de verloting heeft nog een twee de goed doel, het steunen van enikele vereemigingen op het gebied der lief dadigheid en ook daarin ztal voor velen, naast de kans op een prijs, aanleiding zijn een lot te koopen. Mein steune krach tig' op dat Middelburg dezen jaarlijk'schen feestdag niet misse. In de gisterenavond onder voorzitter schap van den heer mr. A. J. van der Weel gehouden ledenvergadering, werd door den secretaris-penningmeester, den heer L. Onderdijk, het verslag over '29 uitgebracht, waaraan het volgende is ontleend: De secretaris sprak vorig jaar de hoop uit dat, mede door de medewerking der deelnemers-apothekers, de verliesposten van de laatste jaren zouden plaats ma ken voor batige sloten, deze hoop is, naar uit het financieel verslag blijkt ten minste voor dit jaar verwezenlijkt, zoo zelfs, dat het kapitaal, dat door de ver liezen aanmerkelijk was ingeteerd, er weer flink wat door boven op wordt ge haald. Het fonds staat dus met dit verslag weer op een gezonde financieele basis, zoodat naar met allermedewerking ver derstrekkende maatregelen ten opzichte van de financiën achterwege kunnen blijven. Uit dit verslag zal bovendien blijken dat ook overigens het fonds zich dit jaar weer normaal heeft ontwikkeld en de aanwas van het ledental nog steeds aan houdt, niettegenstaande de bevolking der stad eer af dan toeneemt. Dit wijst er op dat ook in kringen van de bevolking, die vroeger min of meer af- keerig waren van het fondswezen, die af keer is overwonnen; liever dan opeens te staan voor zeer groote uitgaven. Wan en haast tegelijkertijd hooirde ik helt geritsel van wegschuivende gordijnen. Fe licia stond daar, het .gelaat van angst verwrongen, de handen in wanjhoop om hoog] gegeven- „Is u daar, kapitein Rotherby" riep zij. ,„0 zeg mij toch wat er is gebeurd. Kapitein Rotlierby." Zij kwam een eindje dichterbij, ma'ay i'k denk, dat iets op mijn gelalat las van wat er in mij omging, wjant zij bleef staan en baar lippen trilden, terwijl zij mij' vroeg: „W:at is hier gebeurd Wil dan gelen van u beiden mij dat mededeelein? Qa/at het slechter mlelt oom? Heeft iemlantl soms getracht hem 'kwajad te doen?" „Er is niets anders gebeurd'' ant woordde i'k', „dan dat het spinnewejb van leugens en intriges is uiteertgel se lie urd. Er is nooit een oom van u jn deze 'kamer .geweest. De man, op wiens leven men hiel had gemunt', is er- heel huids afgekomen. En overigens heb ik noig geen uur geleden u hier met Lp;U|i,s gezien en heb i'k! uw gesprek met hem aangehoord." t „Heeft u ons gezien?" „Jjai, uit dat 'bovenraampje daar" ant woordde ik, met een gebaar naar hjet yaampje wijzend. „Ik was naar die ka mer gelokt .om voor uw oonn te spel len, om slachtoffer te worden van een aansliaig, die op hem gemunt was i ja, het was handig in elkaar- gezet. Ik had een slaapdrank ingekregen en moest daar 'bewusteloos blijven liglgan, om v*r- neer hierbij nog in aanmerking wordt ge nomen dat het fonds gebonden is aan 'n welstandsgrens, die voor velen een be letsel vormt tot toetreding, dan kan men over de werfkracht van het fonds te vreden zijn. Het zal in de toekomst overweging verdienen na te gaan of niet nog op een of andere wijze aan groepen uit de bevol king, die boven den weistandsgrens gaan, maar niet in staat zijn uit hun inkomsten ineens groote bedragen voor geneeskun dige hulp en specialistenhulp af te zon deren, daarin tegemoet kan worden ge komen. Nu zijn zij gedwongen zich te wenden tot z.g.n. middens'tandszieken- fondsen, welke voor het grootste deel particuliere ondernemingen zijn en dus winstbejag op den voorgrond staat. Het ledental bedroeg: op 7 Januari '29 5068 leden en 1902 kinderen, en op 6 Januari 1930 5250 en 1952 kinderen. Ingeschreven werden 324 leden en 83 kinderen. De goede hulp der deelnemers en spe cialisten, noch de goede werking der ver eeniging voor ziekenhuisverpleging kon den beletten dat het fonds een aantal le den en kinderen moest verliezen door overlijden, en wel totaal 52 leden en 7 kinderen. Na afschrijving wegens vertrek, over lijden, etc., is er dus een vooruitgang van 182 leden en 50 kinderen. Geboren werden, voorzoover het leden van het fonds betreft 144 kinderen. De verwachting, vorig jaar uitgespro ken ten opzichte van de toen aangestelde kraamvrouwverpleegster, zuster Van Rijn, is ten volle bewaarheid. Met ijver en toe wijding vervult zij hare taak en ook tot volle tevredenheid van de leden die dit jaar hare hulp noodig hadden. Zooals bekend, is zij ook bij overeen komst met de Vereeniging voor Zuige lingenzorg voor deze Vereeniging werk zaam, zoowel op het consultatie-bureau als bij huisbezoek. Voorts is aan haar door het bestuur vergunning verleend behulpzaam te zijn bij de alhier op te richten bakercursussen, voor wat de practische opleiding betreft. Aan zuster De Man die als plaatsvervangend zuster meermalen dienst deed, wordt dank ge bracht voor hare bereidwilligheid. Er werden dit jaar verpleegd 104 kraamvrouwen en 103 kinderen. Het aantal bezoeken aan kraamvrou wen en zuigelingen was 3260. De tandheelkundige hulp bleek ook dit jaar weder in een groote behoefte te voorzien, en ie mogelijkheid van uit breiding tot geheele conserveerende be handeling werd door het dag. bestuur dit jaar onder de oogen gezien. In October 1929 had een bespreking plaats met de beide tandartsen aan het fonds verbonden omtrent de mogelijk heid van uitbreiding. Vanwege de Maatschappij voor Tand heelkunde was echter juist een commis sie ingesteld om de verhouding tusschen de ziekenfondsen en de tandartsen on der het oog te zien en zoo mogelijk een regeling ten opzichte daarvan te ontwer pen. Dientengevolge werd in overleg met de tandartsen besloten, alvorens verdere stappen te doen, den uitslag van dit on derzoek af te wachten, omdat deze zaak toch niet zoo klemmend was. Omstreeks terzelfdertijd zijn door het dag. bestuur, na voorbereiding door den secretaris, en onder goedkeuring van het geheele bestuur, pogingen aangewend om te komen tot fusie met het Homoepa- tisch Ziekenfonds. Aanvankelijk leek de ze poging le zullen slagen en het be stuur was na een bespreking die op de meest aangename wijze verliep bereid de fusie in de algemeene vergadering van dit fonds te verdedigen. Echter, de Algemeene vergadering van het Homoepatisch Ziekenfonds, voor de ze zaak bij elkaar geroepen, verwierp de fusie, waardoor de eenheid op het gebied dacht te worden van de misdaad dnor door dezen schelm gepleegd. Maar ik geloof niet, dat i'k1 u al dat moois be hoef te vertellen. Het is een oud nieuw tje voor u" voegde ik! er ruwweg 'bij. Zij 'keek mij met ontzetting aan. „U iglelooft toch niet....'.?" „Och, i'k geloof niets", antwoordde ik i'k geloof niemendal. Elk woord dat jullie beiden tot mij hebt gesproken is een leuglen geweest. Uw gansche leven is één leugen. De hemel mog|e weiejn waarom ik ooit anders heb geloofd.' I'k! 'hield op, terwijl ik haai* aanzag. „Laat mij los" smeekte Louis1 „ejti ik zal u de volle waarheid medqdleqlqn.'' „I'k Igeloof, dat ik dan meer Wans zou ioopoin een por te 'krijgen met hetmqsf dat je in je zak' helbt", .antwoordde ik minachtend, da,ar ik had 'bemerkt, ltoe zijn linkerhand zich in de laatste oog'eu- blikken naar beneden, hfad gewrongen. Ja, ik! zal je los laten. Ik gevoje® lijdt de 'minste belangstelling voor een van u beiden, geen belangstelling voor al je igeknoei, wat het ook moge vjezten. Houd je verhaal maar voor je. Ik hoor het liever niet. Bjijf daar liig'gen en praat met je medeplichtige-" Ik wierp hem van mij af, zoodat hij in eeu hoek van de kamer terecht kw,am. Daarop ,ging ik de kamer pit- sloot de deur van de zitkamer achter mij, liep door de gang en klom de: trap op jiafai' mijn verdieping. In mijn kamer gekomen sloot en grendelde ik mijn de ui- elf keek op mijn horlojie. Het was kwart voor ECHTE FRIESCHE ZO-50 ct per ons (Ingez. Med.) van het ziekenfondswezen hier ter stede die om verschillende redenen wenschelijk geacht moet worden, en die men dacht dat zoo nabij was, en zeker door het fonds zou zijn aanvaard, niet werd be reikt. Reeds spoedig, na het begin van dit boekjaar, moest door den secretaris, we gens ernstige ziekte van den administra teur, den heer Domenie, de administra tie van hem worden overgenomen, en hoewel in den loop van het jaar eenige beterschap intrad, was dit toch van kor ten duur en voelde hij zich genoopt zijn ontslag te vragen aan het bestuur tegen 1 Januari. Feitelijk nog voor deze ontslagaanvra ge het bestuur definitief werd afgedaan, kwam reeds het bericht van zijn overlij den. Het dag. bestuur meende goed te han delen door bij zijn teraardebestelling ver tegenwoordigd te zijn en door een bloem stuk een laatste groet te brengen van het'Middelburgsch Ziekenfonds, waaraan hij 24 jaar als administrateur is verbon den geweest. Een apart woord van dank wordt ge bracht aan bode De Jongh die, naast zijn reeds drukke werkzaamheden voor het fonds, direct bereid was den secretaris bij te staan op de zittingsavonden van het fonds. De dagelijksche leiding van het fonds, hoe belangrijk ook op zich zelf, leent zich niet om in een verslag als dit, aan een bespreking te onderwerpen. Genoeg zij het wanneer spr. constateert, dat, dank zij de volle medewerking van deelnemers, specialisten en allen die verder aan het fonds zijn verbonden, dank zij ook de activiteit van bode en hulpbodes, het bestuur, en hem in 't bijzonder, een aan gename taak was het fonds te leiden en te besturen. De samenwerking met allen liet niets te wenschen over en sprekers wensch bij het sluiten van dit verslag kan geen andere zijn dan dat deze aangename samenwerking nog lang blijve voortduren in 't belang van het Middelburgsch zie kenfonds. De winst- en verliesrekening 1929 geeft aan baten aan 74,231 en een zelfde be drag aan 'uitgaven met een winst van 1679. De Voorzitter heette in zijn opeirngs- woord het nieuwe lid van de algemeene vergadering, den heer A. J. B,arlo, wel- 'ktem. Het jaarverslag' van den -secretaris gaf geen aanleiding tot opmerkingen, terwijl de commissie tot het nazien der boe keg. en 'bescheiden bij monde van den heer aids J. J. Wap verklaarde, alles in orde te hebben bevonden en. groote vaari- deering le hebben voor de liefde cin ijver van den heer Otolderdijk', bij dit werk ten bate van het fonds'. De commissie stelde onder applaus voor den penningmeester te déchargeeren. De Voorzitter sloot zich bij de woor den van den heer Wap aan en dankte den secretaris-penningmee ter voor zijn uitvoerig verslag. De heer G. K. A. Nonhebel, die zich herkiesbaar stelde, werd met algemee ne stemmen als 'bestuurslid herkozen. De Voorzitter deelde, na nog in dank bare herinnering gebracht je hebben 't werk door wijlen den heer Domenie a'lsl administrateur voor loet fonds verricht gedurende tal van jaren, mpde, dlat reeds begin 1929 hel werk van den heer Do- menie door den secrqtaris-peinningmeés- ster, die 'bereid was dit wejrk! ook op zich te nemen. De vergadering Vëreènigi- drie. Ik nam mijn reisgids van mijjit boekenplank, pakte een en ander aan kteeren in, zette een wekkerklokje op zeven uur en stapte in 'béd. Ik' zje'i, Jol? mezelven, dat ik aan niets meer wilde denken, dat er (geen persoon op de wereld was, die Felicia was gjehieelen, dat zij nooit had geleefd, d'at zij allefen een figuur was uit de nachtmerrie, waar uit ik mij bezig was te bevrijden. Ik maakte, mijzelven wijs. dat ik ging sla pen en ik bleef wakker liggen lot do dag aanbrak. Gedurende al dien tijd, was er slechts één gedachte, wel ke mijn brein vervulde. HOOFDSTUK XXI. Den volgenden morgen', om een paar minuten over negen stand i'k voor bet hotel, toeziende hoe men mijn lm gage laadde op de imperial van een rijtuig De portier stond naast mij, een waak zaam oog houdend op de haïulelingefn van mijn helpers. i „Doe mij plezier mijn brieven op t(o zenden" verzocht ik hem. „Ik ga voor enkele weken naar Norfolk, m'isschi|e)n zelfs nog wel voor langer." „U kunt er op rekenen mijinJbiejer,, Maar intusschen", liet hij er op volgen jwillen we toch no,g even nazien wat de post vanmorgen heeft gebracht. Kijk, daar er is er juist een bij voor uM

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 9