28 CENT TOT 70 CENT 8 °/o 10-jarige Obli gatie-Le ni ng TRAMWE8EN DER STAD HAGEN I 1 I A. C. v. d. Kamer - Tel. 244. BASALT MAATSCHAPPIJ 71 flaitscb- i M Mei s Esso geeft Uw motor nieuw leven groot f2.S€tO.OQO DINSDAG, 20 MEI 1930 HET JU3AL ÖRBELJ__ VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING WATERBOUW SPRAMEX- en WEGENBOUW TÖPECA-SPLITI ST00MEN, VERVEN, 0NTVLEKKEN, OPPERSEN BIJ HET OPEMEm VAN ELK PAKJE ZEGT DE GEUR U REEDS ALLES IN ALLE PRIJZEN VAN AF PER HALFPONDSPAKJE Laatste Tranche (hiervan is reeds f 1.250,000.- bij emissie era f500.000.- onderhands geplaatst; het restant ad f 750.000.» wordt thans aangeboden) (Hagener Strassenbahn A. 0. te Hagen in Wastfaien) De leening is verzekerd door een eerste hypotheek op goud-basis met garantie van de STAD HA&EH (Wesifalea) APC A PI d^rnatUc, er hd green hgfer-> tot den koers van p€t* De officieels noteering ter beurze van Amsterdam, die voor de eerste tranche reeds is verkregen, wjrdt ook voor het restant aangevraagd. N.V. HEES Co. - DELFT. AGENT MIDDELBURG:: Damrak 80-81, Amsterdam. Zuidblaak 4, Rotterdam. Abonneert U op de Middelburgsche Couranti GEIDERSCHESÏRAAT 17, TEL. 5678-5679 ROTTERDAM. Zuilen, Zetsteen, Zinksteen ,tc. Basaltsteenslag, Duitsche en Zweedsche Keien van BASALT, ifi speciale sorteering voor Sluis- en - Bouwwerk. van Costumes, Mantels, Japonnen, N.V. Ververij GEBR. HOEKSEMA, Electmcbe Drukkerij G, W. DEN BOER, Middelburg, ten laste der Esso wordt uit de zilve ren Esso pompen ver kocht, waaruit U ook A.P.C. Motorspirit kunt betrekkenEsso is, in uw belang, ter onderschei ding rood gekleurd. Esso is een extra krachtige motor brandstof, speciaal sa mengesteld om zich bij moderne rijcondi- ties aan te passen. Esso wordt thans da gelijks door millioenen geestdriftige automo bilisten gebruikt. Op hellingen, in het stads verkeer, in bochten, op goede en slechte wegen, maakt het ge bruik van Esso een einde aan kloppen en trillen terugschake len is minder noodig. Esso geeft nieuwe kracht en snelheid, Esso maakt sneller op trekken mogelijk, Esso geeft besparing. Om Esso goed te kunnen beoordeelen, moet U deze bijzondere brand stof een paar weken ge, bruiken onder alle om standigheden.Dan zult ook U verbaasd uitroe pen "Op Esso loopt mijn wagen het best." Voor den H&ndel: Depol Heerenstraat 5, Middeblnrg, PETROLEUM COMPANY, GEBOUW PETROLEA, H30-100IB 's-GRAVENHAGI Ondergeteekende bericht, dat op van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur, de inschrijving op bovengenoemde uitgifte in stukken van f 1000.en f 500. te haren kantore alsmede bij BAX' BANK N. V., Nieuwe Uitleg 21 te 's Gravenhage, is, opengesteld De storting moet geschieden op Dinsdag 27 Mei 1930, met rente vanaf 1 Maart 1930 Bij overteekening zal de toewijzing zooveel mogelijk ponds pondsgewijze geschieden, terwijl het recht voorbehouden wordt, om bij toewijzing inschrijvingen geheel of gedeeltelijk zonder op gave van redenen, niet in aanmerking te nemen. Coupons en lossitgen zijn betaalbaar te Amsterdam, zonder aftrek van eenige tegenwoordige of toekomstige Duitschs belasting. De leening is verzekerd door een eerste hypotheek op goud- basis op de bezittingen tot het bedrijf der Hagener Strassenbahn A. G. behoorend, zooals het geheele tramwegnet, electrische gelei dingen, rollend materiaal, huizen, grondbezit, etc, waarvan de totale waarde blijkens taxatie R.M. 20,012.895.91 bedraagt; deze taxatie is gecontroleerd door den heer K. Stoffels, hoofdingenieur der Gemeente-Tram van Amsterdam. Daarenboven wordt de volle uitbetaling dezer hyp theek gegarandeerd door de Stad Hagen («.g. Ausbietungsgarantie). Exemplaren van het prospectus en inschrijvingshiljetten zijn bij ondergeteekende verkrijgbaar. kan met zijn mooien vollen toon maakt iedereen organist. Door een vernuftig onzichtbaar speelapparaat kan ieder met vol spel in volle accoorden alle Psalmen, Gezangen, Christelijke- en Vaderlandsche liederen in alle toonaarden spelen, zonder notenkennis en zonder studie. dit instrument ook als een gewoon orgel Tevens bespeeld worden. Catalogus No. 167 en prospectus worden gaarne ver strekt door de Fabriek van Muziekinstrumenten. Inlichtingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schrifte lijke aanvraag verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat, Westeinde 5, Voorburg. 15 Mei 1930. worden door ons ingevuld iederen Dinsdagavond van 89.30 uur. BUREAU VOOR ADMINISTRATIE, BELASTING- EN ASSURANTIEZAKEN. Bijkantoor Middelburg, Rouaansche Kade G 136. Tel. 608. «wwwnwniKvu 't vlugst, 't best en 't goedkoopst. MIDDELBURG, Lange Burg 111, Tel. 121. VLISSINGEN, Walstraat 51.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 8