Hp Haaruitval Roos en Kaalhoofdigheid In elke huishouding is dit nieuwe snelwerkende reinigingsmiddel ©met enthousiasme ontvangen. Onontbeerlijk voor het afwasschen van vaatwerk, lepels, vorken, messen enz. Het is merkwaardig, hoe vet, saus- en etensresten in een ommezien verdwijnen. Alles blinkt weer als nieuw! Ook onmisbaar voor alle voorwerpen van glas, kristal, porcelein, metaal, steen, tegel, marmer, hout, enz. Het werkt bovendien desinfecteerend en is absoluut reukloos, hetgeen een groot voordeel be- teekent boven 't gebruik van zeep, zeeppoeder, enz. Eén eetlepel op 10 Liter (een emmer) water. BURGERLIJKE STAND Verkoopingen - Verpachtingen in Zeeland GEMENGD NIEUWS. Verkeerswezen, Post en Telegrafie. Gemakkelijks wijze van Herstel GERONSELD VOOR HET VREEM DELINGENLEGIOEN. Voor een zevental weken verdween uit Hel mond zekere J. Meyer; nasporingen bleven vruchteloos. M, was 31 Maart des namiddags 4 uur met een transport fiets naar het station gereden om daar iets af te halen. Thans heeft de familie een brief ont vangen uit Algiers, waarin M. mede deelde, dat hij zich in het Vreemdelin genlegioen bevindt. Op den weg naar het station aldus M. in den brief was hij met een vriend, zekeren P. Damhuis, een Oldenzaler, in een café wat gaan drinken. Hij zou toen door een ronselaar dronken zijn gemaakt en na een contract te hebben geteekend zou de ronselaar met hem naar Avenne zijn gereden. Naar hij schrijft zou hij 500 gulden en soldij ontvangen. De fa milieleden doen thans alle moeite om hem uit het Vreemdelingenlegioen te rug te krijgen. De politie staat echter vrij wantrouwend tegenover het geval. De transportfiets n.l. is niet opgespoord. De Commissaris van Politie heeft een oproep laten plaatsen in het Politieblad ter opsporing van M. wegens verduiste ring. Men wacht nu op inlichtingen van den Consul der Nederlanden in Algiers. DE GROOTE BRAND TE KRIMPEN AAN DE IJSSEL. Omtrent den igroo- tem brand te Krimpen a. d. IJ s s e 1 wordt nog gemeld: Dadelijk na het ontdekken van dien brand werd de brandweer gealarmeerd, maar men kon niet zoo spoedig mj&t dl» motorspuit water geven, doordat men niet (gemakkelijk dicht bij den kprenmo1- len Ikon komen. De brandende molen leverde een fan tastisch schouwspel op, vooral toen ge durende korten tijd dte brandende wie ken gingen draaien. In het pakhuis, dat groetende©!® is ingestort, lagen eên partij van ongeveer 40.000 K.G. oliezaadkbeken, 20.000 K.G. balen grondnoten, wat gerst, elen par tijtje mais en enkele zakken rijst. Dit alles' is totaal verloren gegaan. i De korenmolen, die sedert 1853 aan het beeld van de rivier zulk een btei- korinjg heeft gegeven, is' totaal verwoest. VLEESCHVERGIFTIGING. In eenige gezinnen aan den Hillegommer- dijk en den Venneperweg te Haarlem komen vergiftigingsverschijnselen voor. Het vermoeden is dat het vleeschver- giftiging is, daar het alleen voorkomt in gezinnen, die van den slager P. J, vleesch hadden betrokken. Het vleesch was goedgekeurd. De patiënten lijden aan hevige pijnen en er zijn er bij, wier toestand zorgwekkend is, SMOKKELEN VAN ROGGE. - Uit Oostelijk Groningen wordt op het oogen- blik veel rogge naar Duitschlaind gesmok keld, in verband n\et de verhooging van het invoerrecht, waardoor de prijzen in Duitschland veel hooger zijn geworden. 'Hoe groot het hieraan verbonden ge via ar o°k is de boete is zeer hoog eiken dag rijden wagens ï'ogge naar de grens, waar de Duitschers ze overnemen. Docdelijke ongelukken. De 10-jarige leerling van een der open bar© scholen Tj. L. had te Rijswijk dezer dagen het ongeluk op het speel terrein zoodanig te vallen, dat hij een schedelbreuk opliep, aan de gevolgen waarvan hij is overleden. Een eetlepel(^^)op 10 liter emmer heet water - een uitgave van nog geen cent - is voldoende. J t Prijs15 Cent per pakje Een product van de Persil-fabrseken. Eenig Importeur: E. Ostermann Co's Handel Mij., N.V. - Amsterdam. (Ingez. "Med.) CHANTAGE. De Nederlandsche ar tist H. K., die beschuldigd was van chantage, gepleegd op een Neder- landsch zakenman, wiens naam verzwe gen wordt en die wordt aangeduid, als mr. X., is te Londen, veroordeeld tot 5 jaar dwangarbeid. K.'s vrouw, die van medeplichtigheid beschuldigd was, werd vrijgesproken. Middelburg. Van 14—16 Mei. Getrouwd: J. C. Pol derman 28 j. en: M. J. Reeks 25 j, IBievallen: H. M. G. J. v. d. Mijle geb. Hattink z.J. G. vaïi Loon geb. Hüsken d. Overelden: D. G. van Hercules, ongeil, d. 40 j. .1:1) Vlissingen. Van 8—15 Mei. Ondertrouwd: P. J. van Ochten 23 j. ©n S. de Pagtter" 21 ij.; J. J. ,W|. Harent 26 j< en (M. iLaermoleis '25 >j. Getrouwd: J. de Ridider 2(7 j. ©h E. van iReuIsichem 21 j.; Pi. J. de Nooijèr 23 j. en J. Puijpe 23 j.; M. P. den Dutter 20 j. en C. de Nooijer 21 j.J. |Pl. van iGfeify deren 23 j. en J. Kemp© 23 'j. Bevallen: S. A. van Reizen geb. Maas Z.; L. Peijpersi geb. van Bleek' z.; M. (F. Kroon 'geb. van Wijck d.; J. J asperse igeb. Vink© z.; P. Wijkbuisen .geb. Schuit d.; H. Dek'ker geb1. Soer d.; A. C. Swiers geb. van Dilst z.; S. J. Kerpesttein geb; Risseeuw z.; P. Marijs ige'b1. van de Ket terij' z. Overleden: M. P. Brouwer vrouw van M. P. Overdulve 31 j.; S. Noest vro.uw van H. Verhagen 56 j.; H. C. Havermab man van J. T. Baaïman 81 j. O. en W. Souburg. Van 8—15 Mei OndertrouwdJ. de Rijke 28 j. en N. de Bpete 28 g'. Getrouwd: Dl Biosma jm. (22 j. en jW. ;E. Stols jd. 19 j.; G. Mannaart jm. 25 j. en M. Roelse jd. 25 j. Koudekerke. Van 1--15 Mei. Getrouwd: J. Marinis- sen, jm. 23 j. en J. Dekker, jd» 22 j.; P. Boslelaar, jm. '22 j. en N. Kleinepier, jd. 22 j.; J. Wisse, jm. '25 j. en O. P. ■Brasser, jd. 23 j. "Bevallen: S. M. Ovtertveld., geb. De Graaff A. P. de Hondt geb. Brias- pennrng, z.; K. F. de Witte, ,géb. Pouwer^ z.; K. J. Slabbekoorn, geb Verplakke, d.; J. Jobse, geb. Flipse, d. Overleden: D. de Witte vrouw van A. :Luteijin, 55 j. APOTHEKEN. Zondag en de nachten der volgende week zijn de navolgende apotheken ge opend MiddelburgMevr. Wed. J. W. v. d. Garde. WAAR IS WERK? De Districts-Arbeidsbeurs voor de ge meenten tusscnen O. en W. Schelde te Middelburg, telefoon No. 243, zendt ons de Volgende aanvragen Binnenland: GRONINGEN: waterbouwkundig opzich ter, meet toezicht houden bij de uit voering van bestratings- en riolerings werken, 2400 tot 3000 per jaar, aan biedingen vóór 20 Mei a.s. GRONINGEN: bouwkundig opzichter bij den aanleg van huisrioleeringen, verder als boven. BREDA: kleermaker-grootwerker (min stens broek- en vestenmaker), dade lijk, 19 per week, voor 5 weken, HAARLEM: bekwame wagenmakers, 58 cent per uur plus tarief, voor zeer ge- ruimen tijd. TILBURG: grofbankwerkers, indiensttre ding over 14. dagen, loon naar be kwaamheid, voor onbepaalden tijd, al leen ongehuwden komen in aanmer king. TILBÜRG: plaatwerkers en metaaldraai ers, loon tot 64 cent per uur naar ge lang van leeftijd en bekwaamheid, voor onbepaalden tijd, alleen ongehuwden komen in aanmerking. TILBURG: plaatwerkers en metaaldraai- tot 64 cent per uur, moet van teeke- ning kunnen werken. DEN BOSCH: voor confectiebedrijf, juf frouw voor de expeditie-afdeeling, da delijk, loon naar bekwaamheid, voor vast. DEN BOSCH: voor schoenfabriek, zeer bekwaam kantenschrooier, dadelijk, loon 24.70 per week, voor vast, ASSEN: bekwaam steenhouwer, dadelijk, loon volgens C. A. O., voor onbepaal den tijd. ROTTERDAM: plaatselijke agenten voor den verkoop van goedkoope schrijfma chines op provisie. NIJMEGEN: bekwaam machine-timmer man, moet beslist bekend zijn met het maken van steenvormen, dadelijk, 50 cent per uur, voor vast. ENSCHEDE: pneumatisch klinker, dade lijk, 60 cent per uur, voor onbep. tijd. ENSCHEDE: metaalfraiser en bekwaam carousseldraaier, dadelijk, loon volgens den Metaalbond, voor onbepaalden tijd. UTRECHTinstrumentmaker, dadelijk, loon 1600 tot ƒ2700 per jaar, voor tijdelijk. Aanbiedingen uitsluitend aan de Dis tricts-Arbeidsbeurs te Middelburg. POSTERIJEN. Lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten, van welke de afzenders on bekend zijn en die terugontvangen zijn in de le helft der maand Mei 1930. Binnenl and. Brieven Mej. M. van Hoorn, Utrecht. J. van Loy, Den Haag. Mevr. wed. Mol, V.ught. Mevr. Sterringa Dammermlan, Rotterdam. Briefkaarten B. Kooymans, Schiebroek. Mej. A. Lips, Haag. A. v. Wteele, RoUerdlam. B u i t e n 1 an d. Brieve ;n. Mej. M. Koeman, Brandenburg'. F. S,an- diford, Brussel. Briefkaarten. De Meester, Cleve. Lily Garde, Ham burg. Mei, 21 Souburg, Koffiehuisinvtentaris, Paap 21 Veere, Woonhuis1, Blaupot ten Cate. 24 Arnemuiden, Huis, Hioolen. 27 Middelburg, Meubelen, Notarishuis. 27 Oostkapelle, Onr. Goed. en Inb. De Neeling. 28 Middelburg, Hofsteedje, Struve, 28 Middelburg, Weiland en Huizen, Hioolen. 30 Koudekerke, Inboedel, Loeff. 30 Noordwelle, Heerenhuis, Dalehout. Draadloos-telefonische verbinding JavaEngeland. Aceta meldt uit Batavia dd. 15 Mei dat de proefgesprekken voor de draad- loostelefoniische verbinding tus'Schen Ja va en Engeland op 19 Mei zuillen worden ingezet .Er wordt gesproken via Am sterdam. Wanneer de igesp rekken slagen zal de draadloos-telefonische dienst op 21 Mei a.s. worden geopend. i geweest, waarin men kaalhoofdigheid en haaruitval be schouwde als iets, dat onafwendbaar was en waartegen men niets kon doen. Die tijd is voorbij Reeds 20 jaar geleden hebben be kwame geleerden, zooals Prof, Polland Prof. Friedenthal, Prof. Pohl-Pincus e.al zich bezig gehouden met het probleem van den haargroei. In de laatste jaren zijn vooral Dr. Weidner en Prof. Zuntz het meest op den voorgrond getreden. Van de resul taten hunner onderzoekingen is de vin ding van eerstgenoemden wel het meest belangwekkend en van de groot ste beteekenis. Dr. Weidner vond n.l. na volhardend en ernstig zoeken een procédé, om uit gezond menschenhaar een oplossing te bereiden© die duurzaam was en die, door massage in de hoofdhuid gebracht, nieuwe, krachtige en gezonde haren te voorschijn deed komen en zelfs hevigen haaruitval stuitte. Roos en andere minder prettige ver schijnselen bij haaruitval en kaalhoof digheid hielden reeds na korten tijd op. Dr. Weidner noemde deze oplossing Silvikrin, Zij bevat alle stoffen, die de haarwortels voor hun groei noodig heb ben en wel, Cystine, Cysteine en vooral ook Tryptophaan. Tryptophaan is voor de celvorming (het haar groeit door celvorming) even noodzakelijk als voedsel voor den mensch. Sir Frederic Hopkins, de win naar van den Nobelprijs voor biochemie in 1929, bewees, dat zonder Tryptophaan elke celvorming onmogelijk is. Anderen hebben getracht de haar wortels te voeden door het bloed, door het laten innemen van voedsel hetwelk haarbouwstoffen bevatte, doch zonder resultaat, Dr. Weidner vond met zijn Silvikrin den juisten weg: Uitwendige voeding van de verzwakte haarwortels door in wrijven van haarbouwstoffen. Wanneer de haarwortels dood zijn (de haarwortels vallen nooit uit met de haren, doch blijven in de hoofdhuid zitten) dan baat geen enkel middel meer, zelfs Silvikrin niet. Het komt echter zelden voor, dat zij niet meer leven. Meestal zijn ze verzwakt en een behandeling met Silvikrin wekt ze tot krachtigen groei op. Verwacht niet, dat door het gebruik van Silvikrin het haar reeds na 2 we ken weer vol is geworden. Dat zou tooverij zijn. Gezond haar groeit per maand c.a. 1l1/» c.M. en het is dui delijk, dat een verzwakte haarwortel als hij door Silvikrin wordt versterkt, al naar gelang, een tijd noodig heeft, om zijn plicht normaal te vervullen en krachtig gezond haar voort te brengen. Een kwaal die jaren heeft geduurd, kan niet in een week bestreden zijn. De leeftijd doet niets ter zake, Op hoogen leeftijd groeit het haar, mits goed verzorgd, nog even hard als in jonger jaren, Silvikrin is geen zalf, doch een ge makkelijk en aangenaam toe te passen vloeistof. Zoo Juist verscheen een nieuwe en verbeterde uitgave van het boekje „Ons Hoofdhaar" waarin de vinding uitvoerig en helder is uiteengezet en op prettig leesbare wijze wordt beschreven Wanneer de raadgevingen in dit boekje zouden worden opgevolgd, dan zou men volgens de meening van doc toren welhaast geen kaal hoofd meer zien. Het boekje, welks prijs 60 ets. be draagt, zenden wij aan de lezers van dit blad gratis en franco. Ter kennismaking sluiten wij een monster van Silvikrin bij. Een en ander geheel zonder een enkele verplichting voor U. Al wat U noodig heeft, is, neven- staanden bon ingevuld aan ons op te zenden. Zend geen geld mede. Knip den bon nog heden uit. Het blad zou zoek kunnen raken en van uitstel komt afstel. Indien Uw adres op den bon niet duidelijk is, schrijf het dan nog eens op een stukje papier en ver zend beide in open envelop met l*/a ets. gefrankeerd. Aan het Laboratorium Silvikrin Schiekade 104, Rotterdam, Als lezer van de Midd. Crt,, ver zoek ik U mij'gratis en franco te zenden: 1. De verbeterde uitgave van het boekje „Ons Hoofdhaar". 2. Een monster Silvikrin. 3. Dankbetuigingen en attesten van Doctoren, Naam Straat Plaats 49

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 7