GOEDE NACHTRUST EEN GOED BED L H.T.IfisnIiire Bypolbeikbank Ie Mr. P. J. TROELSTRA S. P. A. P Mr. P. J. TROELSTRA BAUSCH LOIB BRILLEK s OPIUM IIMIIOIII HEMNINu'S FOTOHAHDEL annonceert II 4600 de KODAKWEEK de oieDvsIe PaMooipIalen I KOLMA STOOMPANNEN i Middelbare Technische School Vliegenvangers „aëroxon" klSÜME ASMETEHTICM een eischt a L H a M vlissingen a l b vlissingen M. H. BOASSON ENZSÊSS De Prov. Drentsche en Asser Courant J, JOBiE, Electhciën Onderwijzeres Bienstbode» Van af heden vertoont „ALHAMBRA" de Begrafenis van Een bijzondere actualiteit. H A M R A JAAR SCHRIFT. GARANTIE ALLEEN BIJ KERK en vrede. Algemeen Advertentieblad NILLMIJ Café „Zeelandia" thans ook In emaill# te verkrijgen. a. van 1ö0n. Langeviele, Middelburg. tepOKDRlCHT. KAPOK MATRASSEN KAPOK BEDDEN VEEREN BEDDEN GEZONDHEIDS MATRASSEN MARKT HOEK QORTSTR. Bijkantoor Middelburg. Belastingconsulent Be Begrafenis van Wijlen werd speciaal voor ons Theater opgenomen en wordt in het programma vanaf heden Zaterdag, vertoond. VLISSINGEN Donderdag 22 Mei, 's avonds half negen. FE0D£ SCHURER. HUIS AAK HUIS LEVENSVERZ.MIJ uitzending Voetbalwedstrijd België-Holland, ZOMERDIENST HST adres voor Gas- en Kolenfornuizen volgens de nieuwste uitvoering. WERKTUIGBOUWKUNDE, ELECTROTECHNIEK, SCHEEPSBOUWKUNDE, SUIKERINDUSTRIE EN CHEMISCHE TECHNIEK. (Opleiding voor Gas, Oliën en Vetten, Kunstmeststoffen, Petroleum enz.) De opleiding sluit in hoofdzaak aan op het geleerde in de 3 laagste klassen der H. B. S., op de eischen voor het M.U.L.0. Diploma B en voor de afdeelingen WERKTUIG BOUWKUNDE en ELECTROTECHNIEK ook^op het ge leerde op Ambachtsscholen, Machmistenscholeri enz. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME 11| 111 MB—MEMjim Hl i TE HUUR ruim BOVENHUIS, Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart 8 9 I DIT VERKRIJGT GE MET ONZE SOLIDE AFWERKING PRIMA VULLING Koepoortstraat 27 Tel. 488. Pandbrieven op 1 Januari 1929 1 Januari 1930 f 15.644.500 f 19.052.700 Verkrijgbaar 4'/, Pandbr. a 99 °/0. Firma H. C. REIJERS. is het eenige dagblad in Drenthe. |B& Geett de grootste publici st over de geheele Provincie. Qtf Is het officieel orgaan van iet Provinciaal Bestuur, Gemeente kssen, enz. Komt des Maandags, Woens- lags en Zaterdags uit in grooter •plage voor de 3 X P01 week-Iezers. TE ZOUTELANDE, belast zich met het invullen van aangifte-biljetten, opstellen van be zwaar- en beroepschriften en bij houden van boeken. Firma SCHIPPERS NAUTAte OOSTBURG, vragen voor spoedige indiensttreding, voor hun afdeeling „Nettenbouw door geheel Neder land" een flinken aankomenden Voor ijverige kracht gelegenheid zich tot Kabelmonteur en Lijnwer- ker te bekwamen. Sollicitaties schriftelijk met op gave verlangd uurloon. Aan de RIJKSLEERSCHOOL te MIDDELBURG wordt eene gevraagd, Hoofdacte en diploma Handenarbeid gewenscht. Aanmelding vóór 1 Juni bij den Directeur der Rijkskweekschool, Tegen eind Augustus a.s, ge' vraagd voor dag en nacht of voor den dag alleen, een flinke Brieven No, 63 aan of adres te bevragen bij fa, Gebr, Hildernisse, Boekhandel, L. Noordstraat, 5 in de Doopsgezinde kerk, op Spreker: OnderwerpDe Christenen en de Vredesbeweging. Toegang vrij. Verkrijgbaar voor MIDDELBURG en Omstreken bij: J. ALLE WIJN, Langeviele Telefoon 388 ONZE te controleeren oplaag van ruim 4600 ex. (ruim 4600 betalende abonné's) waar borgt U, dat Uwe advertentie in dit deel van Zeeland de grootst mogelijke publiciteit heeft. Betrek in Uw reclame campagne dus ook het voor Westelijk Z.-Vlaanderen. Uitgave FIRMA-A. J. BRONSWIJK OOSTBURG NAGENOEG HjiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiitiiiTiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiyi I INSPECTEUR G. de LOOZE 1 KANAAL R 43*" MIDDELBURG ^iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiuiiih ZATERDAG en ZONDAG te hooren in het en tevens, ongeveer 3.30 uur Aanbevelend, A. J. ADRIAANSEN. I WALCHERSCHE ZAKGIDS voor Vervoermiddelen in Zeeland. Prijs 15 ct.per post 18 ct. Voorhanden bg de Boekhandelaren. Uitgave van Firma R. M. SMITS, Middelburg. AFDEELINGEN VOOR: Toelatingsexamen voor den nieuwen cursus op 21 Juli en volgende dagen. Aaugifte vóór 18 Juli. Inlichtingen en Programma's verstrekt de Directeur der School van juist ontvangen zending £3 stuks 10 cent. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN. mui mimi uitmuit in li i int iiiii ii niiiiiii^^^BMH Mill Mill! lil flïïliÏÏHBHBB iltlllttlllMlllMIUIIIIIIIMtlllllHII Deze advertenties kosten van 15 regels 85 cent, bij vooruitbetaling. Met motto 10 cent hooger. Geëm. Keukenfornuizen Sorteering groot Prijzen zeer laag Contant 10 pCt, korting ROZEMOND, Gravenstraat ZOUTELANDE. TE HUUR: GEMEUB. VILLATJE. Maand Juni 150. Maand Sept. 100, Br„ No, 69, Bureau van dit Blad. Mevr. RITMAN, Park v. Nieuwen- hove, vraagt tegen 1 Juli of later EEN DIENSTBODE. Aanmelden na 7 uur. OPSLAGRUIMTE te huur gevraagd te Middelburg. Br, met opgaaf van prijs onder motto „Ruimte" bureau dezer courant. JAPANLAKVERF „CONDOR" Een keer geprobeerd, altijd begeerd. Geschikt voor Binnen en Buiten. Verkrijgbaar Bellinkstraat 178. DEKBEER te bekomen a f 3.50 contant, bij de eerste toelating te voldoen. SIMON JANSEN. RADIO. Nu is het tijd om uw radiotoestel om te bouwen, vol gens ieder gewenscht schema. Beleefd aanbevelend, A. Wildschut, Nieuwe Haven 215. Te koop gevraagd een nette WONING aan den Nieuwen Vlis- singschen weg, omgeving IJsbaan- Abeele. Brieven onder letter W„ boekh, Dhuij, M'burg. Keurlokaal Eigenhaardstraat Vanaf Maandagmorgen negen uur Rundvleesch van 70, 80 en 100 cent per Kilo. Schoorsteenvegerssingel, Klein Pakhuis, Achtersingel, Bevragen M. Sanderse, Koude- kerksche weg D 29, J Geen snelschoenmakerij maar pr handwerk. H. zolen en hakk. 2.25. D, zolen en h. 1,50, Ook je adres v. gen. zolen. Laat uw schoenen vakk, rep. C. v, d. Broek, Wal A 8. MIAUW.' Kattenbrood met vleesch en visch „DE ROODE TOREN." HENDERSON DE LUXE. MOTORRIJWIEL TE KOOP, in prima staat, Adres: Langeviele K 389. Moderne Electr. Schoenmakerij Dames zolen en hakkenI 1.45 Heeren zolen en hakken.f 2.20 VAN HILST, Lange Borg DAMES! Bespreekt Uw tijd voor vakkundig Haarknippen, Ondulee- ren, enz. Th. A. SCHIPPERS Kapper, L. Noordstraat 28. TeL 400 N. MALTHUSIAANSCHE BOND, Vereeniging tot bewuste beperking van het kindertal. Alle inlichtingen GRATIS verkrijgbaar bij Mejuffr. A, M, WITTE, Sleeperssingel 145 Vraagt Van Sluijs ZANGZAAD, met vogelplaatje, „DE ROODE TOREN". Mode, Academie G. D. DE LEEUW—VAN REES Bierkade G 203 Knippatronen n. maat verkrijgbaar. Stalen v.a. gewenschte stoffen voorr. Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen o Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee, met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Uren van vertrek in Mei: v. Vliss. Maandag 19 Dinsdag 20 Donderdag 22 Vrijdag 23 Maandag 26 Dinsdag 27 v. Midd. vm. 8.— J 8 v. Rott. vm.— 9 f i Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens o» 12 uur, naar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te: Expeditie-Onderneming v.h. ERVEN G. VOS, Middelburg: B. EENHOORN. Vlissingen: W. v. OOSTERHOUT. Dordrecht: GEBRs. BUITENHEK, Electr. Drukk. G. W. den Boer Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 4