AANBESTEOINe. PFflCm-BIIlS AANBESTEDING, AANBESTEDING BESSA" eo Soodsstiaptasschen VAN BOVEN CAMERA mm DOMBURG. Pension „Bosch en Zee" Rijkskweekschool voor en W dstksptlle» Het uitgangspunt voor een bezoek aan de Wereldtentoonstelling te Luik. Tandarts TICHELMAN tot Woensdag geen spreekuur. POLDER WALCHEREN. POLDER WALCHEREN. aanbesteden: DE HANDI8STE EN SNELSTE VOUWBARE ROLFILM Te Icoop te Middelburg SIGARENZAAK Firma F. 8. den Boer. ENGELAND. MARKTBERICHTEN. Abonnementen en Advertentiën vooi dit blad worden aangenomen door den Agent K. LIEVENSE. WINNY. WEEGBRUG STATiON MIDDELBURG. J. J. VAN ARENTHALS. RIJW1ELLAK DROGISTERIJ SCHULTE THIEME Geregelde verbinding met luxe-autocars. Bespreekt bij onderstaande welbekende hotels. Pensionprijzen {vanaf) in voor-, na- en hoofdseizoen. Spoedgevallen worden waar genomen door Tandarts PIET BLAAUW, Markt. MET DE BEVER Wed. L. WILLEMSEN-LUTEIJN Rijks H&ogere Burgerschool te Middelburg. Warm en koud stroomend y/ater. Eigenaar: C. MAAS, ff VOOR SLECHTS gen goede op besten stand der stad. LEDEREN m MODERNE KLEUREN. GLD. LEVERT U t/o POSTKANTOOR MIDDELBURG ZIE ETALAGE GRATIS ONDERRICHT Oproeping van Gandidaien. De toestand te Pasjawa.r zou weier zoo 'goed als normaal zij®. Boren dien verklaart men in liberale kringen te Bombay, dat er binnenkort een stap van de reigeering te wqchten is; om onderhandeil 11 gen te openen met (Ghandi. In verband biermede dient dus. te wordenafgewacht het practisch re- j sultaat der 'besluiten van het congttfesj comité te .Allahabad: een boycott vain, buitenlamdsche weefsels, van Britschej bain'k'- en scheepvaartinstellinigjen en dergelijke en een uitbreiding van de beweging tegetn de zoutbelastmg. Hevige brand. In de Noorsche stad Bergen heeft een hevige brand gewoed. De brand brak Vrijdagmdidag om half drie uit in een aan de haven staand pakhuis, sloeg over op eenige in de nabijheid liggende kolen- opslagplaatsen en breidde zich met groo- te snelheid uit langs de uit hout opgetrok ken gebouwencomplexen. In weerwil van het krachtig optreden van alle brand weerbrigades te Bergen en omliggende plaatsen, werden meer dan 50 huizen in de asch gelegd. De schade is nog niet vastgesteld, maar wordt op 4 millioen kronen geschat. BELGIE. De Kamer-afdeeliingen hebben het treseer iiragsvoorste 1 tot een nieuwe rege ling op het (gebruik der talen irn rechtzat ken met 77 tegen 21 stemmen a an ge- men, meldt de N. Rott. Crt. Er werden ook 23 blanco stemmen uitgebracht. Ver scheidene katholieke Viaams'che Kamer leden verklaarden het regeerinigsvoorslel slechts onder voorbehoud te aanvaarden pits het inzicht te hebben amendementen in te dienen. Een meer radicaal voor stel, ingediend door het Vlaamsch-natio- nale Kamerlid mr. Romsée en steunende op het beginsel van Nederlandsche rechtspleging in Vlaanderen, FranSche in Walenland bleek de sympathie te heb ben van vele katholieke Vlamingen, die echter niet durfden vóór stemmen. Het voorstel werd in d© zes afdeelingfci verworpen en haalde slechts een dertig ^temmen van de v laamsche nationalis ten en de sociaal-democraten. Er wa ren echter schier evenveel blanco stem men. Mejuffrouw Johnson is gistermiddag na een moeilijken tocht van zeven uur te Bangkok aangekomen en hoopt met zons opgang raar Singaoore te vertrekken. AL BEVOLKING. Gedurende de eerste helft van Mei zijn in de gemeente KOUDEKERKE Ingekomen: H. J. van Doesburgh met gezin, wijk E no. 62 uit Zaandam. Mej. A. E. Eskensi, wijk E no. 62 uit Zaandam. Mej. A. E!. Valkenburg, wijlk A no. 212 uit Schoon hoven. C. Sinke, wijk A no. 67 uit Big- gekerke. L. Boone, wijk Bi. no. 3 uit Grijpskerke. Mej. J. Geschier, wijk G no. 21 uit Grijpskerke. Mej. L. J.akobsen, wijk B no. 228 uit Melisikerke. K. A. Steutel, w'ijk A no. 202 uit Middelburg. A. Gideonse, wijk E no. 182v uit O. W|. Souburg, met gezin. J. Persijla met gezin, wijk D no. 115 uit Axel. J. W|. Willemse met gezin, wijk E no. 182b uit Middel burg. M. de Kam, wijik A no. 91 uit Serooskerke. Vertrokken: A. Wouters, van wijk B no. 129 naar Aagtekerke.' A. de Buck met gezin, van wijk C no. 2 naar BiggekerkeC. Ver- hage, van wijk C no. 53 naar Middelburg. W. Schout, van wijk B no. 40 naar Vrou wepolder. L. Louwerse, van wijk D no. 32 naar Oostkapelle. P. Boone, van wijk B no. 3 naar Biggekerke. Mej. K. Vlieger, van wijk C no. 3 naar Meliskerke. Mej. P. Polderman, van wijk E no. 62 naar O. en W. Souburg'. C. Harthoorn, van wijk B no. 82 naar Haarlem. D'. Joziasse, van w'ijk B no. 93 naar O. en W. Souburg. Mej. P. G. van Overbeeke, van wijik E no. 87 naar 's Gravenliage. Mej. P. Meerman, van wijk B no. 228 naar Midjdelburg. Mej. E. Ding'emanse van wijik G no. 43 naar Grijpskerke. A. Verhage, vajn wijk B no. 96a naai* St. Laurens. Mej. G. P. Brasser, van w'ijk B no. 132 naar O. en W. Souburg. Middenlhurg, 16 Mei. Op de vei ling werden de voegende prijzen bekend: Nieuwe aardappelen 40—53ct., nieuwe poters 19—48. oude aardappelen 3—3.j>, witlof 16—25, uien 56, moskrul 10 19, snijsla 1—4, spinazie 1—17 ,ijskrop 3—6, Wagenaarsboonen 1.35, postelein 16—28, alles per K.G.; peeën 11—22, raapstelen 2i/2, prei 5—9.5, selderie 1—4, peterselie 1.5—2, rabarber 1.5—4, radijs 2—4.5, rammainas 4.5—6, alles per bos1; tomaten 21—40, per pond, aardbeien 1.23—2.17 per K.G.; kropsla 11—91, (bloemkool 44—2.44, zuring 8—19, alles per kist. Middelburg, 17 Mei Op de export- vveiling was de noteerinig voor tomaten: A 28 cl., G 26, CC 11, "B 22, alles per pond. Vlissingen, 16 Mei. Op de veiling werden de volgende prijzen besteed: Oude aardappelen 17—20 per 10 K.G. kipeieren 41—46 per 10 stuks; uien 1,5, spinazie 5—13, wijnpeeën 2, postelein 25—36, asperges le 66—71, iid. 2e 50 55, id 3de 40, nieuwe aardappelen 1ste 48, id. 2e 38, alles per K.G.; bloemkool 8—46, sla li/2—4, aardbeien 2, alles per stuk; raapsteel 2, radijs 3—4,5, selderie 4.5—7, prei 7.5—9.5, uien 2, peeën 10,5 —22.5, rabarber 1.5—6, tulpen 611.5, pioenen 54—66, sering (paars) 10-15, id. wit 16—17, lelietjes .van dalen 11—16, laar cissen 6—19, lathyrus 6—7, iris 5 15 alles per bos; andijvie 521.94, zu ring 22—25, 'beiden per kist; aardbeien 42—46 per poind. Goes, 16 Mei. Veilings vereen. Zuid- Beveland. Exportveilingkropsla f 2.50—3.50 per 100 stuks. Kleine veiling: bloemkool f 17—36, groene komkommers 14—18, aardbeien 0.50—2.20, alles per 100 stuks; tomaten 61, aardbeien 72—1.20, postelein 16— 25, spinazie 9.50, aardappelen 2.30, al les per 100 K.G.; wortelen 6—21, ra barber 4—4.20, radijs 1.10, prei 10, knol selderij 4.30, pioenrozen 9.80, lathyrus 3.50—7, tulpen 5.10—5.70 alles per 100 bos. 91 Zoo God wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders WILLEM PIETER CALLIBER en FRANCINA PIETERNELLA JONGEPIER den 2den Juni a.s. hun 50-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen. Middelburg, Mei 1930. Op 21 Mei 1930 hopen onze ge liefde ouders P. L. BOLIER en M. VAN ROIJEN. hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Ontvangdag 21 Mei a.s. des na middags 25 uur. Veere, 17 Mei 1930. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig lij den, onze geliefde Echtgenoote en Moeder MARGARETHA TICHELMAN, geb. PLUIJGERS. in den ouderdom van 37 jaar W. TICHELMAN. HENKA. Middelburg, 16 Mei 1930. Eenige en algemeene kennis geving. Geen bezoek. Geen bloemen. Heden ontsliep zacht en kalml lonze geachte Mevrouw M. TICHELMAN- PLUIJGERS.j HET PERSONEEL. iM'burg. 16 Mei 1930. DANKBETUIGING aan allen die mij hun deelne ming hebben betoond, bij het over lijden van mijn geliefde Echtge noote LUCRETIA CHRISTINA VAN M. VAN RQOIJEN ook namens de familie, F. G. J. VAN DEN ELSKEN. Hartelijk dank aan allen, zoo van hier als elders, voor de vele belangstelling, ontvangen bij onze 25-jarige echtvereeniging. E. W. FLIPSE. L. FLIPSE—POUWELSE. Oostkapelle, Mei 1930. Mede- A aedeelhouders gezocht voor plaatsing. Aanmelding bij MERK „DE TWEE PIJLTJES" VERNIEUWT UW RIJWIEL. IHêt huis met de roode pilaren SCHUIN OVER DE NIEUWSTRAAT IN DE LANGEDELFT} Q VALKENBURG (L) CROIX DE BOURGOGNE, Tel. 22, fl. 5.00 DE L'EMPEREUR Tel. 13, fl. 6.00 FRANSSEN, Tel. 38, fl, 5.00 GERMANIA, Tel. 5, fl. 4.50 JANSSEN (Villa Herman) Tel. 65 fl. 4.50 MONOPOLE, Tel. 39, fl. 5.00 ORANJE-HOF 6.00 ORANJE NASSAU 6.50 PRINS HENDRIK, 5.50 (v.h. Gez. Voncken), 5.00 PRINSES JULIANA 5.00 SCHAEPKENS 5.50 V. SINTFIJT, Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. 54, 44, 37, fl. fl. fl. 6.00 6.00 5.00 8, fl. 6.00 3, fl. 4:50 6.50 M. STEVENS, Tel. 45, fl. Tel. 56, fl. 4.50 5.00 7.00 TRIANON, 5.00 6.00 5.50 (v.h. Oud Vossen). ARN. VOSSEN, Tel. 6, fL 6.00 6.50 7.00 BELLE VUE, Tel. 16, fl. 4.50 5.00 CASINO Tel. 26, fl. 4.50 5.00 5.50 v.h. Valkenburger Hof. Het Dagelijksch Bestuur van den Polder Walcheren zal op DONDERDAG 22 MEI 1930, des namiddags te half twee ure, in het Polderhuis, Abdij te Middel burg, Aanbesteden: Het vervoeren van 260.000 nieuwe straatklinkers (Be stek No. 9). Het bestek ligt voor gegadigden ter inzage op de Griffie van den Pol der en is aldaar verkrijgbaar a 0.25 per exemplaar. Middelburg, 8 Mei 1930. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, H. F. LANTSHEER, Voorzitter. R. W. VAN LYNDEN, Griffier. De Heer en Mevr. ADRIAANSE BERGANSIUS, zeggen hartelijk dank voor de belangstelling bij de geboorte van hun zoon onder vonden. Kraambezoeken bij voorkeur op Dinsdag 20 en Woensdag 21 Mei tusschen 3*/2 en 5 uur n.m, c ^e' ,..?eze betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele be wijzen van belangstelling en deel neming, ondervonden bij het over lijden van onzen geliefden Echtge noot, Vader, Behuwd- en Groot vader, den Heer PIETER WILLEMSEN. Uit aller naam, Kortgene, 17 Mei 1930. De Notaris W. HIOOLEN te Mid delburg is voornemens in het OPENBAAR TE VERKOOPEN Zaterdag 24 Mei 1930, 's middags 3 uur, zomertijd, in het Café Spoorzicht te Arnemuiden: EEN HUIS EN ERF aan de Noordstraat te Arnemuiden, gemerkt A 34, groot 53 centiaren, ontruimd te aanvaarden 1 Juli 1930. Bezichtiging in den morgen van den verkoopdag. Volgens Min. beschikking moet de aangifte van nieuwe leerlingen schriftelijk gedaan worden door de ouders. De ondergeteekende verzoekt deze aangiften bij hem in te zen den aan het schoolgebouw vóór 15 Juni a.s. Formulieren voor het invullen van de vereischte gegevens zijn verkrijgbaar aan het schoolgebouw of worden op aanvrage toege zonden. Voor mondelinge inlichtingen is hij te spreken des Woensdag van 1012 uur. Middelburg, 17 Mei 1930. De Directeur der R.H.B.S. C. D. A. ZIMMERMANN. allen, die ons 28 April en 14 Mei hun vriendelijke belangstel ling hebben getoond, betuigen wij onzen hartelijken dank. Ds. en Mevrouw VRIJLANDT. Biervliet, 16 Mei 1930, PLAATST UWE ADVERTENTIES VOOR ANDERE BLADEN ïOOR TUSSCHENKOMST VAN DE &ÜDDELBURGSCHE COURANT, WAARMEDE U MOEITE EN - KOSTEN BESPAART. ,27 'W.vg Het Dagelijksch Bestuur van den Polder Walcheren zal op DONDERDAG 22 MEI 1930, des namiddags te hali twee ure, in het Polderhuis, Abdij te Middel burg, Aanbesteden: De uitvoering der werken en leverantiën tot verbe tering en onderhoud der zeeweringen enz., in vijf perceelen. (Bestek No. 8). Het bestek ligt voor gegadigden ter inzage op de Griffie van den Polder en is aldaar verkrijgbaar a 2,50 per exemplaar. Plaatselijke aanwijzing door de be trokken opzichters: Voor de Zuid- en Westwatering op 14 Mei, Voor de Noord- en Oostwatering op 16 Mei, Middelburg, 8 Mei 1930. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, H. F. LANTSHEER, Voorzitter. R. W. VAN LYNDEN, Griffier. De Notaris A. DE NEELING is voornemens op DINSDAG 27 MEI 1930, des namiddags te 1 uur in de herberg van den Heer Izaak Wattel te Oostkapelle PUBLIEK TE VERKOOPEN: 1. 3 huizen en erven te Oostka pelle, op het dorp gemerkt 5, 6, 7, afzonderl. en gecomb, 2. 51 A. 60 c.A. bouwland te Grijpskerke. 3. 92 A, 50 c.A. weiland te Grijpskerke. 4. 20 A, 40 c.A. bouwland te Oostkapelle. 5. 1,29.50 H.A. weiland te Oostka pelle aan den Aagtekerkschen weg in 3 perc, en gecomb. Inlichtingen verstrekt genoemde notaris. En onmiddellijk daarna aan het huis te Oostkapelle gemerkt 7, Meubelen en huisraad als 2 ka binetten, linnenkast, kachel, tafel, stoelen, spiegels, kastklok, regula- teurklok, barometer, kwartbijbel, kleerkist, naaimachine met tafel, lamp, vloerkleed en looper, doof pot, stoof, potten, pannen, glas- en aardewerk en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. De goederen zijn te bezichtigen: de onroerende goederen daags vóór den verkoopdag van 1012 en van 24 uur en de onroerende- en roerende goederen op den morgen van den verkoopdag van 1012 uur. VALKENBURG (L.) Hotel-Pension Em. Smeets-Huynen, Muntstr. 6. Tel. 77, Str. wat, Badk. Over d. terras. Gar. met boxen. Vol ledige pens. pr. vanaf 20 Juli25 Aug. 4.50 v. en naseiz, 3,75 Vr, prosp. Het Bestuur der Waterkeering van de Calamiteuze Polders On rust, Jacoba en Anna Friso, zal op Vrijdag 6 Juni 1930, des na middags 3 uur in het Directiege bouw aan den Anna Frisopolder, onder nadere goedkeuring Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud der waterkeerende werken aan bovengenoemde pol ders over het dienstjaar 1930/31 (Bestek no, 32). De besteding geschiedt volgens par. 1 der A, B, Het bestek ligt ter inzage in het Directiegebouw en ten kantore van den Secretaris-Ontvanger en is bij dezen tegen betaling van f 1.(plus port voor toezending) per exemplaar, vanaf 23 Mei 1930 verkrijgbaar. Aanwijzing der werken op Vrijdag 30 Mei en op Maandag 2 Juni 1930, telkens des voormid dags te 11 uur. Samenkomst in het Directiege bouw. Buitendien geschiedt geen aan wijzing. Het Bestuur voornoemd, C. JANSE, Voorzitter, N. D. v. d. HEIJDE, Secretaris-Ontvanger. Wissenkerke, 17 Mei 1930. Ideaal gelegen. A au Zee. Bij den ingang van 't bosch. Moderne Inrichting 40 Bedden. Speciaal Pinkstertarief. v.h. Pension „Westeinde" Telef. No. 40. Brieven letter N. P., Boekhandel D'HTJIJ, Middelburg, Mr. P, LOEFF, notaris te Kou- dekerke, zal op VRIJDAG 30 MEI 1930, des namiddags om 2 uur, bij de herberg „de Vriendschap" te Koudekerke, in het OPENBAAR VERKOOPEN: Linnenkasten, Tafels, Stoelen, Kachels, Kinderwagens, Droogrek, Meelkist, Spekstanderd, Stampton, Kruiwagen, Mutsaardpaard, Bas cule en 't geen meer te voorschijn zal worden gebracht. TE MIDDELBURG. Aanmelding voor den nieuwen cursus moet plaats hebben vóór 15 Juni a.s. onder overlegging van: ade geboorte-akte. b. een verklaring door twee ge neeskundigen onderteekend, dat de adspirant(e) geen ziels- of lichaamsgebreken heeft, welke hem of haar ongeschikt maken voor het ambt van on derwijzer of onderwijzeres. c. Schoolrapport van het laatste cursusjaar. De candidaten voor de eerste klasse moeten op 1 Aug. a.s. 14 jaar zijn, doch nog geen 16; die voor de 2e klasse 15, doch nog geen 17. Zich aan te melden bij den Directeur.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 3