BEURSO VERZICHT ONDERWIJS. BIOSCOPEN. ELECTRO. RECHTZAKEN. Vergaderingen, Concerten, enz. AFLOOP AANBESTEDINGEN Financiësle Berichten SPORT LANDBOUW, LEGER EN VLOOT. KUNST EN WETENSCHAP. LAATSTE BERICHTEN. Verkeerswezen, Post en Telegrafie. BUITENLAND, GEMENGD NIEUWS. Algemeen Overzicht, AMSTERDAM, 17 Mei. (Slotkoers). Het eerste getal geeft den slotkoers van gisteren, het tweede'dien van heden. 6 pet. Nederland 1922 1025/s—102%. 5 pet. Nederland 1918 1 022/s102%. 4pet. Nederland 1917 1012/5—102. 3 pet. Cert. Ned. W. Schuld 7878 2% pet. idem 63*463. 5 pet. Zeeuwsche Hyp. Bank 100 4pet. idem 9998%. A. Amsterd. Bank 1947/s194%. A, Bank-Associatie 5656%. A. Koloniale Bank 179%182. C. Ned. Handel Mij 169170. A. Ned. Ind. Handelsb. 153%154. A. Rotterd. Bankvereen. 108108. A. v. Berkel Patent 115-114-115. A. Houth Alberts 97% C. Margarine Unie 300-302—300-303%. A. Ned. Ford 279-283—280-282. A. Ned. Kunstzijdefabr. 108-111%109- 112%. A. Gem. Bezit Philips 432-434440-443. C. Anaconda Copper 125-126%126%- 127. C. Bethlehem Steel 975/s985/s. A. A.N.I.E.M. 310%—311-312. A. Handel Mij. 157%. A. Boeton 150-150-151%. A. Kon. Petroleum 402-404%401-403%. C. Shell Union 22l/s—22%. A. Amsterdam Rubber 141-142142-143. A. Ned. Scheepvaart Unie 176178. A. Cult. Mij. d. Vorstenl. 130%131. A. Handelsv. Amsterdam 485-490490- 497. A, Javasche Cultuur Mij 340-345346. A. Deli Batavia Tabak 360%361-364. 'A. Deli Mij. 352-359—362-368. A. Senembah ®Mij. 390-391396-398, A. Amsterdam Thee 7170. A. Ned. Ind. Spoor 189190. C. Chicago Milwaukee 21%217/8-22. Prolongatie 2%2%. Markt sluit zoowat prijshoudend. Aanmej. D. C.M. Vermast, ouderwijze- res aan de R.K. bijzondere school St. Jozef te Hoofdplaat, is op haar ver zoek1 als zoodanjg, eervol ontslag ver leend. Geslaagd aan de Universiteit te Leiden voor het doctoraal examen rechtsgeleerdheid de heer P. A. Schwartz te Krabbendijke. Naar de Tel. meldt, heeft prof. dr. Bolk, die opnieuw ongesteld is ge worden, eervol ontslag gevraagd als ïoogleeraar in de anatomie aan de uni versiteit van Amsterdam. Staatsexamen. Bij beschikking van den Minister van O., K. en W., is bepaald, dat het Staats examen, bedoeld in art. 12 der Hooger- onderwijswet, zal worden afgenomen te Utrecht op de werkdagen van 11 Juli tot en met 28 Augustus 1930. 17 Mei. WEERBERICHT VAN HET K. N. M. I. Barometerstanden: Hoogste: 769.2 te Weenen en München. Laagste: 747,8 te Yanmayen. Thermometerstanden: 9 uur 59 gr., 12 uur 66 gr. Weersverwachting: Zwakke tot matige Z. tot Z.W. wind, half tot zwaarbewolkt, waarschijnlijk droog weer, iets warmer. Zondag <18 Mei. Zon op 5.03, onder 8.51, Licht aansteken, alle rijwielen, mo torrijtuigen en andere rij- en voertui gen 9.21. Maan op 2.01 v.m., onder 9,03 v.m. Laatste kwartier 20 Mei. Maandag 19 Mei. Zon op 5.01, onder 8,52. Licht aansteken alle rijwielen, mo torrijtuigen en andere rij- en voertui gen 9.22. Maan op 2.26 v.m., onder 10.18 v.m. Laatste kwartier 20 Mei. HOOGWATER VLISSINGEN. Z o m er tij d. Zondag 18 Mei 5 52 17 09 Maandag 19 13 6 39 17 59 Dinsdag 20 V 7.3 J 18 56 Woensdag 21 J' 8 43 20.04 Donderdag 22 9,54 21 13 Vrijdag Saterdag 23 3! 11 01 22.21 42 >1 11,58 23.10 jare. Nu was1 reeds bestemd voor groote toelagen een bedrag van f 29.318 zooi- dat thans voor uifkeeringen beschikbaar blijft f 73.232. Uit de rekening blijkt, dat de bijdra)- gen over 1929 tezamen met de nage komen bijdragen over 1928, zijn gestegen ftot f 59.956. Het aantal^ aanvragen van gemeenten om steun uit ae t-snerale Kas bedraagt ditmaal meer dan 80 terwijl ook door een 80-tal personen verzoeken zijn in gediend. Ds. G. B. Westenburg, Ned. Herv predikant te 's Gravenliage staat op het tweetal voor voorzitter van de afdeeling 's Gravenliage der Evangelische Maat schappij. Geref. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Rotter dam door ds. Y. v. d. Zee tc Amsterdam West. Geslaagd De Engelsche romanschrij- e liam J. Locke, is op 67-jarigen leeftijdl te Parijs overleden. Het Lied van de Zuidzee. In de hutten der inboorlingen en half bloeden op de Paumotoe-eilanden ini de Stille Zuidzee hing destijds nergens „Ar beid Adelt" of „bezig zijn is gelukkeg zijn" of een andere opwekkende spreuk, waarmee wij Westersche menschem ons gaarne bemoedigen, dat niet alleen geld het werken verzoet. Integendeel het niets doen werd hier gecultiveerd tot teen super-behagelijkheid, die geest noch lichaam ischijnt te deren. Tenminste Ra mon Novarro isl als de sinjo Shoesmith, een overtuigd aanhanger van het doloe far niente. maar als iets zijn bel'angsfel- ling wek't, inl dit geval een jonge vrouw (Dorothy Janis), zwemt hij als een Hol landsche jongen, bokst hij als een kam'- pioen en rooft hij met een handigheid die de heele onderwereld van Chicago hem zou benijden. Al die activiteit in dit paradijs deb rust, wordt er natuurlijk' ingebracht door het beschaafde Westen, dat in zijn eeuwige heerschzucht spoedig dit 'ko kos-eiland ontdekte, als een dankbaar oopraexploitatie terrein. De Westerlin gen met hun energie en doorzettingsver- gen, hun handelstrucjes, waarmee ze hier al heel gauw succes hebben, hun naijver, concurrentie, hun zes 'kroegen en een bank. i Maar wat doet dit een jongeman als lamon N&vorro, die de goede eigenschap pen van Oost en West heeft meegekre gen, en dus door zijn telkens herhaald zwoel liedje, het „Leitmotiv" deze „mu- sioeerende". pn door zijn vuisten, toch! krijgt wat, of beter, wie hij hebben wil! Ramon en Dorothy zingen en spelen dit simpel, maar beminnelijk scenario, met een tweede plan paar: Renée Ado- rée en Donal Crisp, op de Paumo Loef eilanden zelf en niet tusschen Holly woodsche décors. Wat de sfeer ten goe de komt en. de charme verhoogt. FLORA. Das Spreewald Madel, De dood voor oogen. Romantisch en dorpsche ongereptheid wordt ook wel eens in het Westen ge vonden, zelfs bij een groote stad: het Spreewald. De landelijke idylles en vrij ages tieren hier welig en rustig, tot een patrouille grenadiers met schneidige fi guren en uitdagend© oogen in een paar dagen tijds heeft kans gezien diverse ont luikende gevoelens te verstoren en zin nen te verwarren, zonder zich van de gevolgen ook maar iets aan te trekken Maai- Claire Rommer is er de Annan Marie niet naar om zich zoo maar weer op zij te laten zetten en gaat den jongen graaf Iberg vertellen dat er nog zooiets bestaat als moreele verplichting. Een on prettige situatie voor dezen jongen luite nant; voor zijn carrière, goeden naam en toekomst. Maar Anna-Marie heeft be halve hart ook verstand en keert terug naar dorp en verloofde, Het slot is een bruiloft, die iedereen blij meeviert, de graaf en zijn aanstaande incluis. Een film, geurig en sappig, als de streek, waarin hij wordt gespeeld. Bo v-endien: onze Hollandsche actrice Truus van Aalten! De dood voor oogen, hebben de milli onair en zijn dochter bij de overwintering in het pakijs, en een bonthandelaar, die van deze moeilijke situatie op bedenke lijke wijze partij trekt. Roep maar eens de tusschenkomst van de politie in, als je ver van de menscben zit ingevroren. Het loopt slecht af met den houthande laar en goed met twee jonge menschen. Maar na welke ontberingen en avontu ren, ga men dat inaar eens zie®. Aanvaring op de Wielingen. De advocaat-generaal bij den Hoogen ^aad, heeft Vrijdag conclusie genomen in de zaak tusschen de Engelsche Ven nootschap Clan Line of Steamers Ltd. en de N.V. Stoomvaart-Maatschappij „Jonge Catharina". In den nacht van 8 op 9 April 1925 ïad op de Wielingen een aanvaring plaats tusschen de aan de Engelsche Vennoot schap toebehoorende „Clan Monroe" en de „Jonge Catharina" van de Stoom vaart-Maatschappij, tengevolge waarvan de „Jonge Catharina" is gezonken en de ,Clan Monroe" is beschadigd. Mr. van Lier concludeerde tot vernie tiging van het arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Haagsche Gerechts- ïof. De Hooge Raad zal op 27 Juni arrest wijzen. Valsch beursbericht. De Vierde Kamer van de Amsterd|am- sche Rechtbank deed Vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen den gewezen af- deelingschef van een handelsfirma A. W'. B., die op 19 Juni aan het Persbu reau Vaz Dias een door hem gefingeerd bericht betreffende de Nederl. Maat schappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid ter verspreiding zond. Door *le publicatie was de koers van de Fur- ness-Stokvis aandeelen op 19 Juni ge stegen van 35 tot 521/2- De Rechtbank veroordeelde verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden -met een proeftijd van drie jaar. Het O. M. had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf v|an drie maanden ge- eischt. Kwestie over remmen in auto's. Deze week Woensdag diende voor het Kantongerecht te Amersfoort een zaak betreffende het rijden met een auto, waarvan de remmen volgens de keu ringen te Amersfoort en Utrecht niet onafhankelijk werkten in den zin der wet. De voet- en handrem werkten n.l. door middel van een verbindingsbout op alle vier wielen. Bij verwijdering van de bout werkte de voetrem alleen op de twee voorwielen en de handrem op de twee achterwielen. Volgens den kantonrechter en den getuige deskundige vermindert met het verwijderen van de bout de veiligheid, maar is aan de onafhankelijkheid van de wet voldaan. De uitspraak was: schuldigverklaring zonder strafoplegging. Philips contra Löwe, Voor eenigm tijd werd melding' ge maakt van een vonnis der Annsterdlam- sche rechtbank, krachtens hetwelk de importrice der Loewe-lam'pen veroor deeld is wegens inbreuk op het Philips behoorend octrooi 13245. Naar vernomen wordt heeft de recht bank te Den Haag: dezer dagen in een |g heele analoge procedure eveneens ten voordeele van Philips heslist. De g daagde, de heer T„ werd veroordeeld tot vergoeding der veroorzaakte schade op te maken bij1 staat, alsmede tot beta ling van f 1200 aan proceskosten. Bovendien bepaalt het vonnis, dat ge daagde ingeval 'hij' den inbreuk binnen het jaar herhaalt aan Philips een be drag van f 25.000 heeft te betalen. Dit vonnis is vooral daarom merkwaar dig, omdat het is gegeven lijnrecht tegen hel advies van den Octrooiraad in, aan gezien de rechtbank om voorlichting be treffende dè geschilpunten had gevraagd. peil, evenals de claims. Aku's eerder wat vaster, evenals de Philipsaand. Eenige vraag voor tabakken, in ver band met de hooge uitkeering der Deli Maatschappij- (21 pet.), die er opp> wijst, dat de oogstberichten, die voor den oogst van diat jaar pessimistisch waren, overdreven waren. Oude Deli's belangrijk avance. Ook Suikerwaarden vraag en gedroegen zich dienovereenkomstig, in verband met ge ruchten over nieuwe onderhandelingen tusschen de Visp en de Cubaansche planters. Oliewaarden: Kon, eerder iets lager. E1 e c t r o-B ioscoop (Markt). Dage lijks voorstelling. 7 uur. Flora-Bioscoop. (Noordstraat). Da gelijks voorstelling. 7ya uur. Zondag 11—18 Mei Ver. Voor de Kunst. Tentoonstelling Marokikaan- sche tapijten en Gebruiksvoorwer pen. Kunstmuseum, Schutters- hofstr. Eiken dag van "10—5 uur. Zaterdag 17 Mei. Eerste Wjandelcon- cert. Woensdag 21 Mei. Openb. les Volks zangschool van Uit 't Volk—Voor 't Volk. Concertz. Donderdag 22 Mei. Optreden Tedde Schurer, ouderwjjzer Ger s'chool te De Lemmer. Zondag 25 Mei. Abdijconcert. 12—1 uur. Vrijdag 29 Aujgs. Uitvoering van Ge wijde Muziek, zangvereen. Tot Oefening en Uitspanning. te Rotterdam op de verbindingssitang tusschen motor- en bijwagen gaan zitten. Dit werd niet opgemerkt door cle. con ducteurs zoodat bij hel wegrijden het jongentje kwam te vallen en onder den bijwagen terecht kwam. Zijn rechter onderbeen werd totaal verbrijzeld. OVERVAREN. Donderdagavond be vond zich een visscher in een z.g. totebel, nabij het Schinkelveer, in de Haarlem merringvaart. Op een gegeven moment' naderde een motorschip. De man kon niet snel uit het vaarwater komen en, werd overvaren. Men mocht er niet in slagen den drenkeling te redden. Enkele uren later werd de man levenloos op gehaald. Het slachtoffer, zekere H., uit Amsterdam, was gehuwd en vader van een kind. HOOFDPOLITIEOPZIENER DOOR' INLANDER VERMOORD. Aneta meldt uit Soenglei, Liat (Bahka), dd. 15 Mei dat de hoofdpolitieopziener D. Broersma door een inlandschen politieagent met een klewang is vermoord. De oorzaak was wraakneming wegens een den agent opgelegde straf. B. was juist naar Bata- via overgeplaatst. Zijn echtgenoote was reeds vooruitgereisd. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Op de Avus, de groote autorenbaan bij B e tv ij n, is weer een ernstig ongeluk gebeurd, ien zich in volle vaart bevindende auto werd door een anderen, die den eersten wilde inhalen, aangereden en sloeg om. Den chauffeur van dezen wagen werd door de groote voorruit de keel afgesne den. Een begeleider kwam met den schrik vrij. Abonnementen en Ad verten tién voer de Middelburgsche Courant kunnen voor Vüisaingen worden aangenomen door Boekhandel E. LANDSMAN, 04. Jacobatraat. Het bestuur dier W|aterkeering van het calamiteuze Waterschap Oud-en-Jong Breskens heeft aanbesteed! a het uitvoeren van werken aan d© zeewering. Minste inschrijver P. J. van de Sande, Breskens f 74.987. b. de onderhoudswerken, minste P. Dekker te Veere f 25.400. N.V, Houthandel v.h. G. Alberts Lz. Co. Naar wij vernemen, zal in de op 28 Mei te houden vergadering van aandeel houders worden voorgesteld over 1929, evenals over 1928, 5 pet. dividend uit te keeren. Nederland en Finland winnen elk een enkelspel op den eersten dag' van den wedstrijd voor den Davis-beker te Amsterdam'. «ÉST* Voetbal, K. N. V. B. Het programma voor morgen luidt o.m, Interlandwedstrijd B elgiëN e derland. Kampioenschap van Nederland: Blauw WitVelocitas. Afd, IV. Promotie 2e klasse. De ValkBleijerheide. T. A, C.Roermond. Eijkszuivelinspectie. Bij Kon. besluit is, met ingang' van 1 Mei 1930, benoemd tot Rij kszui vel visi teur P. E. Winkel, te 's-Gra.venhage, thans tijdelijk als zoodanig werkzaam. voor het voorloopig ma chinisten diploma de heeren A. A. Egas M. de Groot, D. Ester allen leerlingen van de „De Ruyterscliool" ie Vlissingen Door den raad der gemeente Vrou wenpolder is tot hoofd der O. L. school in de afd. G a p i n g e dier gemeente be noemd de heer J. L. van Bortel te Drie bergen. De beer J. Gideonse, onderwijzer aan de Chr. school te St. A n n a 1 a n d, is benoemd aan een der scholen van de Geref. Gemeente te Rotterdam. Hij heeft echter voor deze benoeming 'bedankt. Geschenken Gem. museum te Zierikzee, Aan het gemeente-museum te Z i e r i k- z e e zijn geschonken de volgende voor werpen: door den heer V. Geluk een groote geelkoperen ketel (bruikleen); door den heer A, M. van Nieuwenhuize een blauwe vaas of flesch en een maho niehouten wieg; door den heer M. Rin- gclberg Nz. een koperen noodmuntje, Antwerpen 1814 en een vierkant geelko peren gewichtje; door den heer J. J. de Bruijne J.Az., een fotografisch portret zijns grootvaders, den heer dr. Job Kos ten de Bruijne, med. doctor aldaar. Bij' Kon. besluit is, opnieuw be noemd tot miet-militair lid van den' Raad van Defensie, F. J. H. Evers, hoofdaal moezenier voor leger en vloot. Bij beschikking van den Minister van Defensie is aan den dienstplichtige lichting 1926 K. Houterman uit Seroos- kerke (W.) met ingang van 19 Juli a.s. vrijstelling van den dienstplicht voor goed verleend. Ind. Stoomvaartlijnen. Slamat (uilr.) 16 v. Southampton. Sibajak (thuisr.) 16 (1 n.m.) v. Gi braltar. 1 Chr. Huygens A'dam n. Batavia 16 v. Colombo. P. C. Hooft Batavia n. A'dam 16 v Southptn. Johan van Oldenbiarnevelt A'dam n Batavia 16 te Genua. Baloeran (uitr.) 16 (8 v.m.) (e Batavia Stoomvaartlijnen op N, Amerika. Statendam Rott. n. N.-York p 15 K Race. Veendam, N.-York m. Rott. 16 v. Vigo Nieuw Amsterdam 15 v. N. York n Rott. Spaarndam N.-Orleans n. Rott. 15 Havana. Bilderdijk Philad n. Rott. 15 v. Newp. News» Landlooper (duidend op de veronge lukte machine, terwijl de aviateur met iet valscherm naar beneden komt): „Late we in die rommel kruipe Bertus, en as tie benede komp, vraoge me schadever- goeing." (Humorist). BELGIE—HOLLAND'. De Internationale wedstrijd België Holland morgen te Anlwerpeü, zal via den Philipszender te Huizen dra.adtoojsi- lelefonisch via Huizen worden uil'gei- zondeu. BEURSOVERZICHT. AMSTERDAM, 17 Mei. 12 uur. V.D. Nauwelijks affaire. In enkele industrieelen eenige omzet ten, doch deze kwamen nog voor een belangrijk gedeelte van de zijde van den beroepshandel. Margarine Unies op De staking bij de posterijen in Frankrijk, De Temps", die de 'gebeurtenissen 'bij1 de posterijen en telegrafie bespreekt en de looneiscben der beambten onge- on,gemotiveerd noemt, neemt de gelegen heid te 'baat om weer eens op den fatal- len invloed der vakvereenigimgen int staatsbedrijven te wijzen. Het is de taakt van den Staat, als' centrale macht, zegt het blad om de loonen te bepalen van hen, die hem dienen. Doch langzamer hand stellen de vakveneeniginigen zicli in zijn plaats. Wat gebeurt er? El'k^ vakbond kijkt slechts naar zijn persoon lijk' belang'. De postcommiezen benijden: de onderwijzers, de douanebeambten de ontvangers1 der indirecte belastingen. De rijksdiensten gehoorzamen niet meer aan een centrale leiding, zij scheiden zich naar gelang hunner particuliere belangen dat betaalt om bediend te worden. De Het publiek lijdt er onder. Het publiek, commiezen der posterijen hebben niet het recht evenmin als andere rijks ambtenaren om te staken. Niemanld heeft het recht om het algemeen belang aan te tasten ter verdediging van zijn persoonlijk 'belang. Zijn functie is hem opgedragen, niet om er zijn eigen 'belang mee le dienen, maar om haar Ier beschikking van allen te stellen. Nie mand is gedwongen in rijksdienst te gaan'; iedereen kan hem verlaten wanneer hij er zich niet op zijn „gjemak gevoelt. Doch niemand mag het leven der natie storen, zelfs niet om zijn eigen positie +,p»i De man in de straat, de landbouwers zoo besluit de Temps vergelijkt zijn levensmoeilijkheden, zijn risico eni zijn kwade dagen vaak met de veiligheid: de zekerheid voor den ouden djag' en de voordeelen van het ambteniarehbe- staan. Dit is een aspect der quaes tie, waarover de ambtenaren in het algemeen en de commiezen der posterijen in liet bijzondei-, thans eens dienden na te den- Ikfen Ter voorkoming v.an een herhaling der stakingen, bij1 de post- en telegraaf kantoren, zijn deze gister door politie en militairen bezet. De telefoon- en tele- graaftroepen werden gereed gehouden om zoo noodig in te vallen. De onlusten in Br.-mdië. VERDRONKEN. Vrijdagmiddag' is een 9-jarig jongetje M. de W'. spelend in de Koningshaven te Rotterd am gevallen. 5 Personen zijn onmiddellijk gekleed te water gesprongen maar het mocht hun helaas niet gelukken het kind te bereiken. Iets betere berichten. Uit Pasjawar wordt gemeld, dat de (Birifcsche militaire autoriteiten aan de N. \V. grens met de opstandige stammen tot een overeenkomst zijn .gekomen, waar bij de aanvoerder der opstandleilinigeM tzich verplicht heeft met zijn troepen terug te trekken- Als1 resultaat an het Britsche luchtbombardement hebben 20 BEEN VERBRIJZELD. - Een 5-jarig stamhoofden zich beschikbaar jongtje A. N., was aan de KerkhoTlaaii I waarborg voor de vreedzame terugtocht

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 2