e '4<o><r WEET U? KISS iDTOMLGI BEB8EK GEKOCHT? 11 Theresiastraat 145 OEN HAAG, Telefoon 72085 ^■FILIAAL: TE MIDDELBURG - KORTE DELFT TEL|626 UIT RUSLAND. MARKTBERICHTEN. ÈS3 ders het hazenpad, achtervolgd door mej. V. De kerels renden de Prins Hendrik kade op, waar zij opgemerkt werden door een trambestuurder. Hij liet zijn wagen hard doorrijden en toen hij de tnannen voorbij was gekomen, remde hij plotseling. Samen met den conducteur zette hij daarna een achtervolging op touw. Zij slaagden erin C. P. te pak ken. De andere aanrander H. T. werd tenslotte in de Spoorweghavenstraat ge arresteerd. Beide arrestanten probeerden eerst te ontkennen, maar tenslotte zijn zij door den mand gevallen en hebben zij een Volledige bekentenis afgelegd INBRAAK BIJ EEN RIJKSONTVAN GER. Te Voorburg is Zaterdag avond tijdens afwezigheid der bewoners ingebroken in nerceel Koninginnelaan j 70, bij den heer K„ waar tevens is geves-' tigd het kantoor van den ontvanger der directe belastingen. Het geheele huis is doorzocht. Een po ging om in het kantoor van den ontvan ger de brandkast te forceeren, is mislukt. De buit was ook overigens gering. Ten nadeele van den heer K. is slechts een bedrag aan contanten van ongeveer 70 ontvreemd, alsmede een gouden dames horloge. Eenige maanden geleden werd ook reeds gepoogd in te breken. HAAR KINDJE IN EEN RIOOLPUT GELEGD. Te Almelo is aangehou den een ongehuwde Duitsche dienstbo de, die bekend heeft het vorig jaar haar pas geboren kindje in een rioolput aan de Ootmarsumsche straat te hebben ge legd, tengevolge waarvan het kind is ge storven. DE STELENDE DIENSTBODE. De politie te N ij m e g e n heeft in een volks logement aldaar aangehouden de 15-jari- ge dienstbode Bertha Kames, wonende te Amsterdam, wier opsporing was ver zocht als verdacht van diefstal in haar dienstbetrekking van een geldkistje, in houdende 365. Het meisje heeft bekend zich aan. den diefstal te hebben schuldig gemaakt. Van het geld was nog slechts 4.04 in haar bezit. GEWELDIGE PETROLEUMBRAND. - Aneta meldt uit Batavia. Een ge weldige brand is uitgebroken op het boorterrein van de Bataafsche Petrole um! Maatschappij te Tarakan toen bij een nieuwe boring naar olie plotseling een enorme spuiter ontstond. Tot dusver hebben er zich nog geen persoonlijkfe ongevallen voorgedaan en is er nog geen schade aangericht. Men hoopt in staat te zijn omi den brand te localiseeren BOTSING TUSSCHEN 2 TAXI'S. Bij een botsing te P a r ij tusscheni twee taxi's, die in buitensporig snjelle vaart een vluchtstoep omreden, zijn twee inzit tenden gedood en, drie zwaar gewond. MOORDENAAR AANGEHOUDEN. De Brusselsche correspondent van de Maasbode meldt: Het gerecht heeft den 22-jarigen Louis Pauwels gearresteerd, die na een lang durige ondervraging bekend heeft, den houthakker Belemans en het jongetje Fonteine in de bosschen van Postel te hebben vermoord. Twee meisjes en douanebeambten had den op den dag der misdaad P. in de bos schen zien rondslenteren en den volgen den dag werd hij in het station van Moll uit een daar staanden reizigerswagen ver jaagd, waar hij in een eerste klasse coupé den nacht had doorgebracht. (Van onzen Russischen medewerker.) De emigre's na de revolutie. Die geen paupers wilden worden. Maar de handen uit de mouwen staken. En zoo aller respekt afdwingen. Met der bolsjewieken ver bittering. ('Nadruk verboden.) Alia revoluties vertoonen, zooals be kend is, veel overeenkomsten! in dè ont wikkeling en in de uitingen. Er bestaat zooiets als een vaststaand schema, waar van geen enkele revolutie afwijkt. Tot da onvermijdelijke verschijn,stelen van elke revolutie behoort o.a. een min of meer belangrijke politieke emigratie. Gewoonlijk gaat het zoo, dat, naarmate de revolutie zich ontwikkelt en steeds ra dicaler vormen aanneemt (want eike re volutie begint met gematigde, en gaat langzamerhand over tot de meest radica le, uiterst JinkSche leuzen) zien zich tel kens weer nieuwe groepen! van de bevol king voor de keuze geplaatst: vluchten of vernietigd worden. Zoo was het tijdens de Fransche revo lutie, zoo was het ook in Pup)and. In het begin, tijdens de z.g. Maart revolutie, toen de gematigde elementen het tsaristische regime hadden opgevolgd, zagen zich slechts zeer weinige vertegen woordigers van het oude regime genood zaakt naar het buitenland te vluchten om het veege lijf te redden. Na de over winning van de bolsjewiki (de z.g. No- vember-revolutie) begon echter de groote uittocht. En naarmate de bolsjewiki de De moordenaar bekende, dat hij Bele mans met een bijl had vermoord. Toen dat gebeurd was, ging de kleine Fonteine op de vlucht. P. is hem toen achterna geloopen en heeft hem insgelijks met een bijl gedood, omdat hij geen getuige van het drama vrij kon laten rondloopen". P., die te Moll woonde, stond daar be kend als een zeer onbetrouwbaar iemand. Belemans, de oudste der twee slacht offers, was een ijverig spaarzaam man, die zoowat 6000 francs bijeengegaard had. Deze som droeg hij altijd bij zich, en dat wist waarschijnlijk ook de moorde naar. REVOLVERDRAMA. Een zekere Peeters te Lier (België) die vroeger reeds in een krankzinnigengesticht had vertoefd, was sedert eenigen tijd werk loos geworden. Tijdens een twist met zijn huisbaas schoot Peeters viermaal zijn revolver af op den huisbaas, die doode- lijk gewond ineenzakte. Hij vuurde ook op diens zwangere vrouw, zonder haar echter te treffen, ranselde vervolgens zijn eigen moeder af en verschanste zich in een kamer van zijn woning. Politie en gendarmen werden, zoo zij in de omge ving verschenen, door den waanzinnige beschoten. Weldra ving een geregelde belegering aan, doch zonder resultaat. Ten slotte kwam de speurpolitie uit Brussel ter plaatse met het noodige ma terieel om door middel van bedwelmend gas den man tot overgave te dwingen. Gaskogels werden in het huis geschoten, maar toen de gendarmen binnendrongen, sprong Peeters op, schoot nogmaals zijn revolver af en zwaaide met de andere hand een groot mes. Het kostte veel moeite om den woesteling te overmees teren, die op borst en rug ijzeren platen en potten had gebonden om zich aldus tegen kogels te beschermen. In 't krank zinnigengesticht weigerde men hem op te nemen en hij moest dan ook naar de gevangenis te Mechelen worden gebracht en aldaar opgesloten. VRACHTAUTO RIJDT IN EEN HUIS. Zondagmiddag reed een zware vracht auto met een aanhangwagen, die uit Munster kwam, doordat een bocht niet goed genomen werd, tegen den ge vel van het oude gezellenhuis te Duel men. De muur werd ingedrukt en de auto kwam pas in de kamer tot stilstand. Een toevallig passeerende 29-jarige vrouw werd tusschen den muur en de auto ver pletterd en was op slag dood. Twee vrouwen, die zich in haar gezelschap be vonden, werden zwaar gewond. De chauf feur, die niet in het bezit van een rijbe wijs was, is gearresteerd. 12-JARIGE MOORDENARES? - Eenige dagen geleden is te Saarbrüc- k e n in een zandkuil, onder een ijzeren plaat het lijkje gevonden van de driejari ge Annemarie Scholte, De politie ver denkt de 12-jarige Katharina Riefer er van, het kindje om het leven te hebben gebracht. Katharina beweert, dat zij met Anne marie gebald had en het kindje toen plot seling bleek was geworden en gevallen. Zij heeft het lichaampje daarop in den kuil geworpen. BRAND IN EEN ASFALTFABRIEK. Tengevolge van een ontploffing in een olietank is brand uitgebroken in de as- faltfabriek von der Wettern te K e u- 1 e nDeutz, De tank stond onder 70 at mosferen druk en de ontploffing was zoo hevig, dat de muur van het aangren zende machinehuis geheel werd inge drukt. Een arbeider, die in de nabijheid dat de meest vooraanstaande automobilisten in Zeeland in 1929 en 1930 Door deze groote vraag naar Nash Automobielen en om een 100 Pet. service te kunnen geven, openen wij een filiaal in Mid-ldelburg, men een complete stock NASH en PACKARD onderdeelen. De NASH „400" serie 1930 modellen zijn voorzien van dubbele ontsteking, centrale chassis smering,benzinepomp, hydraulische schokbrekers,automatische radiateurshntters, stalen veerhoezen met inwendige, altijddurende smering, lange wielbases, enz. enz. witte legers verdrongen, n,am de uittocht steeds grootere afmetingen aap. Toen de witten het schiereiland Krim moeiten ontruimen, het laatste stukje grond., dat zich tegen de roode vloedgolf verdedigde verlieten vele duizendep Rusjsfön, bour geois, edellieden, intellectueeleu enz. het land. Zij vulden de schepen al's haring 'n ton, brachten eenige dagen onder onbe schrijfelijke omstandigheden aan boord van vrachtschepen door om ten] slotte in Turkije aan wal gezet te worden'. Iedereen vroeg zich toen af: Wat zou er van al die officieren, ambtenaren, professjoren, leeraren, ingenieurs, advo caten, artsen, kooplieden, bankiers, stu denten, kunstenaars, schrijvers enz. moe ten worden? De bolsjewiki waren overtuigd, dat die vele tienduizenden vertegenwoordigers van de bourgeoisie en "Tmtel!ectueel|en armlastig zouden worden, dat de Wtetfter- sche mogendheden zich genoodzaakt zou den zien hen financieel te steunen, het geen al spoedig overal ontevredenheid zou wekken en de Rus(s|jsche émigré's tot parasieten zou stempelen. Dat zou natuurlijk de tegenstanders van de bols jewiki in het buitenland gehaat en ge minacht maken, hetgeen zeer voordeélig voor de nieuwe heerschers zou zijn. De bolsjewiek^che leiders gaven zelfs aan duizenden intellectueel en. toestemming 't land te verlaten om het leger van émi gré's nog grooter te maken en' het ont bindingsproces te verhaasten en te ver- grooten. De „vrienden" der witten waren ook overtuigend, dat de vïuchtelingep armlas tig zouden worden ep begonnen hen als paupers te behandelen. Daarbij werden mannen als prof. Kon- dakow, personen, die op hup gebied tot de grootste autoriteiten behoorden en op wie geheel beschaafd Rusland met recht trotscU was, door Engelsche onder stond, kwam in de vlammen om, terwijl een tweede arbeider ernstige brandwon den opliep. VERGIFTIGDE PAASCHEITJES. On der verschijnselen van zware vergiftiging is te Grosswitz (Kr. Freystadt) een aantal kinderen ziek geworden. Twee der kleinen zijn reeds overleden, twintig anderen verkeeren in een uiterst beden- kelijken toestand. Gebleken is dat imen hoogstwaarschijn lijk' te doen heeft met blauwzuur- of arsenicum vergiftiging. De autoriteiten vermoeden, dat de kin deren Paascheitjes of andere zoetigheden gegeten hebben, welke giften bevatten. MOORD OP EEN ZESJARIG MEISJE.. j' Naar het Wolff-bureau uit Waritz (Si- lezië) meldt, is Maandagochtend in een zandgroeve, nabij Wühleisep, door een boschwachter het lijk gevonden van een zes-jarig meisje, blijkens een inlmiddels ingesteld onderzoek het dochtertje van een landbouwer uit die streek. De doodsoorzaak kon nog niet wor den vastgesteld, men vermoedt echter, dat het kind vermoord is. Een lapdlooper die Zondagavond om vijf uur om onder dak vroeg, is gearre/sAeerd en aan een verhoor onderworpen. Vlissingen, 8 April. Op de vei ling werden de volgende prijzen besteedt Brederode 18, Kleipeer 13, Ermgaard 10—11, Campagnezoet 14, Dunsel 5—7, roode kool 11—12, bruine boonen 4—12, uien 1, spinazie 9—13, koolrapen 2 spruiten 30—32, wijnpeeën 2—5.5, kl. [peeën 3—4, witlof 8—12, snijsla 58 postelein 40, alles per K.G.; bloemkool 10—25, sla 3,5—8 beiden per stuk; ra dijs 5,-6, selderie y2—1,5, prei 79 rabarber 2—5, narcis 7, bakkruid 5,5 al les per bos; kervel 2—3, peterselie 1—10 zuring 8—12, alles per kist of mandje. Goes, 8 April. Veilingsvereenigipg Z.- Beveland. Export veiling: kropsla f 2.80—5.10 per 100 stoics. Kleine veiling. Appels: Goudreinetten f 37—42, zure Bellefleur 17—20, Lun- tersche Pippeling 10, Ananasreinetten 9, zoete Campagne 14, Huismanszoet 14, zoete Armgaarde 1014, Pomme d'Oran- ge 8 14, alles per 100 K.G. Peren. Brederoden 20—22, Gieser Wil- ideman 20, St. Remey 20, alles per 100 Kilogram. Diversen: spinazie 6—11, spruiten 36, witlof 7—12, Princesseboonen 32—34, Sjalotten 23, wijnpeeën 0.90, uien 0.30 alles per 100 K.G.; kropsla 1ste 33.60, id. 2e en 3e 0.50—2.80, groene kaskom- (kommers 15, aardbeien 3.30, bloemkool- planten 0.27—0.40, slaplanten 0.06, gans- eieren 12.80—14, kipeieren 4.20—4.60, {4.20—4.60, alles per 100 stuks; wortelen 12, rabarber 4—7, radijs' 3.30—4.20, sel derij 1.30, prei' 8—13, narcissen 3.10 8.10 alles per bos. f officieren op onhebbelijke en stuitende wijze behandeld, hetgeen bij vele Russen een felle antipathie tegen,' de Engelsehen (en de overige West-Eur opeejsche volke ren) opwekte. De Russische émigré's wilden echter de rol van paupers,' van bedeelden,, niet spelen. Zij verlieten Turkije ep trokken naar West- en Centraal-Europa. De men- schen, die in Rusland tot de beter gesi tueerde groepen hadden behoord die nooit eenigen physieken arbeid hadden verricht, pakten eiken arbeid, hoe zwaar en slecht betaald ook, aan. Generaal)®, die zich tijdens den wereldoorlog hadden1, on derscheiden, werden nachtwakers, loop jongens en in het allergunstigste geval portiersR ussische advocaten, ingenieurs' en artsen werkten als sjouwerlieden aan de spoorwegen en in, de haverus!; Russi sche intellectueeljen, die een leidende po sitie in het sociale, wetenschappelijke en economische leven van: het land hadden ingenomen, die aan het hoofd van groote ondernemingen, scholen, laboratoria enz. hadden gestaan, werden, gewone dag'loo- ners aan de automobieleiijfabriekeiu van. Citroën, werkten in de mijnen, op ide akkers, in de bos,schen; Russische offi cieren, gewezen landheeren, bezitters van rijke buitens, van groote kunis)tverzame- lingen, merkwaardige bibliotheken! enz. werden chauffeur; dames van de Rusisi- sche aristocratie, vrouwen van professo ren, politici, schrijvers, diplomaten, wer den naaister en verwierven op dit gebied zelfs in Frankrijk een vermaardheid. De Rusjsjsche dames van de hooge wereld die ih vroegere jaren het leven; van een weeldepop leiddep en wier eeni ge bezigheid bestond in het ontvangen van gasten, in, het voeren van geestige gesprekken, in het lezen van all'er-nieu W- ste boeken, deze vrouwen zijn! in den loop van een paar jareni gevaarlijke con currenten van de Parijsche midinettes! geworden, wedijveren met de Parijsche naaistertjes in vaardigheid en smaak. Ve le Fransche ondernemers geven aan de Russische naaisters de voorkeur boven de midinettes, omdat de Russische dames consciëntieuzer werken, omdat haar smaak verfijnder is. - Den geheelen dag brengen die gewe zen profeslsOren, advocaten, officieren, in genieurs, ambtenaren, economen, schrij vers enz. in de fabrieken' of aan het stuur van taxi's door en werken, als' paarden otn him dagelijksch brood te verdienen, 's Avonds trachten zij echter op de hoog te te blijven van hetgeen in de beschaaf de wereld omgaat ,de vakliteratuur op hun eigenlijk gebied te bestudeercln,. hoogbeschaafde menfschen te blijven. Van hun karig inkomen staan die men- schen geld af voor cultureel© instellinjglen. Te Parijs, de „hoofdstad" der Russische emigratie, bestaan talrijke wetenschappe lijke instellingen, die met de be|ste instel lingen op dit gebied vergeleken! kunnen worden. Ofschoon de Rujstsische bevol king van Parijs slechts 80,000 zielen telt en zeer vele Russen Franpche bladen, hoeken en tijdschriften; lezen, hetgeen ook onvermijdelijk is, verlschïjtien te Pa rijs twee Russische dagbladen, eenige weekbladen en twee tijdschriften, die verre overtreffen datgene, wat vele lan den op dit gebied presteeren. Er verschijnen bovendien Russische bladen en tijdschriften! op eik mogelijk gebied (zelfs juridische e.d. vakbladen) in vele andere stedenj (Berlijn^ Praag enz.) Het centrum van de Rus^lis'che uitgeve rijen is Berlijn. Daar worden! in het Rujsj- si'sch boeken uitgegeven op elk denkbaar gebied. Daarnaast besftaan Russische uit geverijen te Parijs, Praag enz. Al di© boe ken zijn uitsluitend bestemd voor) de Rus sische émigré's de invoer ervan in, Sovjet- Rusland is ten strenjgste verboden en wordt als een halsmisdrijf bestraft. Te Parijs en Berlijn heisltaan Russisch© wetenschappelijke inslH&!l|Ln{gen, die op zeer hoog peil staan, Rus'sjische gymna sia, volkje-universiteiten, die uitstekend zijn, cursussen op elk denkbaar gebied!. De émigré's weten met hun vrijen tijd te woekeren en ziclh op te werken. De émigré's zijn nu een; macht ge- worden. De paupers en bedelaars! hebben door hun aanpakken, door het harde werken overal eerbied wéten af te dwin gen. Bij de bolsjewiki wekte dat proceisi 4 onrust en verbittering. Hun verwachtin gen zijn faliekant uitgekomen. Reeds het ontstaan van een „wit proletariaat" in hel buitenland verontrustte de bolsl'ewiki Toen echter die geminachte émigré's nog bovendien overal achting wisten te ver werven, toen het buitenband naar de stem dier émigré's begon te luisteren kende de woede der bolsjewiki geen grenzen Moskou doet nu alle® om de émigré's te bestrijden. De zwakke broeders (want die zijn er natuurlijk onder de émigré's even als onder elke maatschappelijke groep) worden omgekocht, de gevaarlijke legen- standers worden uit den. weg geruimd (ontvoerd, vermoord enz.) maar de kracht der émgiré's wordt daardoor niet gebro ken. De émigré's zullen natuurlijk nooit die leidende rol in Rusl'anjd islpelen als velen hunner zich voorstellen, maar dat zij van buitengewoon veel beteekeaïs voor Rusland kunnen, worden, i's aan geen twijfel onderhevig. Dr. BORIS RAPTSCHINSKY.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 7