D$?£t Filiaal: Lange Delft 19 RECHTZAKEN NIEUWE BOEKEN. Van onze adverteerders# PARIJSCHE BRIEF. iels aan liel vaandelïon'ds zou bijdragen,. Maar er zijn geen woorden, te vinden voor den dank, die men zou willen bren gen nu mevr. Hoegen deze vlag geheel heefl geschonken. Wal zullen de leden Irotsch zijn, als zij de eerste maal er mede uil trekken. Zij zullen zeker trach ten haar lange jaren hoog" Ie houden. Voor hel nieuwe vaandel werden een plaquette vian den leverancier den heer qj. Groolendorst le Amersfoort eneen lauwerkrans van de Z.H.B. aangeboden. Nog nam het woord de heer W. DE GRAAF, die als voorzitter van den Zeeuw sch-Brabanlschen Turnkring dank bracht aan mevr. Hoegen van Hooge- lande ,d:e door haar daad een grootei waardeering voor de turnzaak aqn, den dag legde Het geheele verbond is daar voor zeker dankbaar. De leden hebben nu "de dure plicht de nieuwe banier hoog le houden, doch zij hebben dit met de oude ook steeds gedaan. De dank aan den heer Bal is ten zeerste verdiend' Spr. kent hem nu juist 25 jaar, den tijd dat „Jan Bat" zich aan de turnzaak gaf spr. hoopt dit 50 zal worden. Weder kwamen een tweetal der joinjg- slen met bloemen aanjzetlen. Ditmaal wa ren ze voor mevr. Bal, die haar man steeds terzijde s laat als liet de zorg voor de vereeniging betreft. Na deze plechtigheid kon met het propramma worden begonnen en voor alles willen wij hulde brengen aan den heer Bal voor de regeling. Waardoor al les achter elkaar afliep en bijv. na de pauze in driekwartier 10 nummers wer den afgewerkt. De snelheid beeft niet "hel minste kwaad gedaan aan de kwaliteit vain het gebodene. Reeds bij de vrije- en die springriet- oefeningen van twee groepen van meis jes werd goedgewerkt, de dames toonden zich kranen aan de brug. Zeer goed ge dacht en door de keurige kl'eeding der meisjes zeer gediend en verhoogd" in succes, was de Klompendans voor de groote meisjes. Men zal wel niet van ons verwachten, dal wij op deze wijze doorgaan alle nummers le noemen, maar met een moei toch een uitzondering worden ge maakt en dat zijn de 9 verschillende Plastische standen, die al bijzonder mooi en goed uitgevoerd mogen worden .ge noemd. Bestuur, directeur en uitvoerenden kunnen tevreden zijn over hel geen door krachtig repeleeren is bereikt, het v.as een succesvolle avond in alle opzichten. „Na afloop gezellig samenzijn" was het slot van hel programma. I Voetbal Zaid. 2e klasse A. Overzicht. Werd Zondag j.l. door T. A, C. defi nitief beslag gelegd op de bovenste plaats in deze afdeeiing, Jn de onderste regio nen is de strijd tegen de laatste plaats na dien dag nog spannender geworden. Door een sprekende overwinning op 't Bredasche Velocitas is het kampioen schap voor de Voltmenschen een feit ge worden. Van harte wenschen we Boor c. s. veel succes in de komende promo tiewedstrijden. Achter de Meelfabriek heeft Dongen tegen Middelburg het lood je moeten leggen, waardoor onze groen witte stadgenooten hun competitiepro grarnma hebben beëindigd en dit seizoen een betere plaats momenteel derde innemen dan het voorafgaande. D. O. S. K. O. stuurde R. B. C. met leege handen huistoe en staat thans in puntental ge lijk met Vlissingen, De Bergenaren heb ben echter het voordeel dat zij nog één wedstrijd hebben te spelen, alhoewel die vrij lastig zal zijp. Van belang voor de onderste plaats was ook de plaatselijke ontmoeting te Breda tusschen De Baro nie en Breda, waarin de gecombineerden .met dezelfde cijfers als den eersten keer het onderspit moesten delven. De stand van de momenteel nog in degradatiege vaar verkeerende clubs ziet er als volgt uit: D. O. S. K. O. 19 4 5 10 49—56 13 Vlissingen 20 4 5 11 3363 13 Breda 16 5 2 9 27—47 12 Velocitas 17 4 3 10 38—58 11 Het nog af te werken programma voor deze clubs laten we hier volgen: D. O. S. K. O. uit naar R. B. C. Velocitas thuis R. B. C., Breda en Zeelandia. Breda thuis Mevo en T. A, C.; uit Ve locitas en Zeelandia. De wedstrijden voor morgen: Het programma voor morgen bevat slechts drie wedstrijden, doch niettemin zijn deze alle van belang voor de bezet ting van de onderste plaats. De Nadorst bewoners trekken voor het laatst uit en wel naar Breda om den strijd aan te bin den tegen de Cadetten. In eigen omge ving wonnen onze groen-zwarte stadge nooten destijds met geflatteerde cijfers (5—2), doch thans zal de uitslag we eenigszins anders zijn. We houden 't er voor, dat Zeelandia, evenals haar plaatselijke concurrente Middelburg, het eveneens tot een puntenverdeeling zal kunnen brengen. In Roosendaal wordt de returnmatch tusschen R. B. C. en D. O. S. K. O. gespeeld. Gelukt het den Bergenaren slechts gelijk te spelen, dan zijn ze binnen, doch 't komt ons zoo voor dat de club van Luisterberg c, s. zich zal willen wreken op de op den Raay- berg geleden nederlaag, 't Zal ons in ieder geval benieuwen of D. O. S. K. O. er in zal slagen eenig voordeel uit haar laat- sten wedstrijd te halen. Ten slotte ont vangt Breda T. A. C. De kampioenen zijn aan hun eer verplicht dezen wed strijd te winnen, wat hen bepaald ook wel niet moeilijk zal vallen. Voor de 3e klasse A spelen: SinotoMiddelburg II. HulstZierikzee. Geen skiwedstrijden vcor dames, Op hel skicongres te Oslo was er spra ke van wedstrijden voor dames te organi- seeren. De Engelsche afgevaardigden wa ren er sterk voor. Maar de Noorsche vel zetten zich er tegen en sllernde er tegen. De Noorsche vertegenwoordiger /eide voorstander van sport te zijn voor da mes, maar hij wenschte in geen geval wedstrijden, omdat deze niet passen voor hel vrouwelijke karakter en decorum. Volgens zijn meaning was er niets af schuwelijker dan hijgende, rennende zich afbeulende en door o.nschooine wed strijdbewegingen zich zelf ongel ijk doen de dames. Bij het tegenwoordige zware en voortdurende gebruik van Uw rijwiel ziet het er oud en vuil uit „voor z'n tijd" en loopt het wellicht niet meer als voorheen. Zorg, dat Uw rijwiel niet geheel waar deloos wordt. Laat ons er weer een nieuw rijwiel vag maken. Het is Uw voordeel De vijfde kamer der rechtbank te Amsterdam heeft een leerkracht die een l()-iarige leerlinge van de St. Agnesschool te Bussum 20 stokslagen had toegediend op vermoeden dal het kind zich liad schuldig gemaakt aan ongeoorloofd schoolverzuim, hetgeen achteraf onjuist bleek te zijn, terzake van eenvoudige mishandeling veroordeeld tot F 100 boete subs 25 dagen hechtenis. Hel O. M. had 14 dagen gevangenis straf geischt. doch daarbij te kennen ge geven, dal met een geldboete zou kunnen worden volstaan, indien op de zuster een strenge disciplinaire straf werd toe gepast. Arrend, Rechtbank te Middelburg, ln de zitting van 14 Maart werden de volgende zaken behandeld: J. F, de K,, 31 jaar, arbeider te Os- senisse, gedetineerd te Middelburg, werd ten. laste gelegd, dat hij op 11 Februari j.l, te Ossenisse, toen de wachtmeester Jeremiase, de f marechaussee De Ruiter en de gemeenteveldwachter Aarnoutse, hem wegebs openbare dronkenschap beetpakten, om hem naar het arrestan tenlokaal te geleiden, zich met geweld tegen die ambtenaren heeft verzet, en den veldwachter Aarnoutse heeft ge trapt, waardoor deze zoodanig lichame lijk letsel bekwam, dat hij eenige dagen zijn dienst niet kon doen. Eisch 5 weken gevangenisstraf. D. den H., 20 jaar, werkman te 's H Arendskerke, gedetineerd te Middel burg, werd verdacht, dat hij op 25 Dec, 1929 te 's Heer Arendskerke heeft weg genomen een geldsbedrag van 95, be staande uit 3 bankbiljetten van 25 en twee van 10, toebehoorende aan J. v, de Plasse, Eisch 6 maanden gev. straf voorw. proeftijd 3 paar en bijz. voorwaarden De verdediger, mr. A. J. v. d, Weel refereerde zich aan het oordeel van de rechtbank. W. B., 19 jaar, schippersknecht te Yer- seke, werd beklaagd dat hij op 18 Ja nuari j.l. te Yerseke Aarnoud van Ste- veninck heeft geslagen. Eisch 20 of 20 d. h. J. M., 20 jaar, landbouwersknecht te Middelburg, werd verdacht, dat hij op 29 Januari j.l. te Middelburg, door het aannemen van een valschen naam en door een samenweefsel van verdichtsels J, Gabriëlse heeft bewogen 2 zilveren klapstukken aan hem af te geven, zonder betaling. Eisch: Eisch 1 maand gevangenisstraf. H. H., 34 jaar. schaapherder te N.- en St. Joosland, werd ten laste gelegd, dat hij in het najaar van 1929 te 's Heer Arendskerke op verschillende tijdstip pen heeft weggenomen een aantal oes terziften, toebehoorende aan L. Linden berg, subsidiair werd hem ten laste ge legd, dat hij die ziften heeft gevonden en behouden. Eisch Eisch f 25 boete s. 25 d. h. S. D., 52 jaar, koopman te Rilland Bath werd beklaagd, dat hij op 27 November 1929 te Rilland Bath Frederik Blok heelt beleedigd, Eisch vrijspraak. De verdediger, mr. J Adriaanse, vroeg vrijspraak. Deze zaak werd op 21 Januari j.l. door den politierechter behandeld, die de zaak naar de rechtbank verwees. C. S. ,29 jaar, werkman, zonder vaste woonplaats, gedetineerd te Middelburg, werd verdacht, dat hij op 29 of 30 No vember 1929 te Rilland Bath heeft weg genomen een paar lederen rijgschoenen, toebehoorende aan W. van de Klooster, een rijwiel, toebehoorende aan G. Wisse, een paar hazen toebehoorende aan J. M. Krijger, een paar lederen beenkap pen, en een manchester jas, toebehoo rende aan J. Vergouwe. Eisch 9 maanden gevangenisstraf. De raadsman van verdachte, mr. A. J. van der Weel, acht hier het wettig Dewijs niet geleverd en vroeg vrijspraak. Practisehe leveasgids, door „Boeka" (Hollandfa Druk kerij, B a a r n. Dit is een grappig boekje, al zal toe- wan Biiek'a hel wel heel ernstig mte|d' nen. Het is grappig te zien, hoe geduldig het papier is, hoe de drukpers m'aa(ï alles drukt enhoe gauw men meent diepe, hcoge en zelfs mystieke dingen te verstaan, terwijl men in werkelijkheid nog nauwelijks de eerste stralen van re delijk inzicht aan de kimmen zijns ver stands zag gloren. Op een 25 pagina's vindt men hier heel weidseh in 5 „hoeken" verdeeld 119 vragen en antwoorden, vormende te- zamen een filosof isch-mystick hutspolije van Spinoza's Ethica en een paar Oos- terscli-wljsigeerige boeken. Wilt ge er een en ander Van proeven? Ziehier. ,VI. Welkte macht huist in de ma terie? Antw.De; 'materieziel is het we zenlijke van alle materie. XIII. Is de materieziel altijd onbe trouwbaar? Antw.: Niet altijd. XXVI. Verandert de aard bij den dood? Antw.: Het doodgaan is louter een vormverandering voor hel verbeteren van den aard zender gewicht. XCI eu XCII loeren dan, dat Boeddha niet misleid, maar wel zwaarmoedig werd; Lao Tze daarentegen werd „ge ducht misleid', de Bhagavad Gita zit vol onjuistheden. Thibets heilig boek he Vat enkele dwalingen en Spinoza raakte op het allerlaatst ook1 nog mis Neen (rondborstig gezegd toewan Boeka: toetoep Sadja. Zulk een vragen en antwoordenspellefje 'moge u zeiven bevredigen, men publiceert hel niet zon der zich lichtelijk' belachelijk te maken. „Zwartvoet", door opperhoofd Buffalo Child Long Lance. Scheltens en Giltay, Amster dam. Dr. Joha. W. de Stoppelaar heeft dit ooek uit het Engelsch vertaald en daar mede een interessant geschrift voor rui meren Nederlandschen kring toeganke lijk gemaakt. Want in dit boek beschrijft een „echte" Indiaan, het leven van zijn stamgencoten niet zooals wij dat vroe ger in onze jongensjaren lazen, maar zoo als het werkelijk is. Buffalo Child Long Lance is zelf een Indianen-opperhoofd, geboren uit een In dianenstam, later opgeklommen tot ap perhoofd; bij leerde eerst op twintigja rigen leeftijd de Engelsche taal en ont wikkelde zich tenslotte tot kapitein in het Engelsche leger in den wereldoorlog De auteur verhaalt in dit uitzonderlij ke boek van zijn jeugd als kind der Zwart- voet-Indianen, van zijn omgang met de andere kinderen van zijn stam, van zijn leven als Indiaan op lateren leeftijd, ook in zijn verhouding tot de blanken en van zijn leiding, als opperhoofd der Zwart- voeten. Hij vertelt van den voortdurend dreigenden honger, van gevechten met andere stamen, van de steeds op de loer liggende doodsvijanden: de Cree's, de Sioux', de Craw's. Onder de vele boeken die ons van overal het leven en denken van ander volken in andere wereldoorden willen doen kennen, neemt ook Zwartvoet een belangrijke plaats in. m m „De Ziektewet" door mr. R. P. J. Derksema, advocaat en procureur, ver scheen bij de fa. Wf J. Thieme en Cie te Z u t p h e n Op duidelijke en waar noodig Uitvoe rige wijze wordt de ingewikkelde materie der Ziektewet-1929, zooals die thans in werking is gelreden, hier behandeld voor allen, die 't zij als werkgever of werk nemer met haar in aanraking 'komen. Bij Scheltens en Giltay te A m sterdam verscheen „Nadat het licht me ontviel.... De Roman van een oor logsblinde", door Georges Scapini, in ver taling van jhr. R. H. G. Nahuys. Dit boek werd geschreven door een blinde, een oorlogsblinde, thans advo caat en kamerlid voor Parijs. Het is een biecht van den zes-en-dertig jarige, die in den wereldoorlog het ge zichtsvermogen verloor, maar besloot zijn leven voort te zetten, zijn juridische studies voltooide en tenslotte gekozen werd tot lid van het parlement. Ondanks de levenstragedie die in dezen roman verscholen ligt, eindigt hij in een toon van blijdschap en geluk. Wij- lonlvingieii nog: „Herinnerings1- miotieven, Leidsmotieveu en Grondthe ma's", openbare les bij de aanvaarding van het privaat-docentschap voor mu ziekgeschiedenis to Amsterdam, door dr. K. Ph. Bernet Kempers (H. J. Paris', Am- telrdqlmi), Bij J. B. Wolters Grojniingen verscheen: „Jezus de Christus", de inau gurale rede van prof. dr. J. Th. Ubbink aan de Groninger Universiteit. In de serie Kerk' en Secte, ui toe geven door de Hollandia-Drukkerij te B a a r n, werd de tweede druk' uitgege ven van „De Reinonstrantsche broeder schap" door dr. J. A. Beyerman. De Hofsteden vanGroe- de en Breskens en hunne bewoners in vroeger en later tijd, door Dr. J. de Hullu en J. A. Brakman. Uitgave firma A. J, Bronswijk, Oostburg. De beide schrijvers zeggen in hun voor- jericht, dat zij voor de samenstelling van dit zeer interessant werkje hebben geput uit de aanteekeningen van Abra ham Vermeulen en Jozias de Bruyne. Interessant om de historie dier vele, vaak zoo pittoreske hofsteden, en uit ge nealogisch oogpunt: voor wie iets weten wil van de Zeeuwsch-Vlaamsche geslach ten als Brakman, De Hullu, Cornelis, Die eman, Leenhouts, Luteyn, Risseeuw, Sa- omé, Almekinders en vele andere, thans nog veel voorkomende bekende Zeeuw- sche namen. Dit is slechts een greep uit de 14 pagina's dubbele reeks namen, al en verbonden aan de omgeving tusschen Groede en Breskens. Hofsteden uit den s Gravenpolder, den Gerard de Moors polder, den Proostpolder, de geschiede nis van den Meyenberg, het Hof Zaem- slach, de Torenhofstede (met een foto van deze schoone boerderij, omstreeks 1895), de Hofstede Het Kasteel, (water schap Groot en Klein Baarzande), het Hof Baarzande. En de hofsteden in Oud-Breskens. Op 22 Nov. 1801, aldus meldt het werkje, is geheel Breskens tengevolge van een hoogen watervloed en dijkbreuk over stroomd en de hofstede, laatst bewoond door Abraham Haartsen, geheel ver woest. In Januari 1802 zijn Oud- en Jong- Breskens opnieuw ondergeloopen van 't zeewater en dat nog veel hooger dan in November 1801. In 1825 heeft men aan het zoogenaamde Vianepoldertje bij de Nieuwe Sluis een breeden zeedijk ge legd. Wie belang stelt in de historie van het 4de district, vindt hier veel van zijn gading. Van Sam. Goudsmils1 „Jankefs jong ste" verscheen 'bij1 E<m. Querido te A m •sterdam de tweede druk1. ,rBij' H. P. Leopolds U. M. /te 's-G r a v e n li a g c verscheen de tweede druk van „Edisrin, zijn leven en zijn uitvindin .gen verteld voor vaders en jongens*' door E. Angel. ijver en nauwkeurig, maar meestal droog' en hard werk. Die salon is misschien ook wel de 'saaiste van alle Parijsche salons, daar er, in tegenstelling met die der Onafhan- kelijken en met de Salon, d'Automne, een groote eenheid van streven, hperscht, waardoor de toeschouwers er nooit eens iets onverwachts of nieuws te zien krij gen. Dan biedt de „Salon der Vrouwelijke Schilders en Beeldhouwers", d.e vlak daarnaast gehouden wordt, reeds vrij wat meer verscheidenheid, ai geeft ze dan ook niet veel meer temperament te zien. Daar zijn ook veel bloemen cn vruchten, maar ook veel voorstellingen van. kin deren op verschillende momenten van hun bestaan, met hun, vreugden en hun verdriet, hun spelen en vermaken. Veel miniaturen zijn er oök, waarin sommige ,'rouwelijke arlieslen een werkelijk groo te virtuositeit bereikt hebben. En ook in de gjgs^unst munten verscheiden ar tiesten uit door ingeniositeit en be kwaamheid. Twee schilders-salons, die wat hun strekking betreft eigenlijk heel goed er samen één zouden kunnen vormen twee heel rustige, kalme salons, die klaarblijkelijk bedoeld zijn om aan de artistieke behoeften van dezulken te vol doen, die bang zijn voor iedere verwar rende emotie, voor alles wat onverwacht is of wat de verbeelding zou kunnen schokken door orginaliteit of kracht van uitdrukking. M. DE ROVANNO. ((Van onzen Parijschen correspondente Allerlei tentoonstellingen. De „Salon d'Hlver" waar hee- iemaal niets aan is, En de salon der vrouwelijke artisten, die weinig beter is, 0 Van allerlei Kunsttentoonstellingen hebben we hier huishoudelijke Kunsten (onderwerp: keukenfornuizen, potten en pannen) van Pluimveefokkerskunst (011- derwe)rp bekend? en dan ook van de igle- )wcne kunsten. Gaan we van de twee eerslegooemden met hun drukte, lawaai en veelkleurige en veelvormige prospecli, die van alle kanten in uw handen geduwd en in uw zakken gestopt worden, ons verplaatsen naar een oord van rust en stilte, van ge reserveerdheid en goede manieren als de Salon dTJiver. Dal is de schilders-salon, die be schouwd wordt als de meest conserva tieve, de meest reactionnaire zelfs. Die salon heeft een jury, die geen fantasisten, noch zich .modernen,'" noemende char latans toelaat, noch malle „wilden" hoe oprecht die dan ook zijn -mogen. Het is de salon van professioneel© schilders zonder zwendelarij, maar helaas ook zonder genie en zonder tem perament, die wel eerlijk er naar streven om de natuur weer te geven in haar vormen en kleuren zóó als gewone ster velingen die zien|, en die vóór alles de Ouden vereeren, maar die noch de tech nische middelen, nch de compositie kunst, noch de verbeelding' dier Ouden bezitten. Ofschoon al de tentoongestelde schil derijen een verzet bedoelen, te zijn tegeln de modernisten, en een afkeuring Van hun zoeken naar nieuwe dingen, hebben ze met die modernisten toch gemeen de armoede van het onderwerp. Voor de modernisten, de vertegenwoordigers van de „zuivere kunst" mag er geen „on derwerp" in een schilderij zijn. (Voor hen is ieder onderwerp „litteratuur", verbale kunst, die niets te maken heeft met pic turale kunst). De exposanten van de Salon d'Hiver, voortzetters van de oude kunst, geven echter in hun onderwerken geenszins meer ideën op poëzie te zien dan de modernisten niét uit principe, maar uit gebrek aan verbeelding eu ge dachte. Bloemen en vruchten, bloenier en vruchten, eu nog eens weer bloemen en vruchten; banale interieurs en land schappen zonder karakter en zonder uit drukking; met meer of minder handig beid gecopieerde natuur-aspeclen; en portretten, die door ecu kleuren,-fotogra fie met meer leven en meer waarheid zouden zijn weergegeven. In één woord 'tis de salon van middelmatigen met goede .bedoelingen. Veel oonscienlieusee - De bekende schrijver, deheerJohan Fabricius, heeft voor db Erven de Wed. v. Nelle, Botterdam, een hoek geschreven, getiteld „De Wonderbaarlijke Avonturen van Bartje Kokldko", welk boek verlucht is met alleraardigste pen- leekeninaen van den auteur zelf. Of schoon als sprookje allereerst aantrek- keliik voor kinderen, zullen ouderen het zéker evenzoo waardeeren. Dil ,boek is hel eerste deel. De an dere twee deelien zullen in den loop van dil jaar nog uitkomen.. Elk deel is verkrijgbaar tegen inzen ding van 60 achteretiketten, van Van Nelle's Pakjes Koffie. Wij ontvingen van N.V. Handelis-M(ij. R. S. Stokvis en Zonen de nieuwe prijs couranten voor de Nederlandsche Kro.orq- rij'wielen, met duidelijke rijwielkaarten an de provinciën Groningen en Fries land, de provincie Overijssel, en den Gelderschen Achterhoek. BEVOLKING. Gedurende de eerste helft van de maand Maart zijn in de gemeente GOES Ingekomen: J. Geelhoed en gezin, loodgieter, van Wolphaartsdijk, P. Heinstraat 3 M. C. Simonse, dienstbode, Kattendijke, Ter- welstraat 2 Th. C. L. de Wit, rijks klerk, Etten en Leur, Voorstad 99 D. G. L. F. Vermeijs, zonder beroep, Den Haag, Stationsweg 14 D. J, Fransen van de Putte, zonder beroep, Amsterdam, Kloetingsche weg 7 L. Provoost, win kelbediende, Hilversum, L. Kerkstraat 6 C. Sturm, slagersknecht, Wissenker- ke, L. Vorststraat 64 W. de Schipper, landbouwersknecht, 's H, Arendskerke, 's H. Hendrikskinderendijk 2 M. Was- sington en gezin, stationschef, Baarle- Nassau, Stationsplein 1 Wed. L. Hulstman en kind, zonder beroep, Dor drecht, Blanckstraat 3 J. van der Vliet en echtg., monteur, Kapelle, Heer- nisseweg 23 P. H. Hartman en echtg., werkman telegr,, Naaldwijk, Piccardtstr. 73 F. H. Koets, modiste, Zutphen, L. Vorststraat 32. Vertrokken: W. Schrijver en gezin, metselaar, naar Amsterdam, v. Spilbergenstraat 21 huis C. Ringelberg, dienstbode, Brouwers haven, C 28 J. J. Crince, zonder be roep, Breda, Zandbergweg 174 J. Bot ter, geb. Van Gorp, zonder beroep, Zwol le, Rozenstraat 7 H. van Nieuwenhuij- ze en gezhj», dir. P. en T. kantoor, We- meldinge P. Dormaar, huishoudster, Wemeldinge Wilhelminastraat 110 L. W. A, Sillivis, koopman, Dordrecht, Voorstraat 97 D. R. van Eijsden, kap per, Sliedrecht F. C, Comijn en gezin, stationschef, Hoogeveen J. Smit, elec- tricien, Middelharnis W. Kellerer, or gelmaker, Keulen G. M. Windhorst, lijnwerker telegr., Hulst, p. a. Wed. Wit- hok J. F. Hengstmangers, zonder be roep, Den Haag, Bassenstraat 46 P. D. Blomaard, onderwijzer, Stellendam, Voorstraat 2 J. C. Bruggeman en ge zin, schilder, Middelburg O 218 J. W. J. Krauwel, geb. Hollander, zonder be roep, Berlijn P. Kros en gezin, schip persknecht, Sliedrecht, A 509 K. Kole en gezin, spoorwegarb., Roosendaal, Bor- gerhoutschestraat 78 R. Wildeboer en gezin, zonder beroep, Kloetinge, A 178 B, J. Nonnekens en echtg., monteur, Dongen, Tramstraat 75 C. van de Kreeke en echtg., letterzetter, Aalsmeer, Weteringplantsoen 13. Eleclr. Drukkerjj G. W. DEN BOER, Middelburg. No.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 10