ALLER OOGEN ZIJN GERICHT OP MANOEUVRE CH0C0LAAD ET GELDIGE KWATTA-SOLDAATJ ES LCCTRO pole porii] mm, Q ELD Stofzuigt HOLL.SPECIAAL INDUSTRIE Kieuw- Si Joosland. Adrertentiën; H. N. HOLLESTELLE, ÏVed. van den Heer A. J. WEBER, in den ouderdom van 69 jaar. ZATERDAG 19 FEBRUARI GEIN spreekuur. Kunsth. Minderhout Expositie Houtsneden van verschillende meesters Ziet Etalrge. Openbare Vergadering ÏEÏt geSi d00r echtschei ding Is ontbonden met aide gevol gen daaraan bij de wet verbonden P. A. VERVAAT. Deurwaarder. P. DUMON TAK, 7.30 tot 9.30 M3DDE1BURGSCHE COURANT V00B VOLLEDIGE ZEEUWÓCHE ADVEBTENTIE-C AMPAGN Eb &TAAT DIT BLAD VAN 0UD5, EN MET BECHT, ALS DOELTREF FEND EN AFDOENDE BEKEND De Stofzuiger met wereldreputatie. Gemakkelijke hanteering. Enorme zuigkracht. Solide constructie. Elegante vorm. Door een nieuwe vinding kunt U met een Electrolux thans ook op afdoende wijze motten verdelgen. Zaterdag 22 Februari 1930, Herinnering* Voor Noord-Brabant en Zeeland "S eenzetting is, dat Italië een oorlog met Frankrijk ondenkbaar aebt, een passus, die zonder twijfel in het memorandum is .opgenomen met het oog op de zin speling in het Fransche memor n lum op een Oorlog' tusschen Fran1 r :k in geland en Amerika als iets onmogelijks. Dergelijke onmo. e'i 'khe en lie i en we ook zoo dikwijls gehoord. Niemand, die dan niet aan het omgekeerde denkt. Voor het overige komt bet memoran dum neer op hetgeen we gister meldden. Italië is a priori bereid ieder cijfer, hoe laag ook, als toegewezen tonnage te aanvaarden mits geen andere mogend heid op het vasteland grooter tonnage toegestaan krijgt. Italië stelt dus voor, dat de mogend heden van Washington tusschen 1931 en 1936 niet de slagschepen bouwen, waar op zij volgens dat verdrag recht hebben. Voor Italië zou dat beteekenen uitstel van 105.000 ton van de 175,000 ton, waar-op het recht heeft. Italië is ook be reid de afschaffing der slagschepen in overweging te nemen. Verder wil het zich .verplichten niet meer moedersche pen voor vliegtuigen te bouwen dan de tonnage, die de sterkste continentale mo gendheid op het oogenblik bezit. Dat geldt ook voor niet door het verdrag van Washington in aantal beperkte sche pen, van kruisers, torpedojagers en duik- booten dus, is het bereid deze verplich ting op zich te nemen en het tonnage, dat de sterkste vastelandsmogendheid bezit, op geen enkel onderdeel te overschrij den. Ook handhaaft Italië zijn voorstel in 1927 te Genève gedaan om van iedere kiel, die op stapel wordt gezet, een half jaar te voren dit feit alsmede de hoofd zaken van de bewapening mede te dee- len aan de andere mogendheden. De duikbooten is Italië bereid geheel af te schaffen bij een belangrijke beperking van bewapening ter zee, die afschaffing der slagschepen zou moeten omvatten. Frankrijk, Frankrijk. Daaraan alleen denkt Italië. En, het denkt tevens aan de Washingtonsche overeenkomst toen rant soeneering der slagvloot plaats had op den öronrlchg van bestaande krachtsver houding. Een handig argument! Want dat is een motief voor de gewenschte pari teit met Frankrijk. Het nieuwe Fransche kabinet. Camille Chautemps, de leider der ra dicaal-socialisten is met de vorming van een nieuw kabinet belast. Bij het verla ten van het Elyseé verklaarde Chau temps dat hij den vasten wil heeft een regeering der republikeinsche Unie tot stand te brengen. Hij zal direct de onder handelingen beginnen Chautemps zal Donderdagavond Doumergue mededee- len of de opdracht aanvaardt. De expeditie van Byrd gered. Nadat hel expeditieschip, City of New York. de Walvischbaai had bereikt, kon den Byrd en zijn 42 metgezellen aan boord worden genomen, nndat de tenten waren afgebroken, en de instrumenten, die bij de Zuidpiol-expeditré aan boord waren gebracht. Direct hierna aanvaard de de City of New York de terugreis. BELGÏE. Men meldt aan de N. Rott. Crt. uit Brussel Te Oostende en omstreken, waar de metselaars sedert verscheidene weken reeds staken, is dé gendarmerie moeten tusschenkomen ten eirr'e eeti herhaling van aanslagen op de vrijheid van arbeid te voorkomen. Aan het hoofd van het stakingjs-comité staat Christiaan Hagen doren, een Nederlander, 40 jaar oud, tegen wien nerhaaldelijk procesverbaal moest worden opgemaakt. Gisteren is hij door de gendarmerie gearresteerd en te Oostende opgesloten. Hij zal uit het land worden gezet. ENGELAND. De p'litieke opschudding die het gevolg was van de mededeeling betref fende de vorming van de „.Yereenigde Rijkspartij" door Lord Beaverbroo'k' is gisteren vergroot toen Lord Ilolher- mere. de tweede magnaat in de couran tenwereld, in zijn Daily Mail bekend maakte dat hij zich van heeler har e er bij aansloot. Dit bet eekent dat de n euwe partij die een scheuring onder de con servatieven dreigt 'e veroorzaken, door twee groote couranten-groepen ges'eund zal worden. De Rijkspartij verschilt, ge'ijk men weet, voornamelijk hierin van de con servatieve partij dat zij opkomt voor belasting van levensm'idde'ea uit andere landen dan uit het Britsche rijk. Lord Rothermere verklaart dat de nieuwe partij reeds bij de eerstvolgje de tusschentijdsche verkiezingen met ei en candidaten zal komen en bij de volgende algemeene verkiezing de helft van de zetels in het land zal betwïs'en. s Ter toelichting dieii'e dat de couranrén- groep van Lord Rothermere de volgende naamlooze vennootschappen omvat: de Northcliffe Newspapers (kap'taal 3 nrilj'i- oen pst.), de Associated Newspapers (ka pitaal 4.100.000 pst.), de Daily Mail Trust (kapitaal 2.014.500 pst.) de Daily Mirror Newspapers (kapi'aal 2.200.000 pst.\ en de Sunday Pictorial Newspapers (kapi taal 1.370.000 pst.). De Beaverbtrook- groep bestaat alleen uit de London Ex press Newspapers (kapitaal 1 millioen pst.) Zij geeft de Daily Express, Sun day Express en Evening Standard lilt In deze groep bezat Lord Rothermiertet reeds 49 pCt. van de aandeelen. DUITSCHLAND. Uit het onderzoek van het gis'eren in het Karl Liebknechtbuis te Pe-lijn in beslag genomen materiaal is gebleken, dat er zich talrijke brochures en vlug schriften onder bevinden, d'e volgens de besluiten van de rechtbank in aanimer- j king komen om in beslag genomen te werden. Voorts zijn een aantal geschrif- I ten en vlugschriften te voorschijn geko men, die dienen moesten om verzet te weeg te brengen bij de Rijksweer en dé politie. Andere stukken hebben betrek king op de voorbere'd ng van do Leta liteit van de communistische partij en op het voortbestaan san uen ve.i» den bond van roode frontstrijders. Bovendien is materiaal van de Duilsch-nationale \olksparuj uit iU26rJJ, t,e o.-ue.i n in beslag genomen. Dit mater'aal is waar schijnlijk van een lid dezer par tij ges! o" en. SPANJE. Uit Johannesburg wordt gemeld dat in Z.-Afrika pest is uit,gebreken. Tot nog toe wordt melding gemaakt van 100 zieKtegevailen, waarvan reeds 60 met dcodeïijken afloop. ROEMENIE. Officieel w»~rdt le Boekarest genie"d, dat de veloving van prinses Ileana met j graaf Hochberg de iuitief als afgemaakt kan worden beschouwd. Dit feit vormde een enorme sensatie voor het gehee- le land welk echter zeer veel lijkt op een schandaal. Aanleid ng daartoe schijnt de mededeeling te zijn geweest in een communistisch blad volgens we"ke de graaf eenige jaren geréden in Duilschland j wegens een zedenmisdrijf zou zi'n veroor deeld, en bovendien den kostbaren bril lonten ring, dien hij als verlovings'ge- schenk, voor prinses Ileana kocht, had vergeten te betalen. De opschudding, die dit alles' in diplo matieke en politieke kringen heelt ver wekt, richt zich voornamelijk tegen eeni ge leden ven de Koninklijke familie en in het hijzonder tegen de Kon'ng'n-wed u - duwe, die er immers zoo'n haast bij had een wetsontwerp te laten aannemen op grond waarvan graaf Hochlrerg na het huwelijk de positie van Ree neensch prins zou krijgen, waardoor hij zou ko men te staan boven de leden van dien regentschcpsraad. Z. AFRIKA. Van de 49 Spaansche provincies melden op hel oogenblik 37 provinces een temperatuur van vele graden onder nul. JAPAN. Heden zouden te Tokio de verk' e- zimgen voor het Jap msche j:are ent plaats hehöen. De regeoriag hoopt d or deze nieuwe verkiezingen de meerder heid te krijgen waaraan het haar, in hel voor een maand ontbonden parlement^ enthrak. Voor de 460 zetels zijn 800 cand'di- ten gesteld, pe verkiezingsstrijd heelt haar hoogtepunt bereikt. Propaganda wordt gevoerd met vliegtu'gei en auto's en door middel van den draadloozen om roep. Een vooraanstaand po it'cus kreeg van zijn politieke tegenstanders een doodkist thuis gestuurd, met het verzoek zich zoo spoedig mogelijk te laten be graven. >1 c «."MiV CTV *.yr at&tCtJra MARKTBERICHTEN M i d d e I b u r g, 20 Febr. Op de graan markt was de aanvoer gering. De nolee- ring was.-, tarwe f 9 50—10, kroonerwteö 11—12, witte boonen 3841. Boter en eieren aangevoerd door Wal- srhere boerinnen (ofïicieele prijsnoleo- riing) Boter f 1.06. Kiperéren f 6.25. Poelré f 5. Eeindeieren f 6.50. Ganseieren f 16.—. Aangevoerd door handelaren: Boter f 1.06. Kiperéren f 5.50. Poep'e f 4.50. Particuliere prijs boter f 1.15, kipeic- ren i*7.poelje f5.50, eendeieren f7. Abonnementen en Advertentiën vooi dit blad worden aangenomen door den Agent I. JOOSSR. I Heden overleed na een lang durig lijden onze geliefde Zuster-, Schoonzuster en Tante, J P. HOLLESTELLE. N. L. HOLLESTELLE— i Stede en Kinderen. Middelburg, ('tZand D 80), 19 Februari 1930. De Inspecteur van het Lager Ondevwijs in de Inspectie Middelburg, C. WIT. WATTA'S der Gezondsheid commissie, geze teld te VEERE op Dinsdag £5 Februari J9J0, des namiddags ten 2 ure in de Raadzaal van het Stadhuis te Veere. De Secretaris, Th. C. D. COOPS. Uit een exploit den twintigsten Februari 1980. ten verzoeke van HENDRIK BOMMELE1JN, zon der beroep, wonende te lJzendijke, door mjj ondergeteekende, PE TRUS ALOYSIUS VERVAAT, deurwaarder bij de Arrond sse- ments-Rechtbank te Middelburg, wonende aldaar, op de wijze rech tens uitgebracht, blijkt, dat aan EL0D1E MARIA DE PAUW, wier woon- en verblijfplaats onbe kend xjjn, is BETEEKEND de grosse van een vonnis den twaalfden Februari 1900 dertig door genoemde Rechtbank tusschen mijn reqoirant als eischer en de gereqmreerde al8 Redaagde, bij verstek gewezen, bij welk vonnis het huwelijk van partijen den zesden Mei 1904 te Waterland- Bakkersnachtarhekh De Burgemeester der gemeente Middelburg brengt ter openbare kennis: dat ter Gemeente-secretarie (bo venverdieping) ter visie is neder- gelegd een schrijven van H, B- WIJTMAN, wonende te Middel burg, houdende verzoek hem wel vergunning te willen verleenen tot het verrichten van bakkersar- beid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags. Op 22 Maart 1930, des voormid dags te 11% uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan bezwaren te gen het verleenen der vergunning in te brengen. Zoowel de aanvrager als zij die be zwaren inbrengen, kunnen geduren de 8 dagen vóór het bovenvermel de tijdstip op de Secretarie van de terzake ingekomen schrifturen ken nis nemen. Middelburg, den 20 Februari 1930. De Burgemeester der gemeente Middelburg, vanaf f 50.—, bill, eond., aflossing, geen verzekering, noc spaarkas of andere bgkomende lasten AMBTENAREN en soortgel. werknemers OOK ZONDER BORG. 107 i4?'.LP/a Korte Noordstr. 107, Middelburg, eiken Vrndag- n HET IN DE HOOFDSTAD DEZEB PROVINCIE VEB6CHUNENDE PROVINCIALE ZEEUWÓCHE DAGBLAD 15 DE Middelburg, Hoek Segeerstraat H 9, Tel 377. Notaris H. R. STRUVE te Middelburg is voornemens ten verzoeke van de Heeren H00R- NICK ZOON, publiek te ver- koopen op des voormiddags 10.30 uur op het Station te Aagtekerke en des namiddags 1 uur op het dorp Oostkapelle, eene alsBalken, Planken. Ribben, Tengels, Pannen enz. Herhaaldelijk werd er door ons >p geweaen, dat advertentiën voor >U8 blad aan ons bureau moeten bezorgd zijn vóór twaalf uur en ZATERDAGS vóór HALF ELF, wil men ze in het blad van dien lag nog opgenomen zien, en dat idverteatlën van grootea omvang gaarne een dag vóór de opname worden ingewacht. Om teleurstelling te voorkomen, worden onze adverteerders be- eefd vervocht met deze herinne ring rekening te houden. DE ADMINISTRATIE. ZUTPHEM Compleet met buis-bagagedrager met standaard, kettingkast en bel, vanaf f 37» Fa. MARY NISSEN, Nieuwe Huizen 51, Breda. Waar niet vertegenwoordigd, kuDiien actieve erkende Han delaren als AGENT worden aangesteld.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 3