1 POEOL I BEURSOVERZICHT EN WISSELKOERSEN. 7 rij dag 2i KERKNIEUWS KUNST EN WETENSCHAP LAATSTE BERICHTEN DE „VERGENOEGING" AFGEBRAND. GEMENGD NIEUWS. SPOR: Verkeerswezen, Post en Telegrafie LÉGER EN VLOOT BEKENDMAKINGEN BUITENLAND Algemeen Overzicht AMSTERDAM, 20 Febr. (Slolkoers). Hel eersle getal is de slolkoers van gisteren, het tweede dien van heden. 6 pel. Ned. '22 103%—1033/4. 5 pet. Ned. '18 102i/3—102 1/33. 4.1/2 pet. Ned. '17 100%—100%. 3pct. C. N. W Schuld 773/4,-77%. 21/2 Idem 643/4_65. 5 pel. Zeeuwsche H. Bank IOOV2. 41/2 pet. Idem 98. A. Amsterd. Bank 192y3—19iy2- A. Bank AssociaLie 62— 621/4. A. Kol. Bank 220—220i/2. C. N H. Mij. 174—1721/2.. A. N. I. Handelsbank 156%—156%. A. Rotterd. Bankver. 113%—1133/4. A. v. Berkel Patent 165-170y2—1G83%. A. Kiichenmeiisler Ultr. 108. A, Houthandel AlLerts 101—101. C. Marg. Unie 336-340—327-3341/2. A R. Ford 268—264. A. Ned. Kunstzijde 107-113—113-113. A. G. B. Philips 467-473—460r465. C. Anaconda Copper 151i/2—147s/4. C. Bethlehem Steel 1043/4101% ex. div. A. A.N.I.E..M. 325-351—320. A. Borneo Sumatra H. Mij. 15Sy8—158y8 A. Boeton 180-183—175-180. A. Kon. Petrol. 384-385i/2—374-380. C. Shell Union 221/5—21 Vs. A. A'dam Rubber 176-187—1821-187. A. N. Scheepv. Unie 183i/2—1831/4. A. Cult Mij. d Vorstenl. 154—1531/2- A. H. A'dam 575-582—575-580. A. Java. Cult. Mij. 410-413—412-414, A. Deli Batavia Tabak 416-424—417r420. A. Deli Mij. 371-385— 3791-381. A. Senembah Mij. 422i/2-429—4221-424. A. A'dam 70—781/2. A. N. I. Spoor 207—207. C. Chicago Milwaukee 251/4—25. Prolongatie 3—3. Markt sluit flauw. Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen New-York 20 Febr. 12.121/3 59 53 9.76 34.65 48.12 66.771/2 2.492/5 19 Febr. 12.112/3 59.451/2 9.751/4 34.72 48.10 66.7211/3 2.45% 20 Februari. WEERBERICHT VAN HET K. N. M. L Barometerstanden: Hoogste: 776.3 te Sarna. Laagste: 739. 6 te Isafjord. Thermometers tanden: 9 uur 33 gr., 12 uur 40 gr., 3 uur 41 gr. W eers verwachting. Zwakke tot matige N.O. tot O. wind, helder tot licht- of halfbewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag dooi. Vrijdag 21 Februari. Zon op 7.07; onder 5.22. Licht aansteken alle rijwielen, motor rijtuigen en andere rij- en voertuigen 552. Maan op 3.02 v.m., onder 10.09 v.m. Nieuwe maan 28 Februari. HOOGWATER VLISSINGEN. M i d d e 1 b are tijd. Febr. 7 03 19 48 faterdag 22 1» 8.19 21.12 ondag 23 9 50 22 34 taandag 24 tf 11.10 23 89 Dinsdag 25 It 12 08 /Vuensdag 26 ff 0 28 12 50 londerdag 27 1.03 13 22 Ten slotte deelt de voorzitter mede, dat voorloopig aan de O.L.-school een tij delijke leerkracht is benoemd, nl. de heer Miilenaar te Hulst. Op een vrr.ag van den heer Dekker verklaart de voorzitter dat de ruimten in de schoollokalen voldoet aan de wet De voorzitter deelt voorts mede, dat door B. en W. aan de Commissie van toe zicht 'op ner L.O., advies gevraagd is ter zake vjjn de m.:.gelijkheid om de beide cursussen voor het vervolgonderwijs die elk een zeer gering aantal deelnemrs be vatten te ovmbinceren. De meerderheid der oommissie kon hiertoe niet gunstig adviseeren. Hierna sluiting. NOORD-BEVELAND. KORTGENE. Dinsdag sprak vanwege de werkliedenvereeniging „Onderlinge Hulp", de heer Kuijer uit 's-Gravenhage over het onderwerp: „Welke plaats öeemt onze ziekenkas in, bij de nieuwe •Ziektewet". SCHOUWEN-DUTVELAND. HAAMSTEDE. In de Dinsdag j.l, ge houden voltallige vergadering van dn gemeenteraad werd na mededeeling door den voorzitter, dat het op 14 Februari aanbestede werk aan de oostzijde der haven te Burghsluis door B. en Wl. niet is gegund, nog een korte onderlinge be spreking gehouden omtrent de aanstaan de electrificatie der gemeente. De heer Everwijn ingenjeur der P. Z. E. M. was ter vergadering. w In het plan voor den ondcrgrondschen aanleg wordt een uitbreiding tot aan do grens der gemeente Burgh (station B. T. M.) inbegrepen. Het voorgestelde plan tot ondergrondschenl aanleg met 6 tegen 1 st. aangenomen (tegen de heer Blom). Na afloop dezer vergadering werd te Burgh een raadsvergadering gehouden,, waarin op verzoek der vereeniginjg „Schouwen-Duiveland" tot bevordering van het verkrijgen van, onroerend goed door landarbeiders om een vertegen woordiger in het algemeen hestuur dier vereeniging aan te wijzen met algemeene stemmen werd benoemd de heer W G. Boot Wiz. Ook in deze vergadering1'- was de heer Everwijn aanwezig. Men kwam echter in de vergadering niet lot een be slissing; deze werd verdaagd tot de vol gende week. THOLEN. OUD-VOSSEMEER. De heer Z. B. Goedhart is niet overleden te Tholen zooals werd meegedeeld, maar te Bergen op Zoom in het Algemeen Burgerlijk Gasthuis. OUD-VOSSSEMEER. De heer C. W. Snijder is op 18 Febr. j.l. na 12-jarigen dienst, afgetreden als burgemeester van Oud-Vossemeer, een en ander had plaats zonder enkele plechtigheid. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. BIERVLIET. Dinsdag is alhier de oud- *te inwoner der gemeente, de heer M. Wadde van Roon, in den ouderdom van rnim 95 jaar overleden. In 1892 werd hij tot lid van den raad gekozen, wat hij bleef tot 1919. Wethouder was hij van 1 Sept. 1896 tot 1 Sept. 1919. Tot rijn laalsten levensdag was zijn geest helder gebleven. s Het prov. kerkbestuur van Zeeland heeft aan dr. J. Th. Ubbink, Ned Herv. predikant te O.- en W.-Souburg, op zijn verzoek, wegens zijn benoeming tot hoogleeraar in de faculteit der godge leerdheid te Groningen, eervol ontslag verleend met toekenning van de emeri- taatsbevoegdheid, in te gaan op 22 April. Te Hilversum is op 78-jarigen leef tijd overleden ds. J. E. Schroder, emeri tus predikant der Evangelisch Luther- sc.he gemeente te Arnhem. Ds, Schroder diende de Evangelisch Luthersche ge meenten van Brielle, Zwolle en Arnhem, waar hij 1 Dec. 1912 emeritus werd. De algemeene synodale 'commis sie der Ned. Herv. kerk heeft bericht ontvangen, dat de Koningin, volgens Haar gewoonte, weder voor 1930 een gift van f 2000 heeft geschonken dan het fonds voor noodlijdende kerken en .personen en f 750 aan het fonds ter voorziening in de geestelijke behoeften van gemeenten waar eigen middelen ont breken. ifj- Chr. Geref. Kerk. Beroepen te Vlissingen ds. W. van Ree te Barendrecht. den allereersten rang, een figuur op zich zelf onder de violisten van onzen tijd, die toch waarlijk ook aan groote viool meesters geenszins arm genoemd kon worden. Zijn spel imponeert door rusti ge, alle effectzoekerij bannende voor dracht en gave klankvorming. Markant en pittig, contrastrijk en meesleepend heeft hij de grootere stukken ten gehoore gebracht. De toonvorming had soms iets machtiger kunnen zijn en ook het iet wat te snelle vibrato zou aan kracht kunnen winnen, doch hiertegenover staan het fraaie nuanceeringsvermogen en het bekoorlijke legato. Van het op een avond als deze onver mijdelijke klein-goed was .Improvisation Nigun" van Bloch het meest belangrijke. Tot slot kwamen nog 2 Capriccio's van Paganini (door Kreisler en Auer bewerkt) met hun harmonieuze dubbelgrepen en hun glasheldere flageolets. Het publiek gaf den violist de heerlijkste ovaties, waarvoor hij dankte met 2 toegiften George van Renesse stond den violist doeltreffend ter zijde. Nuanceeringskunst en klankvarieering is bij dezen pianist fijn gedifferentieerd en zijn rhythmiek zeer sterk ontwikkeld. EEN VLIEGVELD TE BREDA. Een te Breda gevestigde firma, die al daar een reisbureau exploiteert, heeft 't nlan te Breda een vliegveld aan te leg gen op rle Galdersche He'de. Behalve tot het houden van pleziervluchten zou ter zijner tijd tevens gelegenheid kunnen be staan voor het opnemen van passagiers voor het buitenland op de andere Ne- derlandsche vlieghavens. Het terrein is geschikt en groot genoeg om de grootste vliegtuigen te doen landen. BEURSOVERZICHT. AMSTERDAM, 20 Febr. 3 uur V. D. Wederom kan heden van een drukken handel Ier beurze worden gewaagd. Amsterdam rubbers zetten op het hoogste niveau van gisteren in, maar za gen zich daarna enkele punten oatgaan. In enkele out-siders vormde zich open hoeken. Prolongatie 3 pet. HET KELLOGG-PACT. PARIJS, 20 Febr. Havas meldt uit Washington, dat hoewel men op het staatsdepartement verklaard geen enkel voorstel te hebben ontvangen tot het aanbrengen van wijzigingen in het Kel- loggpact, men niettemin meent te weten dat Stimson in de afgeloopen weken voortdurend over deze aangelegenheid met Hoover heeft gecorrespondeerd. Win 'erhanden Wintervoeten j (lug. med.) Concerfvereemging. Nathan Milstein. - Geor ge van Renesse. Op het 30ste concert der Middelburg- sche Concertvereeniging speelde de jon ge Russische violist Nathan Milstein vóór de pauze werken van Corelli, Frie- demann Bach, Tartini en Bruch. De wer ken van eerstgenoemden componist zijn zoowel harmonisch als melodisch nobel en sprekend van karakter en voortref felijk voor de viool geschreven, hoewel maar enkele composities, waaronder de door den violist gespeelde Folia", nog onze bizondere aandacht hebben. Veel te weinig ziet men den naam Friedemann Bach op de programma's ver meld. De pogingen van dezen oudsten zoon van Johan Seb. Bach om in zijns vaders richting door te gaan, waren ver moedelijk oorzaak, dat hij als componist te weinig tot zijn recht is gekomen, het geen te meer te betreuren is, omdat hij de meest geniaal begaafde zoon was, die in zijn jeugd in zijn instrumentale muziek en zijn proeven van dramatische kunst geheel nieuwe wegen scheen te willen bewandelen. Doch de afkeuring, die deze proeven eerst vonden, hebben hem spoe dig weer naar de contrapuntische kunst doen terugkeeren en in dien stijl open baarde zich een langzame achteruitgang van zijn geestelijk productievermogen. Doch de instrumentale werken, waaron der ook het traag-pathetische „Grave", die men nu weer wil trachten bekend te maken, zullen openbaren, dat men in hem een geniaal kunstenaar heeft te zien, die zich alleen door de omstandigheden niet tot zijn volle kracht heeft kunnen ontwikkelen. Van Tartini speelde de violist een door Kreisler bewerkte Fugue. Hij breidde de virtuooze viooltechniek uit en schreef veel sonates en concerten, die niet alleen in technisch, maar ook in muzikaal op zicht een vooruitgang beteekenen. Van Max Bruch hoorden we het bekende, doch steeds weer boeiende Concert in g mineur. Nathan Milstein is een verschijning van Ongelukken. De 7-,jarige M. C. de W|.„ 'uit de Groote Visscherijstraat te Rotterdam is onder een auto geraakt. Hij bekwam een schedelbreuk. De 28-jarige motorrijder J. van R. te Eindhoven, die Dinsdag bij een ongeluk in de Parklaan aldaar een ern stige n val deed, is gisteren aan zijn ver wondingen overleden. Branden. Woensdagmiddag brak brand uit in een perceel Bellamystraat te Amster dam waarin gevestigd is een fietsenwin kel. i i De brand ontstond in een achter den winkel gelegen vertrek, waar een, pan met gesmolten vet op het vuur stond. Waarschijnlijk is de pan gekanteld en heeft toen het vet vlam gevat. Dank zij het bran den de vet verbreidde het vuur zich snel en drong door naar de winkel ruimte en den keider, waar de vlammen, gretig voedsel vonden in een groote hoe veelheid fietsbanden. De winkel en het voorachter gelegen vertrek zijn nagenoeg geheel uitgebrand. Woensdagavond is brand ontstaan in een café annex muziekhandel van den heer W,„ in de Beersterstraat te Wiin schoten, meldt het Hand. Twee te bed liggende kinderen konden slecht© mei groote moeite van verstikking wor den gered. De muziekhandel brandde ge heet uit. INBRAAK. Ingebroken is in een pand aan den Schiedamschen 71 ijk te Rot terdam, waarin is gevestigd het manu- fiacturenmagazijn van de firma L. en S. De dieven hebben een groote partij' goe deren gestolen, zooals overhemden, das sen, sokken, sokophouders, truien, borst rokken, bretels, broeken, zakdoeken, pet ten, boorden, handschoenen ea wollen jekkers, totaal voor een waarde van .circa f 500. Bovendien is uiit een kas register een bedrag van f 65 en uit een lade f4 aan kleingeld en voor f 15 aam! postzegels gestolen. De dieven hebben het pand aan devoorzijde verlaten. DOOR HET IJS GEZAKT. Woeos dag is de 16-jaritge S. die op het ijs in een kjeigat te I.onneker wilde loopen door dat ijs gezakt en verdronken. BRANDSTICHTING. In het Huis •van Bewaring te Winschoten zijn Ünjgesioieii een slager uit Oude Pekela en diens vrouw, dié ervan verdacht wor De tijdstippen, waarop hij uitbrak en waarop hij vrijwel geheel bedwongen was, hebben gemaakt, dat wij in ons blad van gisteren vrijwel volledig verslag hebben kunnen doen van den tweeden groolen brand, die ons zoo kort na den 7en Dec. 1929, trof. En die helaas' in. ons mooie Marktplein een onooglijk leelijk gat sloeg, terwijl Middelburg, ja we mogen wel zeggen Walcheren, van zijn meest populaire sociëteit, die van wege z'n genoegelijklieid zeker den naam ,De vergenoeging" droeg, lerooid werd. Slechts in onze stadseditie hebben we nog kunnen vermelden, dat motorspuit II, waarvan de koppeling tusfschon pomp en motor onklaar geraakte, vrij spoedig weer hersteld was, zoodat zij d .deiijk weer actief aan den strijd tc.geni het vuur kon deelnemen. Van den Stadhuis-water kelder, waarop men II had willen plaat sen, is zij weer naar de waterleiding ge dirigeerd, nademaal bedoelde kelder leeg was Om 5 min. voor 4 heeft men den grooten schoorsteen, boven; tegen den muur van De Roode Toren staande (hij was echter van de sociëteit) onigestooten, wat al heel licht ging. Hij leverde gevaar op en viel met dreunend gedaver in de diepte. Nog steeds is men daarna doorgegaan met spuiten op de nog smeulende en af en toe weer brandende resten vair het geen eenmaal de sociëteit „De Verge noeging" was. Af en' toe kon een spuit in rukken zoodat ten slotte de motors/puit I alleen nog bleef werken. Na den voor gevel heeft men later nog andere stuk ken van deruine naar beneden gehan d den in den nacht van Zondag op Maan dag het huis in brand te hebbenn ge stoken. De slagerij en 'n belendend per ceel werden grooledeels door d vuur ver woest. Woensdagavond heeft op den club avond van de Haagsche Zwem- en Polo club, Zus Braun een poging onderno men om het ten naren name staande 'Europeesche record over 100 M. vrije slag te verbeteren. Zij verbeterde het record met 7 6/10 seconde en bracht het van 5 min. 53 6/10 sec. op 5 min. 46 sec. Rotterdam Lloyd Rapide, Het mailschip Indrapocra wordt Vrij dagmorgen 6 uur te Marseille verwacht. De It. L. R. vertekt van Marseille 11.50 u„ aankomst te Roosendaal Zaterdag 7.16 uur, aankomst te Rotterdam D.PZater dag 8.51 uur, aankomst Den Haag H.S.M, Zaterdag 9.19 uur. Ind, Stoomvaartlijnen, Prins der Nederlanden, (thuisreis) 19 V. Batavia. 1 Koningin der Nederlanden, (thuisreis) p. 17 Gibraltar. Slamat, p. 19 Suez, Rotterdam naar Batavia. Jndrapoera, Batavia n. Rotterdam. 21 (6 v.m.) te Marseille verwacht. Patria,, (uitreis) 19 le Belawau. J. P. Coen, (thuisreis) p. 19 Peritn'. Prinses Juliana (uitreis) 18 v. Algiers. Stoomvaartlijnen N, Amerika. Nieuw Amsterdam, Rotterdam naar New-York p. 18 Kaap Race. Rotterdam, Ncw-York n. Midd. Zee 19 (V.in.) te Gibraltar. tm^J,nnBT||rrTW1||l HM I Will 1 I IIIBII—'III II II I 'III I llll HI Beiast met de betrekking van gezag hebber bij de gouvemements Marine de eerste officier W, C. Tismeer en ge plaatst op het gouvemements-motorschip Merel te Samarinda (O. Borneo.) en dit gaf gelegenheid het vuur daf nbg steeds bleef bestaan aan de zijde der bioscoop, te bereiken. Te ruim .es nur. was men ook dit meester en toea was de ruïne één zwarte balken- en brokkan- massa. Goed 7 uur rukte ook motorspuft I in en toen liet men het verdere toezicht over aan bel personeel der gemeentewer ken. In de bioscoop is zeer veel waterscha de aangericht, maar (och Iaat het zich aanzien, dat dit bedrijf spoedig weder zal kunnen wenken. Met het gebouw is zooals reeds werd' gemeld, ook de lichtreclame voor de Tur- macsigaretlen verwoest en daardoor was het aan.de betrokken zijde van Markt ja eigenlijk op het gehee'e piein des avonds veel donkerder dan1 anders. Door de/en wederom ernstigen brand is Middelburg zijn derde gelegenheid kwijt. waar des zomers honderden vreemdelingen den, inver.digen mansch kunnen versterken! Op 7 December het voorgedeelte van het Grand Hotel en de lunchroom der firma Ooslerhuis en nu de ook voor vreemdelingen toegankelijke sociëteit. Naar aanleiding van een bericht in Het Nieuws van den Dag, ais zoude bur gemeester P. Dumon Tak op het ter rein van den brand aanwezig zijn, wïji- zen wij er op, dat de heer "Dumon Tak uilstedig was; wel waren o. m. de loco- burgemeester mr. De Veer, met wethou der Ondeidijk, de secretaris en. enkele Raadsleden, aanwezig. BAKKERSNACHT ARBEID. De Burgemeester der gemeente Mid delburg brengt ter openbare kennis/ dat ter Gemeente-secretarie (boven verdieping) ter visie is nedergelegd een schrijven van H. B. WIJTMAN, wonende te Middelburg, houdende verzoek, hem wel vergunning te willen verleenen tot het verrichten van bakkersarbeid tus- schen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags. Op 22 Maart 1930, des voormiddags te 11 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan bezwaren tegen het verleenen der vergunning in te brengen. Zoowel de aanvrager als zij die be zwaren inbrengen, kunnen gedurende 8 dagen vóór het bovenvermelde tijdstip op de Secretarie van de terzake inge komen schrifturen kennis nemen. Middelburg, den 20 Februari 1930. De Burgemeester der gemeente Middelburg: P. DUMON TAK. gateway ïxm&s&mm De Vlootconfereatie. De vlootconferentie heeft 't, in TCf- band met de Kabinetskrisis in Frankrijk, terecht raadzaam geoordee'd de eonfe- rentie een week te verdagen, dus eerst Woensdag 26 Februari weer bij een te komen. Intuss'chen hebben onder linge bijeenkomsten plaits. De Italianen hebben nu hun memo randum gepluliiceerd. Grandi ■overhandig de het aan de journalisten met de op merking alle hoop nog niet verloren te hebben. Wat altijd bedenkelijk is, in de mond van een staatsman op een confe rentie. Het memorandum is in een verzoenen den Icon gesteld Italië handhaaft echter in villen omvang den eisch van pariteit, met Frankrijk, ofschoon dit woord; niet uitdrukkelijk in de uiteenzetting voor komt. De medegedeelde cij'ers worden alleen bij wijze van vergelijking aange voerd; iialië zet zijn eischen met na drukkelijk uiteen. Een belangrijk onderdeel van »»•- ■O

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 2