Tweede blad van de PROVINCIALE ZEEUWSCHE van Woensdag 15 Jan. 1930 No. 12. BINNENLAND FEUILLETON HET VONNIS PERSKRONIEK. KERKNIEUWS KUNST EN WETENSCHAP DE STERRENHEMEL IN NEDERLAND. IN DE WEEK VAN 15—22 JANUARI. DES AVONDS TE 8 UUR. ZUID LANDBOUW STEMPLICHT EN VERVOLGING, Op de vragen van het Tweedie Kaimjer- lidi den heer Kersten betreffende door de burgemeesters van Enschede, Schoonho ven, Bergambacht en Rilland-Bath^ na de jongste Verkiezingen genomen maatre gelen tot vervolging van vrouwen die bij herhaling hadden verklaard, om des ge wetens wil niet aan de stemming 1e kun nen deelnemen, heeft die minister" van OBiinnenl. Zaken ein Landbouw jjeant woord ,dat art. 149 der Kieswet het oor deel iOmtrent de geldigheid der voor het niet-nakomen van de verplichting, op gelegd bij srt. 72, tweede lid, aangevoer- ae redenen in de eerste plaats laat aan den burgemeester en in hoogste instan tie aan den rechter. In verband hiermede kunnen oopr den minister geen stappen worden gedaan welke herhaling van maatregelen tot vervolging als bovenbe doeld zullen voorkomen. De minister kan ten deze niet verder gaan dan van zijn zienswijze aan de betrokken autoritei ten te doen blijken, hetgeen bereids heeft plaats gehad bij circulaire aan die bur gemeesters d.dl. 20 Juni 1928. Aangezien de minister zich met de strekking dier circulaire geheel kan vereenigien, heeft hij, mede naar aanleiding van de onder- werpelijke vragen, den commisfsariss|en der Koningin in de provinciën verzocht, de burgemeesters ook met zijn met die strekking overeenkomende opvatting in kennis te stellen. DE VER. STATEN EN NEDERLAND. Naar Reuter uit Washington meldt, is het nieuwe larbilrageverdrag lusschen de Vereenigde Staten en Nederland gis teren onderteekend door den', wjaame- mtenden secretaris van Staat, Cotton, en den Nederlandschcn gezant, mr. dr. J. H. vjan Royeu. DE ONSCHENDBAARHEID VAN HET ENGELSCHE KANAAL EN NEDERLAND. Volgens den diplomiatieken medewer ker van de Daily Telegraph is in diplo matieke e u maritieme kringen groole be langstelling gewekt door zijn om-thulling dat tijdens de besprekingen te Locarno Lord d'Abernon de kwestie van internati onale waarborgen voor de onschendbaar heid van hel Engelsche Kanaal ter spra ke gebracht had. Hij' kan daar 'alsnog aan toevoegen dat de Nedterlandsche re geering toentertijd informteel geraad pleegd is over de mogelijkheid dal zij bij zutlc een overeenkomst tezamen met Duitschland, Frankrijk, België en Groot- Britanje partij zou zijn, maar dat de Ne derlandsche regeering eenige weifeling getoond zou hebben. Deze schrijver acht dit geen reden om' de kwestie niet tot nieuw leven te brengen, nu van Groot- Britanje nogmaals garanties voor andere mogendheden gevraagd worden, zonder dat men het eenig daartegen opwegend voordeel aanbiedt. EINDHOVEN 90.000 INWONERS. De gemeente Eindhoven heeft het aan tal inwoners van 90.000 overschreden. NEDERL. WAARDEERING VOOR BUITENLANDSCHE ZEELIEDEN. De Nederlandsche regeeringi heeft aan den kapitein en den hofmeester van hel Britsche ss. „Findhorn" belooningen toe gekend als 'blijk van waardeering voor de goede dienstenj bewezen bij de red ding van de opvarenden van het Nederl. door mevrouw Belloc Lowndes. vissch'èrsvaartuig „Gerard' IJ.M. 316, dat op 13 Juli 1929 op de Engelsche kust is vergaan. Voorts heeft de Nederlandsche re geering aan den gezaghebber van het Spaansche s.s. „Marqués de Cornillas" een belooning toegekend als blijk van wlaardeering voor de goede diensten, be wezen hij de redding van de drie opva renden van de Nederlandsche redding boot „Schutlevaer", welke op 18 Maart 1929 bij de Ganarische eilanden in nood verkeerde. Remarques boek. Het maandblad „Mavors" schreef on langs over het boek van Erich Maria Re marque -,Im Westen Nichts Neues": „Het is buitengewoon boeiend en mee- sleepend geschreven en maakt absoluut den indruk tot in de kleinste details door den schrijver zelf te zijn meegemaakt en doorleefd. Dit laatste nu schijnt echter niet geheel waar te zijn, tenminste vol gens gezaghebbende Duitsche militaire kringen, waaronder verschillende on kreukbare, hoogere militairen, die zelf den geheelen wereldoorlog hebben mee gemaakt. Wat wij hieromtrent vernemen, werpt wel een eenigszins zonderling licht op den persoon van den schrijver. Paul Erich Remark Erich Maria Remarque is zijn pseudoniem heeft zijn Duitschen naam een Fransch tintje gegeven en den voornaam Maria uit'on verklaarbare redenen er bij gevoegd. Hij zegt zelf dat hij den oorlog van 1917 en 1918 als gewoon soldaat heeft medege maakt; hij schijnt echter na den oorlog onbevoegd de uniform van officier en het IJzeren Kruis le klasse te hebben gedragen. Dit heeft hij zelf moeten toe geven, echter beweerde hij zijn aanstel ling tot officier van een arbeiders- en soldatenraad te hebben gekregen. Remark is slechts zeer kort aan het front geweest; na zijn afmelden bij een "reserve-bataljon in Duitschland, ging hij naar een aan het front gelegen recruten. depot, waar hij slechts ongeveer twee maanden verbleef. Hij werd gewond, waarschijnlijk door een uit een vliegtuig geworpen bom, ging naar Duitschland in het hospitaal en bleef daar tot No vember 1918. In het hospitaal schijnt hij de indrukken van zijn boek van verhalen van gewonden te hebben gekregen. Men moet hierbij natuurlijk niet uit het oog verliezen, dat deze verhalen vaak over dreven werden en steeds onheilspellen der werden naarmate zij meer werden verteld. Het schijnt dan ook vrij ge waagd om hieruit een waarheidsgetrouw boek samen te stellen. Van leidende Duitsche militaire zijde is men dan ook zeer verontwaardigd over vele zaken, welke in dit boek wor den meegedeeld en verklaart men zeer veel hierin, op zijn zachtst uitgedrukt, overdreven, zoo niet onwaar. Het Mili- tar Wochenblatt schrijft dan ook: ,.Für uns ist das Buch nicht ,,von allen Toten" geschrieben, sondern eine grobe Belei- digung des deutschen Heeres und des deutschen Frontsoldaten." Maar niet alleen van leidende militai re zijde, maar ook van Duitsche kringen, daar buiten staande, gaan verontwaar digde stemmen op. Zoo geeft Rudolf Binding onder den titel: „Krieg für genügsame Leute" een zeer scherpe, vlijmende critiek op Re marque's boek. Het is vlot geschreven en tintelt van humor. Zeer fijntjes loont schr., die zelf onder dienst aan het front is geweest, de onwaarschijnlijkheid van menige episode aan. Episoden, die den onbevangen lezer als werkelijk gebeurd voorkomen, doch het toch vaak niet zijn. Binding eindigt zijn artikel met den goeden raad aan ieder, die iets wil we ten, wat den oorlog betreft, zich te wen den tot hen, die er over gezwegen heb ben." 78.) Gedurende de lange "besprekingen' in de j urykamfer onderging de vrouw', wier naam' geen enkele maal door een van de zworenen was genoemd, een zoo mogelijk nog vreeselijker foliering, dan de be klaagde, die wachtte, tot zij zou worden binnengebracht, om de uitspraak te hoo- ren. Aetelqide Strain en Jack Mintlaw waren de eenige menschen op de wereld, die innig medelijden met haar hadden,, want Eva was een eenig kind geweest en haar weinige verre bloedverwanten had den in de laatste weken m'aar één wensch geloond, namelijk: elke betrek king met haar te verbreken. Geen v OïMier dus dat me rouw Strain en krlonel Mintlaw zich zoo nauw bij elkander hadden aangesloten zij', de toegewijde vriendin van de beschuldigde, hijt, Jack Mintlaw, de man die Eva Ray- don oprecht liefhad en die vrijmoedigi, misschien wel wat onberaden verklaard Door wijten mej. M. W. Lab-rijn te Nieuwerkerk is hij testament aan de Ned. Herv. Kerk In deze gem. gelega teerd de som van f 2000 vrij van alle rechten en een gelijk bedrag aa,n de Di aconie. had', dat het zijn bedoeliing was', haar 1e Ircuwen, ingeval zij werd vrijgesproken en zij dan bereid zou zijn, hem igelukkig te maken door zijn vrouw te worden. En nu zelfs in zijn angstige spanning was er plaats in het warme hart ivan den Canadees van oprechte sympathie en deernis met Fva's oudste vriendin, die hij tijdens den loop van het geding met greote bezorgdheid had gadegeslagen Dien morgen, toen zij het treffende, nieuwe, getuigenis had afgelegd over dat wonderlijke geval, wat ten slotte onder de menschen bekend was geworden als „de geheimzinnige voetstappenhad hij gemeend, dat zij te ziek was, om in de bank plaats te nemen. Groote bewonde ring had hij gehad voor de overwinning van den geest op het lichaam, waarvan zij zulk een heldhaftige proef had gege ven, en die overwinning had haar in fr'aat gesteld, die waardevolle verklaring te ge ven, welke, zoo hij wist, volgens het oor deel van verscheidene knappe rechtsge leerden de procureur-generaal meege'- rekencli, Eva Raydon het leven zou red den. En daarbij was zij kalm, zelfbe- heerscht, oogenschijnlijk zelfs volstrekt onpartijdig geweest, gedurende het stren ge kruisverhoor, dat was gevolgd op haar Zangvereeniging „Tot Oefening en Uitspanning" Concertzaal De Zangvereeniging „Tot Oefening en Uitspanning", tot oude liefdes terugge keerd, heeft gisteravond een uitvoering gegeven van Mirjam's Siegesgesang van Schubert, Rheinberger's Stabat Mater en Osterkantate van Max Bruch. Max Bruch was een zeer vruchtbaar componist van symphonieën en groote koorwerken. Met zijn koren heeft hij ech ter grooter belangstelling gewekt dan met zijn symphonieën, die streng van vorm zijn, doch tevens een vrije melo- diek, in den geest van het volkslied, heb ben. Hij heeft getoond machtige kooref fecten te kunnen geven. Zijn muziek mist diepte, maar de melodiek is altijd vol leven en geeft soms groote bekoring. Ook in zijn schilderingen is hij vaak expres sief. Dramatische uitdrukking vindt men zelden in zijn werken, doch wel veel glans en muzikale stijging. Voor ons heb ben zijn werken nog slechts weinig waar de behouden. Niettemin bewees de uit voering van Bruch's Osterkantate, dat de koristen het werk onder de knie had den. De koren klonken frisch en krach tig, soms wel eens ietwat tè krachtig. Hoe meer de klank verfijnd wordt, hoe meer het geheel aan kleur wint en hoe treffender de ontroerende diepten en de stralende hoogten van een werk belicht worden en naar voren treden. Het koor begon met Mirjam's Sieges gesang van Schubert. De muziek van dit opus is min of meer hybridisch; naar haar innerlijk wezen beweegt zij zich op een niveau, dat „schon dagewesen" is. Maar dat innerlijke heeft een beperkte expres sie, die zich nog al eens tracht te ver bergen achter uiterlijke accenten en een krachtsvertoon, dat lang niet altijd over tuigend is. Ook hier zong het koor met entrain en met weiverzorgden klank. De uitvoering van Rheinberger's Sta bat Mater had voor ons wel een groote bekoring. Deze compositie, met haar tra gisch pathos en trotschen stijl, bevat zeer schoone koren. Het klinkt alles zoo op recht -en eenvoudig en ligt daarom ook geheel binnen het technisch bereik van elk goed-geschoold ensemble. Maar ook dat wat „achter" de noten staat, de gees telijke inhoud, ligt binnen de gevoels sfeer der uitvoerenden. Het behoort niet tot de onmogelijkheden de ontroering, waaruit dit kunstwerk werd geboren, na te voelen en dus ook mede te deelen. Deze weemoed, deze angst en vroomheid vindt zijn resonans bij iederen zanger. De koren klonken beheerscht en bezield. Tot het welslagen van dezen avond heeft niet weinig bijgedragen de voor treffelijke Amsterdamsche zangeres mej. Di Moorlag, die met de vertolking van 3 liederen van Brahms en Trois Chants religieux van Joh. H, Caro, het publiek zeer heeft doen genieten. Di Moorlag is een persoonlijkheid, die eerbied inboe zemt. Haar stem is uitmuntend geschoold, haar voordrachtskunst van een door dringende intensiteit. Onverschillig wat zij zingt, elke vertolking wordt gedragen door den strengen ernst, het doelbewus te streven, om aan het lied volstrekt al les te geven wat het toekomt. Bovenal is Di Moorlag de uitverkoren vertolkster van den weemoed, het schrijnende heim wee, en daar de meeste liederen dezen inhoud hadden, hield zij de hoorders schier doorloopend gevangen. Eindelijk deed de gelegenheid zich weer eens voor het prachtige orgel in de Concertzaal als solo-instrument te hoo- ren; de uit het Noorden tot ons gekomen stadgenoot, de heer Th. C. Ferwerda, heeft met Joh. S. Bachs Toccata en een Pastorale van F. A. Guilmant de gele genheid geboden, zoowel de vele moge lijkheden van dit schoone instrument als des organisten muzikale talent en diepe gevoel te beluisteren en er van te ge nieten. Kwam in het meer magistrale werk van Bach de krachtige volheid der schoonheid van het orgel tot uiting, in de eenvoudig-melodieuse Pastorale bleek, dat de heer Ferwerda ook met fijn ge voel de harmonieuse registreering van een teer werkje weet te treffen. Een zware en voorzeker niet te onder schatten taak had mevr. NonhebeiFaro, die zich, zoowel in de begeleiding der nieuw getuigenis. Naaat mevrouw Strain uit de getui genbank was gelaten, had Mintlaw ge tracht, haar te overtuigen dat zij beter deen het rechlsgebouw te verlaten; maar daar wilae zij niet van hDoren. Zij had echter een eigenaardige voorwaarde we len te üeuingen, n.l. dat haar zoonifje, de kleine Gilly in gezelschap van een (der jonge hulponderwijzers van zijn school, dien laatsten morgen in de groo te hal van het Old Bailey-gerechts'hot mocht komen. Volgens het oordeel van Mintlaw was dat niet een alleen bui- tennissige, maar ook een wel wat on behoorlijke wensch. Doch hij was diep getroffen geweest, toen zij hem had ver teld, aat het bijzijn van haar kind haar zou sterken, om de uitspraak aan te hoo- ren, hoe die ook mocht luiden. En in de laatste twee uren, namelijk nadat de jury in raadskamer was gegaan en hij', Mintlaw, met Adelaide Strain wal ,op en neer was gaan loopen in de hal, zegende hij het moederlijk gevoel, dal om haar kind had gevraagd, wanl de vrouw verkeerde niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk in een zeer angstwek- kenden staat. Nu en dan gingen zij en Mintlaw naar de plek, waar de 'kleine HEERSTE ©VOLLE MAAN (B LAATSTE KWARTIER f NIEUWE MAAN VENUS MARS JUPITER SATURHUS Weinig bijzonders: Jupiter is zoo goed als stationnair; de V. M. staat in de Kreeft; de heele week verlicht de Maan onze nachten en nanachten. Om een uur of 910 kan men den Grootenhond ,?n de Leeuw al zien, de eerste in 't Z.O.; de tweede in 't N. O. koorwerken, als bij het accompagnement der liederen, op zeer verdienstelijke wij ze hiervan heeft gekweten. Vooral in de begeleiding van „O, wüsst ich doch den Weg zurück" was haar spel zeer fijnge voelig. De leider van het geheel, de heer Joh. H. Caro, is ten slotte gehuldigd, niet al leen als dirigent, maar ook als componist van de 3 Fransche geestelijke liederen, die gisteravond gezongen werden. Voor „Oefening en Uitspanning", dat in orkest en orgel een goeden steun had is het een avond van succes geworden; er was telkenmale hartelijk applaus, zoowel voor koor en orkest als voor de beide solisten; mej. Moorlag noopte het eens tot een toegiftje. Verder vele bloemen, waaronder een mand voor den dirigent. Vereeniging van Oud-Leerlingen der R. L, W. S. te Goes. Onder voorzitterschap van den heer D'. W. Lindenbergli werd gisteren le Goes in de Prins 'van Oranje de algemeene vergadering gehouden van bovengenoem de vereeniging. Ce voorzitter heette, vooral de nieuwe en tonale leden, welkom eat ook den heer Stevens, directeur der school en den heer ir. Siebenga, secretaris deir Z.L.M. Spr. uitte de beste wenschen voor 1930 voor de leden en voor'de vereeuwi ging en zeide dal 1929 voor de vereeni ging een goed jaar is geweest, het le dental ging weer vooruit. Spr. wijdde een woord van waardeering aan de nage dachtenis van wijlen den heer A. S. J. Noteboom, oud-bestuurslid der vereeni- ging. De vereeniging is er nog niiet vol doende in geslaagd, alle landbouworga nisaties nader bijeen te brengen. Het oog is gevestigd op de jongeren en spr. wek te; allen op niet te dralen als zij ge roepen worden op een plaats in het pr- ganisalieleven. Wat de school betreft, kan men tevre den zijn over het aantal nieuwe leer lingen; ieder moet propagandist zijn voor de school. 'De ingekomen stukken werden alle voor kennisgeving aangenomen, waarna de voorz. er aan herinnerrde, dat de eerste onlwikkelingsdag in samenwerking met de Z.L.M. en de B. v. G., goed ge slaagd is. Op zijn voorstel werd besloten f 5 in het tekort bij te dragen. Die tweede onLwikkelingsdag zal 3 Mei 1e Goes worden gehouden, er zullen vier sprekers zijn, twee practici en twee the oretici. Een moderne weideafsluiling zal te zien zijn bij den heer de Buck le Melis- kerke. De rekening van den penningmeester, den heer W. A. Sneep, wees in ontvang aan f 1137.72 en in uitgaaf f 773.1P>y2, al- zoo een goed slot van f 364.53i/2. De rekening werd goedgekeurd. De voorz. wees er op, dat hel jaar- lijksch saldo ieder jaar krimpt met f 100, en daarom is aan contributie verhooging gedacht. Daar dit niet goed mogelijk is, mo,et op vermindering van de uitgaven worden aangestuurd, bijv. door het niet meer gratis toezenden van het jaarboek je en andere drukwerken. Voor 1930 'wordt 'het boekje nog gratis aan alle leden toegezonden. Hierna bracht de secretaris, de heer C. O. J. Hendrik se het jaarverslag uit, waaruil o.a. bleek, dat slechts 1 van de 225 leden en donateurs een verslag, van den ontwikkelingsdag voor 255 cent aanvroeg. Herinnerd werd o.a. aan klc excursie naar de Zuiderzeewerken. Ver ken. Verder aanx die naar Schouwen. Dank werd gebracht aan de Z.L.M. en aan den directeur en de commissie van toezicht der school vdor de aangename samenwerking. Het vterslag werd goedge keurd. Hierna gaf de heer Hendrikse een uit treksel uit het verslag van de algemeene vergadering van den Algemeenen Bond, dat voor kennisgeving werd aangenomen. Een crediet werd toegestaan voor de excursie van dien Bond in 1930 naar Schouwen en naar Zuid-Bpveland of Z. Vlaanderen, vermoedelijk te beginnen op 17 Juli. De lenen, die een auto beschikbaar kunnen stellen, weraen opgewekt dit te doen. Bij acclamatie werd de heer IV. A. Sneep 'lot penningmeester herkozen. Tot 'bestuursleden in plaats van de heeren C. H. A. Stals en A. Wfis'se Jz„ die niet herkiesbaar waren, werden ge kozen de heeren J. van der Bijl en |C. Stoutjesdijk. De heeren C. O. J. Hen drikse en A. C. Zandee werden hij accla- tie herkozen resp. als hoofdbestuurslid en als plaatsvervangend hoofdbestuurs lid der Z.L.M. Alleen de heer Stoutjes dijk was niet aanwezig, de overige namen de 'benoeming of herbenoeming aan. Hierna hield de heer ir. .1. Si eb1 en- jongen en de jeugdige vriend, zelf niet veel meer dan een jongen, samen zateu en dan klaarde mevrouw Strain's dood- bleek gelaat weer wat op; éénmaal lach te zij zelfs tot Gilly. Maar wanneer het tweetal, zij en Mintlaw, weer opliepen, lusschen de onverschillige menigte, ging haar hand somwijlen naar haar borst en naar haar keel, alsof de benauwende druk haar te machtig werd. Bevend van trots bracht Mintlaw in herinnering, hoe goed Eva Raydon zich dezen en den vorigen dag gehouden had. Geen enkel oogenblik was zij gezwicht voor haar vreesehjke kwelling. Zelfs toen zijl de beschuldigdenbank Verliet om de uitspraak af te wachten, had zij hem een entroerenaen blik vol donkbaarheid toe gezonden en hadden zich haar bleeke, vastberaden lippen lot een flauwen glim lach geplooid. Het was voor hem een groote troost, dat bijna alten, die in nauwe aanraking met Eva .waren gekomen, in de ellendige weken ,die waren verloopen tusschen den dag, waarop zij was aangehouden, veraacht van moord op hc.ar echtgenoot, tot de opening vam haar proces, in haar onschuld waren gaan gélooven Vicor Mintlaw zelf leverden de fóiten met heirekking tot Birlley Raydon's ge- heimzinnigen dood niet de minste moei- lijkheiu of raadselachtigheid op. Het stond bij hem onwrikbaar vast, dat de tuinmansjongen, Amos Purcell, gedreven door een soort "heimelijke wraakzucht, welke jonge mannen en vrouwen van zijn slanci dikwijls koesteren, den man om het leven nad gebracht, die gepoogd had zijn eerlijken naam te 'loezwallen, het eenige waardeomlle bezit van zoo'n jongen. De directrice, levens apothekere. van het paviljoen-ziekenhuis, juffrouw Ja- meson, haa in de getuigenbank volmon dig toegegeven, dat zij de kastdeur in Ide apotheek niet alleen op dien noodlotlige'n dag maar mogelijk ook nog een keer, of zelfs meermalen had opengelaten Feitelijk was deze verklaring een con cessie van haar, omdat zij in de onschuld van Eva geloofde. Want, innerlijk leed het 'bij haar volstrekt geen twijfel, dat zij' diie misdaaige nalatigheid slechts één maal, namelijk op dien bewusten vier den September, begaan had. Daar had zij zichzelf overreed, dat Amos Purcell, door een \s oneerlijke samenloop van om standigheden, dien zelfden morgjen óók in de apotheek moest zijn geweest (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 5