Mijn land! MKE KRUIDENIERSBEDIENDE ORGELS en PIANO'S l Dames- en Kinder-Confectie H. MEYER, Wegens verbouwing spotgoedkoop opgeruimd* Gvoote Opruiming van Manufacturen en happen bij L. E. Riviere, Groote tokt, hoek Gravenstraat. flinke ijverige reizigers Adverteert in dit Blad. NIEUWE en MODERNE MEUBELEN, Mieuwe en Gebruikte kLEINE ADVERTEHTI EN Een partij CORSETTBM in courante maten wordt nu Doet nu Uw voordeel! Lange Delft I 36 Middelburg. KQUDEKERKE Winkeljuffrouw Nette Dienstbode, TE HUUR GEVRAAGD: WOONHUIS, j UITVOERING „Looit den Heer" ONTWIKKELINGS COMMISSIE Chr. Besturen Bond NETTE REIZIGERS ECHTE KOEK Woensdag 22 Januari 1930, leveren wij steeds aan zeep lage prijzen. Indien gewenscht zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Levering franco met schriftelijke garantie. KORTE BURG A 331- MIDDELBURG. Gevraagd voor Oliepalmplantage ter O.K. v. Sumatra ASSISTENT van onzen heelen voorraad voor nog eens extpa vepl&agde prijzen. Landbouwvereeniging MIDDELB. ZIEKENFONDS. Vleeschhouwerij E. VAN 088, Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart T. Rott. voor nn of over enkele maanden een ongeveer 5 kamera bevattende. Brieven, bur v. d. blad, lett. F. der Chr, Zangvereeniging a capella koof Dir.: den Heer J. W. BOMMEL JE op Woensdag 22 Januari a.s, in de CONCERT- EN GEHOORZAAL Lange Singelstraat. Zaalopening 7,30 uur. Aanvang 8 uur. Kaarten verkrijgbaar bij bestuur en leden en 's avonds aan de zaal a 50 cent plus 7 cent Sted. Belasting. De vierde lezing wordt gehouden op VRIJDAG 17 JANUARI 1930 's av. 8 uur in de Bogardzaal. Spreker de heer R. ZUIDEMA Onderwerp: Arbeidsleed en arbeids vreugde". Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Industrieele onderneming vraagt voor het plaatsen van hare arti kelen aan particulieren, in Mid delburg en onmiddelijke omgeving colporteurs tegen salaris en pro visie. Solliciteeren onder No. 368 bureau dezer courant. MEISJE GEVRAAGD Tegen 1 Maart wordt in een gezin van 2 personen in den Haag ge vraagd een keurig dienstmeisje, dat goed kan koken en werken en dat zorgzaam is. Tegenprestaties zijn een goed loon, prettige bejege ning, een aardig tehuis. De vaca ture ontstaat door huwelijk van de tegenw. hulp. Br. no. 83 bur. v.d. BI. gevraagd voor den verkoop van naaimachines, electr. motoren enz. Salaris en provisie. Brieven Letter J. Bureau van dit Blad, Mijn land prachtige wolkenluchten;sappig-groene gras vlakten doorsneden van kaarsrechte slooten, die zich verliezen in den trillenden horizon. Mijn landkronkelende boschpaadjesschemer-donkere bosschen, waar het stil is en rustig en plechtig. Mijn landtrotsche kasteelen, oprijzend uit sprookjesachtig mooie grachten, getuigend van historie en grootsch verleden. Mijn landdat is Nederland! Het prachtige nieuwe album Zuid-Holland uit onze serie „Mijn land" is thans verschenen. Plaatjes voor dit nieuwe album worden vanaf heden bij alle Bussink's Koeksoorten verpakt. Bestel dit mooie album nu reeds en verzamel de plaatjes; ze vormen met den interessanten tekst een kostelijk, zeldzaam bezit Bussink's ech te Deventer Koek - Bussink's Ontbijtkoek Kwaliteiten, die nog nimmer geëvenaard zijn! Jacob Busatnk "DcDcnfcT kan geplaatst worden bij N.V. ALBERT HEIJN. Goed met het vak op de hoogte. Brieven met voll. inlichtingen aan het Hoofdkantoor te Zaandam. De Sehatters-Veilingmeesters DE GROOT HONDIUS zijn voornemens wegens z. g. a. aig. LIQUIDATIE der Fa. GEBR. ONDERDIJK, a contant te verkoopen, ten ovsrstaan van den Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE, op des morgens te (0 uur, in het NOTARISHUIS te MIDDELBURG, als Buffetten, Dressoirs en verdere Meubelen voor Salon, Huiskamer en Slaapkamer, Fantasie-Meubeltjes, Axminster en Tapis Beige Karpetten, Cocosloopers, Tafelkleeden, Gordijnen, coupons Vitrages, Gordijnstoffen, Vloerzeilen, Damast voor Overtrekken, Matten, Wollen Dekens en wat meer is te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop tot 4 uur. HI U BBBBBBM—BB iininnummiiniumunmiimimnuiinmi'ii-— I ■■HHBHBBBraMlil ""^llllllll E Vanaf morgenochtend 9 uur best r.iTii:.! rundvleesch a f 0.80 en f 1.per, K.G. Noodslachtplaats Eigenhaardstraat Bi} vooruitbetaling van 5 regel? 85 cent. Met motto 10 cent heoger Bij L. v. OORSCHOT koopt men goed en goedkoop Emaille, zooals fluitketels, zak- ketels, vulemmers, pannen enz. Be leefd aanbevelend, K. Noordstr, 105 Pluimveetentoonstelling Uitreiking van Klasse- en Eere- prijzen Donderdagav. 8 uur, boven zaal Koffiehuis „De Eendracht", Markt. HET BESTUUR. vrij van Ind. dienstplicht, niet ben. 22 jaar; eenige kennis van machinerieën strekt tot aanbeveling. Brieven met volledige inlichtingen, lett. N.H.V. Nijgh v. Ditmar's Adv. Bur. den Haag. "Irma J. N, Coben en Zn. Vlas- markt vragen EEN NETTEN SLAGERSKNECHT en aankomenden slagersjongen Voortzetting v. d. Uitverkoop Jet Plafi-Naaimachinehuis vraagt EEN NETTEN JONGEN om in het vak te worden opgeleid. L. Delft B 117. de LEZING van dhr. VERVENNE Vrijdag 17 Januarie as. gaat niet door. HET BESTUUR. In een zaak van Luxe-Artikelen een GOEDE VERKOOPSTER gevraagd. Eenige kennis der En- gelsche taal strekt tot aanbeveling. Brieven met uitvoerige inlich tingen onder letter» A B bur. dezer. Mevrouw Notaris ITTMANN> Wilhelminastraat 44, Haarlem vraagt per 1 pf 15 Febr., eene kunnende koken. Hulp van werk- ■ter aanwezig. Zich aan te melden schriftelijk of hedenavond tusschen half 7 en half 8, Singelstraat 180 AFSLAG SIGAREN van faillissement te koop prima Si garen van 12-10 en 8 ct. Halve prijs nkele kistjes Darvel v, 12 ct. f 3,- Jony v. 10 v. 5 ct. Leon de Groot WOENSDAG 12 FEBRUARI 2e Opvoering van de Revue „IK KIJK WEL UIT" Een aankomende timmermansknecht gevraagd. A. DE KEUNING. Nieuw en St. Joosland. Spreekuur voor restitutie», lid maatschap enz., iederen Doodar< dagavond van 89 uur ten hstfaM van den Secr., Heerenstraat H 141 WASCH MACHINES, WRINGERS - ONDERDEEL®*, WASCHTE1LEN. F. J. v. AARTSEN, Spanjaardstraat. Morgenmiddag Versche Leverworst 8 cent per ons Vleeschhouwerij K. St. Pieterstr. J. DE MUNCK Vlasmarkt, Bakhuis' Selderscho Rookworst en de van oude be kende kwaliteit Rolpens (eigen fabrikaat) steeds voorradig. O Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee, met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Uren van vertrek in Jan. Probeer nu onze schoenen eens f Wij zijn heusch veel goedkooper, ANTON SONDAG Markt BOKJES 60 ct. p, kistje. Populair v. 8 ct. f 3.75 p, 100. Don Juan van 8 voor 4 ct. Kosmos enz. Afgeslagen. Pij pen opruiming. LEON DE GROOT v. Midd. vm. 8. 15 8. jl I 11 8.— S vm. 8 8 8 v. Vliss. Donderdag 16 Vrjjdag 17 Maandag 20 Dinsdag 21 Donderdag 23 Vrjjdag 24 f Van Vlissingen wordt Woenw dag en Zaterdag, 's morgens om 12 uur, naar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te; Expedi ti e -Onderneming v.h. ERVEN G. VO& Middelburg: B. EENHOORN. Vlissingen: W. v. OOSTERHOUTy Dordrecht: GEBRs. BUITENHEK,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 3