AUTOBEDRIJF RENAULT AUTOMOBIELEN fiorprwooiBs mei ïnin, ROOKVLEESCH ALBERT HEIJN Waarde luchtenburg Centrale Verwarming Advies-Bureau 0. R. OCHSENDORF. 132% ct» HOOFDAGENTEN voor Walcheren. Noord- en Zuid- N.V. R0TTER0AMSCHE '1 SCHEEPSHYPOTHEEKBANK HARINGVLIET 98. 5 PANDBRIEVEN tegen 98'/.' 57,7. PANDBRIEVEN tegen 100% BEURSNOTEERING LAATSTE BERICHTEN LEGER EN VLOOT SPORT Beknopte Mededeelingen MARKTBERICHTEN Advertentiën: BURGERLIJKE STAND BUITENLAND Algemeen Overzicht TE KOOP GEVRAAGD: Te Koop gevraagd: TWEEPERSOONS AUTO OF MOTORRIJWIEL HEERLIJK PER H JtLF POMP ^f|| BEKEND DOOR PRIMA KWALITEIT. REPARATIE-INRICHTING STOCK MICHELIN VEREENIGING „DE AMBACHTSSCHOOL" Aangifte van nieuwe leerlingen. UITSIFTE van AMSTERDAM, 15 Jan. (Slotkoers) Het eerste getal is de slotkoers vön [gister, diet tweede dien van heden. 6 pel. Ned. '22 103s/5103Vs- 5 pet. Ned. '18 102%—102%. 41/2 pet. Ned. '17 IOI-IOO2/5. 3 pet. C. N. W. Schuld 76%-77 2% pet. Idem 6565%. A. Amsterd. Bank 183—184%. A. Bank Associatie 6414633/4. A. Kol. Bank 217, C. N. H. Mij. 1671/4-1661/2. A, N. I. Handelsbank 156%—156. A. Bott. Bankver. 111—111. A. v. Berkel Patent 1743/4-177-182. A. Füchênmeister Ultr. 114. A. Hcuthandel Alberts 98—98. C. Marg. Unie 358-364-367-372. A. N Ford 268-2691/2-268. A. N. Kunstzijde 122-126%—130-135. A. G. B. Philips 497-504-509-518. A. De Schelde 97% C. Anaconda Copper 1521/4—1531/4. C. Bethlehem Steel 971/4—971/2. A. I G. Farben 183 A. A.N.I.E.M. 344-346-344. A. Biorneo Sumatra II. Mij. 159% A. Boe Ion 160-161—162-164. A. Kon. Petroleum 399-400—3992/4. C. Shell Union 232/5 A. A'dam Rubber 156-159156-159. A. N. Scheepv. Unie 189i/2—1891/2. A. Cult. Mij. d. Vorstenl. 148—147. A. H. Amsterd. 558557-561. A.- Javasche Cult. Mij1. 405—396%l A. Deli Batavia Tabak 368%—374-375. A. Deli Mij. 340-341—340i/4. A. Senembah Mij. 391%— 393-394. A. A'daim Thee 76%. A. N. I. Spoor 224-226. C. Chicago Milwaukee 25%—25%. C. Union Pacific 24. Prolongatie 2%-3— 2%-2%(. Markt sluit goed prijshoudend. v .WISSELKOERSEN. ONTSNAPT. Vanmorgen bleek een arrestant, aie op werkwilligen te Sluiskil had geschoten en van Terneuzen naar Middelburg per Prov. boot werd overgebracht, bij aan komst te Vlissingen te zijn ontsnapt. Hij was bij de afvaart nog aan boord, doch werd bij aankomst te Vlissingen vermist. De boot is geheel doorzocht, zonder resultaat. DE TWEEDE HAAGSCHE CONFERENTIE. Hedenmiddag bij het verlaten van de ochtendzitting verklaarde 'minister Wirth, dat alle vraagstukken behalive dat der mobilisatie der Duitsche jssch ulden, j-jjp zijn voor een formuleering. Mep zal waarschijnlijk over het mobilisatievraag- stuk lot een oplossing kom.Cn en, Vrijdag zal de geheele regeling in dei Duitsche Commissie ook aan de kleine mogendhe den worden voorgelegd!. BEURSOVERZICHT, AMSTERDAM, 15 Jan. 3 uur. V, D. Onder invloed van de vaste tendenz op de Berlijnsche beurs vormde zich he den een flinke hoek in Aku's, die daarbij goed gevraagd waren en tot 135 avan ceerden, welke koers evenwel niet tot het einde toe behouden bleef. Philips aand. vervolgden hun rijzing en behaalden een avanche van ongeveer 15 pet. Margarine Unies met bescheiden af faire, boven 370, later deed eenig aanbod een vijftal punten van het avance te niet. Calvé Delft ongeveer 5 pet. hooger. H.V.A.'s tot boven 500. Prol. "2%—22/4- pet. Abonnementen en Ad verten tién voo® de Middelburgsche Courant kunnen voor Vlissingen worden aangenomen door Boekhandel F. LANDSMAN, St. Jacobstraat. [Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen New-York 15 Jan. 14 Jan. 12.10% 12.102/s 59.41 59.37 9.77 9.77 34.64 34.64 48.13 48.13 66.52!% 66.50I/2 2.482/3 2.48 2y3 15 Januari. WEERBERICHT VAN HET K. N. M. I. Barometerstanden Hoogste: 767.7 te Weenen. Laagste: 743.8 te Roest. Thermometerstanden: 9 uur 53 gr., 12 uur 52 gr., 3 uur 52 gr. W eersverwachting. Matige tot krachtige Z.-W., later afne mende en krimpende wind. Zwaar be wolkt en betrokken. Later tijdelijik op klarend. Aanvankelijk nog kans op re gen. Daling van temperatuur. Donderdag 16 Januari. Zon op 8.04; onder 4.16. Licht aansteken, alle rijwielen, motor rijtuigen en andere rij- en voertuigen, 4.46. Maan op 6.21 n.m.; onder 9.35 v.m. Laatste kwartier 21 Januari. SOOGWATER VLISSINGEN. M iddelbare tijd. Donderdag 16 Jan. 1.56 14.24 Vrijdag 17 V 2 45 15.14 Zaterdag 18 TT 3.33 16.08 Zondag 19 51 4 23 16 57 Maandag 20 V 5.14 17.44 Dinsdag 21 V 6.01 18.35 Woensdag 22 99 6.52 19.31 veld, Sliedrecht, 50, 46 en 15 et,; 49, 45 en 13.5 ct. D. Het leveren en aanbrengen van ijzerwerk aan de geleidingswerken ten behoeve van de keersluis te Vlissingen. Raming 22.000. Inschrijvers: N. V. Hol- mund, Rotterdam, 26.009.10; N.V. v,h. H. Th. Landman, Rotterdam, 25.090 N.V. C. Swartouw's Machinefabriek, te Schiedam, ƒ21.490; N.V. Werkspoor, te Amsterdam, 21.200; N.V, Van Santen Zoon, Enschedé, 20,675; Pênn en Ëauduin, Dordrecht, 20.400; Stahlwerk Dortmund, 19.820; N.V. Machinefabr Braat, Rotterdam, 18.990; N.V. F. Kloos en Zonen's werkplaatsen, Kinderdijk, 17.900; Naaml. Venn. Nijverheid, Zwol Ie, 17.890. Vijf biljetten van onwaar de. -* A E. Verhooging van de omkading van het verbreed kanaal, de tweede binnen-1 haven en het binnenhoofd van de bin nenhaven en schutsluis te Vlissingen. Ra ming ƒ27.000. Inschrijvers: N.V. Abdel Made, ƒ27.400; J. N. D. Bijl, Vlissingen f 26.997; P. Dekker, Veere, 26.700 V. C. P. Bolier, Middelburg, 26.500; Iz, Lagasse, Koudekerke, 25.800; W. Hu son Wzn., Vlissingen, 25.480; W. Diep straten, Made, 25.243; A. v. d. Straa ten Jr., Hansweert, ƒ24.900; L. P. Kor stanje en M. Hoogesteger, Wemeldinge f 24.830; P. J. de Bourgraaf, Wemeldinge, ƒ24.695; A. A. de Wilde, Middelburg, 24.260; P. Visser, Papendrecht en C, v. d. Klippe, Vlissingen, 23.395. Door het bestuur der Ver. tot bevordering van de verkrijging van on roerend goed door landarbeiders., jjeves' t\gd te Krbbenndij ke werd aan besteed het bouwen van twee dubbele woonhuizen. Laagste inschrijver Joh. Benou aldaar voor 1' 9099. CORRESPONDENTIE. „De Zeeland", wegens plaatsgebrek wordt U ingezonden stuk eerst morgen, geplaatst. Maijcor-constabel J. Rottier is over geplaatst van de „Van Galen" naar het wachtschip te Willemsoord, zoo meldt men ons uit Vlissingen Naar verluidt, is kapitein dfer mili taire politietroepen W'. Antheimissen, die bij de troepen op Ouragao gedetacheerd is, bestemd om op te treden als troepen- commandant daar ter plaatse. De le luitennant H. M. G. J. Lentz van het 14e reg. Infanterie wordt met in gang van 1 Febr. a.s. ter beschikking ge steld van den Inspecteur van den Vrijw. Landstorm en werkzaam gesteld bij het Vrijw. Landst. Verband Eindhoven II. Uit Duit sic hl and. De papegaaienziekte breidt zich uit. Te Glanchau is het tiende lid van een gezin naar het ziekenhuis vervoerd. De invoer van papegaaien te Hamburg is voorloopig verboden. Vlissingen, 14 Jan. Op de vei ling werden de volgende prijzen besteed: Kleiperen 2—7, Gieser Wildeman 5, Josephine de Malines 8, Pondsperen '7, Winter Louwtje 3, Campagnezoet 6—8, Goudreinet 3—16, Sterappel 3, Grauwzoet 4— 7, zure Bellefleur 4—7, Groninger kroon 4, Ermgaard 7—9, Grauwzuur 2, Baldwin 2, zoete Bellefleur 6, Grauw zoet 7, Bismarck 5, uien 1, spruiten 4 16, karoten 33,5, witlof 1618, schorseneeren 12—16, bruine boonen 17 21, alles per K.G.; roode kool 2, Bpe- rekool 1—4,5, roode kool 2—4,5, savoije- kcoi 3—7, bloemkool 418, alles per stuk; selderie 1,5, prei 4—10,5, peeën 6 alles per bos; spruitkoppen 11, andij vie 35—57, postelein (Fransche) 1416, alles per kist of mandje. ^.Goes, 14 Jan. Veilingsvereen. Zuid- Bteveland. Peren: Olivier de Sèvres Comtesse de Paris 6—14, Bergamotten d'Esperen 7, Jodenperen 3—6, Winter Suikerijen 4 —6, SI. Germain d'Hiver 6, Winter Louw- tjes 5—7, Brederodes 10—13, St. Remey 7—9, Pondsperen 58, Gieser Wildeman 6—13, kleiperen 59, kroet- en uitschot*- peren 1—3, alles per 100 K.G. Appels: Go'udreinetten 10—34, Anna- nas Reinetten 2—6, Present van! Lun- teren 18, Princesse Noble, 14, Groningerr Kroon 10—16Present van Engeland '8, Sterappels 611, Lanes Prins Albert 4-L 6, Roode Paradij!» 3—6, Adam's Permain 4—5, Hondsmuilen 46, Bismarck 5, zure Bellefleur 6—17, Fransche id. 24, [Westlandsche id. 4—6, Grofzuur 6, zure Ruster 4, Meipipping 2—4, zoete Cam paigner 5—8, Ld. Bellefleur 49, id. Arm- gaarde 5—10, id. Ruster 4, Pomme d'Oranje 8—11, kroet en stekappels 0.50 3, alles per 100 Kilo. Diversen: Spinazie 20, spruiten 4—10, stoofsla 11, kroten 2, rapen 1, wortelen 0.90, boontjes 32, alles per 100 K.G.; bloemkool 11—21, roode kool 13, sa- voijekool 6, selderij 0.80—2.20, andijvie 0.80—1.30, alles per 100 stuks; prei 2 7, per 100 bos; krielhanen 0.61 per stuk. Oostburg, 15 Jan.'Tarwe f 10.25— 10.50, chevalier 8.75, haver 7.50, erw ten 13.50, bruine boonen 15. Veilingsvereehi)g|ing „Avicultura". San- voer 1391/2 K.G. boter, prij's f 1.29—2.16 per K.G. Dammen. Bij[ de tegen Goes gespeelde wed strijd speelde het le tiental van Vlis singen voorloopig 12— 6; daardoor werd het kampiien van Zeeland. Voor Uwe deelneming, ons betoond bij het overlijden van onzen gelief den Broer, Zwager en Oom HENRY SNOEP, betuigen wij onzen hartelijken dank. Familie SNOEP. Middelburg, Januari 1930. Middelburg. Van 13—15 Jan. Getrouwd: G. F. Torn. 30 j. en M. Blok, 20 j. Bevallen: G. A. Hubregtse,. geb. Flis- stebaalje, d.; M. C. Vinke, geb. Geljon, z.; J. J. de Dreu, geb. De Biaiare,- z-. - Overleden: J. F. Bolleurs., geh. met A. G. Scholten, 62 j.; M. C. van As, wed. 'van B. Bolier, 90 j.; J. 'C. A. Dormaar 'oiigeh. d. 75 j. Goes. BevallenC. F. van der Straale geb. Westdorp d. Overleden: P. Janssen 73 jaar. Zierikze 6» Van 112 Jan. Getrouwd: C. H. Thijs, wedn. 66 j., en L. A. van Geesbergen, jd 49 jaar Bevallen: M. A. Saman, geb- De Graaf, d. K. A. Qlree, geb. Simmers, d. De tweede Haagsche •Conferentie. Direct na het besluit, van de deelname der Duitsche Rijksbank aan de inter nationale bank, zijn onderhandelingen aangeknoopt met de Pruisisiische See- handlung-, de Pruisische Staatsbank^die reeds u'it de achttiende eeuw dateert en daardoor nog een eenigszins archaï's- tischcn naam draagt, en met de Deut sche Kreditgesellschaft, een nolg vrij jon ge; bank, die vrijwel uitsluitend mei re- geeringsigeM werkt. En dr. Schacht? De persoonlijke positie van dr. SchacliL is wel moeilijk. Als staatsburger en als republikein is hij1 van meeninJg, dat ben ambtenaar zich aafi de wetten des lands moet onderwerpen. Als mensch echten* is hij de meening toegedaan, dat da door hem geleide bank aan jgeen zaak kan medewerken, welke niet op een Volkomen zuiveren moreelen grondslag staat. Het antwoord op de vraag of hij zal aanblijven hangt natuurlijk af vain den inhoud van het slotprotocol en van de briefwisseling over de sancties. Heden overleed na een smartelijk lijden tot onze diepe droefheid ons geliefd jongste zoontje en broertje DANIEL JOOST in den jeugdigen leeftijd van 1 i jaar. Zijn d epbedroefde ouders F. GELDOF P. 0. GELDOF-Meri. Middelburg, 14 Jan. '30 DIENSTREGELING: aanvangende 23 Januari 1930. Dagelijks behalve op Zon- en Dinsdagen, Vertr. Waarde 7.f, 8.45,11.45f, 5.15. Alleen op Dinsdagen Vertr. Waarde 7.—f, 1015f, 11.15f, 2.4 -§, 5.-. f heeft alleen aansluiting naar Goes. heeft alleen aansluiting naar Rilland. Ondernemer P. VAN KOEVERINGE, Waarde. kleine, moderne of GR00TE DITO voor 2 gezinnen in of in de omgeving van Middelburg. Brieven met volledige aanbie dingen onder letter A bur. dezer. Deskundig onderzoek verlangd. Brieven No. 84 bureau dezer Cou rant. )-vv. J... 'V- Dames. •V De FIRMA GERZON zal Zaterdag en - - r. Maandag a.s. een schitterende collectie Voorjaars- en Zomerstoffen exposeeren in de Mode-Academie "Sr - - G. D. DE LEEUW—VAN REES 7? ff" Bierkade G 203 X-V U wordt beleefd tot een bezoek uitgenoodigd. M 1 Hoogachtend, M .r- S. WIERSMA W 'i 'A i Scheveningen, Arnhemsche str. 86. Tel. 's-Gravenhage 54922, Machinaal gesneden. MIDDELBURG, Lange Delft B 116. Tel. 480. R. is. VLISSINGEN. 33K5 - - ■■■■-—craBaaHaMcaaaaDBascBiH i i rm-iurm,* ■■■■we der Stoom vaart-Maatschappij „ZEEL A.N D" VLISSINGEN TEL. 231 KENAU HASSELA'ARSTR. Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen der Vraagt geïll. brochure met uitvoerige inlichtingen omtrent de Nieuwe 1930 modellen, TE MIDDELBURG. Vanaf Dinsdag 21 Jan. tot en met Donderdag 30 Jan. 1930 telkens des voorm. van 9.3012 uur bij den Directeur der School (Molen water ingang Zuidsingel}, uitgezonderd des Maandags. Ingeschreven wordt voor de vakken: Timmeren, Huissmeden, Ma- chine-bankwerken, Huisschilderen, Electrotechniek en Meubelmaken. Toegelaten kunnen worden, zij, die den leeftijd van 12 jaren bereikt hebben en dien van 17 nog niet zijn ingetreden en voldoend lager onderwijs hebben genoten. Bij de aangifte moet volgens art. 14 der Nijverheidsonderwijswet een geneeskundige verklaring worden overgelegd, uit welke blijkt of de Teerling voor het gekozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al dan niet geschikt is. De plaatsing zal niet worden geweigerd uitsluitend op grond van de overweging, dat deze verklaring niet gunstig luidt. Verder wordt aan oud-leerlingen (ook van andere Ambachtsscholen), die in het bezit van een einddiploma zijn de gelegenheid geboden zich voor Assistent-Machinist te bekwamen. (Opleiding voor het voorloopig Diploma zoowel practisch als theo retisch). De Directeur i\\r- W. C. MEES.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 2