GERO TWEEDE BLAD 211 «2 VAN DE VAN Dinsdag 5 Nov. 1829 No. 261 BINNENLAND EEN GESCHENK VOOR DE KONINGIN UITBREIDING N,-BRAB. ELECTR, MIJ, DE ACHTDAAGSCHE SPOOR- ABONNEMENTEN, WETHOUDER HEYKOOP VAN ROTTERDAM, FEUILLETON HET VONNIS KERKNIEUWS, KUNST EN WETENSCHAP een paar Wybejt- WêÏF tabletten i Zij Bescher men tegen verkoud heid en infectie. Handel, Nijverheid en Visseherij menóchenleeftyd garantie Gisteren is, naar wij in het „Hbld le zen, aan de secretarie ten paleize aan het Noordeinde te 's-Gravenhage afge geven namens den heer Khouw Kim An, majoor der Chineezen te Batavia, een geschenk voor de Koningin, een persoon lijk cadeau van genoemden heer, dat ech ter ook moet worden beschouwd als een bewijs van de trouw van alle Chineesche onderdanen in Nederlandsch-Indië tegen over onze Koningin. Het geschenk is een kostbaar borduur sel, vervaardigd door vrouwen te Sjang hai, het geheel omlijst door een geheel uit de hand gesneden encadreering, die een meesterstukje is van Chineesche werklieden te Batavia. Op het borduur sel komen o.m. eenige Chineesche let- terteekens voor, die achtereenvolgens be- teekenen: De linker letters: „Khouw Kim An, Majoor van Batavia, eerbiedig aangebo den". De middelste letters: „Eeuwig blijve Nederland machtig". De rechtsche letters: „Ter herinnering aan een lang leven van de Koningin, 31 Augustus 1929", Uit dien datum kan vermoedelijk de gevolgtrekking worden gemaakt, dat het huldeblijk tevens bedoeld is als een ver jaarsgeschenk voor H. M. De heer Khouw Kim An groot vriend van Nederland en de Nederlanders toefde, aldus het blad, twee jaren., gele den eenigen tijd bier te lande en werd toen door de Koningin in audiëntie ont vangen. Na zijn terugkeer te Batavia sprak hij steeds op geestdriftige wijze over dit mooie oogenblik in zijn leven. Met het overbrengen van het geschenk naar Nederland heeft zich op verzoek van den schenker de heer A. Zimmerman belast. De directie van de N.V. Prov. Noord- B.rab. lElectr. Mij. zal de in uilvoering zijnde ujilbreiding der Centrale spoedig doen volgen door een tweede uitbreiding w.o. den bouw der lijn Geertruidenberg Eindhoven met twee openluchlstations enz. Ged. Stalen van Noord-B,rabant stellen voor hel crediet voor de P.N.E.M. in Verband mei liet voormeld plan, mei drie millioen gulden te verhoogen. Naar het „Vad." verneemt bestaat ei- goede kans, dat de aclitdaagisclie spoor- aibonnemenïen, tot dusver zooaLs men weet alleen des zomers te verkrijgen, het heele jaar verkrijgbaar zullen worden igesleld. Naar de N, R, Crt. van de meest be voegde zijde verneemt, zal de heer A. Heykoop, wethouder van Rotterdam, bin nenkort zijn ontslag indienen als wet houder wegens langdurige ziekte. De heer Heijkoop had zijn voornemen hier toe reeds eind Augustus kenbaar ge maakt, Het overleg met zijn fractie heeft echter eenigen tijd gevorderd. door mevrouw Belloc Lowndes. 21). Birtlcy Raydon zit met de rekening in vier bladen nog in zijn hand, voor zich uit te staren. Zijn gedachten draaien in een maalstroom van ergernis en woede in zijn brein rond, maar na een poos be ginnen zij allengs een vagen vorm aan te nemen. Dan is het alsof iets in zijn ooren knalt en plotseling dringen tol ziju hersens door de woorden: „Vijfhonderd pond tegen vijftien September." Och, hij voelt zich zoo hulpeloos!'Eva houdt hem in heel zijn we zen vast; draait hem geheel om den vinger; dit is al lengs sterker, onmiskenbaar sterker ge worden. Hij heeft haar lief, zooals alleen een man van een bepaalde soort en ge moedstoestand de vrouw kan liefhebben die, hij weet zelf niet hoe, de éénige vrouw voor hem op de wereld is gewor den. Zij heeft hem een hemel van geluk geopend, waarvan hij het bestaan niet giste of althans de mogelijkheid piet ge loofde, vóór zij elkaar ontmoet hadden. Birtley Raydon's jeugd was een treu rige, saaie jeugd geweest, gevangen, zelfs Als candidaat voor den opengevallen zetel in het college van burgemeester en veiliouders heeft de sociaal-democrati sche raadsfractie aangewezen den heer J. ter Laan, den voorzitter der fractie. Deze zal, zoo hij tot wethouder wordt benoemd, zijn ontslag nemen als lid van de Tweede Kamer, in welke functie hij wordt opgevolgd door den heer G. van der Houven, bezoldigd bestuurder van den Algemeenen Nederlandschen Metaal- bewerkersbond, die no. 6 stond op de Rotterdamsche lijst. Bij de heden gehouden stemming voor leden van het kiescollege der Ned. Herv. kerk te Kloe tinge zijn herko zen de heeren M. Eversdijk, G. G. van Liere, Jak. van Liere en C..-"'Z\veedjjk en gekozen de heer W. Oostingh. St. Janskerk te G o u d a, Gedep. Staten stellen aan de Prov. Staten van Z.-Holland voor. ,aan de com missie tol restauratie van de St. .Tanskepk te Gouda een subsidie te verleenen van ten hoogste f 30.000, uit te betalen over de dienstjaren 1929 tot en met 1932 in dier voege, dat over 1929 ten hoogste f 12.000, over elk der volgende drie ja ren ten hoogste f 6000 mag worden uit gekeerd, telkens nadal zal zijn gebleken dat een een bedrag van f -18.000, resp. van f 24.000 of een evenredig deel daar van, als Rijkssubsidie over die jaren be taalbaar is gesteld. Een onbekend Een Zweedsch ontdekkingsreiziger, dr. Gustav Bolinder heeft in de binnen lam - den van Zuid-Amerika, in het grensge bied van Columbia en Venezuela een lol dusver onbekend dwergvolk onlddct. Er gingen wel geruchten over het bestaan van deze dwergen maar niemiand was nog tol lien doorgedrongen. Zij zijn niet meer dan 11/2 meter lang en belmoren lol de meest primitieve volken. Tegen over vreemdelingen; zelfs tegenover na burige stammen, zijn zij zeer vijandig en zij worden zelfs verdacht van kabini- balisme. Ieder die hen nadert, vallen zij on verschrokken aan. Ilun wapen is een soort platte boog. die zij ook als zwaard kunnen gebruiken. Zij zijn daarin uiterst behendig. Hun woningen beslaan slechts uit een dak op palen. Zij begraven hun dooden niet doch wikkelen de 1 ijlken in boombladen en hangen ze langen lijd op in hun hut. Bij feesten en dans bren gen zij die lugubere overblijfselen mee. De dans wordt begeleid op fluiten, ge maakt van mensclienbeeuderen. Zij zijn zeer ervaren in kruidkunde en een van Bolinder's espeditieleden, die ziek ge worden was, werd door hen met aller lei kruiden behandeld met zeer gunstig resultaat. Bolinder heeft het vertrouwen van deze dwergen, Molilondwergeu ge naamd, welen te winnen en hij heeft verscheidene dagten temidden van hen geleefd en hen gadegeslagen. Urnenveld g e v o n d e 11. Bij 't weghalen van zand aan een weg tusschen station Markelo en de buurtschap Slokkum heeft men een aan- lal urnen gevonden. Dr. ifoIKverda, de bekende Leidsche archeoloog en dr. Ter- kuile uit Enschede, die Ier plaatse een onderzoek hebben ingesleld, verklaarden de vondslen van groote waarde. Men zal eerlang met een verdere systematische omgraving" van het bewuste terrein be ginnen. De gevonden voorwerpen zullen geplaatst worden in de collectie van hel Twenlsch Museum te Enschede. II i 11 d o e-T e m pel ontde k! t. Aneta seint uit IS o e r a b a j a Het Soerabajasch Handelsblad Ver neemt, dal nabij Bamjgili, waar de Oud heidkundige Dienst belangrijke opgravin gen gedaan lieeft, thans weer nieuwe vondsten aan den dag zijn gekomen, die toen hij zich groot en zelfstandig waan de, in de meest bekrompen, moordende conventies. Hij had maar twee typen van vrouwen leeren kennen. Voor het eene had hij altijd een diep en heilig ontzag gevoeld; voor het andere een felle, dik wijls wreede minachting. Eva was de lieve engel geweest, die meegenracht het geschenk, dat hem tot dusver onbekende 'groote geluk, en ook den sleutel voor 'velerlei onschuldige, eenvoudige genoegens, waarvan hij als jongeman steeds versloten was gebleven. Hij deed nu Imee aan dansen en half cri bs eh en soms wat mopperend, vond hij het gezel schap prettig van de vroolij'kte, wtelivarende jonge paren met wie hij en zijn vrouw menig (gezellig avondje door brachten. Maar nu is ,'hij (geschokt en kwaad over Eva's verregaande verkwisting. De pijnlijke wetenschap, dat die groote som van vijfhonderd pond 'binnen twee we ten moet worden betaald, maakt hem uiterst nerveus, vooral pmdat hij pas voor het eerst Van zijn leven, een 'kie ne overschrijding van zijn bank'crediet heeft geboekt. Natuurlijk kan hij ulo;g iets verder igaan, maar enkel de gedachte, dal hij een che que op Madame Domino van vijf honderd pond moet uitschrijven, is hem een gru- TT i.L Jtaa] I JrJ.fi t. JaJi1- er op- wijzen, (dal o'pi dei betreffende plaats vermoedelijk eertijds pen Hindoetempel ih(eeft gestaan. Gevonden werd een Ga- necabeeld alsmede een fragment van een bempei-relief. Men vond muren van ba ki steen, welke vermoedelijk overblijfselen v,an den temper zijn, tol een hoogte van ongeveer ander hal vem meter. De Oudheidkundige Dienst zet de op gravingen voort. Oudheidkundige ontdek kingen. Kroonprins Gustav Adolf van Zwe den heeft onlangs deelgenomen aan de blootlegging van een graftombe te Barse- baeck in de provincie Skania, waarvan de ouderdom op 4000 jaar wordt ge raamd. De uitgraving leverde verscheide ne belangwekkende vondsten op. Er wer den duizenden scherven van verschillen de soorten aardewerk gevonden, vele stukken bewerkt barnsteen, die uit een oogpunt van kunst zeer merkwaardig zijn en voorts verscheidene wapenen. De talrijke praehistorische vondsten, die den laatsten tijd in Zweden zijn ge daan, zijn van groot belang voor de ge schiedenis van het steenen en bronzen tijdperk in het Noorden. Men heeft kun nen vaststellen, dat Zweden in den tijd, dat in Egypte de pyramiden werden ge bouwd, talrijke dorpen heeft bezeten, v/aar landbouw werd gedreven. Over blijfselen van zulke dorpen, huizen en graftomben, waar allerlei soorten van wapenen en huishoudelijke voorwerpen werden gevonden, zijn in den laatsten tijd blootgelegd in de provincies Bohuslaen, Smaalend, Oestergoetland, Gotland, Soe- denmanland, Upland, Dalecarlia en Ge- strikland. Tot in Lapland toe zijn derge lijke vondsten gedaan. Dr. Santesson, die in het Noorden van Zweden veel uitgravingen deed, heeft in een onderhoud met de pers meegedeeld, dat dezen zomer door zijn expeditie niet minder dan 35 tot nu toe onbekende in het steenen tijdperk bewoonde plaatsen zijn ontdekt, waarvan er 20 in Lapland zijn gelegen. Zelfs werden graanzaden, beenderen van dieren enz. gevonden, waardoor het mogelijk was, een over zicht te krijgen van de wijze, waarop zij het landbouwbedrijf, de jacht en de vis- scherij beoefenden. Ook uit kunsthisto risch oogpunt zijn vele gevonden voor werpen van groot belang. (Ingez. Med. Werkloosheid. Bij de Arbeidsbeurs alhier stonden Zaterdag als werkloos ingeschreven: 4 typografen, 3 grondwerkers, 1 lood gieter, 2 opperlieden, 4 schilders, 1 slii- cadoor, 2 timmerlieden, 1 ass.-apotheker, 1 afbramen5, 1 bankwerker, 1 modelma ker4, 1 smid*, 4 stoker 14 vormers w. o. 13*, 2 kernmakers*, 1 kraandrijver*, 2 banketbakkers, 5 baiki<ters, 1 kok, 3 tuin lieden, 4 winkelbedienden, 9 kantoorbe dienden, 3 leerling-vormers*, 6 van an dere groepen, 25 niet vakkennis zonder bepaald beroep, w. o. 1*, 69 zonder vak kennis ((ongeschoolden) w. o. 1*. Verder 8 vrouwen, w.o. 1 costuum-» naaister, 1 huis of -verstelnaaister, 2 kan toorbedienden ,2 steno-typisten, 1 werk vrouw, 1 waschvrouw, voor wasch aan huis, Totaal vorige week 184, bijgekomen 29, afgegaan 35. over 178. Be met gemerkte zijn gedeeltelijk werkloos. daglicht 'komt,, bij 'zijn bankier, met wien hij op heel fgoeden voet sta,at en die, zooa.s hij toevallig weet, een verstokt vrijgezel is. Eindelijk komt hij lot het besluit, zijn moeder te gaan raadpelgen. Hij weet wei is wa,ar dat zij wleilniig met zijn vrouw /op heeft, maar hij voelt, dat hij dil moeilijke probleem, dit dilemma niet kan oplossen zonder goeden raad en.... fi- nancieeJe huip. Zijn moeder, de eenigie vrouw ter wereld, Wier oordeel hij hoog op prijs srerr, kan Ihem heide verschaf fen. Hoewel hij dit nu wei niet ,als.hoofd factor in aanmerking Wil brengen heeft zij, zoo ars 'fuj fieel goed weet, een be langrijke som op de bank staan. De oude mevrouw Raydon is een van die gelukkige en 'zeldzame menschen,die nooit meer uitgeven, dan hun halve in- komiein en zelfs nooit den gerings ten lust voelen opkomen, om dat tc doen. Birtley kijkt met iets van walging in 'zijn nlik' naar 'hiel stapeltje brieven, dat op zijn aandacht wacht. Maar hij schfctlt. „Ik hen een belangrijke afspraak in West End, om twaalf uur" zegt hij druk doend. „Ik geloof niet, dat ik van daag nog lenig kom." Jawel mijnheer." De oude noek'houder, John Bound, laat niets van zijn 'groote verbazing merkten, op deze mededeeling. Hij is zijn heele Passage-gebouw II. A. L. Op het Damrak te Am'sterdam, hoek Zoutsteeg', is thans een klein hotel af gebroken. Naar hel Hand. verneemt zal daar ter plaatse verrijzen een passage- en kan toorgebouw van de Neder 1.-Amerikaan - sche Stoomvaart-Mij. Holland-Amerika lijn. Hel werk is opgedragen aan de firm a Ph. A. Warners en Zn. voor f 54.850. Als hoofdmateriaal zal 'bij den bouw handvormsteen worden gebruikt. ¥ersckiIiéB<l® Een chauffeur, wonende Aals meer d e r d ij k, die bezig was bieten te laden in de Ringvaart en weg wilde rij den, bemerkte niet dat een vijfjarig knaapje op de treeplank zat te spelen. Vermoedelijk is het ventje van de tree plank gevallen en onder de auto geraakt. De chauffeur zelf heeft van het ongeluk niets bemerkt. Andere menschen zagen het jongetje, wiens levensgeesten reeds waren geweken, liggen. Naar de Maasbode verneemt, zul len binnenkort vanwege verschillende politie-organisaties gedenkteekenen ont huld worden op de graven van de te Grootegast gevallen veldwachters. Te Groningen zal de onthulling plaats heb ben op 27 November a.s,, eveneens te Grootegast en Opende. Maandagmiddag zal in den snel trein uit Zwolle, die 3151 in Amers foort aankomt, in een 3e rid as coupé de familie B. uit Amsterdam. Tusschen Harderwijk en Hulshorst raakte de slui ting van hel portier los waar een 3-jarig dochtertje mee speelde. Het portier sloeg open en de kleine viel uit den pret een vaart van 90 K.M. voortijlenden trein. Direct werd aan de noodrem getrokken; het kind, datwenselijk a,an het hoofd verminkt was, overleed bij het trans port naar den trein. Aneta meldt uit Bandjerm'asin, 1 Nov. In den afgeloopen 11,acht is ten huize van den opzichter van de B. O. Wi. te Amoentai ingebroken en een geld kist, inhoudende f 15.000 aan gouver- nementsgelden, onivreemd. De daders zijn vermoedelijk in een auto naar elders vertrokken. De „Sum, Bode" vertelt: In de maand Juli j.l. werd in de toko van Th. K. Tj. te P a d a n g een bedrag van 200 aan contanten ontvreemd. De eigenaar riep door tusschenkomst van een Malei- schen bediende de hulp in van een doe koen, A. gelar M. M. genaamd, die tevens als toekang tenoeg (toovenaar) bekend staat. De doekoen begon zijn experiment mei twee naalden op. een bordje, terwijl den eigenaar van de toko verzocht werd den naam te noemen van den persoon, dien hij van den diefstal verdacht. In geval de naalden naar elkaar schoven, zou dit een aanwijzing zijn, dat de ge noemde persoon de dader was. De toko eigenaar noemde den naam van den Chi- neêschen tokobediende L. Tj, Tj. en.... men zag de naalden 'naar elkaar toe tip pelen! Toen de tokobediende hoorde, dat hij van den diefstal verdacht werd, liep hij naar de politie en vertelde dat men hem ten onrechte van diefstal beschuldigde. Den 26en September j.l. stond de toekang wieest, en dit is de eerste keer, dat mijn heer Bir(ley Raydon is binnengekomen, einkcl om veer 'weg te gaan. AI is f ij een .jonge man, hij is tocli al lijd eender, ge lijkmatig in zijn doen en laten," echt ee(n van de goeie, ouwe soort, zooals sommiige menschen - Bound stuit zich zelf na tuurlijk uit het noemen. HOOFDSTUK VI. ,,H ij raadpleeg d.e 'z ij n m o e 'd e r Nog' o innen een hailif uur staat Birlltey Raydon voor de deur van Howard Cres- Cteml 110. 19., [hei o,ude huis vïin zijn nnpe- der in South Kensington Ofschoon alles in huis dat wat wrak of zak begon te worden in den loop'van djen tijd gedurig vernieuwd en in stand gehouden was, verkeerde 'toch elk ding precies in den Slaat, waarin 'net geweest was, toen mevrouw Raydon daar voor hjet eerst was1 'gekomen, als bruid, eer vijftig dan veertig jaar geleden, want Birtley was dertig jaren na het huwelijk zijner ouders geboren. Zooi vertoonden bijvoorbeeld de muren 'in den salon toog al tij cl hetzelfde behang1, (met granaat-appel figurên. Birtley herinnerde rich, alls, eeri van de weinige ding ten die hij zich kon herinneren, dat dit zelfde patroon wel Viermaal in zijn ievelnopfiiiie'u'w' was ,ge^ kozen. Wat het meubilair (betrof- liet was lee- (Ingez. Med..). tenoeng voor den Landraad terecht. Hij werd wegens valsche beschuldiging tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. In een villa op den Rijkswerg te S i 11 a r d hebben dieven een brutale inbraak gepleegd. Met behulp van een ladder zijn zij een der bovenvertrek ken binnengeklommen, hebben aldaar 'n lade geforceerd, waaruit voor 250 aan bankpapier en voor een groote bedrag aan oude munten gestolen werd. De da ders zijn onbekend gebleven. De villa werd bewoond door een weduwe. In den nacht van Zondag op' Maan dag is op den Venloschen weg te G 1-u'bbenvorst een auto met volte vaart tegen een boom gereden. De chauffeur werd ernstig verwond en de naast hern zittende D. uit Horst Was was op slag dood. De auto was geheel in elkaar (ge drukt De rechtbank der gezworenen te Koningsbergen heeft een 23-jarigen mon teur, die in Mei j.l, zijn 23-jarige verloof de, toen deze hun verloving wilde uit maken met een slagersmes doodstak,- wegens moord ter dood veroordeeld. Bij de te Quedlinburg gehou den St. Kubertusjacht, is luit. Serlo met zijn paard komen te vallen. De ruiter was onmiddellijk dood. De duiven, die in don loop dor ja ren in den Keu Ischen dom waren gaan nestelen, en die voor vellen'n charme waren van hel domplein, zullen verdwij nen. Deze diertjes blijken namelijk niet zoo onschuldig ais ze er uitzien. Zij hebben zich langzamerhand zoo sterk vermeer derd, dat er veel se had 1 aan hel orna ment en hel metselwerk van den Dom is aangericht, zoodat men zich gedwón gen ziel, de nesten uil de Domtorens te verwijderen Een 'brulale roofoverval lieefl in de Kruppslrasse te Al to n a plaats gehad. Een kanloorlooper van de fabriek der Hansa A. G. bad 10.500 Mk. van de bank gehaald, die voor uitbetaling van loon bestemd waren. Op den teruugwég naar de fabriek werd bij door een man aangevallen, die hem tegen den grond sloeg, hem de portefeuille inlet geld ontrukte en vervol gens in een gereedstaauden auto zich uit de voeten maakte. De auto is waarschijnlijk Ie Hamburg gestolen. De D-trein van Konsianza naar Boekarest is in een groep spoor wegarbeiders gereden. Zes personen wer den op slag gedood. Bij aankomst le Boëkarest zeide de machinist de spoor - wegwerkers niet te hebben gezien. Te Newton in het graafschap De vonshire is men tot de ontdekking geko men, dat de 30 bommen en granaten uit den wereldoorlog, die aau het vereeni- gingsgebouw als versiering waren aange bracht, nog geladen waren. Het gemeentebestuur heeft de grana ten in allerijl doen onschadelijk maken. De vermaarde duingronden tusschen East b o urne en Brighton die naar hun zeven toppen de Zeven Zusters genoemd worden, zijn door de National Trust zoo goed als behouden voor de natuurliefheb bers. Van de benoodigde 25.000 zijn 80 pCf. binnen en het bestuur heeft zes gjenen, die er vroeger ten die er thatts tusschen woonden, om de bijzondere ge zellige plaatsing mmnen de vier wanden, (gemakkelijk en heel prettig. Maar voor hie'n die de „basis" dier gun stige plaatsing vormden, namelijk dege nen, die er voor zorgden, dat het huis er zoo aardig 'mogelijk uitzag,, moest no. 19 Howard Crescent wed altijd een huis zijn geweest van eindelooze sloop-ende vermoeiende afjakkering. Een Jlift was er niet en de vier trappen waren angstig stpil. Ook' was er geen knecht, want mfevrouw Raydon vond 'het taiel goed een man in diepst le hebben, als er meiden wanen. Zij had reden om er zeker vain te zijn, dal zich dan allerlei moeilijkheden konden voordoen. En tocix wist de meesteres vaji.diL ohj- geriefeiijte, bewerke ïjke h,uis haar dienstboden altijd tanig, te houden. Zoo was het kamermeisje al tien jaar bij haar; de keukenmeid twaalf jaarhaar* eigen meid, een soort kamejnier, een ou- w(et)e, achttien jaar. Birtley Raydon had biet in zijn huwelijk we-I eemè verwonderd, dat zijn- moeder daar zoo gelukkig in fw'as, tierwijl Eva, ondanks haar vriendelijk', lief optreden jegens allen die bij haar in dtenst waren, niet (slaagde, in wat haar moeder zoo zonder eenige inoeitè deed. TWnrrvI f rvr»7 rrrl

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 5