AANBESTEDING. lel Seioiileerile hm electron Nieuw- St JoosSand, I~«6vf°°d.sp?(ren ?r «nr n i I k"et ijkkantoor te Middelburg op 7, 8, 14 6 )9, Herfstjutlen 11, William Duchesse I n NovemDer 1929 gesloten zal zijn. Advertentiën. Schouwing voetpaden met de Kunstwerken Uw keuze Is spoedig gemaakt, BEKENDMAKINGEN MARKTBERICHTEN Beknopte Mededeelmgen BURGERLIJKE STAND N. V. „STOOMTRAM WALCHEREN" Autobusdienst „Middelburg-Domburg" GRIJPSKERKE 15 November MELISKERKE19 November a.s. het aanbrengen en onderhou den van beplantingen langs den Provincialen weg van ZiERIKZEEnaar BROUWERS HAVEN, Raming f 4300.-. wanneer U een der fraaie Wellner fantasie modellen In de hand neemt. INIIIE TE HUUR, De Stofzuiger met wereldreputatie. Gemakkelijke banteering. Enorme zuigkracht. Solide constructie. /Elegante vorm. Dooreen nieuwe vinding kunt U met een Electrolux thans ook op afdoende wijze motten verdelgen. ■den, hoe de handel en de uitvoer kun nen worden gesteund en bevorderd, evenals de industrie ,en hoe de groote hulpbronnen des rijks kunnen worden ontwikkeld en aangemoedigd. In drie maanden zijn uitgaven v'an 11 millioen pd. st. goedgekeurd, waar door aan 500.000 man werk wordt ver schaft. Tlians worden suppletoire uitga ven van 10 millioen beoogd. Groote plan nen tot ontwikkeling vam het spoorweg net zijn goedgekeurd. De regeering be reidt wetgevende maatregelen voor ter vergemakkeling van den aankoop van (terreinen door de gemeenten en den staat. Ben belasting zal worden gehe ven op de stijging van de waarde der terreinen. De commissie tot bestudeering van het werkloosheidsprobleem heeft verscheide ne ontwerpen goedgekeurd tot een totaal bedrag aan uitgaven Van 7 millioen pond sterling. (Behalve werk ten behoeve van de -spoorwegen, het vervaardigen van sta len dwarsliggers is er nog de uitbreiding van het electriciteitsmet, van de telefoon, wegenaanleg, 'alles tot een gezamenlijke kosten van §1/2 millioen. Voorts de bouw van hel Charing Cross station, van de Waterloo Bridge en nog vele andere groote plannen. -'Voorloopi g dus werk (genoeg aan 'den winkel, werkloosheidsvoorziening, die rendeert. Maar meer waarde (hecht Thomas toch aan den export. Op hel oogenblik (is hij bezig met de flfxportcrediet-commissie een regeling te treffen om den export van een groote hoeveelheid staal te financieren, waar door onmiddellijke export taogelijk zal zijn. In dit verband wees Thomas op de wenschelij'kheid van een grooiere regel maat van de verschepingen uit Canada, daarbij speciaal doelende op de hoeveel heid graan, die to Montreal worclt opge houden. De prijs Van Engplsche steen kool en van staal wordt daardoor om hoog gedrukt. Voorts zei Thomas' 'zijn aanklacht ge- jjgeven te hebben aan den uitvoer van auto's. Er is geen industrie, die in zoo ruime mate indirect werkgelegenheid geeft. Het zat ongetwijfeld ïlihik in elkaar deze rede. Maar bij het debat zei Lloyd George een beetje zuur, dit: H.et was aisof de oud-spoorwegman Thomas niets anders ter wereld kon leien dan spoorwegen, bruggen en nieu we stations. Had de minister ook wel jeens van den nood onder de landbouwers geboord, en zoo ja, waarom was dan} van de heele 42 millioen geen stuiver die de werkloosheid ten plattelan'de ten goede zou (kömen? Zag de minister het nut niet in van het sneller ter markt brengen van de landbouwvoortbrengse- jten en had hij daarbij niet eerder wegen kunnen ontwerpen, waardoor de land bouw in het algemeen enorm gebaat zou zijn geweest. En drainage en betere af watering en be vloeiing? Van dit alles stond inderdaad geen woord in 's mi nisters voorstellen. Groote eenzijdigheid, dus toch ook. Vooral de afwatering en bevloeiing eischt in Engeland dringende verbetering. Ook op zich zelf beschouwd. Uit Roemenië. Koningin Maria van Roemenië is in verband mei oneenigheden. welke in de koninklijke familie heersehten gedwon gen (geworden ,het koninklijk paleis te B,altcliik aan de Zwarle Zee te verlaten. Over het bezit van het paleis ontstond een geschil tusschen de vorstin en prin ses Helena, haar schoondochter (de moe der van den jongen koning konning Mi chael, den troonopvolger). Kort geleden werd er reeds een deel van het meubilair der koningin buiten gezet 'n thans is de vorstin zelf uit (het paleis gezet. man, geb. de Kam, z. L. P. Gideonse, geb. Wouters, z. Overleden: J. van Tatenbove, 76 vrouw van A. Franse. A. Willemse, 80 j., man van L. de Priester. J. Pol derman, 57 j., man van K. Krijger. J. A. Noordhoek, 39 j., man van M. Janse. Burgemeester en Wethouders van MIDDELBURG maken bekend: dat, in verband met het voorkomen in ons land van a las trim (kafferpokken), f j g h a n 1 s t a n. 1 .Q overIeg met den inspecteur van de - Een door latere telegrammen be-1 Volksgezondheid, en ter voorkoming van vestigd draadloos bericht uit Ka,mei (]e verspreiding der ziekte, de bevolking meldt, dat Habiboella (Batsja Sakwao), zaj liunnell doen vaccineeren of zqn twee broers en eenige volgelingen revaccineeren op last van Nadir chan inderdaad gefu- Kostelooze gelegenheid daartoe zal be. silleerd zijn m het kamp te Sjapoer, de staan in het gebouw Wagenaarstraat D plaats waar HabiboeJa in zijn tijd Alil 7g^ -wel: voor volwassenen op Vrijdag Achmed Jan heeft laten ter dood bren gen. 8 November 1929 en voor kinderen op "Woensdag 6 November 1929 telkens des voormiddags van 11 tot 12 uur. Middelburg, den 5 November 1929. Burgemeester en Wethouders van Middelburg. p. DUMON TAK, voorzitter. m. VAN DER VEUR, Secretaris. 'V 1 i s s i n g e n, 4 Nov. Op de Veiling werden de volgende prijfzen hesteed: Rietparen 6, Soldat Laborer 7—18,De Burgemeester der gemeenté Mid- Alexander Lucas 3, Reurre irg aeiburg brengt ter openbare 'kennis, dat 13, Maxie Lo.uise 11, Beurred Arem-1 Middelburg, 4 November 1929. berg 8, Gieser Wildeman 4 .9, Conseiller I Be Burgemeester van Middelburg, a la Cour 11, Resy van Schonauwen i p t\tJMON tak •7-9, Foppeperen 7, Beurré Bachelier1 10, J odeperen 6, Landsberger reinet 8 9, Notarisappel 6—7, Bjsmarck 3—7, Goudreinet 6—,10, Manks Codlin 1, Jac. Lebel 6—9, Keilzer Alexander 22, En- gelsche Pigeon 4, Sterappel 10—12, Blanke reinet 13, Ermgaard 8,_Tuimzoet 9 Prinoesse Noble 10, B.alawin 2, Cam pagneijzoet 8, Groninger kroon 9, (Mis pels 10, uien 5, spinazie 16;25, spruiten 35—141, karoten 6—8, wijinpeeën 4, to maten 2021, alles per K.G.; boerekool 2, roode kool 5»8,5, witte kool 57, slavoije kool 512'5, (bloemkool 926, Qantonner witkrop 7—(9 alles per stuk; selderie 1—2,5, prei 10—14, peeën 4,5 7,5, karoten 6—7,5, rapen 4—6 alles per bos; veldsla 21, andijvie 5963, peterse lie 13, sla 34—36, alles per kist; aard-* appelen 26 per 10 K.G. Abonnementen en Advertentiën vooi iDantlziger Kant ^ll,^zure BJelleüeur dJt blad worden aangenomen door den Agent I. JOOSSE. Uit België. De Assemblee Wallone, gisteren te Brussel in algemeene vergadering bijeen, heeft bij acllamatie een motie goedge- keurd, waarbij dit Waalsche lichaam de Franskiljons in Vlaanderen geluk wenscht met hun strijd vóór het behoud der voor rechten van de Fransche taal i.m 't Vlaam- sche land, met dezelfde kracht zal steu nen als deze, welke zij aan den dag legt bij de verdediging der Fransche integri teit van het Walenland. Van dezen strijd, meent de Assemblée Wallonne hangt het bestaan af van Bel gië. Door sommige bladen zijn herhaal delijk reeds <lata opgegeven in verband met het aanstaande huwelijk van prin ses Marie José met prins Humbert, ter wijl ook werd medegedeeld dat de Paus het huwelijk zou inzegenen. Dit wordt thans evenwel weer tegengesproken'. In hofkringen wordt verzekerd dat nog al tijd geen datum is vastgesteld. Alleen weet men, met zekerheid, dat de plech tigheid niet te Turijn, maar te Rome zal plaats hebben, vermoedelijk in de zelfde kerk, waar ook het huwelijk Vain de ouders van den prins werd ingeze gend de kerk van de Heilige Maria-der- Engelen, of in de kapel van1 het Quiri naal. Uit Engeland. Bij de groote debatten, die hedent in het Hoogerhuis pver Indië zullen plaats vinden,; zal Lord Reading, als1 voor malig onderkoning van Indië een voor stel doen legen de Indische politiek der regeering., zooais deze tot uiting komt in de verklaring van Lord Irving. Namens de regeering zal geantwoord worden door (Lord 'Parmour en "Lord Sankey. Ui* Duitschland. Be toestand van Prins Mrax van! Raden is vrijwel hopeloos; het einde kan ieder oogenblik worden verwacht. Volgens het W. B. hebben 4.147.725 stemgerechtigden op de lijsten, der Heim- wehren geteekend d.i. 10.05 pet. dus bo ven het vereischte aantal. Mevrouw Zoebkof, prinses Victoria va» Schaumburg-Lïppe, zuster Van den ex-keizer heeft hij de rechtbank te Bonn stehelcling aangevraagd v!an haar huwelijk met ïeebkof. Goes, 5 Nov. Boter f 1.15, eieren f9.30 Aanvoer V.P.Z. 2580 stuks, f 9.60 per 100 stuks. De aanvoer op de graanmarkt was zoo gering dat geen noteering werd: opge-1 maakt. Hulst, 4 Nov. De aanvoer was klein. Tarwe 11.50, rogge 9, gerst 10, haver 8.50, erwten 14.5015, boonen 21.50. ■Rotterdam, 5 Nov. Veemarkt. Op j de veemarkt van heden waren aange voerd: 214 paarden, 40 veulens, lezel, I 1890 magere runderen, 820 vette run- deren, 654, vette- en graskalveren, 511 nuchtere kalveren, 378 schapen en lam-1 meren, 14 varkens, 211 biggen, '14 bok-1 ken 01'geiten. Prijzen voor vette koeien: le kw. 1.06] 1.18, 2e kw. 0.87—1.00, 3e kw. 0.74 .0.82; ossen: le kw. 0.92—1.08, 2e kw. 0.80—0.88, 3e kw. 0.70—0.77; stie ren: le kw. 0.88—>1.00, 2e kw. 0.70—086, 3e kw. 0.57—0.68; kalveren: le kw. 1.54 ,1.74, 2e kw. 1.32—1.52, 3e kw. 1.16 —1.32. Prijzen voor melkkoeien 250—380, kalf koeien 180—390, stieren 17—385, pin ken 100—140, graskalveren 4580, vaar-1 zen 75,150, werkpaarden 130—240, slachtpaarden 110—215, hitten 90170, nuchtere kalveren 1521, fokkalveren 13<27, biggen 1628. Eieren. Rotterdamsche veiling: Aange-1 voerd 60.000 stuks. Prijzen voor kipeieren 6.50'11.55, eendeieren 6.75'7.60. Middelburg. Van 1—4 Nov. Ondertrouwd: H. M. I Despinois, 27 j. en A. Nagtegaal, 24 j, I G. W, A. de Veer, 25 j. en A. J. Ber-| denis van Berlekom, 26 j. Bevallen: N. J, Belderok, geb. den Ex-| ter, z. Overleden: H. Wondergem, 84 j., we-l duwnaar van L. de Pagter. A. Meijers, 89 j., weduwnaar van E. Melis. Zierikzee. Van 26 Oct.2 Nov. Bevallen: P, den| Boer, geb. van der Wekken, z. J. Kou- wenberg, geb. Lensom, z. P. Verkaart, geb. Verloo, z. Overleden: J. Ringelberg, 63 j., man] van L. Gravelijn. Koudekerk e. Van 1631 Oct. Ondertrouwd: P. S, Florisse, 27 j. en S. Wielemaker, 23 j. Getrouwd: J. Sinke, 24 j. en N. Geljon, 24 j. J. L. Overtveld, 30 j. en S. M. de Graaff, 43 j. Bevallen: L. van Vlaanderen, geb. de| Kam, z. C. van der Kuijl, geb. Dour-| lein, z. A. W. van Vlaanderen, geb. I Aarnoutse, d. C. Geuze, geb. Wouters, z. Overleden: L, van Sparrentak, 75 j„| .ongeh. d. St. Laurens. Van 1 31 Oct. Bevallen: L. P. Diele-' Ter kennis wordt gebracht dat in het vervolg ter gelegenheid van de uitvoeringen van de Instrumentale Oefening en Uitspanning de Abonnementsconcerten een extra autobus zal worden ge reden, vertrekkende van Domburg(Markt) 7.15 n.m. Middelburg na afloop. De Directeur, De Notaris J. L. van der HARST te Vlissingen is voornemens om op Zaterdag den 16 November 1929 des namiddags half drie in Café Bloemendaal, aan den Noord- weg, publiek te verkoopen Een HUIS en TUIN, aan den Noordstraatweg naast de Ger. Kerk te St Laurens groot 4 aren 92 ca. Direct te aanvaarden. Kijkdag 15 November van 10 12 en van 24 uren en 16 Nov. van 1012 uren. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. Namens Gedeputeerde Staten v n Zeeland zal op Woensdag 20 November 1929, des voor middags te 11 uur, in de Abdij te Middelburg, worden aanbesteed Het bestek ligt ter lezing ter Provinciale Griffie van Zeeland te Middelburg, bij den Hoofdinge nieur, de -s Ingenieur en den Tech nisch-ambtenaar van den Provin cialen W .terstaat, onderscheiden lijk te Middelburg, Zierikzee en Zierikzee. Het is, zoolang de voorraad strekt, ter Provinciale Griffie ver krijgbaar voor f 1. De staat van inlichtingen ligt op Maandag 18 November 1929 ter inzage bij den Ingenieur en in afschrift bij den Hoofdingenieur en den Technisch-ambtenaar voor noemd. Middelburg, 31 Oeiober 1929. Zeeuwsch Profetenbrood in ex portblikjes, een ook voor de tropen gewaardeerd geschenk. Alle ver zendingen voor binnen- en buiten land worden met zorg uitgevoerd. M. PETERSE, Confiseur Patissier. Export. ZIT- en 2 SLAAPKAMERS'met KEUKEN, van alle gemakken voorzien. Aparte opgang. Prijs billijk Adres Lange Delft H 22. STOFZUIGER Middelburg, Lange Delft H 9, Telefoon 377. ito

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 3