BEURSNOTEERING WISSELKOERSEN VAN HEDEN. LAATSTE BERICHTEN Verschillende Berichten LANDBOUW Handel, Nijverheid en Vlsscherij ¥®srk@erswezes, Post Telefrafs® BUITENLAND Algemeen Overzicht AMSTERDAM, 5 Nov. (Slotkoers). Het eerste getal Ls de slotkoers van gisteren, het tweede dien van heden. 6 pet. Ned. '22 10314—103. 5 cpt. Ned. '18 3011/2— 10iy2. 41/2 pet. Ned. '17 993/4—9&3/4. 3 pet. C. N. W. Schuld 75—75. 2% pet. Idem 6O14—16O1/2. 5 pet. Zeeuwsche Hyp. Bank 100. A. A'dam. Bank 1835/s1833/4:. A. B.ank Associatie 66?/8—<06. A. Kol. Bank 223—225. C. N. H. Mij. 16834-41691/2- A. N. I. Handelsbank 159—459. A. Rott. Bankver 1075/8407i/2. A. v. Berkel Patent 219-2221/2-42115-217 A. Houthandel Alberts 98>96. C. Marg. Unie 407-417—>392-405. A. N. Ford 260-272-,'250-253. A. N. Kunstzijdefabr. 150-156—145-149. A. G. B. Philips 522-543—.492-508. G. Anaconda Copper 202-.195-197. G. Bethlehem Steel 98i/2-99—95i/2-96. A. I. G. Farben 186-188i/2—485-186. A. A.N.I.E.M. 355—.340. A. Born. Sumatra H. Mij. 161-162—U603/8 A. Boeton 138-149—jl 34-143. A. Kon. Petrol. 406-444—>399-4011/2. C'. Shell Union 25243/8. A. A'dam Rubber 207-209—1200-206. A. N. Seheepv. Unie 200i/2,197. A. Cult. Mij', d. Vorstenl. 1623/4,1523/ij. A. H. A'dam 590-600—588-599. A. Java. Cult. Mij. 397-398—,392-3193. A. Deli Batavia Tabak 400i/2—401. A. Deli Mij. 375377—1377-379. A. Senembah Mij. 404-4071398-402. A. A'dam Thee 88 A. N. I. Spoor 2471/2—ft45i/s. C. Chicago Milwaukee 291/4—'-261/2'. C. "Union Pacific 245—B38. Prolongatie 55. Markt sluitg oed prijshoudend. Londen (Berlijn Parijs tBrussel Zwitserland Kopenhagen New-York 5 Nov. 12.083/4' 59.29 '9.761/4 34.661/2 48.031/2 66.40 2.473/4! 4 Nov. 12.08 39.261/2 9.761/2 34.67 48.031/2 66.421/s 2.471/s 5 November, WEERBERICHT VAN HET K, N. M. I. Thermometerstanden. 9 uur 45 gr., 12 uur 50 gr., 3 uur 48 gr. W eersver wachting. Zwaar hewolkt of betrokken, met tij delijke opklaringen. Waarschijnlijk regen buien. Aanvankelijk zachter. Zon en maan. Woensdag 6 November. Zon op 7.05; onder 4.20. Licht aansteken alle rijwielen, motor rijtuigen en andere rij- en voertuigen 4.50. Maan op 12.32 n.m.; onder "7.09 n'.m. Eerste kwartier 9 Nov. HOOGWATER VLISSINGEN. Z o p n e t ij d. Woensdag 6 Nov. 16.07 Donderdag 7 )i 16 51 Vrijdag 8 }y 17 40 Zaterdag 9 J» 6.01 Zondag 10 1» 7.09 Maandag 11 8.31 Dinsdag 12 Jï 9.49 stuur aan den minister was. Dit staat dus vast. Toen kwam op 30 Januari d.a.v. het schrijven van -den minister, waarin hij mededeelt, bij nader inzien er geen be zwaar tegen te hebben, dat de heeren Teerling en Zwaan een vaste aanstelling krijgen, voor den heer T. dus zonder akte i. Deze brief, die van groot belang is voor den betrokkene, is officieel door den di recteur voorgelezen in een bijeenkomst van leeraren. Bij iedereen heeft dit den indruk gewekt, dat de vaste aanstelling, welke bet bestuur aan den minister hac voorgesteld, er was. Naar aanleiding van dit schrijven heeft de heer Teerling aan het bestuur in een brief zijn dank betuigd voor de mede werking aan de vaste aanstelling. Het bestuur heeft op dezen' dank niet geant woord, waaruit ook al weer blijkt, dat de vaste aanstelling er was. En wat meer zegt, de burgemeester van Vlissingen, die zelf lid is van het schoolbestuur, heeft den beer T. geluk gewenscht met zijn vaste benoeming. Er zijn echter nog meer bewijzen, en wel in de eerste plaats, dat de heer T. van toen af het salaris van leeraar in vasten dienst kreeg uitbetaald en voorts, dat hij in 1919 en 1920 niet meer ont ving den jaarlijkschen aanstellingsbrief voor tijdelijk leeraar. Ook op de maandelijkscbe lijsten voor de duurtetoeslagen heeft de heer T. daar na steeds ingevuld, dat hij leeraar in vas ten dienst was. Wel moet pleiter erkennen, dat zijn cliënt niet schriftelijk een vaste aanstel ling heeft ontvangen, maar daaraan moet hij onmiddellijk toevoegen, dat ook de andere leeraren dit niet hadden. Tot plotseling in 1921 het schoolbe stuur weer in eens den eisch stelt, dat de heer Teerling de akte i moest halen, want dat hij anders met 1 September zou wor den ontslagen. De heer T. wenschte die akte niet meer te halen, en het ontslag is dan ook ge volgd. Daartoe was echter het school bestuur niet gerechtigd, want het had aan eischer de vaste aanstelling toegezegd, ook zonder de akte i, en het had zich daartoe verbonden. Het schoolbestuur wil het ontslag nu wel motiveeren met de opmerking, dat de heer T niet geschikt was voor zijn be trekking, maar daarvan is toch niets ge bleken. Dat de heer T. wel geschikt was, blijkt o.m. uit het feit, dat hij later is geplaatst op de voordracht voor directeur van een zeevaartschool. Er moeten dus andere redenen voor het ontslag zijn geweest. Pleiter merkte ten slotte op, dat de rechtbank te Middelburg reeds veel van het door den heer T. gestelde in haar overwegingen als vaststaande heeft aan genomen. Alleen is de rechtbank er niet toe kunnen komen, ook als bewezen aan te nemen, dat het bestuur de toezegging heeft gedaan voor de vaste aanstelling. Waar zulks echter uit de verschillende mededeelingen van pleiter duidelijk blijkt, zou pleiter dit ontbrekende aan dat be wijs gaarne aan het Hof doen kenbaar maken door een aan den heer Teerling op te leggen suppletoiren eed, terwijl zoo noodig een nieuw getuigenverhoor, waarbij dan ook de vroegere minister van Onderwijs, dr. de Visser, zou moeten wor den opgeroepen, benevens de president van het schoolbestuur, meer licht op deze zaak zou kunnen werpen. Daarna was het woord aan mr. J. J. H e ij s e. Pleiter zeide tot op heden den indruk te hebben gekregen, dat ook in 1919 en 1920 de brieven met tijdelijke aanstelling aan den heer Teerling zijn gezonden. Van deze brieven kan pleiter echter geen copie overleggen, want deze zijn bij de administratie van het schoolbestuur niet aanwezig. Raadsheer Schlingemann: Waren er wel copieën van andere brie ven? Mr. He ij se: Dat weet ik niet, want de administratie bij de Zeevaartschool is zeer slordig. Pleiter merkt voorts op, dat hem door het schoolbestuur en spe ciaal door mr. Smit is medegedeeld, dat het nimmer de bedoeling is geweest om den heer Teerling vast san te stellen, De brief van den minister, waarin deze schreef, geen bezwaren meer te hebben, is volgens pleiter slechts het gevolg ge weest van het blijven aandringen van den heer T. bij den inspecteur om een vaste betrekking. Het schoolbestuur heeft zich alleen be reid verklaard zich event, neer te leggen bij een vaste aanstelling, wanneer deze aanstelling van hoogerhand gewenscht werd. Ook naar aanleiding van een onderzoek van deze quaestie door den gedelegeerde van den raad bij de Zeevaartschool, den heer Wesseling heeft pleiter den in druk gekregen, dat hier niet onrechtma tig gehandeld is. Raadsheer Schlingemann Wie benoemt de leeraren? Mr. H e ij s e: Het bestuur der school onder goedkeuring van den minister. Raadsheer Schlingemann: Wie zitten in het bestuur. Mr. H e ij s e O.m. mr. Smit, de heer Wesseling en de burgemeester. Pleiter zegt voorts, hoewel hij zulks overbodig acht, geen bezwaar te zullen maken tegen het alsnog hooren van oud minister De Visser en mr. Smit. Naar pleiters overtuiging is een vaste aanstelling aan den heer Teerling nooit verleend. De presiden: Wordt door u erkend, dat de heer T. na de voorlezing van den brief van den minister is geluk gewenscht en dat hij den directeur is gaan bedanken? Mr. H e ij s e Dat is mij door den heer Visser bevestigd. Ook de brief aan het bestuur is geschreven, maar daarop' is door het bestuur niet gereageerd. Raadsheer Schlingemann: Is er geen voorstel uitgegaan van 't bestuur? Mr. H e ij s e Door het bestuur is aan den heer v. Alphen de Veer gevraagd of er bezwaren bestaan. Raadsheer Schlingemann: Hoe komt het bestuur er aan, om dat te vragen wanneer het zooals het nu be weert, geen plan had om den heer T. voor te stellen voor een vaste benoe ming? Hoe is het voorts met de duurtetoesla gen? De heer Teerling, die persoonlijk aanwezig is, krijgt verlof, hierover een korte toelichting te geven. Spr. zegt, dat de lijsten waarop de leeraren zelf moes ten invullen, of ze in vasten dan wel in tijdelijken dienst werkzaam waren, door een ambtenaar van het ministerie aan den directeur der school werden verstrekt. De directeur gaf ze aan de leeraren en daarna kwamen de lijsten weer bij den directeur terug, die voor doorzending naar het departement zorg droeg. Raadsheer Warren: Zijn de heeren het er over eens, dat over 'n aanstelling van den heer T. niets te vin den is in de notulen van 1919? Mr. H e ij s e Ik heb daarnaar ge vraagd, maar mij is pertinent verklaard, dat er nimmer eenige belofte of toe zegging is geweest. Zelf heb ik de notu len niet ingezien. Wel werd mij nog medegedeeld dat de notulen van voor '19 weg zijn. Raadsheer Warren: Waar om zijn de notulen ran 1919 dan niet overgelegd? Daarin zal dan toch wel iets over deze benoemingskwestie moeten staan. Mr. H e ij s e Ik zal vragen om als nog die notulen over te leggen. Mr. Kuipers: Dan zou ik er nog op willen aandringen, om thans ook over te leggen den brief, welken het be stuur aan den minister geschreven heeft, en waarop ik steeds met klem heb aan gedrongen. Die brief houdt een voorstel in en dat voorstel kan van niemand an ders zijn uitgegaan dan van het school bestuur. De president: Het Hof acht deze stukken van groot belang en zou ze daarom gaarne zien overgelegd. De uitspraak werd daarna bepaald op 16 December a.s. 0 G a sk west ie s. De Hooge Raad behandelde Maandag een cassatieberoep van den directeur van liet gasbedrijf te Zutphen. Wegens het aannemen van leen gift van de N.V. Ned. Gasmeterfanriek' George Wilson, het geen hij aj.s ambtenaar niet mocht, werd hij veroordeeld door de rechtbank' te Zutphen tot f 200 boete. Het Hof te Artii- h©m legde dezelfde straf op. Mr. Telders pleitte 'voorts in eeh zaak van den directeur van de gasfabriek te Winterswijk, die tot 2 maal f 200 boete was veroordeeld wegens het aannemen van giften als ambtenaar. Ten slotte heeft de Hoog© Raad ook nog behandeld een cassatieberoep van den directeur der gasfabriek te Noord- wijk. Wegens eenzelfde handeling had de rechtnank te 's-Gravenhage hem f 200 boete opgelegd, welk vonnjis door het Gerechtshof aldaar bevestigd werd. In al deze 'zaken zal de procuneW- generaa l op 18 a Nov. a.s'. ooheludeeren. op deze wijze het vuur te naderen. Inmid dels hadden de vlammen snel om zich heen gegrepen en vooral aan het voor gedeelte van de fabriek werd ernstige schade toegebracht. Door de gunstige windrichting bleven de houten opslag plaatsen gespaard. Eenig materiaal kon worden gered. Gebouw en inventaris wa ren verzekerd- BEUSOVERZICHT. AMSTERDAM, 5 Nov. 3 uur. V.D. De teleurstelling die het verloop van zaken in Wallstreet gisteren opleverde, uitte zich hedenmorgen in een vrij scher pe reactie. Over de geheele linie kwa men de noteeringen lager te liggen en de olficieele opening van hedenmiddag was slechts weinig van de laagste prijzen af. In het verder verloop werd de ten- denz wat opgewekter, hetgeen de koer sen over het algemeen weer in de buurt bracht van het laagste vorig peil. Margarine Unies moesten de steun, die zij gisteren hadden, ontberen en de koers zakte terug, doch later werd de avance van meer dan 10 pet. herhaald. Philipsw aarden trokken een tiental punten aan. Aku's verloren enkele procenten, ter wijl de claims van f 12 tot f 22 aantrok ken. Acoustiek, v. Berkel, Ford enz. tra lager inzet wat naar boven. Koninklijken rondom 400. Boetons betoonden zich zeer krachtig. Rubberaand. flauw in navolging van de productiemarkt. Amerik. fondsen lager. Prolongatie 5 pet. o» De misdaad te Ulvenhout. De behandeling in hooger beroep van de strafzaak tegen C. de Vught en F. ,J. Mertens, die in verband met den moord met roof te Ulvenhout door de recht bank te Breda ieder tot twaalf jaar ge vangenisstraf waren veroordeeld, had, Maandag voor het Bossche Hof plaats. De behandeling nam door de uitvoerige getuigenverhooren den geheelen voor- en namiddag in beslag. De getuigenverklaringen leverden geen nieuwe gezichtspunten op. De beiden verdachten betuigden hun onschuld cn verder was er niets uit te krijgen. De Vught antwoordde op alle vragen: „(mijnheer de president, ik heb niet te verklaren." En zijn méde-verdachte vond dat blijk baar zoo ingenieus, dat hij er ook mee begon. De advocaat-generaal achtte de ten laste gelegde feiten bewezen en vorder de met vernietiging overigens van het vonnis der rechtbank te Breda een ge lijke straf als door dat college opgelegd. De verdedigers pleitten vrij spraak, daar h. i. het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd was. Hel Hof zal 18 November uitspraak doen. ii d© Wnseh. heeft men vaaklastvanschrijnendehanden Dit schrijnen houdt dadelijk op door Purol (Tngez. Med.) gedreven, had de landing vlot plaats. Dal zij zoo ver afdreef, is te verklaren door het lichte gewicht van d© para- chuliste, die slechts 97 pond weegt. Dit was de 9Qste sprong van mevr. Schroder, i i Maandagmorgen brak' door tot ról to© onopgehelderde oorzaak,, brand uit in het filiaal van het Eenheidsprijzen-ma>- gazijn Eliape in K e u 1 e n-Ehrenfeldt De brand ontstond in de goederenap- slagplaats, in den kelder. Daar hier even wel geen ventilatie was, ontstond er een buitengewoon sterke rook. Bovendien konden langs den nauwen doorgang slechts twee brandweerlieden afdalen, waren van gasmaskers voorzien. Aangezien zij lang uitbleven, zond men nog twee brandweerlieden in den kelder, waar dezen hun beide kameraden be wusteloos op den grond aantroffen. Zij werden onmiddellijk naar het zieken huis vervoerd, waar zij intusschen over leden zijn. I Tenslotte zag de brandweer zich ge noodzaakt om het vuur te kunnen Bestrij den, verscheidene gaten in den vloer van 't verkooplokaal te slaan ten einde allereerst den sterken rook te kunnen verdrijven. Daarna kon het vumr pas met groote moeite worden gebluscht. den, nen Maandagavond is te A ag te ker ke onder leiding van den heer Beukel- mans van Meiiskerke wederom een aan vang gemaakt met een te houden Tm'n- bouwcursus waaraan zeven personen deelnemen. NEDERLAND-EXPRESSE. De speciale trein, die met post en pas sagiers in aansluiting met het s.s. „Ko ningin der Nederlanden" van Genua ver trekt, zal Vrijdagmorgen 8 November, 11.10 uur vandaar vertrekken. Aankomst Zaterdagmorgen 9 Nov. te 7.55 u. te Ara, hem, 8.48 u. te Utrecht, 9.45 u. te Den Haag (S.S.), 9.36 u. te Rotterdam (D.P.) 9.53 u. te Amsterdam (C.S), 9.52 u. te Rotterdam (Maasstation). EEN ONTSPORING. ROME, 5 Nov, Op het traject Lu- bljaneZagreb is de Simplon-express ontspoord. De locomotief stortte in een bergstroom, waarbij de machinist om kwam. Eenige passagiers werden licht gewond. DE POOLSCHE LANDDAG. WARSCHAU, 5 Nov. De openszitting van den Poolschen Landdag is ingevolge een decreet van den staatspresident 30 dagen uitgesteld. Dit besluit werd ander half uur voordat de zitting geopend zou worden aan den voorzitter medegedeeld!. De toestand is momenteel nog geheet on opgehelderd. TWEEDE KAMER. Op een vraag vjan den heer Wijnkoop deelt de voorzitter mede, dat dp behan deling der interpellatie over Indonesië wellicht 'bij de volgende regeling van werkzaamheden kan worden vastgesteld Aan de orde waren de algemeene be schouwingen over de s t aatsbegr o o ting De heer FLO RIS VOS is van mteening. dat de Tweede Kamer te weinig let op de belangen van hen, die geplaatst zijn tusschen de arbeiders en de kapitalisten, Spr. verklaart te zijn voor vrijhandel, voor sociale wetten, voor een poli beleger en voor verhooging van het onbelaste deel .van het inkomlen bij de belasting heffing. Spr. komt op voor het opheffen der lollen en voor instelling' van een afzon derlijk departement van landbouw. Ten slotte zeide hij zijn uur niet te kunnen volpraten. De heer Knottenbelt wijst op het verval van het parlementaire stelsel en -onverschilligheid op politiek gebied, -dat ten deele moet worden gevonden in de Verdediging van groepsbelangen in ffle Kamer, als gevolg van het algemeen kiesrecht. BEVORDERING. Eerste luitenant Louis Boer, directeur der Koninklijke militaire kapel, is met ingang van heden bevorderd tot kapitein. BRAND. Te Zaandam heeft hedenmorgen een felle brand gewoed in de kisten- en hout- wolfabriek van den heer J. G. Blees in het W. Zuiderveld. Het terrein van den brand was uiterst moeilijk te bereiken. De brandweer zag zich verplicht de mo torspuiten op schuiten te plaatsen om Op het bureau van het Kon. Zoölo gisch Genootschap „Nalura Artis Magi- stra" te Amsterdam werd een en veloppe bezorgd, die bij opening een bankbiljet van duizend gulden bleek te bevatten. In de enveloppe werd aange troffen een papier, zonder hoofd, waarop getypt stond: „Gift voor „Artis" van iemand, die er vele prettige uren heeft doorgebracht." Maandagnacht heeft een groote brand gewoed in perceel Achter Burgwal 27 te Amsterdam. Een hond sprong tegen een brandende petroleumkachel in de achterkamer van de benedenverdie ping. De vlammen deelden zich door het open trappenhuis mede aan alle 3 boven gelegen verdiepingen. Het geheele huis dat ongeveer 15 M. diep is, is zoo goec als uitgebrand. Hedennacht is in de hoofdslraaA vam Abcoude de garage en het woon huis van den heer v. Di., geheel afge brand. Maandagmorgen is de heer A. S. die tenet zijn vrachtauto den onbewla,ak- ten overweg aan den Kranenburgerweg te Groes'b-eek passeerde, door den D.-trein uit de richting Nijmegen gegre pen. De auto werd totaal versplinterd, ter wijl de heer. S. op slag werd gedood Het slachtoffer is ongeveer .50 jaar oud en laat een vrouw en 'n kind ach ter. Maandagmorgeta i.s aan den Stoter weg in de gemeente Haarlemmer meer een 6-jarig jongetje door een bietenwagen overreden en gedood. Vrijdagmiddag is 'bij de uitbetaling van loonen voor leWerkgestelde-n in Overijsel, aan de Groenmarkt, een rel letje ontstaan. Onder hen die het' loon kwamen innen, was een drietal werkloo zen, den vorigen avond uit Overijsel ge arriveerd. Zij waren ontslagen, doch hun zaken waren nog niet onderzocht aangezien de betreffende ingenieur nog geen rapport bad ingezonden. Intusschen beklaagden zij zich over uitbetaling van te weinig loon en maakten heftige ruzie voor het loket. Eén hunner wierp zelfs een steen door een loket. De politie Kwam tusschenbeideniet dan met groo te möeite slaagde zij er in, de belhamels in le rekenen. Onder de laatslen was een 'bekende communist. Mevr. Lola Schroder—Vorescu, pa rachutisle te' Leipzig is uit een vliegtuig gesprongen, toe-n de machine een hoogte van 2600 M. bereikt had. Na 51/2 K.M. tusschen de wolken te zijn af Faillissementen in Neder land. In de maand October zijn in Nederland 239 faillissementen uitgesproken; alleen in Zeeland bleef de lijst van nieuw© faillissementen blanco. Van 1 Januari af werden 2325 (v. j. 2803) faillissementen uitgesproken. D-e Amerikaansche beurapa- miek en de citybank vair Chicago. De Amerikaansche beurspaniek heeft, naar uit Chicago gemeld wordt geleid, tot een krach van de City-jBpnk te Chi cago, die gister haar deuren moest slui ten, aangezien met de aanwezige reser ves en de onmogelijkheid om de aanwe zige activa liquide te maken onmogelqfc aan de aangeboden vorderingen kon worden voldaan. Aangezien volgens d© Amerikaansche wet 7 dagen moeten ver- loopen alvorens met betrekking tot den fi-nan-cieelen toestand van een bank een' beslissing mag worden genomen, worden genomen, worden pogingen in "het werk gesteld om een debacle te vermijden Door het „See- und Handelsgericht" te Kopenhagen is uitspraak gedaan in zake het bergloon, dat moest worden toe gewezen aan Svitzer's bergingsstoom schip Kattegat voor het vlotbrengen van het Nederl. s.s. Perseus, dat in Maart van dit jaar bij Dragör was gestrand. De Perseus werd veroordeeld tot het be talen van 45.000 Kr. voor bergloon. n—a—«— Ind. Stoomvaartlijnen. Indrapoera (thuisreisi) p. 4 Tjerimai (uitreis) 3 te Batavia. Slamat (uitreis) p. 3 (2 n.m.) Fimster- re. Koningin der Nederlanden (thuisreis) 3 v. Port Said. Stoomvaartlijnen op Noor d-A merika, Ed-am, Rotterdam n. N. Orleans p. 3 Azoren Volendam 3 v. Havana le N. York. Maasdam N.-Orleans n. Rolt. 6 (8 v.tn.) voor Waterweg verwacht. 'isSte SIROOP FAMELI doet het hoesten bedaren maakt het slijm los Vraag het oordeel van Uw dokter! AgentenF£Bt1eindenmo-DenHoog (Ingez. Med.) De werkloosheid in Engeland. Thomas, de minister voor werkver schaffing heeft gister in het Lagerhuis een verklaring afgelegd, over het werk loosheidsprobleem, altijd weer het moei lijke onderwerp voor alle landen, voor Engeland wel in het bijzonder. Hij zeide baarbij, nooit beschikt te hebben, over een toovermiddel om het vraagstuk op te jlotssen. Het betreft geen tijdelijk pro bleem, zeide hij, dat met tijdelijk», mid delen kan worden behandeld. Mijn doel is te zien hoe er met behulp dei' open bare gelden arbeid kan worden geron-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 2