DINSDAG 5 NOVEMBER 1929 172e Jaargang Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. BINNENLAND. Bullrich-Sout KERKNIEUWS ONDERWIJS RECHTZAKEN. N o, 261. MIDDELBURGSCHE COURANT abonnementsprijs bedraagt, voor Middelburg en t agentschap Vliasingan, 2.30, elders ƒ2.50 per kwartaal, -v- Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiên, 30 cent per regel voor ingezonden mededeslingen 60 cent per regel. 8i| abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITGAVE N.V. MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers Redactie 269 Administratie 139 Postchèque- en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen! van 1—7 regels ƒ2.10, elke regal meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiên" worden, mits uiC drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiên, tot niet meer dan 5 regels opgenomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiên onder „Brieven" „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummers 5 ce*tt het voertuig bevinden, een elsch welke seen rekening houdt met de pract'ijk. Tn het belang van den handel in mo- torvoertuigen, dringt adressante aan op het verleenen van een ruime vrijstelling I j van wegenbelasting. ZEELAND. DE POSTVLUCHTEN NAAR EN VAN INDIE, Het vijfde postvliegtuig is gisteren van ÏLomstantinopel vertrokken en Je Aleppo iaangekomen. Aan boord was alles wèl. {Vandaag wordt de reis voorgezet. DE NIEUWE RIJKSDAALDER. Maandag is van de Rijksmunt te Utrecht de nieuwe rijksdaalder gekomen. De bijzonderheid er aan is, dat hij van het Verlaagde zilvergehalte is een verlaging .waartoe, naar men weet, in 1919 bij de geweldige hausse van het zilver, die toen tot ontmunting op groofe sdhaat dreigde te leiden, werd besloten en Hie voor de guldens al jaren lang is 'toegepast. Verder draagt de nieuwe (rijksdaalder uit den aard de beeltenis vam de Koningin waar wij tot dusver nog geen koninginne-rijksdaalder kenden. Ook met het verlaagde zilverge halte ziet de nieuwe munt er blank en glanzend uit. DE NAAMLOOZE VENNOOT SCHAPPEN. Door den heer Boon zijn aan den Mi nister van Justitie de volgende vragen gesteld: 1. Is het den minister bekend, dat in zakenkringen ernstige ontstemming be staat over het feit, dat talrijke aanvra gers van Koninklijke bewilliging of van een ministerieele verklaring „van geen 'bezwaar" op statutenwijzigingen van naamlooze vennootschappen reeds een 'half jaar en langer vergeefs op antwoord wachten; 2. dat dit ernstig bezwaar oplevert voor aanvragers, die bij een spoedige toe passing van de betrokken statutenwijzi gingen groot belang hebben; 3. dat telefonisch contact met de amb tenaren van de afdeeling van het Depar tement, waar deze aanvragen behandeld worden, wordt geweigerd en persoonlijk bezoek wordt afgewezen onder mededee- ling, dat belanghebbenden zich schrifte lijk tot het Departement kunnen wen den; 4. dat daarop gevolgde schriftelijke verzoeken om opheldering, ook van no tarissen, reeds maanden lang onbeant woord blijven? 5. Is het juist, dat de sub 3 en 4 be doelde houding en de sub 1 bedoelde ver traging een gevolg zijn van het feit, dat ten Departemente groote achterstand is ontstaan in de afwerking van de sub 1 bedoelde aanvragen, die, zooals te ver wachten was, in hooge mate zijn toegeno men in verband met het inwerking treden van de nieuwe wet op de naamlooze vennootschappen? 6. Is de minister bereid aan den on- houdbaren toestand een einde te maken en alsnog maatregelen te treffen, zij het dan ook van tijdelijken aard, opdat een snelle beantwoording der aanvragen zal plaats vinden? 7. Tegen welken datum verwacht de minister, dat de achterstand zal zijn in gehaald en hoeveel tijd zal daarna on geveer verloopen tusschen aanvrage en beslissing? DE AUTOHANDEL EN DE WEGEN BELASTING. D» Nederlandsche vereen igirug „De Rij wiel- en Auto Industrie" te Amsterdam heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend, waarin z]ij liaar bezwa ren uit tegen de toepassing van dewe- gleoibelas tin g we t T. a. v. de verplichting tot betaling] van wegenbelasting, behoort de auto- mobielhandelaar niet beschouwd te wor den als „een automobilist ,die een groot aantal automobielen bezit", en dus voor dat aantal wegenbelasting behoort te be talen. Een dergelijk standpunt houdt geen rekening met het wezen van het automo bielbedrijf. Als regel zal de handelaar automobilist voor een dl meer „als auto mobilist" of bedrijfsautoverhuurder ge bonden wagens belastingplichtig behoo- ren k zjjn. Ten aanzien van de proefritten wordt verelacht /lat bjj een „belastingvrijen" proefrit de adspirant-kooper, benevens ftemaad vanwege den verkooper, zich in De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen <wegens over vo- 'rige jaren te weinig betaalde belastingen naar inkomen en/of vermogen (gewetens- geld), bij den ontvanger der direcle be lastingen te Axel f 90.65; te Brou wershaven f 4000; te Hjulst f 149.74; te Vliss'inigien f ,25; den in specteur der directe belastingen te M i d- delburg f 206.66; te Ter neuzen} f 500, onder letters- N.N. MIDDELBURG. In een gisterenavond gehouden ge combineerde vergadering van de besturen van Handelsbelang de Hanze en de af deeling Middelourg van den Ghristelijkeh Middenstandbond, werd na afwerking van een belangrijke agenda, besloten zich alsnog tot den Minister van Arbeid, Han del en Nijverheid te wenden met een adres, waarin geprotesteerd wordt legen het feit, dat de zgn. vliegende winkels niet vallen onder de Bepalingen van de arbeidswet en liet Kvinlkelwerklijdenbe- sluit. Verzocht wordt daar in nog! veran dering te brengen,, -omdat hu deze vlie gende winjkels aan den winkeliers groo- lle concurrentie kunnen aandoen. Tijdens de gisterenavond gehouden repetitie van de Zangvereeniging „Tot Oefening en Uitspanning" alhier, is me- degedeeid, dat de opvoeringen van de opera ,,H;et Gouden Krüis" een batig Saldo van rond duizend igulden hebben opgeleverd. Hiet staat wei vast. dat van de liciha- mjeilijke gebreken, liet blind zijn één der ergste is, en .alles wat gedaau wordt om (hen, die dit gen rek hebnenj, op te beu ren en hen te majken tot nuttige ieden Jer maatschappij wijTkennen de goede resultaten in onze naaste omgeving zijn zeer te waardeeren. Daarom zij hier een opwekking! ge schreven voor ee'n druk bezoek aan de Bogarözaai op Vrijdag ia.s.„ waar een bij eenkomst plaats lieeft in het belang der (stichting „Sonneheerdt". Behaive de directrice dier stichting mej. id'Engelbronner, zullen daar het woord voeren de Iheeren ds. Scheele en ds. van Voorst Vader. Lichtbeelden zjil- len doen zien hoe de blinden op die, stichting ieven en hoe er alles gedaan (wordt om hun leven te veraangenamen. VLISSINGEN. i In de gisteravond gehouden ver gadering van „Gemeenschappelijk iBe- lang" is besloten den gemeenteraad te verzoeken, om, indien wordt overgegaan tot instelling van 'verplichte winkelslui ting op een der middagen in de week daarvoor den Woensdagmiddag aan te wijzen. WALCHEREN. DOMBURG. D(e heer Sanderse te Kou- de'kerke verzocht ons te meldc'n bij de viering van het 10-jarig bestaan dier Coöperatieve Verbruiksvereenigitag alhier niet aanwezig te zijn geweest als verte genwoordiger van den Broederband te Middelburg, maar als particulier. 0. en W. SOUBiURG. De raad dezer gemeente vergadert Vrijdag acht Novem ber a.s. des namiddags half drie uur. Punten van behandeling: 1. Notulen. 2. Stemming over voorstel betreffende verstrekken gelden ten behoeve Marnix- school, alsmede over het voorstel tot wij ziging der verordening op de bewaar school. 3. IGemeenteibegrooting 1930. 4. Voorstel tot aankoop grond. Voorgesteld wordt van den staat te koopen de perceelen ^kantweg gelegen langs den Abeelschen Zandweg, Kadas traal bekend sectie A nos. 934 en 936 (Siamen groot 3,64 Aren. De wegl zelf staat tem name der gemeente. In het wegbelang wordt deze aankoop gewemscht geacht met het oog op het etrentueel bouwen langs dien weg. De perceeltjes rijn gelegen van af de jheul tot aan de hofstede van den heer M. Lorier. !R. en W. stellen voor den koopprijs te bepalen op ten hoogste f 100. Djezer dagen bad in een der versier de lokalen van de Gem. Bewaarschool alhier het afscheid plaats van de help ster, mej. J. Reijerse, die de school wegens huweiijk verlaat. Onder woorden van waardeering voor de trouwe hulp, die ze gedurende 6 jaren; aan den dag heeft gelogd, werd haar een geschenk aangeboden. ZUID-BEVELAND. 's-HEERENHOEK. Het zoontje van den landbouwer de W, alhier, is zooda nig met een bietenriek boven het oog gestoken, dat het in het St. Joanna-zie- kenhuis te Goes moest worden opgeno men. N1SSE. Zaterdag j.l. vergaderde de raad der gemeente. Besloten werd een bijdrage van l/i cent per inwoner te geven aan de vereenLgiing van Nederl. gemeenten voor aankleeding van het vereenigingshuis. Aan den onderwijzer den heer N". M. van de Velde werd eervol ontslag ver leend tegen 1 Dec. a.s. In de vacature zal worden voorzien door de benoeming van een onderwijzeres. Met de circulaire van den commissaris der Koningin inza- ek de bezoldiging der gemeenteveldwach ters in Zeeland wordt behoudens een paai- kleine opmerkingen accoord gegaan. Besloten werd geen steun te verleenen voor liet houden van z.g.n. applicatie- cursus der lichamelijke oefening. Aan de gemeente 's Heer Abtskerke zal het gebruik van het arrestante 11 Ijokaal worden aangeboden tegen een jaarlijk- sche vergoeding van f 5. De pensioengrondslag van Jan Bos ,als wegwerker wordt per 1' Januari 1919 alsnog vastgesteld opj f 350. De gemeenlebegrooting 1930 werd be handeld en voorloopig vastgesteld op een bedrag van f 20.573 in ontvangst en uitgaaf met een post van onvoorzien ad f 466. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZIERIKZEE. Bij Kon. besluit is toe gekend de aan de orde van Oranje Nas sau verbonden eeremedaille, in brons, aan W. Boonman hotelbediende in dienst van -den heer J. J. van He Ven, al daar. THOLEN. STAVENISSE. 1000 last suikerbieten liggen alhier opgestapeld. Deze wachte'ni op scheepsruimte om naar de betrokken! fabrieken vervoerd te worden. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. SAS VAN GENT. Inzake het looncon- fliot aan de Stijfsel- en Glucosefa- briek had een conferentie plaats van de verschillende stakingsleiders met hunne plaatselijke bestuurderen, op Zaterdag j.l., naar aanleiding van Je door de di rectie gedane voorstellen van den rijks- bemiddelaar, die de vakvereenigingen daarvan op de hoogte heeft gebracht. Een definitief besluit werd op die verga dering niet genomen, daar men eerst na dere inlichtingen van den rijksbemidde laar wenscht. g. ..I a a g"'* ifCTrj S pij s verteri n g ss+ori n g e n fla sindf 100 jaar onovertroffen het beste middel iTabiotten ff.0,25 en fl. 1,20. Slechts echt in blauwe verpakking met het portret van den uitvinder. Monsters gratis en franco v. d. vertegenwoordiger R-ae BïuIh. ftmsseïöara CcsS, UunaetEspartiweB 16 (Ing. med.) Na bevestigd te zijn door ds. C. W. Bastiaanse, predikant te 't Woudt bij Delft, vroeger te Vrouwepolder, met een prediking over Jesaja 62 6 en 7, deed ds. W. de Kam, overgekomen uit Zou- t e 1 a n d e, Zondagmiddag j.l. zijn intree te De Lier (Z.H.) sprekende over Openb. 4 la. Na de gebruikelijk toespraken voerden nog het woord ds. Booij van Ca- pelle ad. IJsel, en ds. Bastiaanse. Toe gezongen werd Gezang 91 3. Onder de aanwezigen was de heer Van Evert, de toekomstige predikant van Zoutelande. (Ingez. Med.) De dienst, die zeer druk bezocht was, werd besloten met het zingen van Ge zang 96. Zondag werd den uit Wijckel, gem. Gaasterland overgekomen Ned. Herv. predikant D. Louwerse teWissenker- k e bevestigd door den vorigen predi kant ds, J. F. Th. van der Linde, met een rede naar aanleiding van Jesaja 62 vers 7. In den namiddag deed ds. Louwerse zijn intrede met een rede naar aanlei ding van Romeinen 3, hoofdstuk 1 vers 16. Na afloop werd hij toegesproken door burgemeester M. J. Verhorst en vervol gens door ds. P. N. Tansbeek vam Kam perland, als consulent, welke de gemeen te den nieuwen leeraar liet toezingen Gezang 91 vers 3, Zondag werd ds, L. J. Cazemier, overgekomen uit Gieterveen, bevestigd als predikant der Ned. Herv. Kerk te Ter neuzen, door zijn broeder ds. S. O. Cazemier van Stavoren. Hij sprak naar aanleiding van Ex. 25 40, In den namiddagdienst deed ds. Caze mier zijn intrede, sprekende over 1 Cor. 1 23 en 24. Namens den ring werd de nieuwe predikant toegesproken door ds. Akersloot van Houten Roos, van Sas van Gent, namens het kerkbestuur door Jac. de Bruijne. Ook werd hij toegesproken door burgemeester J. Huizinga en dooi den consulent der gemeente Ds. E. Raams van Hoek. Gezongen werd het laatste vers van Gez. 50. Zoowel des morgens als des middags was het groote kerkge bouw overvol. Gedenkraam Nieuwe Kerk. Uit betrouwbare bron vernamen wij, dat de onthulling van het Gedenkraam in de Nieuwe Kerk zat plaats hebben op Zondag 10 November des namiddags om half drie. Als sprekers zullen optreden ds. J. de Visser en ds. M. van Empel, terwijl de heer Ferwerda zijne medewerking op het orgel heeft toegezegd. De toegang tot de kerk zaï vrij zijn, alleen hebben de huurders van zitplaatsen recht op hun zitpiaats. Zooais men zich zal herinneren wordt het Gedenkraam geplaatst ter hermnerintg aan de vrijmaking van Middelburg in 1574. Het raam re* uit vrijwillige giften tot stand gekomen1 en is vervaardigd door ir. J. L. Schouten te Delft. Ned. Herv. Kerk. Aangenomen het beroep voor de tien de predikantspmats 'te Groningen door ds. A. Aitena te Rijnsburg. Geref. Kerk. Tweetal te Eindhoven: ds. A. J. Fa- noy te Ferwerd en ds. A. B, W. M. Kok te Zaamslag. Beroepen te Wolphaartsdijk ds. F. Slomp Jz, te Nieuwlande (Dr.) Tot onderwijzer aan de bijz. school in '1 |Vrije te Zierikzee is benoemd de heer J. C. Spaans te Soest. Geslaagd voor |het examen han|den- arbeid (acte R) te s-Gravenhage, mej. P. C. G. van der Zwart, onderwijzeres aan school A te B,iervliet. Geslaagd te Amsterdam voor het etxamen Geschiedenis' M. O. mej. A. M. Borden is van Berlekom te 's-Gravenhage. Door M. H. te Middelburg is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van het Kantongerecht te Middel burg van 30 October 1929 waarhij hij wegens het rijden met een motorrijtuig zonder licht is veroordeeld! tot f 5 b. s. 5 d. h. De ambtenaar O. M. heeft tegen dit vonnis eveneens appel aangeteekend. Door M. W. Ie Koudekerke is appel aangeteekend tegen het vonnis van het Kantongerecht te Middelburg van 16 October 1929 waarbij zij wegéns over treding van art. 22a van het M. em R. wet is veroordeeld tot f 25 b. s. 25 d'. h. De Haagsche Rechtbank heeft ter zake den roofoverval in een perceel aan de Esclidoornstraat, waarbij een meisje in een kast werd opgesloten en 120 gulden gestolen werd, den 16-jarigen S. veroordeeld tol een jaar tuchtschools tra,f. Zijn 19-jarige medeverdachte H. werd van medeplichtigheid vrijgesproken maar wegens een reeks diefstallen Lot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De ontslagkwestie aan de De Ruijterschool. Voor het Haagsche Gerechtshof zijn. gisteren de pleidooien gehouden in de procedure tusschen den heer M. Teer ling te V 1 i s s i n g e n en de Zeevaart school aldaar, tegen welke school door den heer Teerling een vordering is inge steld wegens onrechtmatige daad. Voor den heer Teerling werd gepleit door mr. A. H. Kuipers en voor de Zee vaartschool door mr. J. J. Heijse, beiden te Middelburg. Mr. Kuipers ving zijn pleidooi aan met de opmerking, dat de aanleiding van deze procedure een onderwijskwestie is. De grondslag is geweest een handeling van het bestuur der Zeevaartschool, die naar de meening van den heer Teerling geheel in strijd was met hetgeen tusschen hem en het bestuur was overeen gekomen. De moeilijkheid ten deze echter is, dat ten tijde van die handeling nog niet be stond de Nijverheidsonderwijswet, zoo dat de regelen van die wet omtrent de vaste benoeming toen nog niet golden, waaruit weer volgt, dat voor de vraag, of iemand voor de inwerkingtreding dier wet al dan niet vast was aangesteld, an dere maatstaven moeten worden geno men. Wat is nu in het onderhavige geval de gang van zaken? De heer Teerling, die gezagvoerder was ter koopvaardij, solliciteerde in 1916 naar de betrekking van leeraar in zeeman schap en zeevaartkunde. Als gevolg hier van werd hij tijdelijk aangesteld als lee raar in de zeemanschap. In dit verband wilde pleiter even wij zen op het verschil tusschen zeeman schap en zeevaartkunde. Het eerste be treft het onderwijs in de practijk, de zee vaartkunde is de theoretische wiskunde. Nu bestond er voor de zeevaartkunde een akte i, voor de zeemanschap was echter geen akte voorgeschreven. De on bevoegdheid les te geven in de zeevaart kunde was geen beletsel om iemand als leeraar aan te stellen in de zeemanschap. De heer Teerling kreeg dan ook in dit vak een volwaardige betrekk'ng van 36 uren. Wel echter zeide het bestuur der school bij deze aanstelling het op prijs te stellen, dat de heer Teerling zich zou be kwamen voor de akte i. In 1919 heeft de president der school, mr. J. Smit, tegen den heer Teerling ge zegd, dat voor een vaste aanstelling het zich verder bekwamen in de akte i niet meer noodzakelijk was, althans wanneer de minister daartegen geen bezwaar had. Nu ontkent het bestuur de voorwaar de van het betalen der akte te hebben laten varen. Dat dit een pertinente on waarheid is, blijkt uit alle stukken in het dossier. Deze mededeeling van den president was voor den heer Teerling natuurlijk aanleiding om zich in verbinding te stel len met den inspecteur voor het nijver heidsonderwijs, den heer Van Alphen de Veer en deze zeide gaarne zijn me dewerking voor een vaste aanstelling toe, Nadat daarop het schoolbestuur aan den minister geschreven had dat het dacht over een vaste aanstelling, kwam in November 1919 van den minister het antwoord, dat hij daartegen bezwaren had. Bij een daarna gevoerde corresponden tie schreef de heer Van Alphen de Veer, dat hij nader aan den minister geschre ven had voor de voorgestelde vaste aan stelling van de heeren Teerling en Zwaan. Wat blijkt daar volgens pleiter duide lijk uit? Dat er een voorstel van het be-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 1