BONS sf. Wiener ff *€o. SEPTEMBER R IN DE MAAND I THAKS KOOPT Q EXTRA VOORBEELIg. EXTRA AAKBIEDING een Actief Hoofdver tegenwoordiger. MANTELS en JAPONNEN weder miy&mm mm 0E WIT'S RECLAME SPECULAAS per half pond 16 cent. BURGERHUISJE, SMIDSKNECHT. FEN MEESTERKNECHT Elastische Ondergoederen ,.V. v./li. JAC. M. D00RENB0S, IdEI HE ADVERTENTI EM radio toestel De Kubieke Meter". IJs, sneeuw, hagel, vorst in 't versohiet, vergeet vooral de provisiekasl piet mil §1 IIT'i HUH BIST KfiH8KBT88 NIEUWE PLATTE CAPUCIJNERS16 cent. SPOED. f f 9 e S.W EILAND, TE KOOP: TE KOOP: izaak Boasson Zona's Bank LV. MIDDELBURG - OOSTBURG [SLAGERIJ JAC. DE VISSER, D, C. B0UWENSE, HEEREN Fabr. Wil helm Benqer Söhne Stuttgart SEGEERSTRAAT. N.V. Lompen en MetaalhandeL, Jongens Nederlandsch Koffiehuis RRLLRSR Gevraagd eenf 11 et Meisj MBID DIENSTMEISJE 5 OCTOBER. TR HUUR Mlddeihurgsche Maatschappij van Stoomvaart J p. pond. NIEUWE CAPUCIJNERS11 cent. NIEUWE CAPUCIJNEBS extra grof 13 cent. NIEUWE PLATTE CAPUCIJNERS extra grof 20 cent. NIEUWE GROENE ERWTEN10 cent. NIEUWE GROENE ERWTEN extra gelezen 12 cent. NIEUWE GROOTE GROENE ERWTEN 15 cent. 2NIEUWE HOLL. BRUINE BOONEN 11 en 13 cent. NIEUWE N.-HOLL. BRUINE BOONEN 17 cent. Wij verkoopen uitsluitend peulvrnchten Tan den nieuwen oogst. Wij garandeeren de buitengewoon fijne kook van al onze peulvruchten. Soliede Ziekte-Verz. (vrij dokter en apotheker) vraagt voor Mid delburg en omstreken Ruime provisie. Br. onder No. 55, Bur. v/d. BI. Ter overname aangeboden op netten stand te Rotterdam een zaak in Aardappelen, Groenten en Fruit, met straatwijk. Voor billijken prijs. Brieven onder No. 185 N.V. Masereeuw Bouten's Advertentie bur.Ged.Binnenrotte48 Rotterdam. a o 9 9 9 9 Onze Collectie is geheel compleet. ZEER APARTE MODELLEN. 9 I 9 e Mtdt/&lbupga 4 pak aardappelmeel25 cent. 2 pak prima sago25 cent, 2 groote flesschen inmaak-azijn 25 cent. 4 pak prima zeeppoeder25 cent. 6 groote stukken prima huishoudzeep 22 cent. g Het sinds jaren bekende S©VB»aagd buhuur of te koop een eenvoudig «^.rprijs 4 a 5 gld. per week. Bij ter011 het huis gekocht moet wor- heo dan de prijs nader te bepalen. ilr. bureau v. d. blad onder brinmer 57. bij gez-« heej inschrijving te pachten ten voor 7 jaren J™25 Nov. 1929—1936 jgee Hectare 80 aren 10 c.a. of iEex 4 G. 177 R. vaale gemeenteVEERE, by „Poppe- Iderenburg". aarrhans in gebruik bij den Heer Jj?1 WISSE. e briefjes vóór of op 1 October ?fa;9 ten kantore van Notaris bujAUPOT TEN CATE, alwaar ere inlichtingen zijn te bekomen. TH Het sedert enkele jaren nieuw gebouwde BurgerwQonhuis met tuin en vrije poort, wijk E no. 143a, aan den Nieuwen Vlissingschen Weg bij de Tramhalte Ijsbaan, bij Middelburg. Terstond te aanvaarden. Inlichtingen ten kantore van Notaris Blaupot ten Cate en bij den eigenaar Joh. Hubregtse, adres Kinderdijk P 104. No. 211 )amesbeursje 40 coupons No. 229 Wekkerklokje 120 coupons No. 62 Zekspiegel 11 coupons een ,8 P. K. Motor op wagen, een ijzeren Watervat, 1000 L., een Gummi Drijfriem, 15 M, lang, 10 cM. breed, nieuw. AdresO. DE JAGER, Smederij, Arnemuiden. Aan hetzelfde adres terstond ge vraagd een met een N.V een De trac gem krijt tij. i was toela geei sie well moe fere en het zich Directie A. W. JANSEN - J. T. v. d. MEER. Maatschappelijk Kapitaal 500.000. Geheel geplaatst en volgestort AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN NEEMT GELDEN IN DEPOSITO met 1 dag opzegging 3*/2 met 1 maand 38/4 met 3 maanden 4 met 1 jaar 41/™ No 167 Vleeschvorkjes 35 coupons Lux is het zeepproduct in fijne vlokjes, dat op het gebied van het reinigen van fijne stoffen hare sporen ruimschoots heeft verdiend. Duizenden huisvrouwen kennen reeds de waarde van Lux. Het spaart hun fijne goed en zij beschouwen het tevens als één van de meest vooraanstaande tijdbesparende arti kelen, die de moderne industrie heeft opgeleverd. En tbans bevatten de Lux pakjes ook een geschenkenbon, zoodat de huisvrouwen de Lux bons kunnen voegen bij de Sunlight, Vim en Rsnso bons en zoodoende het door haar gewenschte geschenk veel sneller kunnen ontvangen. Vraagt onze ge» schenkenlijst bij Uwen winketier. No 110 Mensch erger je niet 15 coupons No. 126 RoldieT 23 coupons No. 117 Tafelvoetbal 20 coupons ym VLISSINGEN, vraagt volledig bekend met het vakj gevraagd. Leeftijd 20 jaar. Schriftelijke sollicitaties bij Korte Delft G 3. VOOR V 1 'ei r v* IN KATOEN. HALFWOL EN WOL M. L. POLAK Zn. Op onze Lompen-sorteerdery te Arnemuiden kunnen worden ge plaatst niet beneden de 16 jaar. Aan melding Loskade Middelburg. lil»!"'" ■JMi.miiiM«i.mi||iii|i f fcnaas^iiiiiiiiiii mm mu mum milium utiMiiimii niHBB^^^iiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii^^^^aaMfl Bij vooruitbetaling van 15 regels 85 cent. Met motto 10 cent hooger. vraagt een voor 1 a 2 dagen in de week. Buitenlandsch vl. f 1.10, versch Rundvl. f 1.50, Varkensgehakt f 1.40, versche Worst f 1.50, ge smolten Reuzel t 1,30 per K.G. A. VERHULST, Langeviele. A.fJOZIASSE, L. Burg B 5. Mevr. LEIJDESDORFF, Markt C 10 vraagt wegens huwelijk der tegenw. met Nov. of later een nette DIENSTBODE, uitsl. voor de huisb. z. a. t. m. 's av. na 7 uur. ■S"'—|J||-||»I- «"-« ^-..ijin-uïirwn. II' Met Oct. of Mei een gevraagd. Zelfstandig kunnende werken bij K. STURM, Meliskerke. Gevraagd te Vlissingen in klein gezin een nette DIENSTBODE voor dag of dag en nacht, gr. wasch buitenshuis. Loon f 25 p. m.v. g. g. v. Brieven onder 56 bur. dezer. Heden versche Bloedworst ver krijgbaarvoor den zeer lagen prijs van 8 cent per ons. Prima Boter hamworst 12 ct. p. ons. BEUGELINK, St. Pieterstraat. l gevraagd, als metsje alleen. Mevr. ZIMMERMAN, Dam G 45. Wegens vertrek een prima geheel compleet, te koop. Brieven no. 58 Bureaudezer Courant. 19 Propaganda-avond uitgesteld tot De Secretaresse verzoekt de wer kende leden, de dialectlijstjes uit Vereenigingsnieuws no. 1, inge vuld te willen inzenden voor het einde der maand. gevraagd, twee kamers met keuken voor direct. Adres LANGEVIELE K 195. - J - Dame vraagt tegen 1 Oct. gem. zit- en slaapk., of zit-slaapk. m. of z. pension, liefst op een der Singels of op 't Zand. Br. met prijsopg. no.', 54, Bur. v. d. Blad. Vlissingen, Middelburg, Rotterdaug en tusschengelegen plaatsen. oi Vervoer van s Passagiers, Goederen en Ve®, met de snelvarende Salonbooi „KONINGIN WILHELMINA 5 Uren van vertrek in September. v. Vliss. Donderdag 26 Vrydag 27 Maandag 30 v. Midd. TS& 8.— v. RoiL vm.~ 9.- i Informatiën ts bekomen te 3 RotterdamN. V. Transport- «S Expeditie-Ondernendal v.h. ERVEN G. VOS, MiddelburgB. EENHOORN. Vlissingen W. v. OOSTERHOU^L DordrechtGEBRs. BUITENHEBs Electr. Drukk. G. W. den Boer, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 4