LEGER EN VLOOT SPORT Verschillende Berichten DE NIEUWE RIJKS TELEFOONTARIEVEN. INGEZONDEN STUKKEN BURGERLIJKE STAND BEKENDMAKINGEN Bij afcl zelfden naam voor eigen rekening voort. Opheffingen: Zeeuwsch-Vlaanderen (Ter Neuzen). D. Dekker, Axel, Nieuwstraat G 50, handel in landbouwproducten. V.: D. Dekker, Axel. Hr. Ms. mijnlegger Medusa is, on der ibevel van luitenant ter zee le kl. \V. H. S. Hoog, van Vlist.singein te Nieuweoiep aangekomen tot het houden van oefeningen. Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau de officier van administratie der 1ste klaslse A. van houte, het onderscheidingsleeken te dragen met de zwaarden. De achtste partijl schaak te Wies- baden is na 29 zetten door Bogöljubow opgegeven. De stand is nu: Aljechin 4 gewonnen en 2 remise is 5 punten; Bo- goljubow 2 gewonnen en 2 re misse is 3 punten. De 9de partij wordt op 3 October te Heidelberg gespeeld. Voetbal. Programma voor Zondag "22 Sept. le klasse. Willem II—"Wilhelmina. M.V.V.—Noad. RoermondLonga. B.V.V.— Eindhoven. P.S.V.—N.A.C. 2e klasse A. VlissingenDosko. Middelburg—T.A.C. Bredania—R.B.C. Op den Heerenweg onder Noord- w ij k e r h o ut is een vrachtauto, tenge volge van de gjladheid van den asfaltw(eg, geslipt en over den kop geslagen. De chauffeur, en zijn meisje, werden ernstig gewond. Eén der Bonds-consuls schrijft in de „Kampioen." In den Beemster woont aan den1 den Zuiderweg een rijkje boer, die te benauwd is, om o.a, een pa,ar dubbel tjes te betalen wannefer hij ergens moet zijn, voor vervoer met een autobus. Hil gaat dan staan bij de Beemsterbrug bij Purmerend en de eerste de beste auto, die zijn richting uitgpat, wordt door hem aangehouden. Hij verzoekt dan mee te mogen rijden want, zegt hij o.a., „de bus is ju jat vertrokken",, of ,,zijn fietsband is defect geworden." Hij stapt met zijn -boerefn- klompen in den deftigsten auto.;en wint op die manier een paar dubbeltjes uit. Ik zou zoo gaarne de leden van den A. h N.W.B. voor die brutaliteit en zuinigheid I willen waarschuwen; levens verzoek ik ijl aan de plaatselijke bladen dit over te B i nemen, wat ze zeker gaarnja doen. De J I naam van die boer is...... (Redlactiegfe- I heim!). ■j In het proces wegens het spoorweg- I' ongeluk, dat verleden jaar op hetsta- tion (te ;M n c h e n plaats had en waar bij 10 reizigers om het leven kwamen, zijn alle beklaagden vrijgesproken. Het O. M. had gevangenisstraffen van 1 /lol 3 maanden* geëischt. In het vrijsprekend vonnis werd over wogen, |dat de inrichting van het station niet voldoende was. Bovendien wordt 1e veel van de spoorwegambtenaren ver langd en is er tekort aan personeel. Bij het dieper maken van een put in het dorpje Bussin (district Schla- we) is een wateraider aangeboord, met het gevolg, dal een krachtige waterstraal naar boven schoot, die in een oogenblik tijd de boerderij blank zettle. Men tracht te door 'liet boren van een tweede bron. op honderd meter afstand, d,e kracht van het water te vermindteren, doch de uitwerking was averechtsch wantr- nu spuiten twee stralen het water over de omringende akkers, tuinen en boerderij en Een landDouwer heeft zijn hoeve reeds moeten ontruimen. Uit Cavalese worclt bericht dat twee Duitsche toeristen J>ij een gevaar lijke klimpartij in de Latemar-groep in een diepen afgrond zijn gestort. Het touw, waaraan zij waren verbon den, bleef aan 'n rotspunt hajnlgen, die .bei'gb-eklimmers gleden uit en hebben 24 uren in de lucht gehangen. Ondanks de pogingen tol hulp, slaagden de gidsen en andere bergbeklimmers er niet in, beiden te bevrijden. Zij vielen tenslotte naar beneden en werden verpletterd. De lijken konden nog" niet worden geborgen. Op de jaarvergadering vfan de Ame- rikaansche kappers en fabrikanten viap haarmlddelen te Chicago is vastgesteld' dat de vrouwen in Amerika het laat ste jaar ruim twee millioen K.G. rouge gebruikten. De voorzitster deelde miee. dat er in één jaar 24 millioen flesschen haarwa ter, 17 millioen K.G. zeep, 26 millioeln K.G. van verschillende soorten huidcrê- me en bijna 6 millioen K.G. poeder ver- I kocht waren. De makkelaarsfirma Gr. Y. Hiscoe N e \V-Y o r k heeft bij de politie aangifte gedaan dat één van haar beambten er met een aantal effecten ter waarde van 512.000 dollar vandoor is gegaan. Wat de nieuwe tarieven be helzen. En hoe men er toe kwam. Een theoretische rechtvaardiging van deskun dige zijde. Waarmede we slechts ten deele kunnen in stemmen. De eindvoorstellen van het Hoofdbe stuur der P. T. en T., betreffende wij ziging van de locale en interlocale tele foontarieven, zijn, als gisteren reeds in het kort gemeld, Koninklijk goedgekeurd; de nieuwe tarieven zullen dus met in gang van 1 Januari 1930 in werking tre den. Hier volgt een volledig overzicht, zooals dat ons van bevoegde zijde ver strekt is. Voor de locale telefonie is het zuivere gesprekkentarief als tariefs- vorm aanvaard, met grondbedragen van 24.tot 48.en een prijs van 2J cent voor elk uitgaand gesprek. Inge voerd is (volgens de begrooting van Wa terstaat is dit t ij d e 1 ij kl Red.) een re ductie- van 25 pCt. resp. 50 pCt. boven eeri bépaald aantal gesprekken per jaar. Dé re'dtictiegrenzen liggen dusdanig, dat de voordeelen daarvan in het algemeen reeds-toptreden vóórdat het be- d r':a g, dat volgen S' het be staande tarief verschul digd zou zijn, wordt be reikt. De beteekenis van de reductie blijkt uit het hiervolgend overzicht: Aansluitingen, Aantal gesp. per jaar. per net. Red. 25 pCt. Red. 50 pCt. 1 t/m 50 361 t/m 720 boven 720 51 100 601 41 1200 11 1200 101 300 601 It 1200 11 1200 301 500 721 tt 1440 11 1440 501 1000 961 11 1920 11 1920 1001 2000 1081 11 2160 11 2160 2001 3000 1081 11 2160 11 2160 3001 4000 1441 11 2880 11 2880 meer dan 4000 2401 11 4800 11 4800 De prijs per gesprek in de eerste re ductietrap is aldus teruggebracht tot 1T/S cent. De vermeerdering van hetgeen een aangeslotene onder het nieuwe lo cale tarief moet betalen op het oogenblik dat de tweede reductietrap, die van 50 pCt., intreedt, is dientengevolge matig en varieert in de onderscheidene netten van 13 tot 31 pCt. In de netten van meer dan 40Q0 aansluitingen bedraagt zij 17 pCt. De reductie van 50 pCt. daarna vol gend, beteekent dat men verder slechts IJ cent per gesprek betaalt. De interlocale tarieven vermelden, als reeds in het kort gemeld, uitbreiding van het 10 cents tarief tot afstanden van 10 K.M., terwijl voor af standen van 10 tot 15 K.M. een tarief van ƒ0.15 is vastgesteld. Van 15 tot 35 K.M. zal een tarief van 0.35 gelden en voor afstanden boven 35 K.M. is 0.50 verschuldigd. Wat het districts tarief betreft, zal niet star worden vastgehouden aan vastgestelde afstanden, indien innig eco nomisch verband tusschen bepaalde plaatsen bestaat; dan zal worden nage gaan of voor zoodanige aanwijsbare ge vallen een voor de betrokkenen gun stige regeling kan wórden getroffen. Tenslotte is het tarief voor de huur- en uurlijnen verminderd en, van 18.000 per jaar, voor afstanden boven 35 K.M. (de bestaande huurlijnen overschrijden bijna alle dezen afstand) teruggebracht tot 16.000 per jaar. Vergelijking van de aanvankelijke voorstellen met de definitieve regeling toont aan zoo schrijft men ons verder dat aan de meest op den voorgrond gestelde bezwaren der belanghebbenden in ruime mate aandacht is geschonken en getracht is met behoud van den ook door velen hunner „principieel" niet aangevochten tariefsvorm daaraan zooveel mogelijk tegemoet te komen. Het overleg met belanghebbenden kon uiter aard niet beteekenen, dat hun op dit gebied" zeer uiteenloopende inzichten volledig zouden worden verwezenlijkt; het nü.4 daarvan lag hierin, dat het be drijf indruk verkreeg van een reeks bëfëfomeringen, welke het groote zaken- en bedrijfsleven en ook de middenstands kringen als ernstige nadeelen voor han del en industrie vreesden en welke op bepaalde onderdeelen van de voorstellen sterk algemeen tot uiting kwamen. Op deze punten heeft het bedrijf de voor stellen in belangrijke mate herzien, waardoor met reden mag worden ver wacht, dat de gevreesde nadeelen aan merkelijk zullen worden getemperd. Dat de aangebrachte wijzigingen in de voor stellen inderdaad van beteekenis zijn, moge hieruit blijken, dat, voor zoover de gegevens thans strekken, een inkoms4en- derving als gevolg van die wijzigingen op 350.000.wordt becijferd. Men kan vragen, waarom nog niet meer in deze richting gewijzigd? Het te lefoonbedrijf heeft toch een belangrijk overschot. Zij, die aldus redeneeren aldus onze berichtgever zien echter voorbij, dat het batig saldo van den te lefoondienst, na vermindering met het nadeelig saldo van dén telegraafdienst, slechts een matig bedrag oplevert. Hier mede rekening houdend, kan het risico van verdere inkomstenderving vóór het oogenblik niet worden aanvaard. Vervolgens dient nog op eenige pun ten, waaromtrent "veelvuldig misverstand heerscht, de aandacht te worden geves tigd of een nadere verklaring te worden gegeven. Velen zijn de meening toegedaan, dat de verdeeling van de totale kosten door het P. T. T. bedrijf over het vaste ïecht (grondbedrag) en de lopbrengst van het gesprekkentarief volkomen willekeurig zou zijn. Zulks is geenszins het geval. Het bedrijf toch schept in elk locaal centrum (net) een telefonische spreek- mogelijkheid door het inrichten en het onderhouden van een bedieningscentrale, het aanleggen van telefoongeleidingen, 't beschikbaarstellen van personeel, enz. Iedere ingezetene, die in deze gemeen schap wil worden opgenomen, behoeft daartoe een telefoontoestel, dat binnens huis, en ook voor een deel daarbuiten, aangesloten moet worden op het tele foonnet en waarvoor tevens een gelei ding moet worden binnengebracht in de centrale. Deze werkzaamheden en het beschikbaarstellen van toestellen en ge leidingen veroorzaken zekere kosten, waarvoor de belanghebbende zich dus alléén de mogelijkheid verzekert om van de gelegenheid tot spreken ge bruik te kunnen maken. Dit is het vaste reqht (grondbedrag). Dat deze grondbedragen hooger wor den naarmate het aantal aansluitingen van het net toeneemt, is logisch, omdat de telefonische gemeenschap daardoor grooter wordt en dus aansluiting aan die gemeenschap meer waarde krijgt, ter wijl de exploitatie, voor het bedrijf, ge rekend per aansluiting, duurder wordt. Alle overige kosten worden goedge maakt door de opbrengst van de ge sprekken. Dit zijn de proportioneele kosten. Door toepassig van het beginsel, dat de verschuldigde vergoedingen zooveel mogelijk evenredig behooren te zijn aan de diensten welke men van het telefoon bedrijf verlangt, wordt toeneming van het aantal aansluitingen verwacht, een uitbreiding van spreekmogelijkheid dus welke een belangrijk voordeel zal op leveren voor alle aangeslotenen. (Zoo als wij gisteren reeds schreven, heb ben wii hierin nog wel een zwaar hoofd. Red.) Het bedrag voor de proportioneele kosten nu is verkregen door van de to tale opbrengst van de locale telefonie, welke bekend is, af te trekken de becij ferde totaalopbrengst der grondbedra gen. Deze uitkomst, gedeeld door het aantal locale gesprekken, zooals dit bij de tariefstudie uit de verkregen gege vens over het geheele land met een ze kere mate van nauwkeurigheid kon wor den vastgesteld, geeft de vergoeding van cent per gesprek. De door het P. T. 1". bedrijf zoo be sluit onze berichtgever sedert be ëindiging van den wereldoorlog gevoerde tariefspolitiek, is gebaseerd op den ook in het handels- en bedrijfsleven erken den, eisch van „selfsupporting" van den dienst, waarbij nog rekening dient te- worden gehouden met de niet geringe jaarlijksche bijdragen, door het bedrijf, aan de algemeene Rijksmiddelen. In etappes is sedert o.a. bereikt, dat de Nederlandsche posttarieven tot de laagste in Europa behooren, hetgeen het vertrouwen v/ettigt, dat ook op telefoon- gebied krachtig naar een zoo laag moge lijk gesprekkentarief zal worden ge streefd en dat aan de oprechte bedoe lingen van het bedrijf in dezen niet be hoeft te worden getwijfeld. Tot zoover deze beschouwing van des kundige hand. Wij stellen het op prijs, dat men de pers en daardoor het pu bliek, volledig en gemotiveerd voorlicht; dat wij, naast veel waardeering voor het werk van P. T. T. in t algemeen, het in zake het gesprekkentarief niet met bo venstaande beschouwing eens zijn, be hoeft hier niét wederom uiteengezet te worden. Voor de aangebrachte verbete ring op de oorspronkelijke plannen kun nen we tenslotte schoorvoetend erkente lijk zijn. o< ■/v .- 1 DE GROOTE LOTERIJ VAN „TREIN 8.28". Gij tent het heerlijke werk, tl al de -Vereeniging 'Trein 8.28 voor de zwakke kleuters ooet; in haar huis tracht men ideze ikindertjes op le kweeken en zoo mogelijk te behoeden voor volgende ziekten. De .Vereeniging liëeft .geld noodig Veel Igelct om de (oprichtingskosten te dekken u— en de toekomstige veilige lexploilatie !te verzekeren. Zij heeft daar toe een groote lofjerij georganiseerd. Voor T 2.50 koopt gij- een lot, maan* gij krijgt 'voor iae goede daad, die gij' daar- jneoe verricht nog wat toe. Een 'mooi groot huis is door het be stuur aangekocht en daar naast hebben goerie vrienden onzer kinderen ons 1500 prachtige [prijzen geschonken- Alle kun nen |we ze niet vermelden, maar slechts meoedaelen, dat de firma, Bender te Am sterdam óns een prachtige lpia.no ter be schikking stelde, verder een mooie auto, twee radiotoestellen, een heeren- en een damesrijwiel, tal van prachtige zilveren voorwerpen, 'schilderijen en etsen van verschillende bekende meester. Kortom ge (Krijgt voor de goede daad, welke U verricht een kans op een mooien Iprijs Tal van. menschenhebben -zich' gelijk we het boven vermeldden opofferingen getroost om ons aan schoone prijzen le helpen; al was»het alleen om dezjet weldadigheid te beloonfen. zult ge ons wel (hoor de loten- willen heen helpen. Bestel inu spoedig ,Uw loten, ge wilt het wel, doe het da;n nu spoedig. Het Giro-nummer van de Vereeniging is 1361166'. het adres: Oosteinde 30, Am sterdam C. Mdd e1b u rg Van 1820 Seept. Ondertrouwd: W. Vermeulen ,24 j. en J. M. Roskam, 20 j. W. M. Groenewegen 28- j. en C. J. Janse 24 j. D. J. Schrier 20f j. en A. J. Riemen s 20 j. Getrouwd: S. Karman 28 j. en C. E. de Jonge 26 j. A. A. Struijk 29 j. en N. S. Bosschaart 20 j. Bevallen: M. E. Nijman geb. Heke laar d. Overleden: A. van Loo 44 j. geh. met H. Wolders. J. A. Verhorst 12 j. geh. met J. C. Genevdij. Vlissingen. Van 12—;19 Sept. Ondertrouwd: M. P. Meulblok ,26 j. en M. Hendrikse, 26 j.; P. Minderhoud, 26 j. en J. van Gelde ren, 23 j.; J. Salverda, 22 j. en Sr M;. P. van Rosevclt, 21 j.; M. Wulff, 21 j., en J. G. F. Pluijmers, 21 j.; J. G. Meijers, 24 j. en J. C. Waltz, 23 j,; E. A. ,G;'. Ilruijsse, 29 j. en N. A-brahamse, 38 j. Getrouwd: P. J. van der Star, 54 j. en R. C. J. Elias, 54 j.; S. Clarisse, 23 j. en J. de Ridder ,22 j.; A. van der Wilt, 25j. en II. Vlielander, 21 j.; A. N. Meijer, 28 j. en J. C. Stoutjesdijk, 25 j|.S. Rijkboer, 25 j. en M. W. J. J. Romijn, 26 j.; 'G. A. Ketting, 32 j. en F. A. van Bezooijen, 26 j. 'Bevallen: D. C. Legemaate, geb. van den Berge d.; J. M. van der Me ij, geb. Been ,d.; C. Kranendonk, geb. Ma:- rijs, z.; M. C. van den Heuvel, geb. He- bly, z.; M. Everaars, geb. Hartev'elt, d., M. de Wolf, geb. Bassie, d. Overleden: J. M. Vlietinck, vrouw van L. Schink, 28 j.; C. de Nooijer, man van J. de Bruijne, 60 j.A. Verhorst, man van J. C. Genevay, 72 j. O. e n W. Soubur g. Van 12 tot 19 Sept. Ondertrouwd: J. C. Meijers 24 j. en J. C. W.atlz 23 j., M. Goedegebuur 26 j. en F. Cal jouw 20 j. Bevallen: II. M. van Dijk geb. Snijders z.M. Hijman geb. Boogaard d. Goes.. Getrouwd: J. Holleslelle jm. 23 j. en R. C. J. Steinz jd. 22 j. G. M. Scheers 19 j. en N. N. Siepman 19 j. J. v. d. Slraate 23 j. en C. F. Westjd|orp 20 j. Bevallen: L. P. Kosters geb. van Acker d.; F. A. M. Hopmans geb. van Riet d hem, Westwal 1 J. P. Butler, dienst bode, Kapelle, v. d. Boutstraat 6. Vertrokken: C. Verrijzer, arbeider, naar Kattendij- ke, Wil'helminapolder M. C. Harthoorn, huishoudster, Bergen op Zoom, Antwerp- scheweg 38 A. Berends, timmerman, 's-Gravenhage, Cuijpstraat 152 F. G. C. Rothuizen Jr., Wageningen, Nassau- weg A. M. van Weele, stuurman, N.- York L. J. ,de Jongh en gezin, koop man, Antwerpen A. A. van Nunen, modiste, s-Hertogenbosch, Ververstraat 67 M. H, iM. Stieger, zonder beroep, den Haag, Carpentierstraat 87 P. H. Verhage, onderwijzeres, Ellewoutsdijk A 16 A. Foudraine, banketbakker, Zie- rikzee W. Foudraine, arb. N. S., Eind hoven, Kempenschebaan 46 F. J. van riese, arbeider, Anna Paulowna, Kleine Sluis P. A. de Klerk, geb. Harinck, zonder beroep, O. en W. Souburg, Turf- straat 18 A. P. Dormaar, banketbak- kersbed., Rotterdam, Weimansweg 42. BEVOLKING. In de eerste helft der maand Septem ber zijn in de gemeente OOST- EN WEST-SOUBURG Ingekomen: J. Sanderse, Groote Abeele A 225, van Eindhoven. M. Krokké, Wissel C 123, van Rotterdam. N. J. Dekker, Pas poortstraat A 38, van Middelburg. C. van Tatenhove en gezin, Nieuwe Abeele C 257, van Vlissingen. C. van Belle geb. Minet, Nieuwe Viiss. weg C 179, van Middelburg. Mej. P. A, de Klerk- Harinck, v. Turnhoutstraat E 18, van Goes. M. de Klerk, v. Turnhoutstraat E 18, van Koudekerke. V ertrokken: Mej. J. C. Brombacher, van Kanaal straat A 57 naar Vrouwepolder. -M. Francke, van Spoorstraat A 114 naar Bergen op Zoom, L. Melse, van Oran jeplein A 169 naar Vlissingen. J. Schippers, van v. Turnhoutstraat E 50 naar Vlissingen. Mej. Wed. Leenders- Claassen, van Nieuwe Vliss. weg C 152 naar Vlissingen. R. Kromhout v. d. Meer, van Vlissingsche straat B 314 naar Rotterdam. GOES. Ingekomen: T. M. Flipse, dienstbode, van Wissen- kerke, Wijngaardstraat 51 A. C. Bek, apothekers'bed., Rotterdam, Lange Kerk straat 42 M. A. de Baar, dienstbode, Hoedekenskerke, Stationsweg 12 J. Verhoef, electricien, Bruinisse, Schenge- straat 45 A. H. Schrijver, helpster op bewaarschool, Kloetinge, Oudesingel 78 M. S. de 'Die, analyste van Oud en N, Gastel, Wilhelminastraat 19 C. A. C. de Jónge, dienstbode, Wolphaartsdijk, Bierkade no. 1 J. Olivier, 'kleermaker, Dordrecht, Couwervestraat 1 A. Wis se, kantoorbediende, Middelburg, Kreu- kelmarkt 14 E. G. Riedel, en gezin, electricien, Amersfoort, Piccardtstraat 86 C. Dees, zonder beroep, Hellevoet sluis, 's-H. Hendrinkskinderendijk 45 D. EI. C. Ittmann, zonder beroep, Vied- der, Polderweg 2 G. Roelands en ge zin, machinist, Den Haag, Westsinge-1 113 J* Korsuize, dienstbode, Colijns- plaat, Oostsingel 84 F. Kiesewetter en gezin, kantoorbed-, Rotterdam, Poelweg V G. J. van Elburg en gezin, adjunct comm. reg., Zierikzee, 's-'H. Hendr.k.str. 19 J. Louwerse, telefoniste, Zierikzee Oude Vischmarkt 2 M. van der Maas, onderwijzer, Middelburg, Rimmelandstr 6 M. de Jonge, zonder beroep, Arn STEMMEN BIJ VOLMAGHT. Burgemeester en Wethouders van Mid delburg maken bekend, dat «an kiezer, met inachtneming van het 'Sn de Kies wet bepaalde, bevoegd is bij volmacht te stemmen, indien zijn beroep of werk zaamheden, dat hij herhaaldelijk' of al thans gedurende het gedjeelte van het jaar, wajarin de stemming gewoonlijk valt, werkzaam pleegt te zijn buiten dé gemeente op welkjer kiezerslijst hij voor komt, mits zijn afwezigheid, indien hij gedurende het tijdvak of de tijdvakken, waarin hij aldus werkzaam is, een of meermalen in die gemeente terugkomt, als regel telkens langer dan drije dagjen duurt. Mede is, met inachtneming van het iii de Kieswet bepaalde, bevoegd bij1 volmacht te stemmen de vrouw, welke, gehuwd met een kiezer, die voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, met haar man, in verhand met diens beroep of werkzaamheden, afwezig plejegt te zijn. De kiezerslijst wijst aan, welke kiezers bevoegd zijn bij volmacht le stemmeh en voor welke verkiezing zij daartoe be voegd zijn. De (aanwijzing geschiedt niet dan nadat de belanghebbende een daartoe strek kend met redenen omkleed verzoek schrift 'aan- hel 'gemeentebestuur bje(e{t ingediend; !de indiening moet geschieden ivójó'r 1 Januari en 'niet eerder da,n 1 Oc tober 'van het voorafgaande jaar. For- /mulieren voor de bedoelde verzoek schriften zijn lol en met 31 December ter ig'emeente-seoretarie kosteloos voorde kiezers verkrijgbaar. De belanghebbende, die een verzoek schrift els 'bovenbedoeld heeft ingediend en die van de gevraagde bevoeigdlljeid ge bruik wil maken, doet daarvan iin per soon mededeeling ter secretariei van de gemeente, op welker 'kiezerslijst hij moet voorkomen, aan den burgemeester of r.an den daartoe door dezen aange wezen (ambtenaar. De mededeeling kan geschieden 'zoodra het verzoek' is inge diend, doch niet later dan een week na den dag der candidaatstelling. Hij 'geeft daarbij op n-aam en voorna men, Ütag'teekening en plaats van ge boorte (van hem zelf en van den door heim aangewezen gemachtigde. Via,n jde aanwijzing wordt een schrifte lijke voljmacht opgemaakt. De volmacht wordt door den kiezer en door den burgemeester pf den door dezen .aange wezen /ambténaar onderteekend. Een af schrift Van de volmacht wordt den kie zer .uitgereikt. De gemachtigde moet in persoon ter secretarie van de gemeente mededeelen, dat hij de volmacht aanneemt. Van de aanneming wordt aanteekening gedaan onder het origineel der volmacht; deze aanteekening wordt door den gemachtigde en door den burgemeester o,f den door dezen aangewezen ambtenaar ondertee kend. Indien de aanneming niet reeds gelijktijdig met de aanwijzing heeft plaats gevonden, geeft de burgemeester of Ide door dezen aangewezen .ambtenaar on verwijld van de aanwijzing kennis aan den gemachtigde met oproeping om bin nen vij;f dagen ter secretarie de volmacht le komen aannemen; is binnen dien ter mijn de volmacht niet aangenomen, dan is 'zij vervallen en kan de kiezer niet opnieuw voor dezelfde verkiezing een ge machtigde aanwijzen. Als gemachtigde mogen slechts aan gewezen worden zij', die in de gemeente bevoegd zijn tot het deelnemen aan de zelfde verkiezing. Indien de kiezer een machtigde heeft aangewezen vóór de vaststelling' van de kiezerslijlstt, en na de vaststelling dier lijst mocht blijken, dat de gemachtigde niet aan 'dezen eisch voldoét, wordt de volmacht als vervallen beschouwd en kan de kiezer niet op nieuw voor dezelfde verkiezing een ge- machigde aanwijzen. Een kiezer mag' niet meer dan één aanwijzing als gemachtigde aannemen, behoudens dat hij een tweede aanwijzing aanwijzing mag aannemen, indien heide aanwijzingen zijn geschied door perso nen die tot zijn huisgenooten heliooren. Middelburg, 19 Sept. 1929. Burgemeester en Wethouders voorn., P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VE-UR, Secretaris. Electr. Drukkerij G,, W. DEN 43-OERi Middelburg. M M De ab 2.30 18 cei 30 ce Di De D e G| venha ledenl van ll gen>oq derin land. week HET KON. Ove staan rine gemel Tijd njjnkli het "v wordi lijkhe en de ten i dighe< een J De door den een mers. dig w mer tgegev versk talLoo jes. v ze df De reuni vaart verde vendi Var [bui ter weers ook kome tig m na v Na Kionii en h In h heeft bij Done De de k de o ll M. J gebo boek gebo To het zich To l in h cl Bi] mgel M naar van M Mee il jfoauh ran S 69) Als naar den, Maar, zulk' je Hij iaën til en,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 10