Bijzondere Automobielen N.VÏRANSFORMER-WOPtS C. v. d. Kamer - Tel. 244. Amslerdamsche Bank mil i UI! i ILLR BANKZAKEN 4500 HUDSON en ESSEX MEUBEL- m MMMCTKMEUK li MIDDELBURG. mnn-iuwiu .iinir BASALT MAATSCHAPPIJ I MM- ei MsMi! J Nutsspaarbaak Bogardstraat 8 SI wa HOTEL „EDEN" MIDDELBURG Juwelier R. VERHOOG, Algemeen IdTertentieblad n J. 0. MERK, 'S-GRAVENHAGE ROTTERDAM 1. Een belangrijke partij nieuwe Meubelen, 2. Een groote voorraad Manufacturen, 3. Eenige gebruikte Meubelen, Rouaansche Kade G 136, Gummiwaren en Patentgeneesmiddelen JE HOTEL TE ROTTERDAM IS Boerensteiger 75 77, 4e huis vanaf Hoofdsteeg Lage pramiën - Gunstige polisvoorwaarden. N V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK, - Zierikzee 4ii2 °lo Pandbrieven a 98 °|o. 5 °|o Pandbrieven a 100% WATERBOUW WEGENBOUW SPRAMEX- en T0PECA-SPLITT r-o AMSTERDAM-C——— FILIALEN TE GDONINCEN.VENLO EN DEVENTE* NT MIDDELBURG Opgericht 1871 Bijkantoor: - LANGE KOORDSTRAAT 1 54.40 - 50.40 - 11.20 - 11.20 - 12. Alles voorhanden. 'IRMA A. J BRONSWIJK IIUIS AAN HUfS •GSCHtftMO TEGEN NAMAAK DOOR HET ÖCTROOM7A01 Mag, DE VLIJT, Langevlele. 7 ^patatle) - 2ii>- 5 SUPER SIX zijn door hun technisch hoog staande constructie, door de af werking, door lijn en kleur der carrosserieën zeer bijzondere automobielen. U vindt 21 modellen Hudson of Essex automobielen in zeer ge varieerde prijzen. Het is zeker, dat er een Hudson of Essex automobiel is, die U bevallen zal. kijkdagenMaandag middag van 25 uur en Dinsdag Bureau voor Administratie, Belasting- en Assurantiezaken. Het oudste en voordeeligste adres voor alle is en blijft Magazijn P&X. Dus let op dit adres: MÉ.GAZ1 JM PAX, Gevestigd sinds 22 jaar. Hang 6, Rotterdam. Vraagt gratis inlichtingen en prijscourant, ■ar VERZENDING DOOR GEHEEL NEDERLAND -Oa Inspecteur voor ZeelandA J, G. HAENTJENS DEKKER Jr., HoofdagentA. J. HAENTJENS DEKKER Sr., belden Oude Vlissingsche weg E 193, Middelburg. In stukken van f 1000, f 500, f 100 en f 50 zijn aan ons Bijkantoor te Middelburg, Koepoortstraat 27, verkrijgbaar: en - tot een beperkt bedt*| - GELDERSCHESTRAAT 12, TEL. 5678-5679 ROTTERDAM. van BASALT, In speciale sorteering voer Sluis- en Bouwwerk. MIDDELBURG. Waar niet verkrijgbaar vraaq adres van naast- bijzijnde installateur. NW UILENBURGERSTRAAT 40 TEL. 42640-46440 12 Tafelcouverts 12 Dessertcouverts 1 Soeplepel 2 Sauslepels spe 1 Aardappellepel 1 Dienvork - 6.— - 3.60 Messenleggers, Tafel- en Dessert messen, Taartlepel en vorkjes, Kindercouvert enz. Plate Thee- en Eetserviezen, Bladen, Brood-en Bonbonmandjes, Portretlij sten, Theezeefjes, Lek- bakjes, Kinderbekers, Eidopjes, enz. AGENTUUR Lange Delft B 138 (Tel. 237) MIDDELBURG. r n.c JNZE te controleeren oplaag van ruim 4500 ex., (ruim 500 betalende abonné's) waar- orgt U, dat Uwe advertentie 1 dit deel van Zeeland de rootst mogelijke publiciteit eeft. Betrek in Uw reclame- ampagne dus ook het oor Westelijk Z.-Vlaanderen. OOSTBURG I A G E N O E G Het ideaal voor iedere vrouw. steunt oe buikspieren. geeft steun in oen rug en verschuift niet. AANBEVOLEN DOOR H.H. DOCTOREN 6r;eTband 9.75 Verkrijgbaar bij: Door de «^esffve^oPWM^ 1 W>elba515 2 SU pers Sp|^aI° CoacW 2 portieren Se m d.ckev seat 2-4 P«s Coopen«td Sida;, 2 pottieren g^J^Sedan 2-4 i°or. Torpedj^ 4*P°",erCabrfoler lne«ktapb.) Vs t5 Laadau Srf- V5 Victoria l® VVietbasB 3.53 5 Pets Sport Sedan 5 re Sedan (Sedan met sep I Vt" Sport' Torpedo 2700.- Z&7'' 2995.- 3065 - 3195.- 3295.- «50.- 3295 3395 - 4395 - 3675 - 3575- 3995 - 5195- 5\9i- 6250.- 6650.- 6900 - 5300.- .'.6935.- n.v De Deurwaarders VERVAAT en WILLEBOORDSE zullen op Dinsdag on Woensdag W en II Sept., 's middags te 1 i uur, in de voorzaal van de Bioscoop Flora aan de Moord- SÉraat, om contant geld verkoopen, wegens opheffing, een gedeelte van den voorraad van twee groote Holl. zaken v.n. in de betere soortenw.o. kostbare massief Eiken Salon Meublementen, Salon- en massieve Schrijftafels, Eiken Spiegels, Divans, Lodlkanton, kleine Meubelen A xmtester en Tap. 0. Karpetten9 Tafel- en Dlvan- kleedenp partij Wasehwringors enz. enz. w.o. partij Couponstoffen, Vitrages, D. en H. gemolton- neerde Ondergoederenpartij Dekens, partij verp- Dekenswerk en fant. Sokken enz. enz. w.o. prachtige Vlordeurskast, Piano, Gramaphoon met platendivers Huisraad enz. en Woensdag morgen vóór den verkoop. Alle goederen zrjn ongelimiteerd. In de zaal kunnen aan de Directie kooporders zonder kosten worden opgegeven. ZEGT HET VOORT. Bij te hoogen aanslag in de belastingen, vervoege men rich Ook geopend 's avonds na 8 uur. Groote sorteering iu Breukbanden, Buik- en Lendengordels, Elastieken Kousen, Verbandkisten. Voor Dames vrouwelijke bediening aanwezig. Aparte spreek- en paskamers. Verkrijgbaar voor MIDDELBURG en Omstreken bij: J. ALLEWIJN, Langeviele Telefoon 388. Zullen, Zetsteen, Zinksteen etc. Basaltsteenslag, Duitsche en Zweedscïie Kelen. BeaHBBgSüË Aangesloten M) het NEDERLANDSCH SPAARBANKBUStEAC. ELKEN DAG geopend vaa 10-1 aar, DONDERDAGS sa vaa 1-2 nor, WOENSDAG- en ZATERDAGAVOND Rente DRIE PROCENT ▼aa 1 tot 10.030 golden PER DAG BEREKEND Sedert jaren gelegenheid tot BETALING VAN BELASUNQ door tnaochenkomst der Spaarbank, linde 1 Januari 1926 dfte ▼aa SCHOOLGELDEN. Inlichtingen hiei Spaarboafea, het ontvangen van traktementen an per Giro Spaarbank No. 92296 Electriscbe Drukkerij G. W. DEN BOER.- Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 8