Zenuwstillend en zenuwsterkend is de werking van MIJHHARDT'S zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drog. RECHTZAKEN SPORT Handel, Nijverheid en Visscherij Verkeerswezen, Post en Telegrafie j Verschillende Berichten BIJ DE WATERVAL. AAN ZEE. AAN DE TELEFOON. RAADSELHOEKJE. OPLOSSINGEN DER RAADSELS UIT HET VORIGE NUMMER. VOOR GROOTEREN. VOOR KLEINEREN, Vacantie. OM OP TE LOSSEN. VOOR GROOTEREN. TOON BAS MIST BOOS U ze la o der rei buf i pe ka fo sa kaan ge ha li gi bra ral Ja ger bis ma lant rei li man fe dis meel lel. VOOR KLEINEREN. bekendheid te geven aan Walcheren in het algemeen en Middelburg in het bij zonder. Zonder zelfoverschatting meent het te mogen zeggen, dat 'dit werk' resul taten heeft opgeleverd; de ieder jaar groeiende stroom van vreemdelingen toont aan, dat het pionierswerk mieb vruchteloos is geweest. De ingezetenen van Middelburg hebben de vereemiging daarbij gesteund. De contributie, die oorspronkelijk f 350 was, bedroeg in 1902 f600, in 1921 f 800 en is sedert 1927 de f 1000 per jaar te iboven. De ge meente geeft sedert 1908 f 300 en sedert 1921 f 450. Dankbaar is het bestuur daarvoor, maar wil het werk blijvend vruchten dragen, dan zal de reclame nog veel intenser en uitgebreid moeten worden, dan zij tot nu toe "kon zijd. De belangstelling voor Middelburg, wel ke allerwege is opgewekt moet .aange wakkerd worden. Bij den stroojm van reclamemiadelen, waarmede vooral reis- bureaux worden volgestopt moeten ook "die van Middelburg worden gevoegd. Wil de reclame succes sorteeren, dan moet zij wat inhoud en uiterlijk betjrefi goed verzorgd zijn. Het béstuur wil niet beweren, dat bet vreemdelingenver keer de kurk gaat wordjen, waarop Mid delburg drijft, maar het vreest toch geen tegenspraak, als het aanvoert,,dat- het een der voorname 'bronnen van in komst vormt. Het algemeen belang is bij het ver keer van vreemdelingen voldoende ge ïnteresseerd, om belangrijken steun bij1 de bevordering daarvan te motiveeren. Het bestuur wijst op Baarn mét' 12000 inwoners, dat f 5000 geeft, op Zjefcst, dat voor iederen gulden contributief1 f 2.50 uit de gemeente,kajs geeft; thans f 3000, en op Bussum dat evenvtejel geeft als de leden bétalen. Thans vraagl het bestuur aan dejn raad ook minstens zooveel te gevfon als de leden contrLbueerbn en zoo. mogelijk nog meer. De reeds vroeger gjepubliceerde vra gen van den heer Jeronimus over de meening van Burg. en Weth. inzake op heffing der speruren bij den telefoon op Zondag en die van den heer v. d. F(eltz inzake voorzorgsmaatregelen tegen even tueele gevallen van alastrim. Vervolgens de volgende vragen van den heer Mes: 1. Zijn Burg. en Weth. bereid den Baad volledig in te lichten aangaande de drinkwatervoorziening van Walche ren;, 2. Willen Burg. en Weth. ook medé deekn of er reeds door Middelburg on derhandelingen zijn gevoerd met de vér- schillende gemeenten op Walcheren? 3. Wie de onderhandelingen voeren, 4. Wat de oorzaak is, dat Souburg zijn water van de Vlissingsche Waterlei ding zal gaan betrekken, eni de overige plaatsen op Walcheren in relatie zijn getreden met de Zuid-Bevelandsche Wa terleiding Maatschappij?. Van M. J. Maassen en M. L. van Riei adressen met verzoek den grond waarop hun woningen in de Stationsstraat staan en waarvan de erfpacht op 31 Decem ber a.s. afloopt op nieuw voor een lan gen termijn en voor hetzelfdfc bedrag in erfpacht uit te geven. Beide wijzen er op, dat hét zeer on billijk zou zijn als op hen gvenalsj op aiydere erfpachters in die straat zou wor den toegepast, dat over het afg|eloopen contract nog zou moeten worden bijbe taald, daar het hier gewoon afloopen van het contract betreft en d\t toch moet worden nageleefd. Eerstgenoemde wijst er bovendien op„ dat hlijj eerst sje dert 1 Maart 1922 eigenaar is en op die vvijize nog voor vorige eigenaar zou kunnen moeten betalen en de twee de spreekt van een „vodje papier." Ten slotte een adres van den heer B, P. Brons, djd. 6 {September, waarin hij al voorwaarde van het aanvaarden van eene benoeming tot marktmeester noem de verhooging der bezoldiging toit f 600 gezien de vele beslommeringen en ad ministratie aan dit werk verbonden terwijl adressant er op wïjist, dat het marktwezen aan de gemeente jaarlijk f 7000 opbrengt. (Ingez. Med.) De vacantiekamer der rechtbank te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak van den 23-jarigen gehuwden letterzetter uit Nijmegten, die in den avond van 10 Juli jl. zijn' vriendin, die hij naar Amsterdam' gevolgd was, opl de. Brouwersgracht met een geopend knip mes twee steken in bor&t en buik hafl gegeven. De rechtbank veroordeelde hem lot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Het O. M. had 2\k jaar gevangenisstraf geëischt. 0 Arrond. Rechtbank te Middelburg. In de zitting van 6 Sept. werden de volgende zaken behandeld: J. de K., 29 j., chauffeur te Middelburg, was door den Kantonrechter te Middel burg op 26 Juni 1929 veroordeeld we gens overtreding der Motor- en Rijwiel- wet op 27 Januari j.l. te Oostkapelle, tot f 15 of 15 d. h, De veroordeelde was tegen het von nis in hooger beroep gekomen. Eisch vernietiging vonnis van den kan tonrechter en vrijspraak. M. van 't W., 25 j., landbouwer te Heinkenszand, was door den Kanton rechter te Goes d.d. 21 Juni 1929 vrij gesproken van de hem ten laste gelegde overtreding der Motor- en Rijwielwet te 's Heer Areridskerke op 4 Mei 1929 (lin kerzijde van den weg houden zonder dat dit noodzakelijk was), tegen welk vonnis de Ambtenaar van het O. M. in hooger beroep was gekomen. Eisch vernietiging vonnis van den Kan tonrechter en f 15 of 15 d. h. H. P. S., 46 j., cargadoor te Vlissin- gen, was door den Kantonrechter te Mid delburg op 19 Juni j.l. veroordeeld tot f 25 of 25 d. h., wegens het niet voldoen de zorg dragen dat zijn hond onschade lijk was voor kinderen, gepleegd te Vlis- singen op 15 Maart 1929. De veroordeelde was in hooger be roep gekomen. Eisch bevestiging vonnis van den kan tonrechter. Mr. P. C. Adriaanse, ver- dachte's raadsman, vraagt ontslag van rechtsvervolging, vrijspraak of een lichte straf. L. S-, 45 j., houthandelaar te Hooger- heijde, was door den Kantonrechter te Goes op 19 Juli j.l. vrijgesproken van de hem ten laste gelegde overtreding der Motor- en Rijwielwet te Rilland-Bath op 11 Juli j.l. De Ambtenaar van het O. M. was in hooger beroep gekomen. Eisch vernietiging vonnis van den Kan tonrechter en f 5 of 5 d. h. W. A., 38 j., slager te Wolf aartsdijk, was door den Kantonrechter te Goes ter zake van de hem ten laste gelegde over treding (een motorrijtuig berijden dat niet voorzien is van 2 onafhankelijk van elkaar werkende remmen) gepleegd te Goes op 9 Juli j.l., vrijgesproken. De Ambtenaar van het O. M. was in hoo ger beroep gekomen. Eisch idem. P. v E., 35 j., reiziger :e Goes, was door denzelfden Kantonrechter, wegens eenzelfde ten lastelegging (gepleegd te Goes op 10 Juli j.l.) vrijgesproken. De Ambtenaar van het O. M. was in hoo ger beroep gekomen. Eisch idem. R, M., 19 j., zonder beroep te Goes, als voren (gepleegd te Goes op 10 Juli j.l.). Ook in deze zaak was de Ambtenaar van het O. M. tegen de vrijspraak in hooger beroep gekomen. Eisch idem. W. C. V., 38 j., arts te Middelburg, was door den Kantonrechter te Middel burg wegens overtreding van de Motor en Rijwielwet, gepleegd te Middelburg, veroordeeld tot f50 of 14 d. h. en ver oordeeling in de civiele vordering tot een bedrag van f 50. De veroordeelde en de Ambtenaar van het O. M. waren in appèl gekomen. Nadat eenige getuigen waren gehoord, heeft de rechtbank deze zaak uitgesteld tot 20 Sept.a.s. om get. Plansoen te hoo- ren. C. G. de T., 35 j., handelsreiziger te Zevenbergen, was doof den Kantonrech ter te Oostburg ter zake van overtreding der Motor- ei^ Rijwielwet (de vrijheid en de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen) veroordeeld tot f 40 of 40 d. h., tegen welke veroordeelde in hooger be roep was gekomen. Eisch vernietiging vonnis van den Kan tonrechter en vrijspraak. - -U Uislag wedvlucht der postduiven- vereeniging „De Blauwe Doffer te S c h o r e van Lier (B.) Afstand 54 K.M. Los 8.40 uur. In concours 120 duiven. Aankomst le duif 9.10 uur. Ie en 26e prijs Gebr. Smallegange, 2e, 7e, 17e en 21e M. Rijn, beiden te Schore; 3e, 9e en 22e F. Moddé, Hansweert; 4e en 24e M. Willemsen, Schore; 5e en 13e J. T. Leenaart, Hansweert; 6e L. Nieuwenhuij- se, Kruiningen; 8e, 13e, 23 en 29e van Ertalde, Hansweert; 10e en 28e D. J. v. d. Have, Kapelle; 11e, 15e, 16e en 30e Gebr. Mallet, Hansweert; 12e C. Boo- gaart, Hansweert; 14e S. Sanders, Scho re; 19e, 20e en 25e I. de Leeuw; 27e A, Krombeen, beiden te Hansweert. Schubbe n-visScher ij. Men schrijft aan de N- ÏL Grt. Het is reeds een fcwayt eeuw geleden, dat een Engélsche firma pogingen deed hier te lande schubben van zeeblieik op te koopen, waarvoor zij te Rotterdam een agent wilde aanstellen. In hoeverre de bedoelde firma haar plan heeft uitgevoerd, doet (aan de 'kwes tie van de nieuwe industrie feitelijk weinig af, maar vast te s'tellien 'is',; dat ifn elk geval de schïihbenvisscherij1 haarinj- tocht heeft gedaan, evenwel met dien verstande, dat ze zicli uitbreidde tot een tak van bedrijf van beteekelnis voor een aantal visischers. Zelfs kwam in! 1923 te Moerdijk volgens het officieel verslag der visscherijen een fabriek gereed - mie t machinerieën, motoren, wasehinrichtin gen enz. om chemisch en mejchanisch de ls|chubben te ontglanzen en dit product onder den naam van „brillant" naar Frankrijk te zenden. In genoemd jaar wem er trouwens 'bijzonder werk van gemaakt, want in het gedeelte der Zuid- Hollandsche Stroomen, dat door het vis- scherijibestuur der Zeeuwislc'he Stroo men werd 'beheerd, werd in totaal 500.000 K.G. zeebliek gevangen en een opbrengst van 11.000 K.G. schubben met 'n tot. waarde resp. van f 4100 en f25.500 of f26.600 tezamen terwijl in 't voorafgaande jaar 'n gelijke hoeveel heid zeebliek en 8600 K.G. schubben wa ren verkregen met eém Waarde van resp. f 1920 en f 7650, alles wijzende op een tamelijk groot verschil lin opbrengst, daarbij zij opgemerkt, dat die zeebliek werd gevangen met een tweeledig doel: le vocir schubben en :2e voor hetvisohje als mest of als eendenvoer. Die schubbenvisscherij was evenweln' kwarteeuw geleden gjeen onbekend iets, al geschiedde dit niet op zeebliek, zoo als na dien tijd. In onze watereu kwam ook voor het zoogenaamde alfertje, een vischje klein, maar met bizondere zil- verglanzige schubjes bedekt en daar was opgemerkt de omstandigheid, dat dezje schubben zeer gemakkelijk loslijeten,, werd door Duitschers daarvan gebruik gemaakt, die er het zoogenaamde Essen ce d'Orient van bereidden, een naam, die er overigens op wijst, dat men in Frankrijk op de hoogte was van dit schubben-materiaal en -Ook daar werd déze essence gebezigd! om holle gla zen kogeltjes binnen te kleuren, waar door ze het uitzicht krijgen van paarlen. Om die kleurstof te krijgen, werdlen de schubben in water opgelost en wan neer men die oplossing eienigen tijd liet rusten, kreeg men een bezinksel dat, aan de binnenzijde van het glazen kog(eI- tje gebracht, daaraan de parelkleur gaf, wanneer het verder inwendige met wit werd opgevuld. In die dagen, zoo werd gezegd, werd reeds voor djeze industrie een ongelooflijk aantal alfertjes opge vangen, want omstreeks twintigduizend exemplaren waren noodig, om slechts één pond essence te krijgen. In latér dagen zal men ook wel alfer zijtï blij ven visschen voor dat doel, maar zooals men ziet de zeeblipk levert nu vooral de „SBrillant" of „Essence d'Orient" voor de parelmakerij en anderszins. Bond v an groothandelaren in Margarine. Het Ned. Weekblad voor Kruideniers waren meldt ,dat de Néd. Grossierslbond het initiatief heeft genomen Tot oprich ting van een specialen blond van groot handelaren in margarine. Luchtpost naar Ned.-Indi'ë. De Directeur van. het Post-,, Tele graaf- en Telefoonkantoor alhier maakt bekend, dat luchtpostclorres'pon- dentie, waarvan de afzender verzending wenscht per vliegtuig van Amsterdam naar Ned.-Indië op 12, '19 September, 3, 17,. 31 October, (14 en 28 Novem!- bér, 12 en 28 December 'a.s'., daags te voren uiterlijk' te 19.(19 te 'rijnen kan tore moet izijn gepost. In het ziekenhuis te Go r ine hem is overleden de schippersknecht A. A. uit St. Philipsland, die Maandag Kabb'lend stroomt het held're beekje, Vormt een grooten waterval. Luister! In de bosschen hoor je 't Ruischen in de verte al Beek en waterval tesamen Laten draaien 't groote rad Van den ouden watermolen. Ook z ij werken. Wist je dat? Beekje, waterval en molen, Ieder doet zijn eigen plicht, Werken samen. Eensgezindheid Maakt hun arbeid prettig licht. En wij allen luist'ren gaarne Naar hun lied, dat daarbij klinkt, 't Beste vlot het werk toch altijd, Als j'er vroolijk onder zingt! CARLA HOOG. Rolder-de-bolder-de-rolder-de-bol! Zie, hoe ik lachend de duinen afrol. Zomervacantie, mooi weer en aan zee! Vader, het was maar'een wat goed idee. 'n Huisje te huren, zoo dicht bij het strand! Zingende trekken we, hand-vaak aan hand, Blij door de duinen en luid klinkt ons lied: Heerlijker plek dan het strand is er niet! Soms gaan we graven: een heel diepe gracht Of een kasteel. En we houden de wacht. 't Zeewater klotst er op eens over heen Pas je niet op, zeg!je raakt van de been! Dan gaan we springen en dansen in zee, Juichend en zingend doen w' allemaal mee. Maar we gaan heusch niet te ver weg van land. Veilig is 't enkel maar dicht bij het strand. 's Middags zoo tegen dat 't eetklokje slaat Hebben we trek en niet één is te laat. W' eten als wolven, wat smaakt alles goed! Zeelucht is 't, die heel vaak wonderen doet. En als wij 's avonds dan liggen in bed, Droomen wij vast van de zee en de pret, Leve de duinen, het strand en de zeel W i e gaat er morgen opnieuw met ons mee? CARLA HOOG. door C. E. DE LILLE HOGERWAARD. In een hoekje van de kamer Staat klein Jantj'en „teel'foneert: Vader heeft zjjn „grooten" jongen Gist'ren pas die kunst geleerd. Hoort hem nu eens ernstig zeggen: Ja, hallo! met wie spreek ik? Dan bedenkt hij zich, vraagt zaak'lijk: Met wie spreekt Jan van der Slik? O, bent u het, Paps? W a t zegt u? Komt u nog zoo gauw niet thuis? Ja, ik zal het Mammie zeggen, 't Is in 't toestel zoo'n geruisch! Ha nu heb ik u verstaan toch! Juicht het ventje eind'lijk blij. Komt u daad'lijk na kantoortijd? Mam is uit, maar u vindt mij! Paps, toe zeg, wacht nog eens even. Kan ik u nou heusch niet zien? 'k Dacht als 't goed keek in het toestel, Zou dat toch wel gaan misschien; Maar 'k zie niets en 'k hoor uw stem toch Dag, hoor Paps! ik bel maar af. Wacht nog even, zou 't ook kunnen, Dat u mij een kusje gaf? Zoo vindt Moes haar „grooten" jongen Juist nog aan de telefoon, Glimlacht om het leuke babb'len En den kinderlijken toon. O, ze moet haar Jan-baas kieken, Jan-baas midden in zijn spel! Of 't gelukt is? Nu, 'k zou zeggen; Dat zie j'op het plaatje wel! 1. Khartoem. Tram, hart, rat, Emma, roek. 1 i 2. Het verstand van een schaap reikt niet heel ver. (prei). Bij ongeluk brak Nol den grooten schotel. (knol). Ik zag Bob iets haastig wegmoffelen, (biet). Tante Meta bakt altijd flensjes, als wij komen eten. (tabak)' 3. Stavenisse. Opperdoes. Hindeloopen. Oudkarspel. Maartensdijk. 4. In Beieren (want daar stroomt de ri vier de Regen). 1. Leve de Koningin! 2. Raam, braam. 3. Een korenschoof. h a V e r g raaf n acht s taal I e n t e 1 iter S tien b reed Ik ben een viervoetig dier. Neem mij mijn staart af en maak daarvan mijn kop, dan word ik een water in Zuid-Holland. Schrijf onder elkaar: lo. een mooie bloem. 2o. een badplaats in België. 3o. een stad in Friesland. 4o. een koninkrijk in Europa. 5o. een jongensnaam. De beginletters vormen, van boven naar beneden gelezen, den naam van een dorp in Drente. 3. Welke groote Nederlandsche schrijf ster kun je maken van: 4. Vorm 12 bekende dierennamen van de volgende lettergrepen: 1. Begraven plaatsen in ons land. Het kleine meisje haalde meel en thee bij den kruidenier. De koperen bel stond onder haar be reik. Liet de dokter u in enkele dagen een beslissing nemen? Ik ga niet mee, want vier uur loopen is mij te ver. 2. Wij zweven door de lucht en spelen soms krijgertje op den grond. Heb ben we eenmaal de plaats verla ten, waar wij groot geworden zijn. dan komen wij er nooit terug. Wie zijn wij? 3. Als ge mij noemt, noemt gij tevens de slaapplaats van anderen. Toch doen wij niet als slaapplaats dienst. Men vindt ons veel in Drente. 4 Kruisraadsel. Op de kruisjeslijn komt de naam van een stad in Noord-Brabant. X X X X X X X X X la rij een medeklinker. 2o rij een lichaamsdeel 3o rij 't gevraagde woord. 4o rij een plaats in Gelderland. 5o rij een klinker.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 6