Dagelijks Het Pfaff Naaimach. Huis I I. JUIS1I Terug van uw vacantie S. WIENER Co. - Middelburg C. ROZEMOND C. K. W .O. te Vlissingen A. VAN ROOM v.h. R. J. DE MUIJNCK Korte verbinding langs de nieuwe tramlijn BRESKENS-KNOCKE. ïereeo. „HELPT EMMER" „lelOettpBDiipoiig" Waalsche Gemeente. Handenarbeid (Slojd). is MAGAZIJN IN HAARDEN EN KACHELS Contante betaling, bekende korting. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 De nieuwe TOONZAAL i, gereed. 0. DE JAGER Jr's Uzeriiandel, Reizigers gevraagd m te OOSTBURG 9 Nov. 1929. 4e 00STBURGSCHE PAARDENVERLOTING r BIJ-AGENTUUR FIJNE VLEESCHWAREN "1 s II een flinken Jongen. Kleine Advertentiln, HAARDEN KACHELS LAN&EVIELE K 219 - - MIDDELBURG - - TEL. 330 N.V. Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem. VANAF DES MORGENS 8 UUR AANSLUITING VAN EN OP ALLE PROVINCIALE BOOTEN TE BRESKENS. te Middelburg. Zangvereeniging te Middelburg, Voorbereidenden Cursus N.V. Cultuur Mij St. Joosland in liquidatie. EERSTE UITKEERING. Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden. is het zaak, u voor het komende herfst- en winter-seizoen van een nieuwen mantel te voorzien De mantelstoffen voor het komende seizoen vindt u, in de beschaafde modekleuren, in onze etalage - en meer nog in den winkel. Onze maatafdeeling maakt den mantel voor u, naar moderne modellen. HöössssasassHsaasBöaasBs Voorradig Haarden van bekend fabrikaat als E. M. Jaarsma, Jan Jaarsma, Victoria, Beckers, Ariana en geëmailleerde. 2 Gemoffelde kachels in verschillende uitvoering. Salamander Kachels in gewone en luxe uitvoering, lersche Kachels in alle kleuren geëmailleerd. Geëmailleerde Fornuizen. Email platen, waaronder nieuwe modellen. Vultrechters, gemoffeld en Luxe uitvoering. Verzuim niet deze ruime sorteering te bezichtigen. Aanbevelendw GRAVENSTRAAT MIDDELBURG 2 MIDDELBURG. huishoudelijk artikel gebluschte Landbouwschelpkalkbloem in zakken. Radio-Uitzend-A vond 1 Paarden, Landbouwwerktuigen, enz. Prijs per lot f 1,00. - Trekking 13 Nov. a.s. 1ste klasse Vleeschwarenfabriek in Gelderland vraagt voor ZEELAND op provisiebasis. TE HUUR: Bij gunstig weer a.s. Zondag van 12-1 AbdiJ-Coneert, LEGER DES HEILS, Een flinke Slagersjongen gevraagd. NAAIWERK THUIS, Mlddelburgsche Maatschappij ggigvg'.van Stoomvaart Maandag Dinsdag Woensdag M 8 Donderd. 12 9.- en kenmerken ziek in modellen en afwerking. En stokes mede door kun lnoht- verwarmings- bnizen zeer zuinig Soliedste uitvoe ring en construc tie en de smaak volle modellen maken deze kachel bij uitstek geschikt voor Salon-, Hal-, Kantoor- en Zaal-verwarming Voor ieder en voor elk doel steeds van de beste fabrieken by Daar is D van vakkundige plaatsing en onderhoud steeds verzekerd. Met ingang van 17 September treedt de nieuwe dienstregeling in werking. Exemplaren dagrvan zijn, zoolang de voorraad strekt, vanaf 12 dezer gratis verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij, benevens bij hare Agenten en Conducteurs. De Directeur: ED. DE THOUARS. Breskens, 7 September 1929. Bg bovengenoemde vereeniging, die aangesloten is bij het Neder- tandsch Verbond voor Ziektever zekering, welke uitvoerder is eener Bedryfsvereeniging, kunnen werk gevers zich verzekeren voor hunne werklieden by ziekte, alsmede kunnen zich ook verzekeren eigen werkers, losse werklieden enz De premie bedraagt 2 cent per gulden waarvoor eene uitkeering van 80 pOt. wordt genoten. De overige 20 pCt. bunnen oök door verze kering gedekt worden. Inlichtingen worden gaarne ver strekt door W. DE PAGTER, Yeerscheweg T 229. K. F. H. ACDA, Seisweg R 116a. A. FLiPSE, Nieuwe Haven 1112. LEZINGEN DER GESCHIED- EN LETTER KUNDIGE VEREENIGING. Dagelijks moet men de inge wanden ontlasten en een stoelgang hebben. Indien gij daar niet voor zorgt, staat gij bloot aan alle ziekten. Het bloed, dat gauw bedorven is, wordt bezwaard met scherpe vochten en onzuiverheden. Riekende adem, gele gelaats kleur, blauwe kringen om de oogen, met puistjes bedekte huid, steenpuisten, bittere mond, beslagen tong, onvol doende spijsvertering, gas sen, oprispingen, hoofdpijn, zijn kenteekenen, dat de in gewanden niet goed werken. Al deze kwalen kan men ge nezen en voorkomen door middel van de Purgeer- en Bloedzuiverende pillen van Apotheker H. VAN AKEN, Specialist te Selzaete, België. Ze veroorzaken geen kram pen, doch oefenen een wel doende werking op de inge wanden uit. Deze pillen ge ven aan de traagst werkende ingewanden hun kracht en regelmaat terug. Indien gij overstopt zijt, neem dan Apotheker Van Aken's Pillen in, die U zullen gene zen. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doosjes van 60 .pent, Let bij het koopen vooral op de handteekening H. VAN AKEN, opdat U de echte ontvangt. Importeur SCHULTE EN THIEME, Postbus 55, Middelburg. Vrijdag 11 OctoberSpreker Ir, Jan Gratama van Amsterdam met het onderwerp: „De Noord- Fransche Kathedralen." Vrijdag 22 November Dr. J. Ber- lage van Deventer over „De Wel sprekendheid bij de Grieken en Romeinen." Vrijdag 14 FebruariMevrouw I. Boudier-Bakker over „De Men- schenziel in het Sprookje." Contributie voor leden- ƒ3. Huisgenooten van leden f 1.50. Leerlingen van inrichtingen van on derwijs per lezing 0.50. Niet-stad- genooten voor één lezing 1. De lessen aan de Zangschool beginnen op Woensdag 11 Sep tember 1929 des namiddags voor de eerste klasse 1.30; voor de tweede klasse 2.20 voor de derde klasse 3.10; terwijl de vierde klasse verwacht wordt Vrijdag 13 September 1929, des avonds half zeven. Tijdens de lessen op Woens dagmiddag gelegenheid tot aan gifte van nieuwe leerlingen. De Kerker aad der Waalsche Gemeente te Middelburg maakt bekend, dat de catechisatiën en de lessen voor den in de Fransche taal zullen worden hervat op Donderdag i2 Sep tember a.S. Nieuwe leerlingen moeten zich op dien dag aan melden, 's avonds tusschen 7 en 8 uur bij Ds. BLOMMAERT, St. Pieterstraat F 43. Zij, die aan de conversatie lessen, welke begin October aan vangen, willen deelnemen, dienen zich vóór 1 Oct. te vervoegen bij Ds. BLOMMAERT. De nieuwe cursus voor opleiding akte r begint 16 September. Aan melding zoo spoedig mogelijk bij A. DE JONGE, Leeraar in Handenarbeid a/d. Rijkskweekschool, Heerenstraat 147, Middelburg. E ADMINISTRATIE VAN DIT BLAD ZORGT OOK VOOR LAATSING VAN UW ADVER- ENTIES IN ANDERE BLADEN. Van 15 Sept. 1929 af kunnen de aandeelen ter afstempeling, groot f 600.worden aange boden bij het kantoor Middelburg der Natiionale Bankvereeniging. Ds. KASTEIN en Mejuffrouw DE MEESTER hervatten vanaf Maandag 9 September de catechi saties. Nieuwe catechisanten kun nen zich opgeven bij Ds KASTE1N Heerengracht M 46. I! 12 2 2 2 2 2 2 2 '«"ÏT BI I Voor deiu verkoop van een worden op salaris en provisie. Brieven left. L. P. bur. v, d. Blad. HHHHBHBHHHHWWWRWWWRRWHRH H.H. Landbouwers I Verwacht eind volgende week scheepslading Bestellingen worden nog gaarne ingewacht. Aanbevelend, Filiaal N.V. Kunstmesthandel H. HULSHOF Co., S. v. EENENNAAM, K. Noordstraat L 74, Middelburg Telefoon 66. De Christelijke Vereeniging voor Kunst, Wetenschap en Ont wikkeling te Vlissingen, hoopt Maandag 16 September a.s. eenjjjü te geven in de ST. JAÓOBSKÈRK aldaar, aanvang 8 uur precies. Entrée-prys f 0.50 -f- stedelijke belasting. Medewerking zal worden verleend door de Christelijke Zang vereeniging »Hosanna", Mevr. Van Doornvan Lookeren Campagne te Souburg, den Heer Edw. Batten, Violist te Vlissingen, den Heer Varel, Organist der St. Jacobskerk, Mevr. SpaandermanTaat, Solo- Zangeres, Ds. E. H. Blaauwendraad, Herv. Predikant en Ds. H. A. Wiersinga, Geref. Predikant. Programma's verkrijgbaar by de Fa. GEBRS. HILDERNISSE, Boekhandel Lange Noordstraat alhier. goedgekeurd bij Kon. Besluit van den 12 Juli 1929. No. 1001. Loten verkrijgbaar bij de bekende wederverkoopers. De Commissie: P. ERASMUS, Voorzitter; P. DE BRUIJNE, SecretarisI. A. RISSEEUW Johz., Penningmeester. Reflectanten moeten met genoemde branche bekend zijn. Uitvoerige sollicitaties onder No. 40 bur. v. d. Blad. Lange Delft B 117 - Tel. 555 vraagt Mode- Academie G. D. DE LEEUW—VAN REES Bierkade G 203 Knippatronen n. maatverkrijgbaar. Stalen v.a. gewenschte stoffen voorr. DIENSTBODE, R.K. gevraagd per 15 September voor dag en nacht, klein gezin, goed loon. Mevr. PHILIPS, Cele- besstraat 58, Den Haag. In klein gezin te Rotterdam wordt per 1 October EEN DIENSTMEISJE gevraagd, met alle huiswerk be kend. Brieven aan Mevr. CANES, Pieter de Hooghweg 119b, Rotter dam. Nette Gemeubil. Zit- en Slaap kamers met aparten opgang en Keuken, op drnksten stand. Adres bureau dezer Courant. Bij vooruitbetaling van 15 regel* 65 cent. Met motto 10 cent hooger. Zondag 8 Sept., 's m. 10 uur en 's av. 8 uur Belangrijke Samen komsten, geleid door Majoor BRUINS. IJSENDIJK'S THEE Steeds alle soorten voorradig. Bonnen worden gaarne aange nomen. A. W. DERT, Noord plein M 1. Café „WAPEN VAN ZEELAND" Zondagavond Strijkje. Aanbevelend A. J. GILLISSEN. Amstel Bieren. PAULA MONJE, Pianoleerarea (oud-leerlinge Iturbi) zoekt eenige leerlingen, (liefst beginnelingen), om bij hen thuis les te geven. Br. No. 22 bur. v. d. blad. H. F. MINK, Brakstraat. Heden ontvangenprima nieuwe Stokviseh, Zoutevisch en Bokking. >YITAMIN", Noordstraat. N. MALTHUSIAANSCHE BOND, Vereeniging tot bewuste beperking van het kindertal. Alle inlichtingen GRATIS verkrijgbaar bij Mefuffr. A. M. WITTE, Sleeperssingel 145. Gevraagd nette Dienstbode, die koken kan, van g. get. voor zien. Hulp van 2e Meisje aanw. L. Delft I 36. Mevr. H. MEIJER. TE KOOP Goedkoope Kuipen en Watervaten. W. DE SCHRIJVER, Seisstraat Q 710—11 Middelburg. Juffrouw vraagt liefst voor winkel. Brieven M. courant No. 39. TE KOOP: een nieuw KIPPENHOK met LOOP. A 29 Noordstraat Domburg. Geen snelschoenmakerij maar pr, handwerk, H. zolen en h. f 2.25. D. zolen en h, f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoenen vak. rep. O. v. d. Broek, Wal A 5. NEEMT PROEF met onze zeer fijne oude en be legen Witte Kaas en boeren Leidscbe Kaas. »VITAM1N", Noordstraat. DIRECT TE HUUR; een flink BOVENHUIS, gem. Middelburg, liefst kl. gezin. Te bevr. Noordweg B 30, St. Laurens. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN. SpreekuurDinsdags en Vrijdags vau 2.30—3.30 uur. Hofplein D 78. Geëm. Keukenfornuizen. Sorteering groot. Prijzen zeer laag. Contant 10 pCt korting. ROZEMOND, Gravenstraat o- Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van Passagiers, Goederen en Vee, met de snelvarende Salonboo! „KONINGIN WILHELMINA", v, Midd, 8- 9 ;TE 10 3 V Vliss, Maandag 16 j 8 Dinsdag 17 f Informatiën te bekomen te Rotterdam N. V. Transport- e* Expeditie-Ondernemnyl v.h. ERVEN G. VOS Middelburg: B. EENHOORN. Vlissingen W. v. OOSTERHOUX DordrechtGEBRs. BUITENHEft V. Roti. vm. 9 n 9~~ s: Elecïr. Dtukk'. G. W. den Boea, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 4