I J. WAP Notarishuis. 8, in li mn JflCHTRECHT. MUZIEK Adverfentlën, AFWlZie. W. FEIKEMA is afwezig een dubbel Woonhuis 1ZEER HEDEN INBOEDEL De Proof Hondius, Plano's Huis- en Zaalorgels Handel, Nijverheid en Visscherij SPORT LEGER EN VLOOT Verschillende Berichten BUITENLAND Algemeen Overzicht De tiende Volkenbonds vergadering. De Rijnlandcommissie. Het „Berliner Tagéblatt" meldt uit Wiesbaden, dat van betrouwbare zijde 'bevestigd wordt, dat de Rijnland-com missie besloten heeft haar (zetel naar Wiesbaden te verplaatsen. De Sterkte van het personeel wordt op ongeveer vijftig personen geschat. Bovelndien, wordt een Fransch waehtoommando naar Wiesbaden overgeplaatst. Na de onlusten in Palestina. Beknopte Mededeelingen MARKTBERICHTEN Ondertrouwd: CHARLES SCHLÜTER GODELIEVE FOULON. M. S. LEENHOUTS—PROVOOST, II. R. V. Afd. Walcheren. Mandoline-Ver. „Sempre Avanti". Donateurs (trices) wordt bekend gemaakt dat de eerstvolgende uit voering is bepaald op ZATERDAG 5 OCTOBER a.s. Het Betuur. PENSION-INVENTARIS, Woensdag 11 September 1929, De Notarissen HIOOLEN en PAAP zullen wege s sterf geval verkoopen Dinsdag 17 September: w b. 2 prachtige Linnenkas ten, eiken Buffetten, (fabr Pander), Vleugeipiano, Schil derijen, Eiec Lux Stofzuiger, Brandkast en wat verder tot een compleeten inboedel behoort. eiken (hall) Heilige Beelden, Gothische Vo ière en wat nader zal worden geadver teerd. VERHUREN - INRUILEN Plant- en Orgelhandel KATS, COLIJNSPLAAT en WISSEKERKE Sr heeft bij geregeld gebruik een gunstigen invloed op .de spijs ver Lering. (Ingez. Med.) bestuur de handelssoorten niet beneden 2 cents per kilo mogen geleverd worden, wat overeenkomt met 25 ets. per bak. Ook op de Engelsche mark,ten zijn de tomaten zeer laag in prijs door den en- ormen aanvoer tengevolge van 'de hitte. Handelsregister. A an"" de in Handelsberichten opgeno men vvekelijksche openbaarmakingen in zake het Handelsregister, ontleenen wij betreffende® Zeeland de volgende opga ven: Nieuwe inschr ij vingen: Zeeuwsclie Eilanden (Middelburg). Roasson's Agentuur- en Commissiehan del, Markt I 5. Het filiaal dezer zaak is verplaatst van Amsterdam, Reguliers- gracht 7, naar: 's Gravenhage, Wetering- kade 101. Ooöperat eve Brandstoffenveneeniging ^.Eensgezindheid", Zoutelande, Langstraat 11. Best.-lid P. Geschiere, Zoutelandje, is voorz. geworden. Te Hünsel (Limbyrgi). is Hon derdagavond het raadslid B. door zijn paard zoodanig getrapt da t hij kort daar na is overleden. In het plaatsje Havé r t bij Sit- tard is de postbode door een zonnesteek getroffen en aan de gevolgen overleden. Nakr de Brusselsche correspondent aani fae N. R. Crt. meldt 'zijn tjel O o;s teifn- de drie Duilscher gearresteerd, die zich herhaaldelijk aan nachtelijke berooving met geweldpleging tegen inwoners en badgasten schuldig hebben gemaakt. Dé gearresteerden werden in het bezit ge vonden van geladen revolvers en zijn naar de gevangenis te Rruggje overge bracht. Tqsschen de stations Buir eii Dueren drong Donderdagavond een on geveer 22-jarig man een coupe van den sneltrein O o stondeBrusselKeulen bin nen en ging met een revolver gewapend een reiziger te lijf. iDeze verdedigde zich, waarna de aanrander uit den trein sprong en in de omliggende bosschen verdween. Hoewel spoorwegpersoneel, agent-en met 5 politiehonden en gendar merie den vluchteling achterna gingen, is men er niet in geslaagd hem' te vinden. Vrijdag is te "Wiesbaden de strijd om het wereldkampioenschap schakén tus schen Aljechin en Bogoljoebof begon nen. De eerste partij eindigde, na 26 zetten in een overwinning van den we reldkampioen. Bij beschikking van den Minister van Defensie is aan de dienstplichtigjen J. Bareman, lichting 1925, J. Poppe lich ting 1927, L. Kesselaar, lichting 1928 en J. de Rooy, lichting 1928 uit de .gemeen ten Zaamslag, Nieuw- en St. Joosland1, 's-GravenpoIder en Ierseké, vrij stelling van den dienstplicht Voor goed verleend. Bij Kon. besluit is ,aan den adju dant in buitengewonen dienst van de Koningin den -schout-bij-nacht A. ten Broecke Hoekstra vergunning verleend tot het aannemen en dragen der ver sierselen van commandeur der Orde van het Legioen van Eer, ihem door den Prési dent der Fransche republiek igescboihken jis aan den (kapitein ter izee H. (M1: Manikus vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van officier •der Orde van het Legioen van Eer, -hem door den President der Fransche repu bliek' geschonken. De korporaal-seiner 0. A. J. Erkens i.s geslaagd voor het examen voor ser geant-seiner. Bij Kon. besluit is aan luitenant ter zee der 1ste klasse bij de Kon. ma rine-reserve D. F. B. Visser mjet 1 Juli eervol ontslag uit den dienst bij die reserve verleend. Hr. Ms. torpodobootjager Kortenaer is, na het ondergaan van de noodige voorzieningen op 's Rijkswerf Le Willems oord, naar de Buitenhaven van Nieuwe- diep vertrokken, ter hervatting van zijn oefeningstochten. T Vrijdagmiddag waren op de brug Lo-osduinscheweg in Den Haag opeen vrachtauto met aanhangwagen een paar jongens .geklommen, op de brug is de 10-jaxige J. B. daar af gesprongen en met het hoofd op de straat terecht- overieden. J°ngen lS ,Zeer sPoedi^ Vrijdagmiddag is een zwervende vrouw door een vrachtauto op de Veesperzijde te Amsterdam, overre den Kort daarop is zij aan de gevolgen gestorven. 5 he~ VH®1^/Harig dochtertje van den is toen a?' Alphen aai2 dep Rijn een bri 1 mt° „tü Donderdagav° nd naar m een sloot geraakt HET SPOORWEGONGEVAL BIJ MEPPEL. Over de werkzaamheden van het lich ten van de locomotief verneemt het Hand. dat een en ander niet erg Is meegevallen. Met een zwaren kab'el was het Don derdag gelukt den tender op den beganen grond te trekken .doch met de locömoh tief lukte dit niet: zij was te zwaar. Men is nu begonnen het bruggehoofd af te breken om op die wijze een hellend? vlak te krijgen waarlangs de locomotief dan omhoog kan worden getrokken. Het piuurwerk is echter zeer sterk. Immers de brug is juist vóór eenige jaren verk nieuwd, in verband met het leggen van een dubbel spoór op de lijn Meppel— [Heerenveen. Daarom heeft men uit de Centrale werkplaatsen te Zwolle twee (stoomhamers laten komen om het werk te bespoedigen. Vermoedelijk zal men er eerst heden middag in slagen de locomotief uit fclt Smildervaart op het spoor te trekken. een bruiloft waren en verdronken. *e~enliT™Mte-°ntJa^ ^an Hoo- ge en Lage Mierde, de heer T v H werd by het nazien van een drinkput dooi een koppeling getroffen, tengevolge waarvan hij overleed. ge - De 21-jarige ongehuwde mijnwer ker L. H. kwam in de ondergrondsche werken van de mijn Oranje Nassau III te Heer lerheide met een wagen ko len te vallen. Met inwendige kneuzingen werd hij naar het ziekenhuis overgei- hracht .waar hij is overleden. In verband met den onlangs ge- pleegden diefstal van f 1200 uit de can- tin e v,an de kazerne van fyet 1de hall- regiment huzaren te Deventer heeft de militaire politie den in d,ie kazerne onder- gebr&chten soldaat H. aangehouden De man is in arrest gestteld. Een deel van het gestolen bedrag is achterhaald. De Volkenbondsraad heeft gister he sloten het aantal jaariijksche zittiugen van vier tot drie te verminderen. Onge twijfeld een aanzienlijke bezuiniging voor de diverse nationale budgets. Bovendien nog een bezuiniging: de tijd ,die de diverse staatslieden aan reizen en ver blijf te Geneve moesten spendeeren. Het college behandelde verder de Mandatenkwestie. Pijnlijk, onderwerp voor Engeland, toen er gesproken werd over Palestina. Henderson werd natuurlijk ge dwongen een uiteenzetting te geven van de onlusten. Rassenkwestie? Henderson zeide 't niet te weten, dat kon pas wor den uitgemaakt na de onlusten. Mac Do n-ald had gezegd, dat dit wel het geval was. Henderson herinnerde eraan, dat de Britsche regeering reeds een enquête commissie heeft benoemd en dat zij na het rapport dezer commissie zal beslis sen, welke houding zij! zal aannemen te genover het Palestijnsche vraagstuk. M,aar hij ontzenuwde reeds bij voorbaat alle verwachtingen van hen, die gaarne in troebel water visschen door nadrukkelijk te verklaren, dat Engeland blijft vast houden aan de Verklaring van Balfour die het Joodsche Nationale Tehuis in het leven riep en dat het er niet aan denkt zijn positie als mandataris te her zien. Daar moesten de Volkeiibomdsraadsle den nu maar genoegen mee nemen, en de rapporteur vroeg alleen of Engeland t.z.t. bijzonderheden wilde medje'dèelen opdat de mandatencommislsie die zou kennen. De politiek commissie besloot de bestudeermg van het vraagstuk Ideir [pen (subcommissie in te stellen voor slavernij. Ook Nederland heeft daarin, een plaats gekregen, de heer Loudon. Naar Beuter meldt, heerschte gister te Jeruzalem groote spanning, toen be kend werd, dat de groot-moefti de mo hammedanen uit alle districten speciaal naar Jeruzalem had opgeroepen om te komen hidden in de moskee van Oman. De meeste winkels en zaken werden op dit bericht gesloten. Er werden uit gebreide voorzorgsmaatregelen genomen. I roepen met mitrailleurs hielden de strategische punten dér stad bezet en £oli(ie en Engelsche 'vrijwilligers patrouil leerden. De dag is echter zonder betreurens waardige incidenten veriaopen. Nieuwe troepentransporten zijn ter ver sterking gezonden. U.it België. Officieel is besloten tot de plaat sing van het door cleui Antwerpschen beeldhouwer Edward Deckers vervaar digde monument der gesneuvelden van de Scheldestad, in het tuintje vóór dé Nationale Bank. De onthulling1 zal in April 1930 plaats hebben, vermoedelijk ih het bijzijn van Koning Albert. Het monument is van groote afme tingen. Het bestaat uit een ruiterstand beeld van den Koning en verscheidene groepen soldaten en burgers. De regeering is bezig aan een wets voorstel, waarbij meer dan tot dusver het geval was. Rekening zal worden ge houden met de veiligheid van passagiers en voetgangers bij het verkeer van auto bussen. Ui t F rank rij k. Clemenceau is weer wat beter. Hij heeft zelf veiklaard: Ik ben een beetje ziek geweest. Mijn boenen zijn niet heel erg sterk meer, maar wat beteekent dat in de zon en in de natuur. Men was van meening ,dat mijn laatste uur .gesla gen had: wat zijn de menschen- toch on geduldig. Clemenceau Weigerdé in politieke kwesties te treden. Hij zeide slechts Laat mij toch rustig werken! Uit Engeland. Een aantal soldaten die aan de ma noeuvres te Salisbury deelnamien, heb ben zich gisteren voor lichten zonne steek moeten laten behandelen. Van Woensdag, toen zij hun kamp ver lieten, af tot hun terugkeer Donderdag middag waren zij meer dan dertig uur bijna aanhoudend in touw geweest. De opperbevelhebber gaf vergunning de mannen met vrachtauto's den terug weg te laten afleggen. Volgens een verslag van het koninklij ke observatorium, had de gem'iddeldje temperatuur in de heefe week 66.4 gr. bedragen of 6.6 gr. boven het gemiddlelde van 65 jaar van 1841 tot 1905. O ver M in Zuid- en Oost-Lancashire is er een onrustbarend watergebrek. Alle vijvers zijn droog en het water moet voor menschen en vee van ver gehaald wor den. Middelburg, 6 Sept. Veiling<sver- eeniging Walcheren. Op de veiling wer den de volgende prijzen besteed Blauwe Eigenheimers 2— Stoksnij;- nen le 22—128, id. 2e 1—14, stamsmijl- boonen le 12—[16, id. 2e 1—8, stokprin- ceissen 23.25, slam dito 12—14, suiker- boonen 57, zilveruien 17—19, pootuien 3-47, postelein 1—12, augurken le 14-- 18, id. 2e 5—'7, Roem van Holland 18 u10, doperwten 14—15, Perfect 15—18 Zeeuwsche blauwe aardappelen 3,5—'4. Rentegevers 16—20, alles per K.G., bloemkool 20—1.05, andijvie 2080, ra pen 4—5, karolen 3—5, peeën 5—7, uien 56 jSavoijekool 6—11, roode kool 7—8 witte kool 3—4, selderie 5—7, prei 5—7 kropsla 40—1.06, alles per bos, kist of per stuk, Ananasmeloen 15'20. net me loenen 32—40, perziken 3—12 alles per stuk; witte Wijnpruimen 30—(35, Reine Victoria 20—26, roode eierpruimen 24— 25, roode hessen 10—114, Belle de Lou,- vain 13—jl5, Frankemthaler 49—57, Ok kelanen 4—10, Marbelanen "914, alles per K.G. V i i s s i n g e n, 6 Sept. Op de veiling werden de volgende prijzen besteed: Blauwe Eigenheimers 2125, witte id 24—25, late blauwe 32—33 per 10 K.G. uien 4—5,5, postelein 6—11, suikerbbo nen 8—10, princessen 18—24, Wagenaars 1,5, snijhoonen 2—27, tomaten 6—8, ;N Jl. Suikerij 1, blauwe druiven 46—'55 witte druiven 10—58, tarweappel 2- Seigneur d'Esperen 5, Clapp's 2—14, The Queen 4—8, Jacq Lebel 1, Keswick li- Jutten 3—5, Citroenappel 1—3, Warners king 2, Charlesmoski 2—3, Lord Suf field 23, Madaleine 2—5, pruimen 7—30, Br. de Mërode 12, Br. d'Amanlis 314. Triumphe de Vienne 8—17, Paradijsap pel 1, Bergemot 1—;4, Muskuspeer 1, Glasappels 1, Manks Codlin 1—3, Gou leville Seedling 4, moerbeziën 10—(12, al les per K.G.roode kool 8,5—9,5, witte kool 7— '8, savoijekool 5,5—14,5, bloem kool i/2—22, komkommers 2,5—4, netme- loenen 30—56, perziken 5—6, alles per stuk; selderie i/2—:5, prei 10—12,5, uien 3,5, peeën 5—6, karoten 1—5, rapen 4- 4,5, asters 2,5, dalhia 2,5 alles per hos andijvie 3—64, peterselie 10—12, sla 20 H.01 alles per kist. De Heer en Mevrouw W. L. HEIJ- BOERLOUWERSE geven kennis van de geboorte van hun Zoon WILLEM. Middelburg, 7 September 1929. en Middelburg, 27 Sept. 1929. Wevelghem (België), Huwelijk voltrekking 1 October te Wevelghem. SM Heden overleed onze innig geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer AN DRIES DIELEMAN, in den ouderdom van ruim 89 jaar. De Heere sterke ons in dit verlies. Koudekerke P. DIELEMAN. M. DIELEMAN— de Koster. Wissekerke Wed. M. DE KAM— DlELEMAN. Noord-Ameriba J. DIELEMAN. Koudekerke A. DIELEMAN. Wissekerke C DIELEMAN. W. DIELEMAN— Abrahamse. P. LAMAIN DlELEMAN. J. LAMAIN. Middelburg, 7 Sept. 1929. Noordweg S 223f. Heden overleed plotseling mijn lieve Vrouw JOHANNA HERMINA NlEU WENHUIJSE, geboren Vrijdag, in den ouderdom van 34 jaar. W. NIEUWENHUIJSE. Oostburg, 6 September 1929. Voor de vele -bewijzen van be langstelling, dezer dagen ontvan gen, betuig ik mijn vriendelijken dank. Js. DE VISSER. Ondergeteekende betuigt bij deze haar harteiijken dank voor de blij ken van belangstelling, bij de ziek te en het overlijden van haar Zuster, ondervonden. MEJ. S. M. PROVOOST. Hoofdplaat, Sept. 1929, ARTS is tot nadere aankondiging ARTS Uitgeschreven RIJWIELTOCHT Zeeuwsch Vlaanderen op ZONDAG A.S. gaat niet door. De Cand.-Notaris Mr. P. LOEFF, wnd. Notaris te Koudekerke, zal DINSDAG 17 SEPTEMBER 1929, 's nam. half twee te Domburg in „Tram'zicht" bij Mogré, ten ver zoeke van den Heer JS. PRO VOOST, wegens sterfgeval, publiek veilen lo. EEN HUIS, gen. „Villa Elba", geschikt voor Pension, met Erf en Tuin, aan den Singel D 11 te Dom burg, groot pl.m. 308 centiare (23J R.), te aanvaarden 1 Nov, a.s. of zooveel eerder als het is ontruimd. 2o. SCHUUR EN TUIN, naast perc. 1, groot 320 c.A. (24J R.) 3o. SCHUUR EN TUIN, naast perc. 2, groot 302 c.A. (23 R.) Perc. 2 en 3 geschikt voor Bouw terrein, De schuur is verhuurd tot 1 Mei 1930 voor 139. Aanv. met de huur 1 Nov. 1929. Comb. 2 en 3 en 1, 2 en 3. En na afloop hiervan aan gemeld Huis, Singel D 11, als: 9 Ledikanten, Paardenhaar- en Kapokmatrassen, Veeren Bed met loebeh., Dekens, Linnengoed, Gordijnen, Vloerzeil, Kleeden en Loopers, Waschtafels en -Stellen, Tafels, Stoelen, Canapé's, Servie zen, Glas- en Aardewerk, Thee lichtjes enz., Potten, Pannen, Keu kengereedschap, Keukenkachel, groote- en kleine Trap, Naaimachi ne, 8 Kippen en 1 Haan (broed 1928) en wat meer wordt geveild. Ieder, die iets te vorderen heeft van den Heer JOHANNES PRO VOOST, Pensionhouder, won. te Domburg, Singel D 11, wordt ver zocht dit op te geven aan Mr. P. LOEFF, wnd. Notaris te Koude kerke. De Cand.-Nots. Mr. P. LOEFF. wnd. Noiaris te Koudekerke, zal 's nam. half 2 te KOUDEKERKE, bij POLDERMAN voor de Erven van dhr G. VaN DE VOORDESr. publiek veilen met Schuur, Erf en Tuin, in de Kom van het dorp Koudekerke, wijk A nos. 177 en 178, groot 189 c A. (14 R.). Terstond te aanvaarden; Kijk dagen: 3 Sept. van 1012,1-3 en 68 uur en 11 Sept. van 10—12 uur. En ua afloop daarvan bij ge meld huis 4 Tafels, Stoelen, Spiegel, Kachels, Klok, 2 Kabinetten, Tafelkastje, 2 -Veeren Bedden m toebeh., kwarto Bijbel, Schilderijen, Vloerkleeden, Gaslampen, Gas stel, Petroleumlampen, Trap- Naaimachine, Kleerkist, Krui wagen, Ledikant, Potten en Pannen, Keulscbe Potten, Em mers, Glas- en Aardewerk, Spekstander, Meelkist, Baktrog, Stampton m stamper, Heeren- fiets, l.Jsslede Trap, Tuinge reedschap, Ladder, Planken, Brandhout enz. De Schatters-Veilingmeesters (Nieuwe en Gebruikte) Wij bezoeken geregeld alle plaatsen in de Prov. Zeeland voor het stemmen, repareeren etc. van Piano's en Orgels. MIDDELBURG, Noordstr. L 187, b/h Stadh, VLISSINGEN, Walstr. 74. - - rji;V De JACHTCOMMISSIE brengt ter algemeene kennis, dat van 7 tot en met 21 September 1929 op de secretariën der gemeenten voor een ieder kosteloos ter inzage liggen de uittreksels van de be sluiten der commissie, betreffende jachtvechten, welke tot het in werking treden der Jachtwet 1923 hebben gerust op gronden in die gemeenten gelegen, en door het in werking treden dezer wet zijn ondergegaan. De Jachtcommissie, Mr. P M. J. E. BLOEM ARTS, Voorzitter. Mr. A, J. ROSMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 3