MEDDEKS ZOON 8EURSN0TEERING WISSELKOERSEN VAN HEDEN. WEERBERICHT HOOG WATER DE MOORD TE 's-GRAVENHAGE Kleermakers voor Dames - Heeren en Kinderen - HERFST- en WINTERSTOFFEN BONTMANTELS UIT STAD EN PROVINCIE. DE BIOSCOPEN. APOTHEKEN. KERKNIEUWS Berichten uit de tweede oplaag van ons vorig nummer LAATSTE BERICHTEN. RECHTZAKEN. Verkeerswezen, Post en Telegrafie. KUNST EN WETENSCHAP LANDBOUW ONDERWIJS AMSTERDAM, 7 Sept. (Slotkoers.) Ret eerste getal geeft den slotkoers van gisteren, het tweede dien van heden. 6 pet. Nederland 1922 104— 103%. 5 pet. Nederland 1918 101%101. 4i/2 pet. Nederland 1917 99%99%. 21/2 pet. Nederl. W. Schuld 62%621/5 3 pet. do. Oolig. 752/3—757/8. 3 pet. do. Certif 75%75%. Cert. Ned. Hond. Mij. 1733/4_172f7/8. Aand. Ned. Ind. Handelsb. 1643/,,161% Aand. Koloniale Bank 2351/22381/2. Kon. Pet. Aand. 408-412%—423-426% A'damsche Bank 187i/a187. Cult. Mij. Vorstenlanden 154 Handelsv. Adam 644-650645-647. Javasche Cultuur 396-404400. Aand. Deli MijL 389388. Amsterd. Rubber 257i/2-259259-260i/3 Ned. Ameri'k. Vaart 58i/2. Ned. Scheepvaartunie 2067/8—2061/2. Kon.nkl. Holl. Lloyd 9i/2. Kon. Ned. Stoomb. Mij 91%. Aand. Paketvaart 226—2281/4. Bank-Associatie 69—69. Gouda A ,478. I Philips A 920-925—920-935. Margarine Unie 627-647—6488-662. Anaconda 2561/2-25 91/2. Steels 2.461/i2.5U/4. Erie 06% Union Pacific. 2.97i/2 Maxwell Gr. C. v. A. 85Vs84. Prolongatie 51/45i Markt sluit prijshoudend. beschikte hij nog over een sleutel van het huis, maar om hem het binnenkomen te verhinderen, sloot men de deur van het huis extra af. Aan zijn woning weet men dus niets van zijn gedragingen der laatste dagen. Het slachtoffer, mevrouw de weduwe O., heeft den verdachte gekend. Dat staat vast. J Hij schijnt met de dame bekend te zijn geworden door toedoen van een vriend, die meende te mogen aannemen, dat Rij de vriend in het testament van de oude damè zou worden bedacht. Speelt hier een derde een rol? Het wordt al weer tegengesproken ook;i maar de Justitie stelt voor het afwikkelen dier strafzaak, volgens het Vad., niet al te veel prijs op de kennis der aanleiding, want het schijnt, dat men de hoop koe stert, ook zonder dit motief de recht bank te kunnen overtuigen van de schuld van den aangehoudene. Te ruim vijf uur gisterenmiddag werd de verdachte, d ie cynisch blijft ontken nen, met de handen op den rug gpboeid, uit het moordhuis geleid en omiddellijk per gewonen personenauto ondpr bewa king van drie rechercheurs naar het Hoofdbureau van Politie aan het Alex- anderveld overgebracht en aldaar weder in bewaring gesteld. De verdachte zag er zeer vermoeid en bleek uit. De toestand van de huishoudster, mej. H., was gisterenavond naar omstandig heden goed. De dokters hebben alle hoop op herstel. 7 Sept. 6 Sept. Londen 12.093/4 (12.100 Berlijn 59.41 (59.40%) Parijs 9.76I/2 9.77 Brussel 34.68 (34.681/2) Zwitserland 48.051/2 (48.05%) Kopenhagen 66.42 (66.45) New-York 2.49% 2.49%) M«degedeeld door het Kon. Nederlandsch Metr. Instituut'te De Bilt. Naar waarnemingen, verricht in d«n morgen van 7 September. Hoogste barometerstand: 772.4 te Galshot. Laagste barometerstand: 752.8 te Wisby. Verwachting: Zwakke tot matige veranderlijke wind. Licht tot half bewolkt, Ikans op ochtend nevel. Droog. Zelfde temperatuur. Thermometerstand. Hedenmorgen 9 u. 64 gr., 12 uur 69" gr. Zondag 8 September. Zon op 6.22; onder 7.32. Licht aansteken alle rijwielen, motor rijtuigen en andere rij- en voertuigen 8.02. Maan op 12.25 v.m.; onder 9.21 v.m. Eerste kwartier 10 September. Maandag 9 September, Zon op 6.24; onder 7.30. Licht aansteken alle rijwielen, motor rijtuigen en andere rij.- en voertuigen 8.00. Maan op 1.41 n.m.; onder 9.42 n.m1. Eerste kwartier 10 September. Vlissingen. Z 0 me r t ij d. Zondag 8 Sept 17 31 Maandag 9 18.08 Dinsdag 10 6.32 Woensdag 11 7.22 Donderdag 12 8 29 ^qjdag 13 - 9 52 Zaterdag 14 11.17 (Hel tijdstip van hoogwater te Dom!- burg valt 9 minuten na dat te Vlis singe n.) De verdachte van den moord met po ging tot moord in het Bezuidenhout te 's Gravenhage is reeds, als gemeld, her kend. Hij weigert nog steeds a,lle in lichtingen en blijft ontkenjnen. Hij bleek echter te zijn de 45-jarige W. Iir. van der M., wonende aan de Zuider Parklaan 454 in Den Raag. De man schijnt vroe ger stationschef geweest te zijn in een kleine plaats van Friesland, volgens de N. R. C. echter vv,as bijl tot 4 a 5 jaar geleden stationschef te Iloogeveen, uit welke functie hij is ontslagen. De laat ste jaren leefde hij van de hand in den tand; o. a. werkte hij af en toe voor de z.g. Schrijfkamer, een instelling die werklooze personen aan schrijfwerk helpt. Hij1 werd door de politie gezocht in verband met een diefstal van ongeveer f 100. Hij woonde op de Zuiderparklaan bij eenvoudige menschen in. Sinds een dag of veertien mocht hij daar echter niet meer in huis komen, omdat hij met zijn hospes verschil van meening had over geld. Men spreekt van oplichting. Wel Rotterdam - Den Haag berichten dat hun COUPEUR met een uitgebreide collectie en een ruime sorteering aanwezig zal zijn in Grand Hotel VERSEPUT te Middelburg van 10 tot en met 13 September a s. Wij noodigen U beleefd tot een bezoek uit. (Ingez. Med.) len zorgen! Het blijft den jongen dr. La Roche niet bespaard, want zijn naam (al is 't dan qpk een andere) als medi- •cus 'is spoedig wijd en zijd beroemd- Deze schaduw duurt wel lang, doch ver dwijnt: want in La Roche's leven is een zon: de zustér van zijn vriend (Barbara Bedford, evenzoo welbekend!) Nog eens: zeer knap spel van 'dezen zoo sympathieken filmartist. „Het huwelijk in de wolkpn" was door een misverstand nog niet gearriveerd^ maar wordt van vanavond af vertoond. Electro. Alledags-menschen. De „gewone mensch"; van the Crowd die zich nooit uit de „massa'' zal verheffen. Welke een bijzondere .gave, bijzondere energie, en een behoorlijk percentage „Good lucik" is daar niet voor noodig in de nieuwe Wereld, waar iedere nieuwe dag telkens weer iets „nieuws", iets anders dan het reeds geziene of gehoorde eischt. Het is de tragiek veler jonge levens daar, wel van de bijzondere prestatie te droo- me'nj, .wel te willen, wel ernstig te stre ven (hoe velen komen daar niet eens aan toe!), enniet te kunnefn, immer te falen. King Vidor, de regisseur van The Crowd geeft er ons een beeld van in al de wrangheid, met slechts 'heel weinig van de humor, de vaak bittere hu mor in het leven van den allediagjs- mensch, die zich er boven waant, bij gebrek van er boven te zijn. De metro pólis New York heeft wel beelden voor het grijpen van „The Crowd"', de mas sa: in zijn dagelijksch werk, zijn huis lijk leven, zijn verstooiing. En Eleanor Boardman ,en James Murray (geen al- Iedags-artisten!) laten ons voelen en er over nadenken: 't veelvoud van het „indi vidu" den levenden mensch! Met als eenig happy end, de door alle teleur stellingen, alle zorg en verdriet heen blij vende liefde vóór- en vertrouwen in al kaar! Uit Middelburg. Onder de straten, waai* het aanjLal winkels groot is, telt ook de Gravenstraat mede, van de Markt tot (aan de Zuster straat is het winkel aan winkel. Helt verkeer in die straat is dan 'ook' vrij druk te noemen en vooral voor rij- verkeer is zij zeer smal. De moeilijk heid daarvan werd o.a. zeer gevoeld op aen hoek van de Zusterstraat e|n de Gravenstraat en het mag zekier worden toegejuicht, dat daar een groote ver betering is tot Stand gekomen. Dit is te danken aan het iniltiiatiitef vian den heer C. Bozemond, die, het hoekhuis eene groote verbouwing deed ondergaan en daarbij den hoek deed wegnemen, waardoor deze nu schuin is geworcLejn. De verbouwing heeft bovendien ten gevolge gehad, dat de heer Boeemond thans over een zeer ruime showroom voor zijn grooten voorraad! kachels en rijwielen beschikt. De inrichting as keu rig en vota! bij avond met de groote ver lichting zal cieze nieuwe aanwinst zeker aller aandacht trekken. De lieer Jac. van Elsacker uit Rot terdam zal 1 November alhier in dex Schouwburg een voordrachtavond geven. Het hoofdnummer van het programma zal zijn: Fragmenten uit „Van het Wes telijk front geen nieuws", van Erich Ma ria Remarque, in de vertaling van Annie Salomons. Hit Walcheren. De Baad van Arnemuiden be sloot gisteren sollicitanten yoor congier ge op het gemeentehuis op te roepenij een voorstel tot vermindering van de jaarwedde daarvoor met f 150 is met 4—3 stemmen verworpen. Tegen hel advies van B. en W. wordt besloten de ondei*houdswerken aan 't ge meentehuis opnieuw, en dan ondier één perceel, aan te besteden. Maandag volgt het uitvoerige Raads verslag. Flora. De Schaduw van het Verleden brengt ons weer eens den in lang niet gezienen zeer knappen acteur Conrad Veidt! Geen „star" van de eerste grootte misschien maar een,die sinds lang het vak verstaat, en 't voortreffelijk verstaat. Dat zien we hier: de gevangene-chirurg, gevlucht van hel deportatie-eiland, terug naar het Va derland, weer 'n vriend-collega hem reha biliteert. Doch hoe gaat 't in de wereld met rehabilitatie? Het nieuwe leveh kan wor den opgebouwjdl ([in een groot Land be ter dan in een klein); Zoolang het lot iemand verre houdt van dezulken, die wel voor de schaduw van het verleden zul Amerikanen goea gedisponeerd. De gis ter geleden verliezen grootendeels inge haald. Margarine Unies dezen eersten heurs- Zaterdag na de vacantie aan het hoofd. De inzet kwam pl.m. 25 punten boven het vorig slot, daarna flinke reactie. Aconstiek groote hoek, met groot avan ce. Philips .aand. na vaste opening wat terug, ken. DE SUMATRA-CULTUURBOND. MED AN, 7 Sept. Te Medan is alsnog opgericht de Sumatra Cultuur xond, waarvan alle in de cultuur werk zame Europeanen lid kunnen worden. Er werden 374 betuigingen van instemming ontvangen. Zondag en de nachten der volgende I week zijn de navolgende apotheken ge-1 opend: Middelburg: M. J. van Pienbroek. Vlissingen: A. J. van Ockenburg, KI. Markt. Zondag 6 October, a.s. zal de heer Spoelstra zich verbinden aan de Geref. Kerk te Anna Jacobapolder, na (bevestigd te syn door ds. K. Spoelstra te Meeden. N e d. H e r v. K e r k. Bedankt voor het beroep naar Leex*- broek' (t'oez.) door ds. H. de Gidts He Oud-Vossemeer. Abonnementen en Advertentiën voor de Middelburgsche Courant kunnen voor Vlissingen worden aangenomen door Boekhandel F. LANDSMAN, St. Jacobstraat. STR OOMLEVERING ELECTRICITE1T. Naar gemeld wordt is de P.Z.E.M.. thans voor wat betreft den Zuidgroep (Zeeuwsch Vlaanderen) overgegaan tot het leveren van stroom in de gemeente E e d e. DE VOLKENBONDiSVERGADERING. GENÉVE, 6 Sept. De President van de Plenaire Volkenboiidsvergaderinlg heeft paald dat de verkiezingen voor de leden van den Raad Maandag a.s. plaats zui len vinden. Aan de beurt van aftreden zijn: Polen, Chili en Roemenië. Aange zien Polen echler een semi-permaneiite zetel bezet, kan het zich opnieuw Candi da at laten stellen en bij eenvoudige meerderheid van stemmen herkozen wor den. Iix de plaats van Roemenië hebben zich thans Joego-Slavië en ook België Kandidaat gesteld. Bij zijn aftreding in 1927 heeft België zich Ixerkiesbaar s'teld. Het kon toen echter niet de ïxe- noodigde 2/3 meerderheid verkrijgen en het staat nog niet vast of België zelfs het Spenoodigde stammental zal behalen. SCHIP OMGESLAGEN. 1 Gistermiddag is op Het Krammer het ijzeren aakschip „Maria Janlina", schip per A. Broekhuizen, vaxx Bierum, teugje volge van den wind omgeslagen en gje zonken. Het schip was geladen met vlas en op weg van Texel naar België. Dp op varenden wisten zich geüukkig te red den. De bergingswerkzaamheden zullen worden verricht door de fa. Hoogenboe zenx en Van der Tak. De sleepboot „Zee hond" van die Mij. heeft reeds de-n dek last opgepikt en nabij de tramhaven te Zijpe op de slikken gezet. HET VLIEGONGELUK. Personeel van de Panderfabriek heeft gisteren de beide vliegtuigen gedemon teerd. Het vernielde Sopla-vliegtuig en de vleugels vaix de P H A E J zijn ingeladen in het tjalkschip De Vrouw Maatje, scnipper L. Bouwens, Bruinisse zij zullen naar Waalhaven worden ge bracht. De romp van de PH A E J zal per auto xxaar Den Haag worden vervoera. EERSTE KAMER. Wegens Het aanvaarden der benoeming tot Eerste Kamerlid van den heer J. P. Asselbergs, is thans benoemd verklaarc de heer E. B. Dumouleijn te H o n t e- n i s s e. Dit geldt alleen nog voor het op 14 September eindigende zittingsjaar der Eerste Kamer. BEURSO VERZICHT. AMSTERDAM, 7 Sept. 12 uur. Een drukke handel in Koninklijken, die in navolging van Wallstx*eet aanzienlij! hooger werden genoteerd, en die op die hoogere prijzen gemakkplijk koopers von den. A'daixx Rubbers een oogenblik een groote hoek. Tabakken prijshoudend. Mijnaand drukke lxandel in alg. exploraties eu Boe tons, die vast gestemd waren. van Os, hoogleeraar te Groningen (Groote (Rozenstraat 15), en P. van der Wielen, Jxoogleeraar te Amsterdam (Hilversum, Utrechtsche weg no. 31), naar gelang van de plaats waar zij' wenscheix te worden geëxamineerd, Voor de Bi'edasche rechtbank werd behandeld de zaak tegexx W. v. d. B. te Rucpheu, besclxxxldigd van poging tol doodslag op een marechaussee, liegen verdachte die ongunstig bekend laat werd een gevangenisstraf geëischl van één jaar en zes maanden. Dr. A. van Giffen heeft het terrein te Diever (Dr.) aangekocht, waar onlangs opgravingen zijn gedaan en ook een graf heuvel werd ontdekt. Het terrein wordt vermoedelijk rijksgrond. Overtuigd van het groote belang, dat er in is gelegen lxet opgroeiend ge slacht ook eenigszins een denkbeeld te geven van wat de Nederlandsche in dustrie heteekent, heeft de Vereeniging ,Nedeiiandsch Fabrikaat" een spel ont worpen genaamd „Een x*eis door Neder land", dat wordt verspreid in samenwer king met een veertien tal fabrikanten, welke zijn vermeld in het onderschrift van dat spel Het is in het bijzonder gedacht om te wórden gespeeld door kinderen van on geveer 8 tot 12 jaar. De oplage van dit spel bedrapgt 159.000 exemplaren. Het lijkt ons een aardige en nuttige variatie op het aloude ganzenbox*d! Aan het conservatorium te Moskou, dat in alles gelijkgesteld is met een lxoogeschool wordt nu een muziek-facul- teit voor arbeiders verbonden. Deze „fa- cxxlteit" zal berekend zijn voor 150 stu denten. De bedoeling is op deze wijze arbeiders-musici en -componisten te kwee ken om de muziek te „proletariseerenT - Met ingang van 1 September j.l. is het telegraaf-telefoonstation te Kou- dekerke opgeheven en is aldaar een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Als kantoorhouder is beixoemd de be steller bij den Post-, telegraaf- eix tele foondienst P. Dourleijn voordien te Dom burg. De brievenbesteller J. Franke le ELnteloord is overgeplaatst naar S t. M a a r t e n s d ij k. Schuttijd Midden sluis %Terneuzen. Door de Schippersvereen„Schuttie- vaer" is aan den Minister van Waterstaat een schrijven verzonden, waarin wlerd medegedeeld, dat op die laatste algemëe- ne vergadering een voorstel in behande ling kwam, om aan te dringen op ver lenging van den schuttijd aan de Midden- sluis te Terne uzen. Bedoelde sluis, mede bestemd voor het doorschutten van binnenschepen van bepaalde afmetingen en, wanneer daartoe vergunning van den. havenmeester is verkregen ook van kleinere, is als de andere sluizen te Tei*neuzen gedurende eenigen tijd, afhankelijk van het getij, en den waterstand, gesloten. Wordt ech ter met deze andere sluizen reeds be gonnen met schutten, zoodra het water is gewassen tot 0.50 if. N.A.P. of na dat het tot N.A.P.' is gevallen, voor de Middensluis zijn de tijden afhankelijk vaxx stijging tot N.A.P. en daling tot 0.50 M. -j- N.A.P. Als gevolg hiervan begint de Middensluis later te schutten en ein digt ze vroeger. Waar de geschutte tonneixmaat te Ter- neuzen sinds 1911—'13 volgens de Sta tistiek der scheepvaartbeweging steeg van 2.210.000 ton tot 4.110.000 in 1927 en de stijgende tonnen maat der binnen vaartuigen meerdere dezer dwingt om van de Middenslxxis gebruik te maken, meende men dat ernstig moest worden overwogen den schuttijd aan de Midden slxxis tot de uiterste grenzen te verlen gen. Verzocht wordt zoo eenigszins -moge lijk1, aan den geuiten, het algemeen be lang dienenden wensch der schipperij zal worden voldaan. C. K. W. O. te Vlissingen. Nu de vacantie weer voorbij is en de herfst als voorbode van den winter in aantocht is, heeft het Bestuur der Christelijke Vereeniging voor Kunst, We tenschap en Ontwikkeling te V1 i s s i 11 gen overwogen zijn leden weer een'ige leerzaxne en genotvolxe avonden te kuxx- nen geven. Als eerste is uitgekozen een Radio-uitzend-avond, die gegeven zal wor den op Maandag, 16 September a.s. in de St. Jacobskerk, aldaar en aanvangt pi*e cies 8.03. Ofschoon het ledental x*eeds zeer groot is, zal de kerk ook toeganke lijk zijn voor niet-leden. Het programma ziet er goed uit; na ttere bijzonderheden vermeldt een adver tentie in dit blad. Ind. Stoomvaartlijnen. Madioen, 6 v. Batavia Jte Rotterdam. Tamboi-a, (uitr.) 6 v. Bclawan. Tjerimai, 7 15 u. te Marseille ver wacht, Batavia n. Botterdam. Tabanan, (uitx*eis) 6 v. Southampton. Buitenzoi'g (thuisreis) p. 6 Perim. Prins der Nederlanden (thuisreis), p. 6 Ouesis., 8 (6 v.m!.'), te IJniuidea en 10 v.m.) te Amsterdam verwacht. Koningin der Nederlanden, (uitreis) 6 v. Genua. Stoomvaartlijnen op N. - Amerika. Voleixdam, Roti. n. New-York 5 (11.48 v.nx.) 40 mijl O. v. Land's End. Nieuw Amsterdam, New-York n. Rott. 6 (12 midd.) 538 mijl v. Scilly. Geslaagd voor het diploma le stuurman, groote stoomvaart, de heer G. Kettink, leerling van de De Ruyter- Ischool te Vlissingen. Geslaagd le Botterdam voor het exa men hoofdakte mej. M. Mindei*houd te Weslkapelle en de heer J. Aar noutse te Groede. Naar de a.r. „Botterd." verneemt, is binnenkort le verwachten de benoe ming van dr. P. R. Michael, than'si als chirurg vex*bonden aan het Ziekenhuis „Eudokia" te Botterdam, tot hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Gx-oningen. Stscrl. 173 vermeldt de voorwaar den 'door den Minister van A., H. en "Ni vastgesteld voor de opleiding en het exa men in de wijkverpleging. Examens Apothekersassisj- tent. In Sept. en zoo noodig in de volgende maanden van dit jaar zal gelegenheid (worden gegeven tot het afleggexi der examens ter verkrijging! van een getuig schrift als apothekersassistent. Zij, die tot die examens wenschen te wordexx toegelaten moeten daarvan Schriftelijk vóór 18 Sept. e.k. doen blij ken aaxx de voorzittex*s der éxamencom<- imis-siëxx ,en wel aan de heeren dr. L. E. Gioester, hoogleeraar te Leiden, W. 'C de Graaff, hoogleeraar te Utx-echt, dr. D De Najaarspaardexxmai'kt (andex* vee vrij xnede toegelaten), zal dit jaar I te Willemstad worden gehouden* op Woensdag 11 September a.s. Eerste Coöp. Beetwortelsui- kerf abriekte Sas van Gent. In de Vrijdag te Terneuzen gehou- den vergadexing van de Eerste Coöp. Beetwortelsuikerfabriek werden de ba lans ,en de winst- exx verliesrekening goedgekexxrd. De heeren P. Lindenbergh en I. Ci. de Zwart werden herkozen als bestuurs- leden, doch niet herkozen werden de. heeren J. L. Versprille te Kortgene en O. v. Waes te Westdorpe, in hun plaatsi werden gekozen de heeren M. de Putter te Ternexxzen en Cer. F. van Acker te Westdorpe. Ned. Heicte Maatschappij Het Congres der Ned. Heidje Maat schappij le Leeuwarden is geopend door den voox-zitter, baron v. Nagell. Deze, wees o.a. op de heibranden ,die zoovele H.A. bosch hebben verwoest, en op de nog immer voortdui'ende. iepziekte. 9 Tomaten. Men schrijft aan de N. R- Crt uit lxet Westland: De tomatenprijzen zijn zóó buitenspo rig laag, dat de kleinste der vier handels soorten, de OC, meestal onverkocht blijft daar krachtens besluit van 'het bondlsl- xs 's- L v d e o V V d g h is e e

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 2