j RECHTZAKEN LEGER EN VLOOT Verschillende Berichten BRIEVEN UIT AMERIKA. BURGERLIJKE STAND BEKENDMAKINGEN Verkoopingen - Verpachtinge in Zeeland is een rein Natuurlijk Koolzuurhoudend BRONWATER. tlngez. Med Het onduleeren op Zondag. Op grond van formeele onjuistheid werden ingetrokken de oproepingen van het O.M. bij het Kantongerecht te's Her togenbosch inzaxe overtreding van de itwee Bossche kappers, wegens het on- ;duleexen op Zondag of te wel het op Zondag verboden uitoefenen van het •kappersbedrij f Verdachten zullen opnieuw worden op geroepen ter verantwoording voor het Kantongerecht. Naar «re Pr. N.-Br. en 's-Hert. Crt. verneemt heeft deze zaak in den lande veel belangstelling gewekt en wordt uit meeraere hoofdsteden gemeld, dat aldaar het onouleeren wel degelijk tot het kapppersbedrijf gerekend wordt. Benoemd tot iuitenant ter zee 3e ki. bij de Kon. marine-res. D.. Kooistra, iWI. Mattijssen, J. Cramer, P. J. Hu- bregtse, G. Hogedijk, Wi. Lotsy, J. Bink J. M. de Bruijn, H. H. Gerlings, H. vani Brakel, J. den Hartog, J. A. L.. Kesse- ler, G. U. Brouwer, P. J. Ypenburg, 'Wi. N. Bos, P. J. Mulder, W(. M. Houwing; tot officier Marine stoomvaartdienst 3e kl. bij de Kon. Marine-res. B. J. Wessendorp, J. P. H. Heule, J. Pi. C. ReunML W. A. Mense. (Tl fel I IIIIMUI II I I iiim ii Het onderzoek, dat de politie heeft "ingesteld naar de omstandigheden, waar onder Zondag op den Schieweg te Rotterq'am een auto met '8 pejr- sonen te water is geraakt en de 56- jarige A. Z. uit Haarlem is verdronken, heeft tot resultaat gehad, dat is kom|e(a vast te staan, dat de stuurinrichting van iden auto reeds geruimen tijjd Idefect moet zijn geweest. Tegen den eigenaar van den auto, een garagehouder uit Haarlem, zal proces-verbaal worden op gemaakt. Dezer dagen werd te 's-Gravenhage het examen voor het derde deel nota riaat gehouden. Nu had een candidaat het ongeluk zijn rechterarm te breken, zoodat hij on mogelijk schrijven kon. Toch wilde hij, zeer begrijpelijk, want slechts eens in het jaar wordt daartolej gelegenheid gegeven, examen doen. De commissie vond toen de even billijke als galante oplossing, den candidaat toe te staan zich van (de hulp Van een typ^st)K te bedienen. Eenige voorwaarde was, dat „de hulp tegenover hem" niets van notaxieele zaken mocht afweten. Zpo is geschied en nu zaten de twee de op gaven te verwerkten: hij dicteerende, zij tikkende. Dinsdagavond werd op den Rijks weg bij De Kooy te kien Hejder het zevenjarige meisje E. M. Bi. door een motorrijder doodgereden. Het meisje speelde met eenige vriendinnetjes op den weg vlak voor haai- woning. De motojr- rijder reed met groote snelheid. Dinsdagmorgen werd bij DenHel- der een doofstomme man, door ejen onbekende auto aangereden. Hij werd daarbij zeer ernstig verwond. De chauf feur van de auto is zonder stoppen doorgereden. Te Amersfoort is aan'' de gé- velgen van zijn verwondingen overleden de militaire motorrijder J. S. uit Heer len, die Dinsdagavond een val met zijn (motor maakte en met een zwaren been breuk en ernstige inwendige kwetsuren maar het St. Elisabeths "ziekenhuis fnoest worden vervoerd. De overledene behoor de tot de schoolcompagnie uit Haar1- lem die te Amersfoort is ingekwartierd .tot het houden van oefeningen. Ie Yeendam heeft een oplich ter getracht, drie tricotagefabrikantjen een partij kousen en fantasiesokken afhandig te maken. Hij belde de firma's uit een hotel op en gaf voor, een belkend af nemer te zijn. De firma B. Schmidt apt Zn. is opgelicht voor een bedrag van i*uim f 150. De goederen werden in een hotel gebracht, en de man was spoedig daarop verdwenen. In de Dusseldorpsche voor stad Eller zijü deze week in verschillen de straten kort na elkaar, drie personen, en wel een man en twee vrou wen door een onbekende gestoken. Een der vrouwen werd zoo zwaar gewond, dat zij in hopeloozen toestand naar een ziekenhuis moest worden gebracht. Het eerste slachtoffer was een mam die van een vergadering huiswaarts keerde en door een messteek in den rug werd ge troffen. Weinige minuten later werd een 35-jarige vrouw op straat aangesproken door een ongeveer 30-jarigen man, die ;haar vroeg hem te vergezellen. Voor de vrouw had kunnen antwoorden, kreeg zij eenige messteken in den rug. Twintig minuten later werd een 18-jarig meisje door den onbekende aangerand en met een mes in de borst gestoken. Zij werd levengevaarlijk gewond. De dader ont kwam steeds in de duisternis. Men meldt uit Bozen, dat een Ne derlander, de heer S. uit Rotterdam. Dinsdag bij het bestijgen van den S e 1- a t u r n door een onweer overvallen werd. De begeleidende gids raadde aan den tocht te staken, maar de Rotterdam mer wilde toch nog trachten den berg top te bereiken. Tijdens de verdere beklimming kwam de gids echter te vallen en stortte in den afgrond. Men slaagde er in den heer S. te vinden, nadat deze vijf uur alleen den weg gezocht had. In den afgeloopen nacht is op den Mittenwalderweg te P ar tnk'i r cbefn een era-tig verkeersongeluk gebeurfl. waarhij eeu vrouw werd gedood jen vier menschen zware verwondingen opliepen. Een Parij/.enaar maakte met twee 'dames en twee Berlijners een tocht naar Mit- tenwald. toen op den terugweg de fauto met een snelheid van 80 K.M. tegen een boom reed. De dame, die naast den bestuurder zat, raakte tusschen auto en den boom bekneld en was o-p slag dood. De andere vrouw en eien der heeren werden ernstig aan het hpofd gewond, terwijl de vijfde passagier een beenbreuk opliep; de bestuurder zelf werd slechts licht gewond. Volgens een bericht uit Inns- brucs: aan de „Tel." worden daar sedert drie dagen vermist twee heeren uit Amsterdam. Zij maakten een tocht op de Oltztalergletschers. Het vermoe den bestaat, dat zij in een gletscherspleet gevallen zijn. Het onderzoek, waaraan veertien gidsen en gendarmen deelne men, wordt zeer bemoeilijkt door de versch gevallen sneeuw. De echtgenoote van een der beide heeren wachtte Baar man vergeefs in een schuilhut. Alle nasporingen waren tof dusver vruchteloos. In ti en dierentuin te M a n e h e s t er viel een reusachtige python zijn oppasser aan en ontsnapte uit zijn kooi. Het was een dier van 28 voet lenigte, dat geduren- 8de verscheidene weken had geslapen. De oppasser, meenende dat de slang Oog sliep ging de kooi binnen doch plotseling viel het beest hem aan. De man bukte en de kop van den slang ging over hem heen. Het reptiel verliet de kooi door de openstaande deur, begaf zich naar een galerij achter de kooi en sliep oogenblik- kelijk weer in. Na vijf uren bezig te zijn geweest, (slaagde de oppassers er in den slang weer in zijn kooi te leiden. Drie Mexicanen te Par ij s, die hun avond in het Quartier Latin hadden door gebracht, werden op hun weg naar huis dicht bij het Montsourïs-park achterhaald door twee auto's. De wagens stopten en daaruit stapten zes met revolvers gewa pende bandieten. Dezen dwongen die Mexiccanen hun geld af te geven en na dat aan dit bevel gehoor was gegeven sprongen de bandieten weer in de auto's en verdwenen in den nacht. Te Hull (Quebec) is het dood vonnis voltrokken aan een moeder van acht kinderen, wier verzoek om gqatie is afgewezen. De vrouw, die 42 jtaar oud is, en ha,ar 32-jarige minnaar, die eveneens Donderdag fer dood gebracht is, waren veroordeeld wpgens het ver moorden van den man van de vrouw. HET WEEB IN JULI. In de eerste en derde diekade warep ZW.-lijke winden talrijker dan normaal, in de droge tweede dekadë vooral NO.- en O.-lijke winden. De gemiddelde wind kracht was in de eerste en derde dlgkade boven, in de tweede benedjen normaal. Gemiddeld over het geheel© land was de overdagtemperatuur 0 gr. 4, het' ge middelde maximum 0 gr. 5 te hoog, het gemiddelde minimum 0 gr. 6 te laag. In !de 3 dekaden waren de afwijkingen resp —2 gr. 4, —3 gr. 4, —2 gr. 0, 3 grl 5, 3 gr. 8,; 0 gr. 3,1 0 gr.) 1<, 0 gr. 9, —0 gr. 1. De dagelijksche temperatuurschomme ling was in de tweede en derde djekade boven, in de eerste dekade beneden nor maal. Het aantal dagen mtet een maxi mumtemperatuur boven 25 gr. bedroeg voor het geheele land gemiddeld 8, tegen 5 normaal. De hoogste temperatuur, 35 gr. 6, werd waargenomen te .Maastricht op den 17, de laagste, 1 gr. 6, te Wij ster op den 26. Zoowel te Wijster als te Winterswijk daalde de temp. "beneden 't tot "nu "toe in Juli waargenomen min. In cle derde de- kade kwam vooral in het Noorden nacht vorst voor. De hoeveelheid neerslag, gemiddeld over het geheele land, bedrofcg 44 mul tegen 71 normaal. In Z.-Limburg was de neerslag ongeveer normaal, in het overige deel van het land benedien nor maal. Het tekort bedroeg 50 tot 60 pet. in het Noorden,, 35 tot 40 pet. in Zuid- Holland, Utrecht, Gelderland, O.-Brabant en N.-Limburg, ongeveer 25 pet. in W. Brabant en 5 pet. in Zeeland. Regen van eenige beteekenis viel in de tweede dekade alleen in O.-Brabant en N.-Lim burg (gemiddeld 1 mm) en in Z.-Lïnr- trnrg (gem. 7 mm). De neerslag was in de eerste dekade boven normaal behal ve in Noord-Holland en Groningen, ia de derde beneden normaal behalvte in Zuid-Limburg, Op den 4 kwamen wind- hoozen voor te Zwolle, op de Vehiwe en in Zeeland. Onweer kwam vooral op den 4, 5. 6 en 21, verspreide berich ten op den 8, 17, 18, 20, 22, 29 efn 31. Het aantal uren met zonneschijn, ge middeld over de 5 hoofdstations, be droeg 245 tegen 196 norma af';* de 6 de- kaden telden respectievelijk 55, 120 en 70 uren. BIJ HOOFDPIJN, duizeligheid, suizen in 't oor, gestoorden slaap, slechte gehu meurdheid, prikkelbare stemming, neme men dadelijk het van ouds beproefd ge bleken „Franz-JoseF'-bitterwater te baat. In rapporten van eerste geneeshee- ren in inrichtingen voor maag- en darm kwalen wordt nadrukkelijk gezegd, dat bet „Franz-Josef'-water een bepaald voortreffelijk werkend natuurlijk afvoer- middel is. Bij Apothekers en Drogisten, (Ingez. Med.) (Van onzen bijzonderen correspondent.) Menigerlei vorm van verspil ling, Van 1,000.000 tot 5.000.000 werkzoekenden, 15 procent van 't nationale inkomen aan super-luxe Roekeloos eten-verspillen, De voddenraper van Nieuw- York. New-York, 6 Aug. 1929. De onnoodige en vermijdbare verspil ling in Amerika bedraagt ongeveer tien billioen dollar per jaar, zeggen deskun digen en men is jgeneigd dit direct voor onzin te verklaren. Er zijn drie soorten verspilling: aan arbeidskracht door werk loosheid of aan arbeid van nuttelooze producten, het niet gebruiken van na tuurlijke hulpbronnen en verspilling in het gebruik. Zelfs in den allerbesten tijd loopen 'er over alle V. S. nog een millioen mannen naar werk te zoeken en in minder goede perioden, zooals in 1921, bedroeg hun aantal tusschen de vijf en zes millioen. Stuart Chase, die van het verspillings probleem een aparte studie he<eft ge maakt en aan wiens mededeelingen ik een en ander ontleen, gaat zoover, dat hij zelfs de verloren energie van een man, die op een kouden winterdag naar werk loopt te zoeken, in aanmerking neemt. Ook dat een man, die tweemaal te lang doet over het lappen van' een paar schoenen en een houthakker, die op ondeskundige manier een bosch om hakt, zoowel arbeidskracht als natuur lijke hulpbronnen verspilt. Verder haalt hij niet ten onrechte als verspilde ener gie aan het militaire element, zij, die zich bezighouden met vervaardigen en verspreiden van narcotische middelen en alcohol, misdadigers, kwakzalvers, ver- valschers, over-adverteerders, arbeiders in super mode- en wee lde-ar tike ten. Op die manier wordt het groote bedrag wat begrijpelijk. „Toen de Pelgrims landden in 1620, waren er 8 milliard acres oer woud, nu zijn er geen anderhalf meer over. Onze beste kolenmijnen zuilten in eenige tientallen jaren leeg zijn, de helft van onze petroleum is al op en meer dan de helft van natuurlijk gasl." Timmerhout, paardenkrachten door wa terbeweging opgewekt, petroleum, m(e- talen, dierlijk leven, dat alles en veel meer wordt met cijfers van zes tot twaalf nullen per jaar verspild. De Mode, is een groote zondares, al zou men geneigd zijn de nieuwe rug- looze vogue in verband met de korte rokjes op haar crediet te zetten. De bij na met het uur veranderende mode der damesschoentjes, de Oxford-pantalon van den Don Juan van gisteren heeft alweer plaats gemaakt voor een met plooien om het middel, de duizenden, verschillende soorten toillet-artikelen, de snel veran derende modes in juweelen, lekkernijen, haardracht laten minstens zes millioen arbeiders koortsachtig en nutteloos wer ken. Vijftien perctent van het nationale inkomen wordt omgezet in wat Stuart Chase noemt:: super luxe en daaronder verstaat hij ook het amusementbedrijf. Men zal moeten toegeven dat deze onder zoeker al zeer grondig te werk ging en met verspilling betitelt wat menigeen onder de noodzakelijke levensbeho(eften rekent. Een groot aandeel in het totaal heeft de verbazingwekkende zorgeloosheid van het publiek. Dat is met een typisch voor beeld duidelijk te maken. Een Ameri kaan toog naar Londen om daar een middel aan de markt te brengen, dat vet aan het straatvuil onttrok. Hij beweerde, dat per jaar in New-York City aldus 25 millioen pond vet teruggevonden ""wer den. De Engelschen waren eenigszins sceptisch gestemd ten opzichte van het Londensche vetgehalte en bij een proef neming bleek het een volkomen fiasco. Men zegt wel eens, dat het verknoeide voedsel in New-York genoeg zou zijn alle armen te laten eten. Het laatste on derzoek van hef stadsvuil in 1917 wees uit, dat 27 procent van h'tet nog bruik bare materiaal bestond uit voedsel, dat in eetbaren vorm weggegooid was. De enorme verspilling van voedsel wordt veroorzaakt door het zorgeloos hantee- ren van winekliers en grossiers, gebrek aan kookkunst en het dwaze idee, dat het onbehoorlijk is een (bord leeg te eten en gierig om resten Van den vori- gen dag op te disschen. Wat het laatste betreft heb ik tallooze staaltjes meegemaakt. Toen wij jaren ge leden onzen eersten zomer op een farm doorbrachten, waar onze gastvrouw drie maal per dag groote hoeveelheden warm eten uitnemend klaar maakte, was haar onveranderlijke aanmoediging:: „Takeall you want, there is plenty, we just throw it to the chickens!" Wat ons, versch on der den indruk van broodkaarten en bon- boekjes, niet minder dan heiligschen nis geleek, w-ant ze zei het niet allfeen, maar deed het ook! Een erbarmelijk ge zicht levert ook het restaurantleven op;, de porties zijn groot en de eettrant vergt alle mogelijke „side dishes", zuur, sla'tes, compötje om veel brood niet te vergeten bij het hoofdgerecht. Hoeveel uitnemend, half opgegeten porties een bus-boy, de bediende belast met het afnemen, in den aschbak gooit per keer is genoeg om ettelijke maaltijden te vor men. Om diezelfde reden vindt men in menu's van kranten of weekbladen voor de huisvrouw zelden ons koud vleesch van den vorigen dag en liache op den derden. Zelfs „hash", een gemalen vleeschschotel, wordt van versch vleesch gemaakt en een „left over" is zeer, zéér armzalig voor menschen, die meer in centen dan in dolialrs moeten reke nen. Ofschoon men schandelijk roekeloos handelt in duizenden opzichten, van het smijten met terreinruimte tot het laten verroesten van een vorige-jaar-models- auto toe, is er voor de voedselverknoei- ing een klein excuus te vinden. En dat is het klimaat Aan den eenen kant wor den we gezegend met hittegolven, zoo vochtig, dat bij wijze van spreken de druppels aan het plafond hangen en daar tegenover staat de normale atmos feer, die zoo droog is, dat men sigaren in 'n humidor moet bewaren om ze niet te laten verdrogen. Een sneetje brood dat een of twee uur op tafel blijft ligf- gen, is beschuit geworden, erger, het is oneetbaar. Zelfs onze trouwe Edammer kan het niet een paar uur harden in de open lucht zonder zwaar te gaan uit slaan en te verdrogen. Eten tot den vol genden dag bewaren in een vliegenkast met blauw gaas ervoor is dus volkomen buitengesloten. Vandaar de reusachtige populariteit van de ijskast. Daar wordt het voedsel in de eerste plaats vochtig en eetbaar gehouden en daarom hebben we ijs in huis, al vriest het dat het kraakt. Maar ook de ijskast laat ons bij een hitte-periode in den steek. De melk verzuurt, al staat zij er den heelen dag in. Zelfs bederft het voedsel en verwekt de nijdige ptomaine, waarvan ik dezen zomer al tweemaal genoten heb. Is het dan te verwonderen dat men er tegenop ziet eten te bewaren, de restanten weg gooit en ,den volgenden dag nieuw aan schaft en klaar maakt? I Natuurlijk wordt er zwaar gezondigd Konder dat noodig is, maar alles bijeen genomen komt men ten slotte tot een overstelpend totaal. Wie extra veel op hun geweten hebben, dat zijn de spoor wegmaatschappijen, het geheele vervoer wezen, de grossiers en handelaren. Het opslaan van enorme hoeveelheden etens waar heeft zijn eigen moeilijkheden. Er bevriest evenveel door oververkoeling als er verrot door te weinig koelhouden. Door de geweldige concurrentie tusschen 9 spoorwegmaatschappijen en vijf en veertig stoomvaartlijnen ,de voedselpro ducten naar New York vervoeren, lijdt de hoedanigheid. Een vruchtenhandelaar deelde de Federal Trade Commission mede, dat er evenveel fruit tijdens transport en opslag verloren gaat als noodig is om heel Pittsburgh 600.000 zielen van fruit te voorzien. Toch wordt er met hand en tand tegen ge vochten en het is al veel verbeterd bil tien jaar geleden; volgens de eischen tot schadevergoeding over 1918 en 1923 zijn de spoorwegen ongeveer 70 procent zorg zamer geworden. „Oorlog is de quintessence van verspil,1- ling", zegt Stuart Chase en hij wijst er op, dat tijdens den wereldoorlog met zijn dalend aantal arbeidskrachten juist in Amerika de voedselproductie opge voerd werd, de levensstandaard steeg en de werkman een loon kreeg als noöit daarvoor of daarna. Juist in het aange zicht van een nationale ramp en door het optreden als een psychologische eenheid door het dreigend gevaar, -werd het heele industrieele systeem gereorganiseerd. Iets, dat bij een voortduren den vrede nooit gebeurd was. De oorlog zweepte met een handbeweging duizenden zoekers van eigen voordeel van de baan. De har de noodzakelijkheid leger en bevolking te voorzien van het noodige bracht een gezonder systeem. Dat nog werkt, maar veel slapper. Terwijl ik dit schrijf, klinkt buiten de bel van den junkman, den voddenraper, een lid van de professie, die nog paard en wagen in eere houden. Deze wonder lijke Griek of Bulgaar de man is bij kans onverstaanbaar is een ander staaltje van verspilling in dien zin, dat hij dikwijls weigert dingen mee te r men, waarom eten Holiandsch kleei koopje met tranen zou smeeken. Mij huisheer, die opzichter-tuinbaas van e groot landgoed, aan de Hudson is zelf een spaarzame Ier van gehoor Vertelde me pas, hoe de familie eindel j haar prachtig onderhouden landauers victoria's van de hand wilde doen en veel gezoex eindelijk iemand per adv<' tentie vond, die 25 dollar voor zi moete van het wegsleepen wilde hel ben. De vorstelijke rijtuigen waren o zelfs geen cent waard; hoezeer de v reld gaat vliegen en autoen, zulk e waardedaling en kapitaalverspilling k toch alleen maar hier voorkomen. I( wee den man, die een waarschuwend C luid doet klinken, hij wordt niet au 1 rieux genomen door de massa, hoogste geridiculiseerd. Vlissingen. Van 15 tot 22 Aug. Ondertrouwd: C. Alderlieste 23 j. en T. Huiszoon 201 L. Melse 25 j. en M. A. de RJpje 23' Getrouwd: J. H. de Nij.s 22 j. en C. M. Hemelaar 21 j. J. K. van Beers j. en A. G. Rotgans 43 j. A. W. Sandcfi 28 j. eb M. A. de Smit 20 j. J. W. Snl der 27 j. en C. H. Salet 28 j. Bevallen: N. Wagenaar geb. Lous f T. de Wit geb. Groeneveld d. B. A. v der Molen geb. Aalders d. D. Jobse g<l Tfe Nooijer d. H. Th. L. de Croo g< Houw d. C. M. Lako geb. Bal z. M. M. van der Schaaf geb. 'Coene z. Overleden: L. Schipper man van aTiriaanse 80 j. J. J. van den Bos j.m. j. J. Sinke man van W(. Joziasse 29 T. Boonman wede. van J. Spaeter j. J. L. Poelman man van?. Niehoff 811 O. en W. Souburg. Van 15 tot 22 Aug. Ondertrouwd; Oranje 27 j. en J. C. Brombacher 22 M. P. van Hese 23 j. en H. Mj. v| Dongen 21 j. L. Melse 25 j. en Mi- de Rijke 23 j. Bevallen: W. Kaljouw geb. Van BI zen z. J. C. Suurmond geb. Luijjk 1 BEVOLKING. In de eerste helft van Augs. zijn f volgende personen te O. EN W. SOUBURG. Ingeko men: J. Koelhuis, Nieuwe Miss. weg C 1 van Vlissingen. Mej. N. J. Verzaal Mai Middelb. str. A 281 van Den Haag. Vertrokken Mej. J. G. Jongepier, Vlissingsche si B 262, naar Vlissingen. Mej. Wed. Ba Vos en gezin N. Vliss. weg C 172 nif Vlissingen. F. Naerefaout en gezin, Niecl straat B 98 naar Vlissingen. AANGIFTE LEERLINGEN AVOND SCHOOL VOOR NIJVERHEIDS ONDERWIJS. Burgemeester ©n Wethouders van M delburg brengen ter openbare ikenu I. aat aangifte van leerlingen voor Avondschool voor NijVerheidsonderwi zal kunnen, geschieden op Maandag en Dinsdag 3 September e.k. desavon van 7—9 uur in het gebouw der A' bachtsschool aan hJet Molenwater; II. dat het toelatngsexamen voor school zal worden afgenomen op Mas dag 9 September 1929 en de daar volgende dagen, telkens te 7 uur c avonds III. dat de lessen worden gagiev op Maandag-, Dinsdag-, Donderdag- Vrijdagavond telkens van 61/2— 9Vi u aanvangende op Maandag 16 Septembi IV. dat, voor zoover er plaats is, legenheid bestaat tot het bijwonen sommige lessen, waarbij ook vak- handteekenen 3 V. dat zij, die voor het eerst toe ting verzoeken, eene geneeskundige v klaring moeten overleggen, uit well 1 blijkt of de leerling voor het geikoz ambacht, vak of beroep lichamelijk dan niet geschikt iS; VI. dat het schoolgeld bedraagt f 4 per cursusjaar als minimum, naar; "gela van het inkomen opklimmend tot f 16 per cursujsjaar als maximum, en aan c vermogenden vrijstelling wordt vi# leend. Middelburg, den 5 Juli 1929. Burgemeester en 'Wethouders voor P. DUMON TAK, voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretai Aug. 27-31 Middelburg, Heerenkleeding, Notarish'i 28 Middelburg, Hofstede en land, Blaupot ten Oa 28 Vlissingen, Huizen, Pa. Sept. 7 Westkapelle. Huizen en Land. Blau] - t. Cal 11 Koudekerke, H uis en I nboedel, Loc 18 Middelburg, Antiquiteiten, Notarishi

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 7