A. C. v. d. Kamer - Tel. 244. GELDLEEN1NG. Kofferkluis. BASALT MAATSCHAPPIJ MM- tl Zvttisch Gnnitl 4350 - HAAGSCHE COURANT! aanbest_eding. Zelf probeeren 1 spramex- en t0peca-splitt SCHOENENMAGAZIJN „DE AREND", A. WONDERGEM, Schoenhandel, Breestraat. Korte verbinding langs de nieuwe tramlijn IBRESKENS-KNOQKE. AmslerdamsebeBankli.!. IF Bikulotr liddinrg Adverteert in dit Blad. en Essex zijn in alle opzichten ware Super Six Automobielen* '5-GRAVENHAGE - ROTTERDAM L J. TIN DE HHP, m ST. OEDEBODI I.-8B. Bezoekt de BAKKERIJ IN WERKING waar in mijn fabrikaat „HEETE-LUCHT OVEN" dagelijks gebakken wordt. Gummiwaren en Patentgeneesmiddelen WATERBOUW 1 WEGENBOUW N V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK, - Zierikzee 4i(2 oio Panuurieven a 98] °joT 5 0(0 Pandbrieven a 100 ofch Algemeen Advertentieblad GRAAFEILAND AGENT MIDDELBURG 2.3-' linnen schoeisel rtieïTZuhber-onclerwesA VEBMEUL 6. CO Verkrijgbaar bg Lange Burg, Middelburg. Valkenburg (L.) Hotel-Pension Em. SmeetsHuijnen, Munt straat 6, Tel. 77. Stroomend water. Badkamers. Overdekt terras. Groote tuin. Garage met boxen. Pensionprijzen voor- en naseizoen f 8.75, hoofdseizoen f4.50. Vraagt prospectus. Valkenburg (L.) Hotel-Pension „Oranjehof" Tel. 54. Ligging zonder overdrijving, mooiste ter plaatse. Prachtige vergezichten. Prima keuken. Huisel. atmosfeer. Matige prijzen. Geïll. prosp. 37 WAGENSTRAAT - DEN HAAG TELEFOON J 6300 (6 LIJNEN) HET grootste DAGBLAD voor Den Haag en Omstreken Owe annonce bereikt het ge- publiek Advertentie-tarieven op aanvraag Het Gemeente-bestuur van Mid delburg zal op den 22 Juli a.s>, des middags te 3 uur op het Bureau Gemeentewerken in het openbaar trachten aan te besteden: het verrichten van schilderswerk aan- en in verschillende gemeente gebouwen te Middelburg. Het bestek ligt aan het Bureau van Gemeentewerken ter inzage en is op franco aanvrage te bekomen tegen betaling van 1. Aanwijzing zal plaats hebben op 17 Juli des namiddags te twee uur aan de Stadsschuur. Middelburg, Juli 1929. De Directeur van Gemeente- Werken icmunriNMresacruc OPLEIDING NOTARIAAT te Breda. A. R. DE BRUYN, Cand. Not. Zandberglaan 46. (Voor deel 3 ook schriftelijk). VANAF DES MORGENS 8 UUR AANSLUITING VAN EN OP ALLE PROVINCIALE BOOTEN TE BRESKENS. /H ^«rkrj&bur voor MIDDELBURG Ml OBHtrakMi tójf: J. ALDEWWN, lamfürtata 0fetofom 338. De gemeente OOSTBURG stelt de gelegenheid open tot inschrij ving op eene GELDLEENING, groot f22500 pari), te Btorten zoo mogelijk op 1 Augustus a.s. Gegadigden gelieven hunne aan bieding met opgaaf der verlangde rente te zenden aan den Burge meester vóór of op 26 Juli a.s. Bankiers genieten de gebruikelijke korting. AMSTERDAM. KAPITAAL f 55.000.000 RESERVE f 44.500.000 LANGE NOORDSTRAAT Reiscredietbrieven Traveller-cheques Vreemd geld Speclatle UW HOTEL te Rotterdam kan alleen zijn HOTEL „EDEN" Boerensteiger 75 (b. d. Hoofd- steeg), Tel. 12865 en 11725. Een heerlijk bed in een gezellige kamer met stroomend warm en koud water, Verrukkelijk eten in een prettige omgeving. Lo gies met uitgebreid ontbijt 3. per persoon. Zenen ESSEX MoJellen ow f 2765.' lof 3295: VttHlen HUDSON Modellen won 4f$0.' lot f'698j.' ffcfPten. ooof Nederland doof ie Huiion Motor Caf Cy f, vaslgtiteid). Rijdt zelf eens een van de nieuwe Hudson of E&ex modellen. U zult dan zélf eens voelen, hóe de wagen optrekt, hoe veilig en gemak kelijk hij rijdt en hoe vast hij ligt Dón zal het U duidelijk zijn, waarom U zooveel Hudson en Essex auto's op den weg tegenkomt! BAKKERIJ TENTOONSTELLING BEKTEM II in SCHUTTERSHOF te MIDDELBURG 9-18 Juli 1929 Vraagt inlichtingen. Bezoek kosteloos. Informeert verder bij A. VAN DAMME, Bakkerij, OOST-SOUBURG. J. M. DEURWAARDER, Bakker, OOST-SOUBURG. Het oudste en voordeeligste adres voor alle is en biijft Magazijn PAX. Groote sorteering in Breukbanden, Buik- en Lendengordels, Elastieken Kousen, Verbandkistea. Voor Dames vrouwelijke bediening aanwezig. Aparte spreek- en paskamers. Dus let op dit adres: MAGAZIJN PAX, Gevestigd sinds 22 jaar. Hang 6, Rotterdam. Vraagt gratis inlichtingen en prijscourant. WW VERZENDING DOOR GEHEEL NEDERLAND GELOERSCHESTRAAT 12, TEL. 5678-5679 ROTTERDAM. Zuilen, Zetsteen, Zinksteen etc. tasaltsteenslag, Dultsche en Zweedscne Kelen. van BASALT, In speciale sorteering voor Sluis- en Beuwwerfc.?^j in stukken van f 1000, f 500, f 100 en f 50 zijn aan ons Bijkantoor te Middelburg, Koepoortstraat 27, verkrijgbaar en - tot eer» beperkt bedrag - HUIS AAN HUIS Koopt geen nieuw rg wiel alvo rens U bg een nieuwe SIMPLEX heeft ge probeerd. Prijzen vanaf f 67. Mlddelburgsche Maatschappij van Stoomvaart Vervoer rtnï Passagiers, Goederen en Vee, met de snelvarende Saleaheei „KONINGIN WILHELMINA", Uren van vertrek in Juni en Juli v. Vliss. v. Midi. Maandag 15 ?m. 8. Dinsdag 16 Woensdag 17 8 - Donderdag 18 Vrgdag 19 8.~ Zaterdag 20 Information te bekomen tel Rotterdam f N. V. Transport-. KI Expeditie-Onderaemin| v.h. ERVEN G, VOS, Middelburg B. EENHOORN, Vlissingen i W. OOSTERHOUX DordrechtGEBRs. BUITENHEJh Electr. Drukkerij G. W. den Base, Middelburg v. Rott. vm. 9— 9 I Massa's geld gaan aan schoe nenreparaties weg en menige voet wordt voor het leven bedorven! Uw dokter zal U advl- «e«reit Rublln-schoenen te dragen. Rublin verzekert U een lichten, veerkrachtigen gang. Normale hak en voetsteun vaa den Rublin-schoen be waren den natuurlijken vorm. Het lichte, luchtige Rub- lin-schoeisel is bijna on verslijtbaar. Moderne modekleuren, makkelijk te reinigen. Mii§ Üimtur N.v "AGA* M r n ONZE te controleeren oplaag van ruim 4350 ex., (ruim 4350 betalende abonné's) waar borgt U, dat Uwe advertentie in dit deel van Zeeland de grootst mogelijke publiciteit heeft. Betrek in Uw reclame campagne dus ook het voor Westelijk Z.-Vlaanderen. FIRMA A. J. BRONSWIJK OOSTBURG NAGENOEG Vllnkjea, Middelburg, Rotterdam en tusschengelefea plaatse*..

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 8