MIJNHARDT's KUNST EN WETENSCHAP LANDBOUW Verschillende Berichten Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Staal'Tabletten 90 ct Maag-Tabietten 75 ct BUITENLAND INGEZONDEN STUKKEN Verkoopingen - Verpachtingen in Zeeland öoöp. ,.De Sier", Zeist; M. de Graag, Ar- raemuiden en P. J. Janzen, Sf. Jacoba Parochie. Klasse IJ, melkbrood: le Jan Hyphe ma, Akkrum; 2e M..de Graag, Aruemui- den; 3e. Keimpe Rypkema, Akkrum;1 4e S. Hanema, Zuid Scharwoude, e. v. Jan lOoppens, Grootebrcek; B. Kosters, Ben- Rum; J. P. Paalman, Deventer; P. Bosle- laar, Vlissingen. Klasse III, knipbrood, geen prijzen toegekend. Klasse IV, tarwebrood:: le. M. van Otterloo, Veenendaal; 2e. J. van Leeu wen, Waarder. Klasse V:: le. J. Goppens, Groole- broek; 2e J. J. Janzen St. Jacobi Pa rochie; 3e G. Hoekstra, Tochteloo;' 4e* D. de Jong, St. Jacobi Parochie; e. v. E. J. M. Spelier, 's Heerenhoek en L. En gelsman, Delfzijl. Kinderhoeken. Wij ontvingen van de firma gebr. Kluitman te Alicm aar een serie Kinder boeken, met die smaak uitgegeven, als wij van deze firma gewoon zijn. Onder de Schemerlamp Een boek ty pisch geschikt om uit voor te lezen, ver zameld door S. Pruijs-Kruseman, mei medewerking o.a. van David Towkias, Antoinette van Dijk ..Truus Eygenhuy- zen, Elize Knuttel-Pabius1, Gharles Krie- nen en vele andere met bijzonder fris- sche illustraties van Freddie Langeler! 't Ziet er wel heel aantrekkelijk uit! Ge schikt voor kinderen zoo tusschen 6 en 10 jaar. Voor jongeren ontvingen we: Van Bibi en Dot van T. Hellinga-Zwart met plaat jes van Sijtje Aafjes; en Teddy, Boeli en Kardoes, versjes door Caroline van Dommelen. De kinderen van de Pastorie, door H. Hasselberg, naar het Zweedsch door H. van Doesburgh-Van Doesburgh. Voor wat ouderen: Jona en Sari, dooir Truida Kok. met illustraties van Adri Alindo; Teun de Weesjongen, door H. Gras; Elsie door Ella Vemor; DePaasch- vuren door O. van Ho venkamp; Pechvo geltje door Nanda; Van vier vroolijke vrienden, (dl oor N. J. P. Smith. Voor nog ouderen: Door's1 groeilijd!* door O. Asscher-Pinkhof. Allen je beste vacantie-lectuur! Centraal Bureau van de Veilingen, Wij lezen in de Maasbode Niet altijd heeft de tuinbouw hier te lande de belangstelling genoten, waarop hij recht had. In vergelijking met andere landen, zooals Duitschland, Italië en België, waartegen ons land voornamelijk concurreeren moet op de wereldmarkt, is deze zelfs in den tegenwoordigen tijd nog maar matig. Handel en industrie staan hier te lande op het eerste plan en maar al te veel wordt daardoor ver geten, dat toch een groot deel der be volking moet leven van land- en tuin bouw. Ongeveer 17 jaar is het geleden, dat de tuinbouw pogingen in het werk stel de om daarin verandering te brengen door zelf zijn belangen te behartigen. Het was in 1912, dat de Ned. Tuinbouwraad bezweek voor den herhaaldelijken aan drang en zich niet langer verzette tegen de vorming van een groep veilingsver- eenigingen. Op de constitueerdene ver gadering verklaarden zich dadelijk 22 vereenigingen bereid tot toetreding. De geheele veilingsomzet bedroeg in dit jaar 16 millioen, waartoe de tot de Groep toegetreden veilingen 9 millioen bijdroe- gen. De eerste jaren waren niet makkelijk, want de groote wereldoorlog, die in Augustus 1914 uitbrak, plaatste ook de tuinbouw voor talloos vele moeilijkhe den. Het duurde niet lang of de binnen- landsche voedselvoorziening stelde onge kende eischen, terwijl daarnaast tal van uitvoerverboden hun intrede deden. Het werd voor den tuinbouw een levens kwestie zich als één man tegenover de moeilijkheden te plaatsen. Georganiseerd of niet, daar werd minder op gelet, maar men trok eensgezind op. r- In October 1916 bepaalde de regeering dat de geheele uitvoer van tuinbouw producten over de veilingen zou worden geleid. De uitvoerconsenten werden ver strekt op een veilingsverklaring, waar door het aantal veilingen in korten tijd steeg tot 170. Slechts 54 waren aangeslo ten bij de Groep, die voor allen de een na de andere moeilijkheid trachtte op te lossen. Een drietal buitenlandsche inkoopor ganisaties de „Einkauf Centrale", „The British and General Trading Associati on" en het „Comité Hollandais" vestig den zich hier te lande. In plaats van den vrijen handel, kwam beschikbaarstelling voor de binnenlandsche voedselvoorzie ning en voor het buitenland de gecentra liseerde inkoop. Er zat voor den tuin bouw niets anders op, dan tegenover de zen georganiseerden inkoop van het pro duct een georganiseerden verkoop te stellen. De organisatie van de Groep veilings- vereenigingen bleek niet meer opgewas sen tegen de zich dagelijks uitbreidende taak. Bij een collectieven verkoop moes ten er gemachtigden zijn, die de bevoegd heid hadden op te treden voor den tuin bouw. Zoo ontstond einde 1916 een nieu we organisatie waarbij alle groenten- en fruitveilingen in Nederland, ongeveer 170 in getal, waren aangesloten. Om goed te kunnen werken, waren er noodig provinciale organisaties en een centraal bureau. Nadat de eersten tot stand waren gekomen, volgde ook op 11 Februari 1917 de oprichting van het Cen traal Bureau van de veilingen, dat fhans 12J jaar bestaat. 12| jaar bestaat. (Aldus de Maasbode, het 12|-jarig bestaan heeft, goed uitge rekend, eerst op 11 Augustus plaats). Als leden van het dagelijksch bestuur van het Centraal Bureau werden geko zen als voorzitter de heer F. V. Valstar en als leden de heeren H. H. Trienekens en P. Slot A.Pz., die_ daarin thans nog zitting hebben en waaraan nu mr, L. Niemöller als secretaris is toegevoegd. De voorzitter treedt om de drie jaar af. Op de jaarvergadering in April 1928, te Utrecht gehouden, werd de heer Valstar voor de vijfde maal gekozen en hoezeer hij, die thans ook 12^ jaar voorzitter is, het vertrouwen geniet van den geheelen Nederlandschen tuinbouw, bleek wel uit het feit, dat van de 211 stemmen door afgevaardigden daar uitgebracht, hij er 209 op zijn naam vereenigde bij geheime stemming. Op dit oogenblik zijn 135 groente- en fruitveilingen bij het Centraal Bureau aangesloten. Bij de oprichting van de Centrale had men geen vermoeden van het vele en belangrijke werk, dat de organisatie ook in de jaren na den oorlog wachtte. Werk, dat niet alleen van belang zou zijn voor den tuinbouw maar ook voor den eco- nomischen toestand van ons land, en dat duidelijk blijkt uit den omzet voor den export in 1928, die ruim 100 millioen gulden bedroeg. Het door de Centrale in de afgeloo- pen 12J jaar verrichte werk is reusach tig en verdient meer bekendheid dan in eigen kring, vooral ook omdat in tegen stelling met andere landen er gewerkt wordt zonder financieelen steun van het Rijk, Het Centraal Bureau heeft ten volle beantwoord aan het doel waarvoor het werd opgericht. In den oorlogstijd heeft het de moeilijkheden die ook den tuin bouw niet bespaard bleven, overwonnen, Toen daarna een inzinking intrad en het afzetgebied ontredderd was, heeft het bureau, door steeds actief en paraat te zijn, den tuinbouw voor groote verliezen behoed en in deze tijden, nu de tuin bouw zich hier te lande steeds meer, men kan gerust zeggen op onrustbarende wijze uitbreidt, wordt daar dagelijks gearbeid aan de verruiming van ons af zetgebied. Een zeer moeilijke taak voor al door de hooge invoerrechten van de landen, waarheen onze producten gezon den moeten worden. Het middel, dat daarvoor wordt toe gepast, is voortdurend te werken aan de verbetering van de kwaliteit, de sortee ring en de verpakking van groenten en fruit. De heele organisatie van het Cen traal Bureau is er op ingericht, om standaard-producten te krijgen. Hierdoor wordt de verkoop vergemakkelijkt, om dat het vertrouwen van de afnemers daardoor bevorderd wordt. Een stichting van het Centraal Bureau in vereeniging met de exporteurs is ook het Uitvoer Controle Bureau, dat ook in het gebouw in de Javastraat te 's-Gravenhage ge vestigd is. Op alle veilingen zijn contro leurs, die voortdurend nagaan of de pro ducten voor den export aan de minimum- eischen voldoen, willen deze het Neder- landsche merk van het U. C. B. dragen. Door het onlangs tot stand gekomen wetsontwerp, waardoor alle voor uitvoer bestemde land- en tuinbouwproducten aan bepaalde eigenschappen of hoedanig heid moeten voldoen, zal deze dienst on getwijfeld groote uitbreiding ondergaan, daar de regeering de controle aan het Centraal Bureau kan overdragen. In dit opzicht verricht het Centraal Bureau 'n werk van groote nationale beteekenis, omdat het er voor waakt, dat de goede naam van onzen handel en van de Ne- derlandsche producten in het buitenland bewaard blijft. Niet slechts op de ten toonstellingen, waaraan het Centraal Bu reau ook voor den tuinbouw deelneemt, of bij eerste zendingen, maar altijd moet hetgeen geëxporteerd wordtt, keurig verpakt zijn en aan de opgegeven kwali teit voldoen. Tuinbouwproducten komen in alle hui zen en daarom is de verantwoordelijk heid van het Centraal Bureau, dat recla me maakt voor ons land, dan ook heel groot. Van deze taak kwijt het zich ech ter op loffelijke wijze en waar men te genwoordig ook komt in de ons omrin gende landen, overal vindt men de Ne- derlandsche producten en de reclame voor het gebruik van die producten. Re ceptenboekjes voor het bereiden van groenten en fruit in alle talen zijn door het Centraal Bureau bij honderdduizen den verspreid. In Duitschland, Engeland, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Zwit serland, Oostenrijk en Tsjecho-Slowakië wordt regelmatig een reclameblad uitge geven waarin aandacht gevraagd wordt voor onze producten onder het U. C. B.- merk verzonden. Voor den tuinbouw zorgt het Centraal Bureau door medewerking te verleenen ook op financieel gebied bij ziektebestrij ding, door te onderhandelen met de re geering en de belangen van den tuin bouw daar te bepleiten. De voorzitter heeft als zoodanig dan ook zitting in tal van Staats- of andere commissies, waar tuinbouwbelangen te behartigen zijn. Door persoonlijke bezoeken in tal van steden in het buitenland effenen de be stuursleden van het Centraal Bureau voortdurend den weg voor den export. Dat wij thans in Londen, Washington en Berlijn tuinbouwconsulenten hebben, is voor een niet gering deel geschied onder drang van het Centraal Bureau, op de regeering uitgeoefend. Voor de veilingsvereenigingen is het Centraal Bureau ook de adviseur op het gebied van de belastingwetten als Zegel wet, Registratiewet, Wet op de Divi dend- en Tantièmebelasting e.a. Ten slotte heeft de Centrale sedert 1923 een eigen Accountantsdienst voor de veilings vereenigingen ingesteld, waardoor in een daadwerkelijke behoefte bij den steeds stijgenden omzet is voorzien. In een geTiucht Dij Silberbcrg in Si- lezië werd ©en bruiloftsfeest gevierd, in de eenige herberg die het plaatsje rijk is Arbeiders uit Breslau, die bij het leggen van een waterleiding werkzaam waren drongen de feestzaal binnen, maakten ruzie en vielen de bruiloft gasten met messen en knuppels aan. De stevige boerenknapen drongen huin aan vallers de eerste maal terug, maar deze gingen versterking halen en kyvamen met 50 tot 60 man die behalve hun messen ook hun gereedschappen hadden mee gebracht. De bruiloftgasten moesten nu het veld ruimen waarbij twee boeren ernstig gewond werden, één door 7 messteken. Inmiddels \Vas de brandweer uit Silbeflberg en de marechaussee ge waarschuwd en na een verwoed ge- vectit gelukte het tien aanranders te watten. Er zijn 20 gewonden van wie 2 vrij ernstig. Uit de Oostzeebadplaats Koserow is Zondag een gezelschap van vijf per sonen, drie heeren en twee dames in een kleine zeilboot, buiten medeweten van den eigenaar, uitgevaren om haar Rugen te zeilen. Sinds het vertrek bij gunstig weer, heeft men biets meer om trent hun lotgevallen vernoimen. Bij de Oostzeebadplaats Deep> is thans een ledige boot aangedreven, vermoede lijk der vijf badgasten. Het huis op BelIe-Ile-en-Mer, waar Sarah Bernhardt heeft gewoond, zal (voortaan voor bezoekers te bezichtigen izijn. De opbrengst zal geheel ten bate komen van de Association des Co- médiens Combattants. Tooneelspelers, die in den oorlog verminkt zijn, zullen! de bezoekers rondleiden. In de vertrekken ,waar de beroemde actrice in het bizonder vertblij'f 'hield, (wordt een museum ingericht ,dat al lerlei .souvenirs portretten, brieven enz. zal bevatten. De Comédie Francais© beeft -twee gebrandschilderde ramen in bruikleen gegeven gvaarop Sarah Bern hardt in bekende rollen is afgebeeld.. Eenige weken geleden kwamen te Parijs vier koffers aan„ geadresseerd aan Z. E. Ghalaui Nahil, gezant van Afgha nistan te Parijs. Zooals men weet zijn koffers' van ge zanten vrijgesteld van douaneonderzoek'. De gezant, die blijkbaar de koffers 'graag spoedig in zijn bezit had, maakte veel haast om ze in zijn bezit te krijgen. De douane,, die deze haast verdacht vonden,, wilden ze niet afleveren zon der toestemming van het departement van buitenlandsche zaken. Op last van dat departement werden de koffers, nadat de gezant verklaard had', dat z© kleeren en andere toiletbenoodigdheden bevatten, vrij gegeven. Helaas wilde het lot,, dat bij het op laden der koffers er een stuk ging en een doosje met wit poeder er uitviel. Het poeder werd onmiddellijk in het laboratorium der douane onderzocht en bleek heroïne te bevatten. Alle koffers werden nu nagekeken era bleken volgepakt te zijn met 'bedwel mende middelen, vooral met cocaïne, ter gezamenlijke waarde van 80.000 frs. De Fransche regeeving zit eenigs- zins met deze zaak' verlegen. Z. ,E. Nahil is onderwijl als gezant naai" Mos kou vertrokken. Bij Apoth. en Drogisten (Iogez. Med. NIEUWS UIT BELGIE, (Van onzen bijzonderen correpondent). De les van de jongste verkiezingen. Het Vlaamsche vraagstuk meer dan ooit scherp gesteld. Dringende behoefte aan een oplossing algemeen gevoeld. I. Brussel, Juli 1929. Wij hebben reeds het een en ander geschreven naar aanleiding van de uit slagen der verkiezingen, die op 26 Mei j.l. in België hebben plaats gehad, en die, zooals men zich ongetwijfeld nog herin nert, aan de katholieken 76 zetels, aan de socialisten 70, aan de liberalen 28 en aan de Vlaamsche nationalisten 11 ze tels hebben gelaten, terwijl bovendien nog 1 communist is gekozen en 1 z.g. wilde candidaat, die echter een vrij ra dicaal Vlaamsch programma aankleeft en aldus min of meer nabij de Vlaamsche nationalisten staat, alhoewel hij met hen niet mag worden vereenzelvigd. Sedert deze parlementaire verkiezin gen, waarvan de resultaten ongeveer zijn bekrachtigd door de verkiezingen voor de provincieraden, welke veertien dagen nadien hebben plaats gehad, in dien zin dat zij, nog eenigszins scherper wellicht, aan den vooruitgang uiting hebben gege ven, welken de Vlaamsche nationalisten en liberalen bij de kiezers hebben ge boekt, heeft zich reeds heel wat voor gedaan dat belangstelling verdient. De winning voor de regeering, die haar verkiezingen waren immers wel een over- meerderheid licht versterkt zag, en dan ook aan het bewind is gebleven, maar tevens waren zij een klinkende afstraf fing of een les, als men wil, waar het haar Vlaamsche politiek betrof, als men tenminste van een dergelijke politiek zou mogen gewagen of als het.... gebrek aan een Vlaamsche politiek ook als een politiek, een negatieve of struisvogelpo litiek dan, zou kunnen worden be schouwd. Het succes dat de Vlaamsche nationalisten bij de Vlaamsche kiezers hebben geboekt, heeft te Brussel onthut send gewerkt, en eens te meer verwekt het bij al wie maar eenigszins de gebeur tenissen volgt, diepe verbazing hoe wei nig de leidende gezagspersonen in België kennis hebben van al wat er in de Vlaamsche volksmassa of beter, in het. beste, het intellectueele gedeelte van het Vlaamsche volk, omgaat, hoe weinig zij beseffen dat zij, als verantwoordelijke regeeringspersonen hier te doen hebben met een probleem, waarbij de peilers van den Staat zelf innig zijn betrokken, en dat veel verder reikt dan om het even welke partijkwestie. De Brussélsche bu reaux zijn, wanneer het Vlaanderen be treft, als stekeblind. De klinkende waarschuwing van 26 Mei, welke door de meesten nochtans in Vlaanderen werd verwacht, is voor hen, dan ook des te brutaler gebleken. Afge zien van het feit dat, buiten enkele uit zonderingen van liberale franskiljons ook de andere gekozen candidaten slechts de gunst van de kiezers hebben verworven op uitgesproken Vlaamschgezinde pro gramma's, is de verkiezing van elf Vlaam sche nationalisten in de Kamer, waar er tot dusver slechts zes zetelden, en drie in den Senaat, waar tot nog toe geen enkel Vlaamsch-nationalist zitting had, een gebeurtenis die voor de eerste maal sedert België's bestaan, en dit dan nog aan den vooravond van de 100e verjaring er van, het „Vlaamsche vraagstuk" in het volle brandpunt stelt van de Belgi sche politiek op een totaal onafwendbare acute wijze. De stemmen die in alle or ganen over de verkiezingen zijn opge gaan, houden hiermee dan ook in ruime mate rekening en in de sedert dien ver streken maand is dit nog in stijgende lijn te merken. Men is er zich gaandeweg nog meer van bewust geworden en de uitlatingen zijn niet te volgen, ook en vooral in de Franschschrijvende pers, waarin lofliederen op de Vlamingen wor den gezongen. Was men, na de sensati- oneele Bormsverkiezingen te Antwerpen, hiermee reeds begonnen, thans hebben de Franschschrijvende bladen, waarvan de meeste redacteurs, hoe onbegrijpelijk ook, over 't algemeen onkundig zijn ge bleven van de taal en de beschaving van het onder eenzelfde dak levende volk, als het ware de Vlaamsche beweging ontdekt, en kan er niet genoeg over ge schreven worden. Na de verkiezingen is er, ten overstaan van de vreugde van de Vlaamsche nati onalisten, over het bereikte succes, in gematigde, zoogenaamde Vlaamsch-Bel- gische organen, op gewezen dat de Vlaamsch-nationalistische vooruitgang volstrekt niet een vooruitgang beteekent van wat men revolutionaire denkbeelden zou kunnen noemen, maar wel als een ziekteverschijnsel moet worden be schouwd als een symptoom van de al maar groeiende ontevredenheid in het Vlaamsche land over het uitblijven van eiken definitieven maatregel die een ein de zou stellen aan de minderwaardige positie van de Vlamingen in België, min of meer dan als een boutade van slecht humeur. O.i. is het wel juist dat een groot gedeelte van de Vl.-nationalisti- sche kiezers geen revolutionairen zijn, dat zij niet de leuze toegedaan zijn van het pas na den oorlog in frontersbetoo- gingen steeds opklinkende „Omver en er over". Voor zoover wij VI. nationalisten hebben leeren kennen zijn deze niet zoo heet gebakerd en onverstandig als men het dikwijls voorstelt. Maar kan, men ze geen revolutionairen noemen, hun wil staat toch stevig vast om voor goed ge daan te maken met taalwettengeknoei, die in den grond steeds weer aanleiding geven tot nieuwe grieven, moeilijkheden en wrijving, en dit door een radicale wij ziging van de organisatie van den Belgi schen staat, af te dwingen door alle wet telijke middelen. Het spreekt vanzelf dat in een Kamer van 187 leden een uit 11 leden bestaande groep, een kleine minderheid dus, de door haar nagestreefde wijziging niet zoo spoedig zal kunnen verwezenlijkt zien. Maar, al wordt zulks niet zoo graag er kend, zij is een zweepslag voor de ande ren, die met haar controleerend bestaan hebben rekening te houden, en zoo komt het dat men van nu af reeds de gevol gen hiervan kan nagaan en vaststellen hoe iedereen met de zaak bezig is, niet alleen de Koning, die, volgens zekere berichten, zich persoonlijk inlaat met t vraagstuk, of Jaspar, de eerste-minister, die verklaard heeft dat hij het als zijn nieuwe regeeringstaak beschouwt, het Vlaamsche vraagstuk en het probleem van de Antwerpsche waterwegen dus ook de Belgische betrekkingen met Ne derland, een oplossing te geven, maar ook al de anderen, die min of meer van de kiezersgunst afhankelijk zijn. En zoo ook wordt er nu voortdurend en langs alle zijden over een „oplossing" gespro ken. Van de oplossing die door den mi nister-president onder oogen wordt ge zien is niets bekend wat de Belgische regeering in het schild voert, ten op zichte van de Vlamingen is tot dusver nog uit niets gebleken. Jaspar confereert, ontvangt afgevaardigden en heeft intus- schen tijd gevonden, om even het proef- balonnetje te laten opgaan van een par lementaire commissie, die het Vlaam sche vraagstuk zou onderzoeken en de regeering adviseeren. Maar toen de Vlaamsche pers dit denkbeeld eenstem mig heeft verworpen is er over gezwe gen en nu wacht men af wat er zal ge beuren. In afwachting is het belangrijk na te gaan, welke de oplossingen zijn waarover gesproken wordt. ALS WE EENS KERSEN GINGEN ETEN, Wie in den kersentijd wel eens door de Betuwe kwam, weet, dat bij de eige naars de gewoonte bestaat om een vlag aan 't begin van den boogerd te beves tigen, ten teeken, dat de kersen rijp en voor het publiek te koop zijn. Passeerende automobilisten maken van die gelegenheid gretig gebruik om zoo „versch geplukt" van het heerlijke fruit te genieten. Zuid-Beveland is in de laatste jaren de Betuwe nagevolgd. Niet het minst de V, V. V. is begonnen aandacht te vragen voor bloeiend Beveland en z'n cultures en thans ziet men in meer dan een rij ken boomgaard, zooals in 't Goesche land bij tientallen te vinden zijn, het rood- wit-blauw aan het damhek bevestigd. En het resultaat Prachtig Onophoudelijk stoppen voorbijrijden de vreemdelingen om even inkoopen te doen. Voor de komende weken, wanneer de beste soort kersen rijp zijn, belooft het wat te worden. 't Is lang geleden, dat er in de ker senboomgaarden kersenpartijen werden aangericht, zoo'n echte buitenpartij on der de boomen en dan maar smullen 1 Want dat is toch eigenlijk pas het heer lijkst kersen eten, zoo van de boomen gehaald. Welnu, dat kan nog, al zal in- plaats van de Jan Plezier de autocar dienst doen. Het Bestuur van V. V. V. te Goes is voor het geven van alle inlichtingen gaarne bereid. BURGERLIJKE STAND. Middelburg. Van 10—12 Juli. Ondertrouwd: K. Hl van Faassen, 24 j., en G. J. WiemffcieL; 23 j. J. van der Klooster, 26 j., glnj J. G. Baas, 20 j. J. de Klerk, 30 j., en J. A. Loomans, 22 j. Bevallen: E. Everaert, geb. v. Schra gen, d. J. H. Paauwe, geb. Ludik- huize, d. Overleden: J. W. Lampert, ongeh. d., 80 j. T. Bode, geh. met H. Weerïmra^ 44 jaar. - Vlissingen. Van 4—11 Juli. Ondertrouwd: J. Cla- risse 25 j. en E. D. M. Coene 25 j.; P. J. van Houte 63 j. en W',. J. Kolster 51 j.; A. Pot 2'8 j. en ,M. A.Druijvef 6571 j,; J. I. de Smit 22 j. en 'M. 'de Nooijer 211 j. i i Getrouwd: A. Bergshoeff 27 j. en N. M. Lavooij 2G j.; J. P. van Noorden 24 j. en M. C. Hamelink 21 j.; Df. «ïe "Ridder 34 j. en 'S. L. M. van Ouekel- berghe 26 j.; C. Swent 26 j. en 'P. Bras ser 26 j.; J. A. H. Gooszen 28'j. en M. P. van Ockenburg, 26 j. Bevallen: A. Spuijman,. gjeib. Stuurman d.; M. de Smit, 'geb. Visser z.; H. Theu- ne, geb. Goedhart d.; A. Wildenboev; geh. Bronke z.M. Meerman geb'. Bron- kè z.; S. Balmakers, geb. Lute -ctft B. Heijlïger, geb. van der Gaag 'zi.; D. Fischer, geb. -Gerrebrands z1.; D. Groen geb. de Nooijer z. (levenl.). Overleden: H. Jansen man van S. E. G. Hulst, 67 j.; J. m. Bené, man van JGP, de Nooijer 81 j.; D. Goris'sen. d. 20 j. JÜIi. 17 Vrouwepolder, Inspan, Ittmaïïn. 17 Koudekerke, Huizen, Loeff. 18 Middelbburg, Huis1, JBlaupot t. öate. 19 Westkapelle, Huis en Inspan, Loeff. 23 N. en St. Joosland, Huis èn grond,; "Struve. 24 Grijpskerke, Inspan enz., Struve. 25 Middelburg, Huizen, Hioolen. 26 Juli Middelburg, Meubelen, Notarishl 26 Biggekerke Inspan enz. Loeff. 31 Aagtekerke, Huis, De Neeling. Goes, Kerk enz., Pilaar en v. d. Veen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 7