..pc Raadselhoekje. Voor Kleintjes, Oplossingen der raadsels uit 't vorige nummer, Voor grooteren. s Voor kleineren. Om ®p f© Sosse.fi. Voor grooteren. Voor kleineren. zou duren, voor hij voldoende hersteld zou zijn om hierheen te "komen, maar die periode heeft zich steeds langer uit gestrekt. En zelfs nu schijnt het nog niet zeker le zijn, wanneer hij zal kunnen komen, want we krijgen nu eerst weer een anderen, als ik me niet vergis ook tijdelijken dirigent. Het is intusschen wel een heel ge lukkige gedachte geweest, om Baton hier te brengen, dat bleek op den avond, dal hij voor het laatst het orkest leidde. Plet slotnummer was Ravel's La Valse en de wijze, waarop Baton het werk van zijn landgenoot dirigeerde, heeft zijn toehoor ders tot een enthousiasme gebracht, dat zich uitte in een ware ovatie aan het slot. Baton is ontelbare malen teruggeroepen. Eerst liet hij het orkest opstaan 0111 zijn aandeel te nemen in de hulde, maar djat was niet de bedoeling en ten slotte stond hij alleen op het opdium te buigen en te wuiven naar alle kanten, 0111 te danken voor de toejuichingen, die maar geen einde wilden nemen. Ik geloof zelfs, dal ik hem op het laatst een kushand de zaal heb zien inslingeren, maar het kan natuurlijk zijn, dat mijn fantasie me toen parten speelde. En nu hoeft niemand te zeggen, dal dit alles geen bewijs is voor de bewering, dat Hagenaars best eens heelemiaal uil hun koele vormelijkheid gerukt kunnen worden, want dat het Kurhausconcerten- publiek toch internationaal is. Want zoo heet internationaal is dat niet. In de eerste plaats is het daarvoor nog rijke lijk vroeg in het seizoen, al begint de lijst van vreemdelingen al wat te lengen en al hoor je in de pauze al vrij veel Duitsch en hier en daarn paar woorden Engelsch en Fransch. En in de tweede plaats worden de meeste plaatsen van de groote zaal ieder jaar opnieuw hoofd zakelijk ingenomen door Hagenaars, die er hun eigen sfeer brengen en liuia in vloed uitoefenen. Nee, als de Iiurhausconcerten werke lijk in hoofdzaak internationaal waren, dan zou je er veel mondainer en modieu- ser toiletten zien, dan zou er meer paradevertoon en waarschijnlijk minder belangstelling voor 'de muziek zijn, dan zou het terras iederen avond stamgivol zijn als het weer en de temperatuur het toelieten tenminste en de con certzaal halfleeg. Voor de concerten, die de warme be langstelling, welke ze genieten, volkomen verdienen, is het waarschijnlijk maar be ter, dat het is zooals het is en niet anders. En al hou ik van mooie toilet ten en mondain vertoon, zooals we een doodenkele keer bij een gala-avond of seizoengebeurtenis, zooals verleden week bij het concert van Frits Kreisler, wel eens te zien krijgen, ik zou toch niets veranderd willen zien. Het is wel heel jammer, dat het Weer koppig weigert wat meer zomersche al lures aan te nemen, jammer in het alge meen, maar vooral verleden week Zater dag, toen 's avonds op het Kurhausterras de groote militaire taptoe werd gesla gen ter eere van het honderdjarig be staan van de regimenten grenadiers en jagers. Na de regenbuien van 's morgens waarvan het wonder mag heeten, dat ze geen definitieve domper gezet hadden op de feeststemming van de jubileerende regimenten, mocht het al moo(i heeten, dat het niet bepaald regende maar een wat mildere temperatuur zou toch wel aanzienlijk aangenamer geweest zijn. Inde foyer werd den officieren van het regi ment door het Iiaagsche gemeentebe stuur een receptie aangeboden, die meer dan druk bezocht was. Het was een heel feestelijke aanblik, al die schillerend® uniformen, die weer even deden den ken aan den ouden tijd, toen het rood en blauwen groen en goud nog niet in den ban was gedaan, en daarbij d.e keurige en kleurige avondtoiletten dei- dames. En later op het terras, wat de den de sjako's en kolbakken het goed met hun versiering van haneveeren en witte pluimen, die wapperden in den kouden wind! Het midden-gedeelte van het terras was vrijgehouden voor speci ale genoodigden en daar zag men hofdza- kelijk de k,wistig met goud versierde uni formen van kolonels en generaals tus- schen die van jongere officieren. En toen de. militaire kapel het Wilhelmus speelde en alle handen in het militair saluut omhoog gingen en iedereen, wat meer of minder stram, in de houding stond, was het een imposant gezicht. Öp den boulevard stonden tienduizenden dicht aaneengesloten om de militaire muziek te hooren en zoo mogelijk ook wat te zien van het feestelijk vertoon op het terras. En dan natuurlijk ook 0111 het vuur werk te zien. Wat vuurwerk betreft, zijn we heel kinderlijk van gemoed hier in den Haag. Hoewel we op pyrotechnisch gebied veel meer verwend worden dan andere stedelingen, zoowel kwalitatief als kwantitatief, krijgen we er nooit genoeg yan een een vuurwerk, onverschillig of ïiet op Scheveningen of in de Maliebaan is, trekt altijd duizenden toeschouwers. Maar zoo druk als het Zaterdagavond op den boulevard was, heb ik het in jaren niet gezien. Heel.den Haag scheen uitge stroomd en je vroeg je af hoe al die menschen weer naar huis moesten ko men. Nu is het waar, dat in zulke geval len de Iiaagsche tram wonderen verricht, en er komt bij, dat er altijd een betel groot percentage van het publiek is, dat maar dadelijk na afloop het fiksche be sluit neemt, om naar huis te wandelen, in de vaste overtuiging, dat er geen kans is de eerste uren een plaats in de tram! te bemachtigen, zoodat je even goed kunt loopen in den tijd, dat je in een queue zoudt moeten staan. Wat een gezonde en practische opvatting is en de taak vari de tram aanzienlijk verricht. Bij de parade, die Maandagmorgen op het Maliveld gehouden werd, was het lang zoo vol niet. Er was wel aardig wat publiek en langs den weg, die de manschappen en reünisten bij den feest- marsch door de stad zouden volgen, ston den de .toeschouwers wel eenige rijen dik, maar overweldigend Was het toch niet. Dat zal wel verschillende redenen gehad hebben. Een parade is niet meer wat ze vroeger was, er ontbreekt glans en kleur en schittering aan. Hoogstens is ze een bewijs hoe buitengewoon prac- tisch de tegenwoordige uniformen zijn, want je kunt de troepen tegen 't groen van het gras en van de boomen nauwe lijks onderscheiden. Maar menschen, die naar een parade gaan kijken, verlangen juist het tegendeel, die willen wat en liefst vee! zien. En dan, het publiek schijnt niet erg militair meer te voelen, zoodat een parade ook daaTdoor niet meer zoo'n attractie is. Er waren nog veel meer feestelijkhe den, maar die waren meer speciaal van militairen aard en niet voor de burgerij bestemd. v. T. GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad van Vlissingen waren de heeren Wesseling en Berger afwezig, de eerste met, de tweede zon der kennisgeving. Aangeboden werd de gemeentereke ning 1928 ,met een goed slot van f 90.064.76. Ook de gemeentebegrooting 1930 werd aangeboden sluitende voor den gewonen dienst met een som van f 1.504.815.75, tegen f 1.463.717.11 voor 1929. De post inkomstenbelasting be draagt f 560.000, tegen f 590.000 voor'29, terwijl voor onvoorzien is uitgetrokken f 33.788.52 tegen f32.593.30 voor 1929. In handen werd gesteld van B. en W. een verzoek om gelden voor de elec- trischo verlichting van de R.-K. meis jesschool aan de Breestraat en hetzelfde geschiedde met bezwaarschriften van de N.V. Stoomvaartmaatschappij Zeeland te gen haar aanslagen in de zakelijke be lasting op het bedrijf. Tot lid van de commissie van beheer van het Vlissingsche Studiefonds werd herbenoemd de heer J. C. Paap. Voor de vacature onlstaan door het vertrek van den heer ds. Kruijswijk, waren aan bevolen ds. A. de Voogdi en ds. H. A. iWiersinga. Bij eerste stemming waren waren uitgebracht 17 stemmen waarvan 8 op ds. de Voogd, 7 op ds. Wiersinga, 1 blanco. Bij de tweede stemming wa ren 3 stemmen blanco en werd ds. de Voogd gekozen met 8 stemmen, tegen 6 op iWiersinga. Het eerst werd daarop behandeld het ■voorstel van B. en W. om niet in te igaan op het voorstel van 3e heeren Rorije c.s. om de verordening op het ge organiseerd overleg te wijzigingen zoo dat daarin ook raadsleden worden op genomen. De heer Rorije wees erop, dat in groote plaaisen de irftad toch ook wel degelijk in het georganiseerd overleg is vertegenwoordigd. Men krijgt nu Ide bezwaren der raadsleden later toch in den ,raad en dit bemoeilijkt de zaken maar. De voorzitter acht dit juist on logisch en wijst daarom het voorstel der iS.D.A.P. af. De heer R 0 r ij e zegt dat in het ge- ■ox-ganiseerd overleg met het rijk ook Jinmerleden zitting hebben. De heer Harts zóu mét B. en Wi. 5 kunnen medegaan als hun college een afspiegeling van den raad was, wat ech ter geenszins het geval is. De heer Sorel wil de zaak ongewij zigd laten. 'De heer De Me ij zegt dat georgani seerd overleg eenigje medezeggingschap (bedoeld en nu Wordt liet maar half ui (gevoerd. De heer A11 d r i e s se n meent ook, dat de raad vertegenwoordigd moet zijn. De voorzitter zegt dat B. en 'IW. handelde volgens de verordening. De heer M. Laernoe s zegt dat de reglementen voor ambtenaren! en werk- den moeten verschillen. De heer v. Oorschot ontkent Öit het moeten gelijkluidende reglementen De heer Huson denkt, dat als alle fracties vertegenwoordigd worden, de raad te veel overmacht in het georgani seerd overleg zou krijgen. De heer Poppe keurt het stand punt af, dat B. en W. alleen onderhan delen. Het voorstel van B. en "W. wordt aangenomen met 10 tegen 7 stemmen die der soc. en de heex*en Andriessfen en Harts. Behandeld werd vervolgens het voor stel tot het verleencn van f 75 per jaar aan het hooger politiepersoneel en. deze dan niet tegen ziekte te verzekjeren. De heer de Me ij bevat aan het risico voor de gemeente te nemen. Hiermede vereenigden zich de heeren Huson, Harts en Van Oorschot, terwijl ook de burgemeester geen bezwaar heeft doch de heer Woltering wijst er op, dat de betrokkenen met f 75 per jaar genoe gen nemen, en de heer P. G. Laernoeis wil het voorstel van B. en W. handhaven. Het voorste!-de Meij wordt aangeno men met 10 tegen 7 stemmen. Voor mej. Meijer, de socialisten en de lieei-en Hu son, Harts, De Ridder en Andriesisen. Bij het voorste! tot reorganisatie van het Lager ondexw., door overplaatsing van leerlingen, werd op vragen van de heex-en van Ha! en van Oorschot, door wethouder van Westen verzekerd, dat hij alles zal doen om de kinderen blijvend goed over de scholen te verdeelen, waar na het voorste! z. lx. s. werd aangenomen. Nog lokte een uitvoerige discussie xxit het voorstel naar aanleiding van heL adx-es van het Comité tot opricjxling van kind erspeelpl a a tsen De heer v. O o r s c ih o t hield een utivoerig pleidooi om te doen uitkomen, dat het comité nu f 1000 bijeen heeft en het dan ook geenszins de bedoeling is, de gemeente alles te doen betalen, de ledexx doen veel werk belangloos voor deze kwestie. Het is in het belang van de veiligheid der kinderen en tevens goed om baldadigheid tegen te gaan. Spr. meent, dat het Comité door B. en IV. anet een kluitje in het riet is ge zonden. Zeker zal het de gemeente wat kosten, xxiaar toch xxiet zoo heel j-eel. De heer v. H a I wil dat nog eens met het comité overleg wordt gepleegd. De heer de Ridder zet ook uit voerig het belang der speelplaatsen uit een en vraagt B. en W. de zaak nader te overwegen. De heer Andriessen ziet het nut der speelplaatsen ixiet in, maar zal zich toch niet legen nader omschreven steun verzetten. De heer P. G. Laernoes ontkent, dat het comité met een kluitje in 't riet is gezonden. Na re- en dupliek werd besloten, dat B. en W. de zaak nader mét het comité zullen bespreken. De overige vroeger reeds gexnelde voorstellen wei-den z. h. s. aangenomen. De voor z. deelde nu naar aanleiding van in de vorige vergadering door den heer Berger gestelde vragen inzake het abattoir ,mede ,dat door het bestuur der Vlissingsche Slagers patroonsvereen. in overleg met B. en W. de ontwerp sta tuten voor de Coöp. Vereen, tot exploi tatie van een opeqbaar slachthuis Irt gereed zijn gebracht en dat van de ver- eeniging elke slagerspatroon lid zal kun nen zijn De e.xploitatie zal geschieden in samenwerking met de gemeente, vól gens de voorschi-iften, daartoe bij ge meentelijk reglement vast te stellen. De gemeente zal medezeggenschap ver krijgen ten aanzien van den geheelen omvang van het bedrijf, opdat de volle waarborg wordt verkregen, dat de be palingen ten opzichte van de volks gezondheid naar behooren wonden nage leefd. Zoodra de Coöperatieve Veireeni- ging is geconstitueerd, zal tot het stich ten van het slachthuis worden over gegaan op een terrein aan den Oude Vlissingisclxe weg, nabij de nieuwe ha ven. Onderhandelingen om het benoo- digde terrein van het Rijk te vex*krijgen zijn in voorbex-eiuing. Bij de rondvraag wijst de lieer H u s o n op den last, die in sommige 'straten van de boomen wordt ondervonden, dip de huizen donker maken. Van verschillende zijden wordt voor belxoud van hoornen gepleit, doch de heer Huso n wil deze kandelaren en waar noodxg om den andere i-ooiem. De heer Andriessen wijst op den z.i. gevaarlijken toestand van den zee dijk bij het eiland, sedert den storm van November en vx-eest het ergste als er W3or den winter niets aan gedaan wordt. De voorzitter zal er den Pplder Walchex-en op wijzen. De heer R o r ij e wordt een onder zoek toegezegd inzake storingen van de radio door sommige indusLriën. Hierna wordt de vergadering gesloten. DE BEKTEM II, Het is gisteren overdag stil geweest op de tentoonstelling, wat op Vrijag ge bruikelijk is, maar des avonds was het er weer getzellig druk en daarvan was zeker een voorname oorzaak het concert, dat gegeven werd door het Stafxnuzzxek- korps der Koninklijke Max-ine uil Den Helder. 1 v Dit korps heeft alom in den lande en ook hier een groote reputatie, maar on der de leiding van den huldigen kapel meester, den heer L. H. E. Leistikow, was het hier nog nimmer opgeti-eden. Het is nu gebleken, dat deze leidler ten volle de voetspox-en van zijn voox-gan- gers heeft gedrukt en het korps geheel op hetzelfde peil weet te houden. Dit peil is een zeer hoog en het korps staat wel zeer bovenaan op de lijst van gezel schappen, die uitsluitend uit beroepsmu sici bestaan. Reeds bij den eersten marsch „Ver trek naar Zee", van den directeur, trof het volle van de muziek, het geheel één zijn van het kox-ps. Hoe mooi was o.a- de fantasie van de opera „Les Hugenots" van Meijerbeer. hoe krachtig klonk de' Koninklijke Marine DéfiLeermarsch van den oud-directeur A. L. Hazebroek. Ook ee,n woord van gi*ooten lof mag niet worden onthouden aan den heer Th. Donkers, die de piccolo-solo speelde van den voor dit instrument door den direc teur gecomponeerde polka. Dat wij niet alleen staan in onze waar deering voor het gepresteerde, bleek uit het spontane applaus na ieder nummer. Het comité voor de tentoonstelling heeft zeer veler dank verdiend, dood direct toen bekend werd dat de Ma rinekapel naar Vlissingen kwam, er voor! dezen avond beslag op te leggen. Het zijn uren van zeldzaam muzikaal gelnot geweest. Het was zeker goed gezien bij1 dezen bijzonderen avond ook een buitengewone verlichting te ontsteken en de lichtjes in de boomen en de plantversiering bij' en op de muziektent deden het uitstekend. De heer G. Wolders toone hier weetj voor zulk werk volkomen berekend te zijn. De uitslag van de vakwedstrijden, wel ke gisteren betrof het werk van nieu welingen, dat zijn zij, die nog nimmer een prijs behaalden, luidde: Groep II, klasse I waterbrood:: le Ja.' Rypkema, Akkrum; 2e K. Rypkema, Ak- krum; 3e O. G. Blanker!, Wcslzaanb 4es O. P. Bolxna, Zwa.ag; e. v. H. Onwezjenf, Op een mooien zomermorgen Loopt Marietj' aan Moeders hand. D'eendjes gaan zij samen voeren, Zie je wel haar gx-oote mand? ■Bij den vijver in de Boschjes Komt het eendenvolkj' al aan. Zou het kunnen Moes, t vraagt Rietje, Dat ze mij al kennen gaan? Kwaak-kwaak-kwaak! Wat een gesnater I 't Eenden volkje is wat blij, Maar een klein, vergeten eendje Durft niet goed, blijft wat ter zij. Eendje kom! zeg Rietje vriendelijk 'k Heb voor jou ook lekker brood. Wees niet bang! Kun je niet loopen? Heb je soms wat aan je poot? Na een tijdj' is 't brood verdwenen, Heel de groote mand is leeg! En Marietje vond toch heusch wel, Dat ze veel van Moeder kreeg. Eendjes, zegt ze, 't spijt me werk'- lijk, werk'lijk. Maar het brood is nu, o-pé. Morgen kom ik vast terug, hoor, Ën breng nieuwen voorraad mee! 1. Sc hoor 1 Onkruid Engeland vsrgsat niet Rika brand schutsluis Winde dier Venetië Peter 2. B O N S O L 1 E 11 K 1 E 1 N 3. Anneke Poelgeest. Leo Ruitenbeek. Hans de Berg. Lena Jansen. 4. Mis, pel(s); mispel. 1. La, kei; lakei. 2. Wol, wolf. 3. Heeft Cal® les of is zij vanmiddag vrij (t®l'l- Iloe pelde Jan den sinaasappel? Meestal doet hij 't erg onhandig. (hoepel). Vroeg Marietje Visch lom' melk, Tante? (Schommel). Ik zag een vlieg erg worstelen om van de kleverige massa los te komen. (vlieger). 4. Aai, Waal, twaalf. - - 1. Mijn geheel is een bekend spx-eek- woord, dat met 5 woorden of 24 letters geschreven wordt. 6, 7, 11, 3, is een plaats in Overijs sel. Een 20, 21, 10, 13, 14, 15 is een schaaldier. Een 1, 22, 8, 24 is ëen zwemvogel. 16, 21, 12, 17, 23 is een kleur. Een 9, 5, 18, 19, is een lichaams deel. Een 11, 2, 17, 4 is een kleedingstuk. 2. Welk hijschwerktuig wordt een land- bouwproduet, wanneer men de eer ste letter verandert? 3. Een muzieknoot en een vei'korte uitdrukking voor een geldstuk, vor men samen een naaldboom, die in het vooi'jaar heel mooi kan zijn. 4. Verborgen rivieren in het buitenland. Blijf niet in de gang Esther; het tocht daar. (21.) Ik geloof, dat Do nauwelijks een uur achter elkander wandelen kan. Hij voelt zich vandaag gelukkig veel beter. Is de wesp reeds bedwelmd? De professor had deze gewassen nergens in zóó groote hoeveel heid aangetroffen. 12/3 oor en s/4i "kleur vormen; samen een muziekinstrument. Welk? 2. Op de zigzag-kruisjeslijn komt van boven naar beneden gelezen, de naam van een plaats in Noord-Bra bant. X lo rij een ander woord voor X regelmaat. X 2o een mooie bloem. X 3o een deel van een schip. X do een vaartuig. X 5o een ander woord voor X plezier X iets, wat het vee in X den zomer eet. X 7o een huisdier 80 iets, wat we bij eiken maaltijd gebruiken. 9o iets, wat in elke ka mer gevonden wordt. lOo een lichaamsdeel van een dier. 3. Zet letters in plaats van de stippen, zoodat je spreekwoorden krijgt. E.n a.uw m..k. .og g..n z m r D pp 1 v1n t e v n dn s H.t h.n.e.d. p..rd k..t a h rn B.a..e.d. h.n.en lit11 n t 4. Hoe vlug ik ook k,an loopen, Ik heb geen enkel been;'( Ik kan ook, heel hard slaan, hoor! Maar handen heb 'k niet één.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 6