1MB-, VISED- El JWrUHMDEL DE DUIF" i i E. i. BOASSON Co, MIDDELBURG, lederen middag Matinee BOOG Sluis' Biscuits. 2 Fa. Gebrs. Hildernisse DeHollandscheSocieteil Maandagavond: Hedenavond STAND No. 35 en 36, Fa. M. VERBURG ZOON 99 Buitengewoon voor- deelige prijzen* zm ET1L1GE. Schoolboeken Sehoolbehoeften Onder de Luifel Geopend van 10—5.30 uur en van 7—lOJuur, is een goede en voordeelige vloerbedekking Mooie Dessins Zie Etalage CONCERT, te geven door de Mando line Club „SEMPRE AVANTI" en door het Mondharmonica Ensemble „CRES CENDO". t Entrée 's middags f 0.35 plus Sted. Belasting, 's avonds f 0.50 plus Sted. Belasting, CONCERT, te geven door bet Strijk orkest van bet Corps der KON. MARINE te Den Helder, onder leiding van den Onderkapelmeester. Entreeprijs f 0.35 pfus Sted. Belasting. Purgeer en Bloed zuiverende Pillen Leerboeken Woordenboeken Atlassen LIMONADE SIROOP GRAAFEILAND, Tel. 483 HOTEL OOSTERHUIS. Middag- en Avond-Concerten Gelegenheid tot Dansen Kleine Advertentlën, El Groote Opruiming van Manufacturen en trappen bij L. E„ RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat. A91807. Hel Tarief I. A. TAK Co., Correspondente. ZATERDAG 13 JULI GRAVENSTRAAT I 261-262-363 VOORTZETTING VAN ONZEN GR00TEN Prima kwaliteiten, moderne Artikelen Ook nog verschillende extra koopjes, ook in HOEDEN. LEVERT SNEL EN BILLIJK Gratis Thee- en Koffie-aanbieding door de firma WED. VAN NELLE. Gratis aanbieding Maggi-bouillon. Gratis aanbieding Custard-poeder door de Firma Leupen te Haarlem. WAARSCHUWING AAN DE OUDERS f Prijs f 0.60 per doos. SCHULTE THIEME, VAN BENTHEM EN JUTTING Van Fabriek tof Consument. FIRMA J. A. PIETERS Luxe auto's, autobussen en 20 persoons open toerauto's te huur Zooals iedereen weet* zijn rozijnen gedroogde druiven. AZIJN waar U kennis kunt makeiï met de bekende Hoofdvertegenwoordiger voor Walcheren P. J. DROMERS, MIDDELBURG Kinderdijk P 104 - Tel. 486 GeEm. Keukenfornuizen. Sorteering groot. Prijzen zeer laag. Contant 10 pCt korting. ROZEMOND, Gravenstraat N. MALTHUSIAANSCHE BOND. Vereeniging tot bewuste beperking van het kindertal. Alle inlichtingen GRATIS verkrijgbaar bij Mejuffr. A. M. WITTE, Sleeperssingel 145. Jonge Dame STRIJKSTERS en Leerling Strijksters Zeeuwsche Confeetie Fabriek, DIENSTBODE voor d. en n. Zich aan te melden Maandagav. tusschen 8' en 9 uur. Motobeeas&e TE HUURs Gem. Kamer. GLASPAPIER TE KOOP VERLOREN Café 't Hoekje. Een aankomende K E L L N E R Aauuaagsvoxm LEVENSLANGE an GEMENGDE verzekering voor personen benedon"40 jaar, die aanvankelijk geen hooge premie kunnen betalen Fl 100.premie 's jaars Fl. 10000,bp overigden. Het geachte publiek vau Middelburg en omstreken wordt bekend gemaakt, dat onze zaak met ingang van heden, is overgeplaatst van Gravenstraat I 270 naar Meest gesorteerd en oudste Adres Aanbevelend, GRAVENSTRAAT .1 LANGE NOORDSTRAAT 184. =0 BALATUM Alvorens Uw zoon te plaatsen bij de FIRMA SMITS, Drukkerij» vrage men inlichtingen bij de besturen der Typografische vakorgani saties. Inlichtingen verschaffen J, ONDERDIJK, DokstraatJ. C. PEEMAN, St. PieterstraatA, S. BOONE, Jodengang. van H. YAN AKEN, Apo theker Specialist te SELZAETE. Het beste en doelmatigste purgeermiddel, veroorzaken geen buikpijn of krampen, zuiveren het bloed en geven het nieuwe kracht. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Hoofddepöt voor Holland Postbox 55 Middelburg Algemeene Boekhandel. Lange Burg O 92 Middelburg TE HUUR OF TE KOOP HUIS Nieuwstraat 230, bev. ruime Suite, Keuken, flinken Tuin, en boven twee groote en twee kleine Ka mers en Zolder met Kamer. Te be vragen Noordsingel S 171. Vraagt uitsluitend onze heerlijke per flesch slechts f 0.75. De drank bij uitnemendheid met deze warme dagen. Aanbevelend, Vlasmarkt Middelburg Van deze (gedroogde druiven wordt de Boog rozijn-azijn gemaakt. Boog Azijn is verduurzaamde azijn van uitstekende kwaliteit en zacht zuur van smaak, zonder bijsmaak. Er komen nooit Azijnaaltjes en andere levende, vieze onreinheden in voor, die men veelvuldig in andere azijn aantreft. Boog- azijn kost per groote flesch van bijna een Liter inhoud, slechts 25 cent. In elke goed gesorteerde kruidenierszaak wordt Boog-Azijn verkocht. fiV. HA£S'AZ U N FA BBIËKEH - k(A AR L E M lederen MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, en VRIJDAG DONDERDAG lederen ZATERDAG en ZONDAG des middags- en 's avonds van goede huize, 25 jaar, bereisd, goed bekend met moderne talen, verpleging en muziek, zag zich gaarne gedurende haar vacantie in de maand Augustus an pais opgenomen in een familie, die naar Hollandsche badplaats of naar het buitenland gaat. Br letter U Boekh. BIJLEVELD, Utreeht. kunnen direct geplaatst worden. Molenwater M 255/256. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden. Geen snelschoenmakerij maar pr. handwerk, H. zolen en h. f 2.25. D. zolen en h, f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoenen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5. Mode- Academie G. D. DE LEEUW—VAN REES Bierkade G 203 Knippatronen n. maatverkrijgbaar. Café „WAPEN VAN ZEELAND" Zondagavond' Strijkje. Aanbevelend A. J. GILLISSEN. Amstel Bieren. Mevr. GRIPPELING, Badhuisstr., 30 Vlissingen, vraagt tegen 15 Aug, Gevraagd wegens huwelijk der te genwoordige een Nette Dienstbo de, voor dag en nacht. Mevrouw MES—VAN TIELRADEN, Lange Delft A 96; 451ste Staatsloterij. Aanvang trekking 22 Juli. Nog klassikale loten verkrijgb. bi| Mevr. APPEL, Dam 5. Te koop Motorrijwiel, goed loopend. Veersche weg T 239 M'burg. Duinen B 44, Koudekerke. in verschillende kleuren verkrijgb. bij Fa. GEBRS. HILDERNISSE. Boekhandel, L. Noordstraat. Tentoonstelling van Aquarellen van Mej. M. A. v, d. HARST, „Mijn Thuis", Villapark, Domburg, van 15 Juli tot en met 12 Augs. '29, eiken dag van 11 tot11 uur. TE KOOP Tweedehands Rijwielen. ROZEMOND, Gravenstraat- een Zeilsloep met volle Keilen, koper geklonken. VENDEVILLE HAVENDIJK. van Garage Kievit tot Lond. Kaai f Portemonnaie met inhoud. Tegen belooning terug te bezorgen Garage KIEVIT, St. Janstraat. Te huur gevraagd door Leeraar H, B. S. zonder kinderen, een Huls met Tuin. Aanbiedingen met prijs opgaaf letter B, aan Boekhandel BAURDOUX. Gevraagd tegen 1 September een DAGMEISJE, niet beneden 16 jaar. Aanmelding 's avonds na 8 uur, Korte Delft F 25. j Zaterdag en Zondag ACCORDEON MUZIEK. Prima bieren. Billijke prijzen. Beleefd aanbevelend. gevraagd in Hotel de 1 Europe, Domburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 4