Witte lawclan Kortgene. Adverteotiëo Srösfü STorZ bb rrsi Ooöp. Vsüingsvereen. „WALOHEREfl" w.a. Vruchten te Velde, Maifijle Openbare Mooping, AANBESTEDING aanbesteden AFLOOP AANBESTEDINGEN INGEZONDEN STUKKEN TE HUUR: WoenstSag 17 Juli Vrijdag 18 Juli a.s,s 9HSPAN, best. uit: Vrijdag 26 Juli 1S29, Kerk, Pastorie, Consistorie, Keestersmsning, Tuinen en Bouwterreinen, r i 'ibiaMiam^auiawMmu kelijkheid "was. Zoo is het ook te ver-1 Het laat zich verstaan dat de Heils- klaren. dat toen twee als bruid en brui- j soldaten 'van de Middelburgsche afdee- ■degom gek'eede personen op het dak ling dankbaar gestemd zijn. Niet' alleen I verschenen en enkele minuten later door omdat de Leger des Heils-arbeid hun tot Abonnementen en Advertentiën vooi rook en v'ammen werden omhuld, de I zegen is geweest, doch er zijn ook vele j dit blad worden aangenomen door 4-^ rtnli *-r 1 l'rkftrtl iil- O ncA oril at% I 1 .f.1 .11.1 it! J I den Agent K. DE YOS toeschouwers zich kostelijk amuseerden, I ouders in onze stad welke in dien tijd omdat zij geloofden dat dit er bij behoor- den gezegenden invloed welke van deze de. groote organisatie uitgaat, gevoeld heb- Ook het op het terrein aanwezige per- i ben. Groote overwinningen zijn behaald, soneel had aanvankelijk niet het besef waar in den aanvang ook hier ter stede H.H COE.EESPONDENTEN dat het droevigë ernst was geworden en J hevige tegenstand ondervonden werd van die tot heden hunne rekening over het sloeg geen acnt op het hulpgeroep van j andersdenkenden. Ja zelfs ondervond tweede kwartaal 1929 nog niet inzonden, de zich m gevaar bevindende persoren. men echte "vijandschap. Vandaag is dat I worden verzocht dit te doen vóór 15 Toen de brandweer eindelijk aanrukte, anders, er is sympathiè voor den arbeid] dezer, was het reeds te laat. van het Leger des Heils, omdat men ge- f Het totaal aantal slachtoffers zou 13] zien heeft dat de bedoeling van deze or- DE ADMINISTRATIE. bedragen. De Belgische Markcnkwe? lp'. Naar officieel wordt medegedeeld heb ben de onderhandelingen tusschen Bel gië en Dustschland over de marken kwestie tot een accoord ge'ed. Heden zou deze overeenkomst worden onderteelkjend ganisatie zoo geheel anders is, als welke j men zich bij den aanvang voorstelde. In alle richtingen vindt men mannen en vrouwen die iets gezien en gevoeld heb ben van dien gezegenden invloed. De afdeeling Middelburg telt een flin-1 ke schare van medewerkers. Ook heeft doch men weigerd nog zich er over uit bet korps in den j dcr jaren een fHnk te laten. De korte inhoud zal evenwel na aantaI officieren voor den arbeid in Ne_ de onderteekening aan de pers worden derland geschonken. De financieel se- overgemaakt. \an officieuse zijde wordt cretaris van het Leger des Heils in Ne- bevestigd. dat van het te Parijs tijdens derland) Luit.-Kolonel Visser, is een der de deskundigenconferentie genoemde cij-1 eerste bekeerlmgen welke tevens tal van belangrijke posities heeft ingenomen. De openingssamenkomsten van dit j jaarfeest zullen geleid worden door den adjudant Kolders, districts-officier van 't| Leger des Heils in Limburg. Aan de bijeenkomst gaat een marsch door de stad vooraf en wel van het Sta tion langs de Kaden, Nieuwstraat, Korte Delft, St. Pieterstraat, Markt, Gortstraat naar de Hoogstraat. fer van 37 annuiteiten van 25 miilioen goudmark, heel wat is afgeweken. Ver der is eveneens de kwestie der gere- questreerde Duitsche goederen, welke onafhankelijk is van die der marken, zoo goed als geregeld. China en Rusland. Volgens berichten uit Moskou- worden de geruchten over het afbreken der di plomatieke betrekkingen tusschen soviet Rusland en Nanking niet bevestigd. Het Chineesche gezantschap te Moskou heeft verklaard nog geen mededeelingen te hebben ontvangen over de incidenten te 'Charbin, dus viel er voor het gezant schap nog geen stelling te nemen. In tusschen duurt de deportatie van Sovjet Gisteren is door de Bataafsche Import-Maatschappij aanbesteed het foou- functionarissen uit Charbin voort. De wen van een Depot te Terneuizen, Sovjet-minister van buitenlandsche zaken waaronder kantoren, aanlegsteigers en Wang heeft in een interview verklaard, grondwerk. Laagste inschrijver was de j dat China geenszins onvriendschappelijk j heer L. F. Croosman te Middelburg jegens Rusland gezind is, maar dat de voor f 57.470. .regeering eiken vorm van communis- me en communistische propaganda wil tegengaan. In tusschen heeft de kwestie weer groote belangstelling gewekt in Japan- Sche officieele kringen. Daar "werd "al duidelijk te verstaan gegeven dat Japan BURGERLIJKE STAND. G o e s. Ondertrouwd: G. J. 'B. van Calmt- op zijn qui vive moet zijn; want als hout, ,jm. 33 j en A. L. Verbrug, jd. 30] steeds is 't ook thans weer verre van j-; .D. Faberij de Jonge, jm. 26 j. en H. denkbeeldig dat de omstandigheden zich j Goris, jd. 26 j.; P. W. J. Steinz, jm. kunnen voordoen ,die beschermingsmaal- J 24 j. en J. Hage, jd. 23 j. C. Coomans, regelen noodig maken voor het leveneü j jm. 37 j. en N. Bahlmann, jd. 28 jl.; de eigendommen der Japanners. j P. .Schrijver jm. 30 j. en *M. Chr. An- Yolgens berichten uit Sjanghai wordt] flriessen, d. 33 j.; J. E. Oosterbaan, de bezetting van den Chineeschen Oos-J jm. 25 j. en M. P. de Jonge jd. 22 jl. fer spoorweg bevestigd. De Russen fijn Getrouwd: J. M. Liplijn. jm. 24 j. en I uitgewezen zonder dat 't hun vergund] Chr. C. de Rooij' jd. 21 j. was hun bezittingen mede te nemen. De Bevallen: P. Scheele geb. Dieleman, redenen van dit Chineesche ojftreden z.; C. Oosterling, geb. Schrier, d., K. Oe- £ijn tot nu toe nog niet bekend. Van 1-e. geb. van de Schraaf, z.; A. K. Tilroe, öfficieele Chineesche zijde wordt be- geb. .de Munck, z. (levenl.) Overleden: .M. Riemens, vrouw van trokken zijn bij de Russische communis-E- iMijnsbergen, 64 j.; M. Kesten wed. tischo propaganda. Echter bestaat de in- van J. Geene, 82 j.; A. F. L. Harmsen. druk dat de thans genomen maatregelen] man van E. Glerum, 41 j.; L'. Openneer, reeds lang van 'te voren zijn voorbereid. man van L. J. Vermeule, 61 j.; J. 'de Weer Oceaanvluchten, 'Busscher, vrouw van 7. C. van Hese, 5b Vanmorgen vroeg te 4 u. 50 zijn "de]j.; E. A. Lindenbergh', 21 j. Pooïsche vliegers Ipsykoff en Kubala f van Le Bourget gestart voor het onder nemen van een Oceaan vlucht. Ongeveer MARKTBERICHTEN terzelfder tijd zouden de Fransche vlie gers Costa en Bellorite van Le Bourget 1 starten, doch door een lek in een der] -lid del bui g, ,12 Juli. Op de veiling] benzinetanks werd hun vertrek vertraagd I ldF/ volgende prijzen besteed^ doch te 5 u. 30 vanmorgen startten ook cn MjsniJ boonen 62—72, stam dito 5/ zij voor de vlucht over den Oceaan naar j agenaarsboonen 40—50, prmcesse- j Amerika, welk traject slechts een étappe I °,?neii sPin|zl® postelein 3 is van den grooten afstandsfvflucht rond- L a PPe ,n -?c on 77 tumboonen .5. doperwten. 16—20, alles om de wereld die de vliegers voorne mens zijn te maken. Middelburg, 12 Juli 1929. Geachte Redactie, per ,K.G.karoten 3—6, peeën 4—(6, uien 6-7, bloemkool I 16—23, II 7—12, witte komkommers 9—12, id. groene 7—8, kropsla ,20—60, selderie 3—45, allesi per kist „stuk of bos; tomaten A 19—20, jd. B 17-18, C18—£9, CC 11-12, alies per pond. 3elezennhladSë? ,°nfe.rstRaand in, Vyr. I weFden 'de* ?olgênS prijzeï bïteÏÏf8 fSdef dafk131^" 513 V00A'aat mi]n Aardappelen 20-27 poters 16-,20 Donderdag getuige waren van princes'sen^r'Wagens*77-81. I de ooggetuigen zich ook een gemeente- I le-D U~27' aardbel€a 50~66> Jambozen raadslid bevond, zullen het voorgenomen f "va7« bessen 1228 kruis- plan van B. en W., om laldaar een plant-1 ,K>sse'a ^8, 6~33' wltte I soen te maken, ten zeerste moeten af- !ï*Casetl ,"i' .F00 b) r .tmn" I keuren boonen 4—7, alles per K.G.; kipeieren Immers hoe dikwijls staan daar juist Ta auto's van hen, die in de smalle Korte ".TT?2, ^mkommers 3-6, savoijekool 7 Delft winkelen; terwijl juist daar de £°aL5 - PT l f bezoekers der Graanbeurs hun auto's L' 7' i7' 5'°' Paroten altijd plaatsen. 1"3'b' ^lies 14-27 gladiool 58 alles Moe, „ie, de iraodweer „ver Uf de noodige ruimte beschikken a e pe Kist' Neen, inpiaats van een plantsoen wat de ruimte voor den ingang en uitgang R e JUU; \einngsveree_nigmg van de Korte Delft bederft, zou 7en Befla),;d'. ïxportveilmg ^ormiddag. ÏT- middagf^zwarte M. U nogmaals dankend voor de verleen- wPJ^ 2 /°-2'90 alleS per 100 de plaatsruimte iuiogram. Kleine veiling. Kruisbessen 3—19, roo-| de bessen 14—31, aardbeien 35—461, id. uitsphot .9—21, frambozen 30, tomaten 71 T FPFB Fïir'ï HKif I per 100 K.G. ij, a, Kersen: Hollanders 26—33, bruine Juli in rfie ,°jS bet, Zaterdag 13 Blanche 18, zoete morellen 15—18, por- Heils .■•aar fee,er) 1S, dat het Leger des seleinkersen 17, bitterkrieken 6, snijiboo- dat inii,n 7 j e deed in Middelburg en j nen 49—58, groene boonen 46—67, dop- Zaterda^io n me^ jubileum vanaf j erwten 10—16, postelein 9, vroege aard- in hefa'T to', enTmet Zondag 21 Juli appelen 2—5, idem poters 1—12, alles HooUstra n es Heilsgebouw aan de per 100 K.G.bloemkool 15-23,'idem 2e dere s-m" a £r een reebs van bijzon- isoort 1014, id. 3e en uitschot 1—49, de-, e,°.I?sten geb°uden zullen wor- jkropsla 2.30, komkommers 4—10, snij £*l |®lcbng van verschillende offi-j boonen 1.10 alles per 100 stuks; wor- mt Nederland. helen .9 per 100 bos. Heden overleed na een kortstondig lijden onze ge liefde Echtgenoot en zorgza me Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de heer PIETER DANIËLSE in den ouderdom van 77 jaar. Middelburg Wed. P. DANIËLSE— SoNITJS. W. DANIËLSECysocrw. C, VEBSTRkATE- Daniët.se. Den Haag P. DANIËLSE— Reinhout. Middelburg L. BAAS—Daniëlse. Leerdam Pk. DANIËLSE— Gerritse. Middelburg E. DANIËLSE—Baas. C. DANIËLSE en Verloofde. I. DANIËLSE. A. M. DE WIT Daniëlse. A. DANIËLSE— lYi TVW IPG Middelburg, 13 Juli 1929. Klein Vlaanderen M 197. Algemeene Kennisgeving. Ondergeteekenden betuigen hier mede hunnen hartelijken dank aan allen die hebben medegewerkt voor het welslagen der ringrijderq. De Ringrqders van Aagtekerke. De Burgemeester-Strandvonder van Westkapelle, maakt bekend, dat door hem op 31 Juli a s. des n m. twee uur op de Kapelle te WESTKAPËLLE in het openbaar zal worden verkocht een in goeden staat zijnde sloep (scheepsboot) niet vier riemen en stuurriem. De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, Mr. W. J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. i „I l i i iii^Q IEDERE MAM DIEM IK KEN rookt een BIG BEN. Grootste keuze BESSEM HOOGENKAMP, Lange Delft H 6, Middelburg. Ixpoptveillngi Zwarte, Roede en Witte Bessen iederen morgen 10 uur. Kleine Veiling: Maandag 8.30 v.m., Dinsdag 3.30, Donderdag 2 30 en Vrij dag 2 30 uur nam. FRUIT. GROENTE op gewone dagen en uren. HOOGENDIJK, Dir. £EN UITKOMST voor oe KEUKENI Hoogachtend, TH. A. de R. GEEMAILLEERDE AARDAPPELSCHILMACHINE terstond een MOOIE BOVEN WONING in de Lange Delft met aparten opgang, vijf vertrekken en van alle gemakken voorzien. Adres Lange Delft H 22. maken elk gezicht sympathiek en knap. Dikwyls reeds door eenmal poetsen met de heerlyk verfrisschend smakende Chlorodont - tandpasta verkrygt 0 een prachtigen ivoorglans op Uw tanden, ook op zyde, by gelyktydige gebruikmaking van den daarvoor speciaal geconstrneerden Chlorodont-tandenborstel. Rottende spysresten in de tusschenrnimten der tanden als oorzak van onaangenamen reuk uit den mond worden daarmede geheel verwyderd. Probeert U het eerst met een tube van 35 cent, groote tube 60 cent. Chlorodont-tandenborstel voor dames 75 cent (zachte borstels), voorbeeren 75 cent (harde borstels). Alleen echt in blanw-groene origlneele verpakking met bet opschrift „Chlorodont". Overal verkrygbaar. 108- De cand. Nots. Mr. P. LOEFF, plv. Notaris te Koudekerke, is voornemens op a.s. 's nam. half 2 bij Polderman ten verzoeke van de Erven Wed J. de Witte, publiek te veilen: 1. Een Renienierswoning met Tuin op het dorp te Koudekerke, Wijk A no 104, hoek Vlissing sche straat, groot 3 A. 30 c.A. (23 roeden). Een HUIS, schuur, erf en Notaris Mr. H. C. ITTMANN te Middelburg, is voornemens om op WOENSDAG 17 JULI 1929, des middags om 1 uur, ten ver zoeke van den heer B. KLAP, op de door hem bewoonde Hofstede in den Ooster-Nieuwlandpolder te Vrouwepolder, in bét openbaar te doen verkoopen Paard, elf baatgevende Melk koeien, elf stuks jong vee, twee vette Varkens, Drielingmenwagen, Lemoenkar op veeren, Veerenwa- gen, Mest in den mestput, Ploegen, Eggen, Mangelmolens, Kortmolen, 2. tuin aThT Vroon' bif"Dishoek "te jWindmolen, Rolblok, Sleepdeur, Koudekerke. Wijk B „o. 45, groot SrÜ'E;.., tï 4 A. 28 c.A. (32 Vs r.) 3. 8 Are (61 r.) Tuin-en Wei land. geschikt voor bouwterrein, te Koudekerke, naast pere 2. Aanvaarding perc. 1 terstond, perc. 2 en 3 1 Nov. 1929. Te bezichtigen 10 en 16 Juli van 9 tot 12 en 2 tot 4 uur en 17 Ju li 10 tot 12 uur. De Cand.-Nots. Mr. P. LOEFF, plv. Notaris te Koudekerke, zal 's nam. I uur, in Café »deValk" te WtSTKAPELLE, ten verzoeke van de fam. J. GABR1ELSE, publiek veilen lo. Een HUIS, WAGEKHÜIS. VARKENSHOK en TUIN aan de Noordstr. wijk B no. 42 te Westkapelle, groot 3 A. 80 c.A. (28j R.). 2o. Een HUIS, SCHUUR. OPEN GROND en TUIN achter het huis van perc. 1 te West kapelle B 41, groot 5 A. 38 c.A. Afzonderlijk en in combinatie Aanvaarding 1 Aug. a.s. Kijk dagen 16 Juli van 26 en 18 Juli van 25 uur. 3o. Het Erfpachtsrecht van een HUIS, BAKKEET,SCHUUR TJE en TUIN aan de Koe straat wijk D 57 te West kapelle, groot 2 A. 2 c.A. (15 R.) ten verzoeke van de fam. Ka. FAASSE. Aanvaarding terstond. Kijkdag 18 Juli 25 uur. En na afloop dezer veiling aan gemeld perc. Noordst. B 42 Paard, Menwagen met toebeh., Ploeg. Eggen, Lamoen als nieuw, Sleepdeur, Reep en Blokken, Ponger, Lankwagen, Karrangen, Dekkleed als nieuw, Veldslee, 20.000 K.G, Mest, 2 Hekken, Houweelen, Schoppen, Vorken, Rieken, Spaden, Mesthaak, 2 Trek- veeren, Spaanders, Dikhout, Paardewant, 2 stel Blinden, Kort- en Langtouwen, Kar- deelen, Spoor ketting, Afste- ker, Ketting, Pottebuizen, Zeeft, Emmer, Mutserdklem, Klaverruiters, Stokken, Karn m. Pols, Lijsten, Ledikanten, eenig HUISRAAD enz. Vorken Rieken, Hooizaag, Melk- ontroomer (Melotte), Tuimelkarn, een partij Melkbussen (als nieuw) 30 en 40 L., Jukken, Botertobbe, Schalen, Melkemmers, Melkzeef ten, Melkplanken, Horden, Must- aards. Voorts vruchten te velde als Zomer- en Wintergerst, Witte en bruine Boonen, Aardappelen (bonte en blauwe). Bezichtiging den morgen van den dag van verkoop. De cand.-notaris Mr. P. LOEFF, wnd. Notaris te Koudekerke, zal VRIJDAG 26 JULI A.S., 's nam. om half 2 uur te Bigge^ kerke op de Hofstede, bewoond door den Heer P. FRANCKE Pz. a/h. Priene Koeneswegje PUBLIEK VEILEN Merriepaard Meta, geb. 1918, Stamboek No. 12011, Merriepaard Berta, geb. 1924, Hengstveulen, 4 Melkkoeien, waarvan 2 pas ge kalfd, 1 Schaap, 50 Kippen en Ha nen, 13 Eenden met Woerd, 2 Ganzen. Tentwagen, Menwagen, Drie- wielskar, Wielploeg, klein mo del, Rudsackploeg, 4 Eggen, Veld- slede, nieuw, Cultivator, Mest- kruiwagen, Melkwagen- en Mest- delen, Kort-, Mangel- en Windmo len, Geeselstoel met Steen, Bas cule met Schuifgewicht, Kort- en Langtouwen, Reep en Blokken, Horden en Staken, Kiekenren, Vleeschblok, Rieken, Houweelen, Paardemand, Kwartmand, IJz. j H.L., Kookfornuis, Watertobben, eenig Paardewant, 800 K.G. Tar- westroo. Melkersgereedschap als Ontroo- mer „Persoons", als nieuw, Karn, Roomton, Botertobbe, Boterbascu- Le, Melkemmers en Zeeften, Juk ken, Melkbussen, Boter- en Eier- korven. Eenig Huisraad als nikkelen Plat- tebuiskachel met Plaatje, als nieuw, Mahonieh. ronde Tafel, 3 Lampen enz. Voorts als Tarwe, Gerst, Aardappels, Kla ver en Etgras, in 10 perceelen. De Notarissen JOH. PILAAR te Goes en H. R. J. VAN DER VEEN te Terneuzen, zullen op des avonds te 7 uur, te Goes, in het Koffiehuis „De Prins van Oranje" voor de Gereformeerde Kerk te Goes, in ééne zitting verkoopen: samen groot 23 A. 35 c.A. zeer gunstig gelegen te Goes, aan de Wijngaardstraat en den Westwal, zeer geschikt voor het vestigen van een zaak die veel ruimte vordert. Te veilen in perceelen. combi naties en massa. Boekjes met kaart verkrijgbaar ten kantore van Notaris PILAAR, tegen betaling van 25 cent ten bate van de Diaconie van genoem de Kerk. Het Bestuur der Waterkeering van de Calamiteuze Polders On rust, Jacoba en Auna-Friso zal op Dinsdag den 30 Juli 1929 des namiddags 3 uur in hef Directie gebouw aan den Anna-Frisopolder, onder nadere goedkeuring Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud der waterkeerende werken aan bovengenoemde pol ders over het dienstjaar 1929/30 (Bestek no. 30). De besteding geschiedt volgens par. 1 der A. B, Het bestek ligt ter inzage in het Directiegebouw en ten kantore van den Secretaris- Ontvanger en is bij dezen tegen betaling van f 1.(plus port voor toezending) per exemplaar vanaf 16 Juli 1929 verkrijgbaar. Aanwijzing der werken op Eins dag 23 .Tuli en op Vrijdag 26 Juli 1929 telkens des voormiddags te 11 uur. Samenkomst in het Directie gebouw. Buitendien geschiedt geen aan wijzing. Het Bestuur voornoemd C. JANSE, Voorzittei*. N. D. v. d. HEIJDE, Secretaris-Ontvanger. Wissenkerke, .13 Juli 1929.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 3