vicTORjMw-f* BEURSNOTEERÏNG ra ONDERWIJS WEERBERICHT 16 HOOG WATER KUNST EN WETENSCHAP LEGER EN VLOOT APOTHEKEN. LAATSTE BERICHTEN, SPORT RECHTZAKEN, LANDBOUW Verkeerswezen, Post en Telegrafie, Verschillende Berichten BUITENLAND Algemeen Overzicht mm AMSTERDAM, 12 Juli. (Slotkoers). Het eerste geial geeft den. slotkoeirs van gister, het tweede dien van heden. 6 pet. Ned. '22 1033/4—103 dertien zest 5 pet. Ned. '18 101%—10U/2. 41/a pet. Ned. '17 991/4—995/8. 21/2 pet. N. W. Schuld 63 vijf zest. 631/4. "3 pet. do. Oblig. 761/4—76. 3 pet. do. Certif. 70%—75 vijftien zest. Cert. N. H. Mij. 172i/2—173. A. N. II. Handelsb. I621/2—1623/4. A. Kol. Bank 23iy2—233i/2. Kon. Petrol. A. 390-393—388-390. Amsterd. Bank 182—184i/2. Cult. Mij. Vorstenl. 1521/g—153i/2. Handelsv. Amsterd. 643-648—654-659. Javasche Cultuur 396i/2—393-396. A. Deli Mij. 389i/2-390i/2—397-397i/2. Amsterd. Rubber 266-268—265-266i/2. Ned. Amerik. vaart 66i/g—65i/2. Ned. Scheepvaartunie 200%-207%— 205-2061/2. Kon. Holl. Lloyd 91/4—93/4. Kon. Ned. St. Mij. 9l3/8—92. A. Paketvaart 228^4,-228%. Bank Associatie 681/8—681/2. Gouda A. 489—489. Philips A. 878-884—880-884. Anaconda 239i/2—238i/2. Steels 198i/2197i/8- Erie 79% Union Pacific 242%. Common Marine 5i/s—5 een zest. Prefered do. 461/446i/4. Maxwell Gr. C. v. A. 8%—8%. Prolongatie 5—4%. Russen: Obl. 1880 l%-r-l%. Consols 1 vijftien zest.—21/4. Hope 1 elf zest.—1 elf zest. Markt sluit op de laagste prijzen. Wisselkoersen Londen 12.07ys—12.07 dertien zest. Berlijn 59.30i/2—59.31. Weenen 35.0435.04. Parijs 9.743/4^-9.75.. Brussel 34.60i/234.6iy2'. Dollar Cable 2.49—2.49. Gemeenschap, is toegekend aan Anthonie Donker voor zijn bundel! Kruistochten. De bekroonde dichter, wiens eigenlijke naam is Nicolaas Anthonie Donkersloot, is Vrijdagmiddag aan de universiteit te Utrecht tot doctor in de letteren en wijsbegeerte bevorderd en wel met lof op proefschrift „De episode van de ver nieuwing onzer poëzie" (1880'94). Na lafloop daarvan ontving hij in bijzijn van vrienden, studiegenooten en belang stellende letterkundigen de uitreiking van den Domprijs. Medegedeeld door het Kon. Nederl. Met. Instituut te De Bilt. Naar waarnemingen, verricht in den morgen van 13 Juli. Hoogste barometerstand: 773,1 te Holyhead. Laagste barometerstand: 751.0 te Isafjord. Verwachting Matige tot zwakke N.O. tot Z.O., later wellicht veranderlijke wind. Helder tot half bewolkt. Droog en warm. Thermometerstand alhier 's morgens 9 uur 72 gr., 12 uur 77 gr., 3 uur 82 gr. Zondag 14 Juli. Zon op 4.55; onder 9.13. Licht aansteken alle rijwielen, motor rijtuigen' en andere rij- en voertuigen 9.43. Maan op 2.28 n.m.; onder 12.40 v.tal Volle maan 21 Juli. Maandag 1.5 Juli. Zon op 4.56; onder 9.12. Licht aansteken alle rijwielen, motor rijtuigen en andere rij- en voertuigen 9.42. Maan op 3.42 v.m.; onder 12.56 n.m'. Volle maan 21 Juli. De heer A. van Veen, Hoofd van de School met den Bijbel te Oost- en West-Souburg hoopt a.s. Vrijdag af scheid te nemen van de leerlingen, het personeel en het schoolbestuur, daar hij het onderwijs met pensioen zal ver laten. Om dicht bij zijn kinderen te zijn gaat hij te Scheveningen wonen. De heer Van Veen is vanaf de op richting der school 1895, dus ruim 34 jaar, hoofd er van geweest. Verschillende autoriteiten zullen bij 't Bij het Vrijdag te Goes gehouden W o 1 f aar t sd ij k; H. J. Treffers, Ka- Kranenburg, H. Sinke, Goes; A. Weijn\ pelle; Dl J. Rouw, 's-H. Arends- kerlte; G. F. Bak, O. en W. Souburg R. van den Berge, H. G. Daalhuijzen, C. ter Haar, W„ E. A. van Hal, VI is s in- igen. Voor diploma B:. A. van Fraassen, ma A C. J. Eijl,, A. Glerum, M. W. Goes en A. Kok, N i s s e. De examens z ijn afgeloopen. Aan de Londensche Universiteit slaagde de heer F. G. Renier te Ter- neuzen voor het Intermediate examen in moderne en klassieke talen, waarbij hij de onderscheiding behaalde tot de School of English Honours toegelaten te worden. Aan dezelfde Hoogeschool promo veerde de heer G. J. Renier, vroeger te Terneuzen, tot doctor in de Phi losophic na verdediging van zijn proef schrift: „Great Britain and the Esta- blisement of the Kingdom of the Nether lands 1813—1815." Geslaagd,' met onderscheiding, voor tuinbouwkundige, de heer P. H. Essel- brugge Pz. te A x e 1, leerling aan de Rijkstuinbouwschool te Vilvoorde (Brus sel.) Geslaagd aan het Instituut St. Jo seph te E+ten voor nuttige handwerkten mej. M. Willaert te Clinge. Bevorderd aan de Universiteit te Leiden tot doctor in de wis- en natuur kunde, op proefschrift getiteld: „Onder zoek naar de betrekking tusschen de physiologische werking en het gehalte aan anthrachinohderivaten in den bast van R,hamsus Pursliiana en de daaruit bereide extracten", de heer J. D. van de Graaff, geboren te St. An na land. Naar het „U. D." verneemt ^lieeft prof. dr. J. Th. Beijsens,, bijzonder hoogleeraar vanwege de St. Radboud- stichting aan de Universiteit te Utrecht ontslag gevraagd. Prof. Beijsens, die van 1910 af aan de Utrec^htsche Uni versiteit verbonden was, doceerde de Logica, de Metaphysica, de Zielkunde en de Ethica. Prof. Beijsens is 65 jaren oud. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 17 Donderdag 18 V rij da g 19 Zaterdag 20 VTissingen Zo me r t y d, 14 -Juli 15 8 15 9.14 10.20 11,24 12 16 13 05 13.46 (Set tijdstip van hoog water te D o m :'j. aar g valt 9 minuten aa dat te Vlïs- „iasfön). Uitstekend te vermengen mét "Wijn, Whisky, Limonadesiropen of Vruchten sappen. (Ingez. Med.) pen aan de beslissing van den Bisschop inzake het verkrijgen van eenheid in de gecentraliseerde R. K. Vakbeweging, ook niet, nadat daartoe herhaaldelijk po gingen bi het werk zijn gesteld. Bij Kon. besluit is toestemming verleend tot het aannemen van de ver sierselen van ridder der Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk en van de Kroon van België aan A. J. Botbo-i nius Brouwer, oud-hoofdredacieur der „Nieuwe Öouranl" te 's-Gravenhage. -o-. Dom-prijs voor poëzie. De Dom-prijs voor poëzie, ingesteld door de redactie van het tijdschrift De Waarom de aardbeien zoo duur zij n en duur b 1 ij ven. Men schrijft ons uit Ritthem Dit jaar ontvangen de aardbeien kweekers goed geld van hunne vruchten. In geen jaren bijna zoo. De prijs blijft hoog, zeer ten spijt van menige huis moeder, die die sappige vruchten graag op tafel nebben of er zelf jam van bereiden. Wat de oorzaak is van dien steeds boogblijvenden prijs? Het heeft in den afgeloopen winter streng gevroren. Vele eardbeienplanten zijn geheel be vroren of hebben van de vorst geleden. In Zeeland echter, voornamelijk op Zuid-Beveland en Walcheren, had het eerst een paar dagen hevig gesneeuwd voor de strenge vorst kwam, zoodat de planten goed beschermd waren. De oogst in deze streken is dan ook zeer goed, vooral daal" voldoende regens de vruchtvorming ten goede kwamen. Tn Holland is de opbrengst orn de reeds genoemde reden minder, zoodat in Zee land voor de Hollandsche jamfabrieken veel aardbeien worden opgekocht tegen een goeden prijs. Bij Kon. besluit is aan den kolonel van den genteralen staf H. G. Winkel man vergunning verleend tot het aanne men en dragen van de ordeteekenen van commandeur 2e klasse in de Orde van St. Olaf van Nooéwegen. e De „Kortenaer" op de terugreis. Blijkens bij het Departement van De fensie ontvangen bericht, is Hr. Ms. tor- petobootjager „Kortenaer" Woensdag avond 10 dezer van Curasao vertrokken op de thuisreis naar Nederland. Volgens verdere reisplan zal deze bo dem 12 Juli te St. Thomas aankomen!, den 15 Juli vandaar vertrekken, te Ponta Delgada aankomen 22 Juli; van daar vertrekken 24 Juli en 29 Juli te Wil lemsoord zijn teruggekeerd. Zondag en de nachten1 der volgende week zijn de navolgende apotheken ge opend Middelburg:: M. J. van Pienbroek. Vlissingen: Wed. A. J. van Ockenburg, Badhuisstraat. De Leerdam. Uit Londen wordt gemeld: Het s.s. Leerdam" heeft belangrijke schade onder de tanks opgeloopen. Het schip heeft een certificaat van zeewaar digheid gekregen voor de reis naar Rot terdam. Van de zijde van de Holl.-Amerik.-Lijn wordt vernomen, dat de Leerdam op eigen kracht naar Rotterdam gaat. Het schip zou vermoedelijk nog heden van Ponta Delgada naar Rotterdam vertrek ken. Op de laatst gehouden ledenverga dering der korfbalvereeniging L.O.V. is beslo'ten den naam te wijzigen in D.E. TT .O. Het secretariaat is gevestigd Korte [Delft A 86-87. Vlissingsche Boulevard loop. Als blijk van instemming met de op richting van de Vlissingsche Athletiek- vereeniging „Marathon", is door de di rectie van de Miss Blanche Sigaretten- fabrieken aan deze vereeniging een fraaie zilveren wisselbeker aangeboden. In overleg met genoemde directie zal de beker worden bestemd! als wissel- prijs voor een nog 5it seizoen te hou den Boulevardloop. Voetbal. PromotieDegradatie. 14 Juli. Helmondterrein: De ValkWilhelmina. Overtreding Zondagswet. De kantonrechter te Venlo heeft Vrij dag J. C., directeur van de Bioscoop en het Grand Theater aldaar, veroor deeld tot f 30 boete en een maand sluiting wegens overtreding van de Zon dagswet gedurende zes Zondagen inden vastentijd (ingaande 10 Februari) het op die Zondagen zonder daarvoor van B. en "W vergunning te hebben ge kregen. De eisch was zes maal f 25 boete en zes maanden sluiten. Verdachte zeide, dat aan de andere bi oscoophouders wèl vergunning was ver leend. ÓE BEKTEM II. Men meldt ons dat hedenavond het strijkorkest van de Kon. Marine te Den Helder op de Bektem II een concert zal geven. DE KABINETSCRISIS. De Koningin heeft de opdracht van samenstelling van een kabinet steunende op de rechterzijde verleend aan Jhr. Ruys de Beerenbrouck, Minister van Staat voorzitter van de Tweede Kamer, die verzocht heeft deze opdracht in be raad te mogen houden. GOEDERENTREIN ONTSPOORD. Hedenmorgen te 9 uur is een goede rentrein uit Dordrecht te Barendrecht ontspoord. Het verkeer kreeg hierdoor aanzienlijke vertraging. Persoonlijke on gelukken kwamen niet voor. Die Tern. Crt. schrijft uit Koe- wach t: iMen is thans druk bezig met het pluk ken van erwten. Mainnen en vrouwen, alsmede opgeschoten knapen en meis jes, verdienen daarmee, een goed dag geld. Vlugge plukkers kunnen van tot 5 gulden per dag verdienen, fn de eerste dagen van deze week was dé aanvoer zoo groot, dat Wjoensdag de pluk een dag! stop gezet werd. Vlas trekken. In de laatste dagen zijn te Koe w acht door handelaren uit Kortrijk en omstreken groote hoeveelheden vlas van oogst 1928 opgekocht. In liet begin der volgende week zal men volop be ginnen met het trekken van vlas van den nieuwen oogst. Lathyr us tentoonstelling. Vrijdagmiddag is de 2e Nat. Lathyrus- tentoonstelling iu het gebouw Musis Sa cruin te Arnhem geopend. Deze gaat uit van de Ned. Lathyrus Ver. en de afd. Arnhem van de Kon. Nederl. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde. De gevaarlijke overweg b ij P i 11 a n d-B a l li. De „Tel." verneemt thans dat men bij de Staatsspoorwegen definitief heeft besloten den wachtpost 20A bij den on bewaakten overweg te Pilland-Bath af te breken. De tegenwoordige bewoner, wegwerker van der Griek, Zal heden de woning verlaten en reeds Maandag a.s, zal men met het sloopen daarvan aaU-i vangen. Op dezelfde lijn worden nog eenige voor het uitzicht belemmerend werkende wachtposten verwijderd; met één is men dezer dagen reeds begonnen, n.l. 15A. Het blad vernam, dat het in de bedoeling ligt ook den wachtpost 21, d.i. in den z.g. „Tweeden Weg" te sloopen. Als bin nenkort de nieuwe weg, die langs de spoorlijn loopt, in gebruik zal worden genomen, zal het gevaar, dat eens zoo Schrikbarend was op dit gedeelte en bij den „Derden Weg", eenigszins bc perkt zijn. Het gebouw der Kon. Holl. Lloyd. De „Avondpost" heeft medegedeeld, dat hel gebouw van den Koninklijkten Hollandschen Lloyd aau de Martelaars gracht te Amsterdam dat nooit zijn eigenlijke bestemming bereikt heeft thans is gekocht door de N. V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, voor de somma van 1% millioen gulden De directie van de K. H. L. heeft aan het Handelsbl. echter medegedeeld, dat dit bericht geheel onjuist is. Er zijn zelfs in het geheel geen onderhandelingen dienaangaande gevoerd. Donderdagmiddag waren de 52-jarige P. B. en de 40-jarige J. M., beiden wo nende te Dubbeldam aan den Bijks- straatweg, bezig met het spannen van een geleiadraad van de electrische straatverlichting. Deze draad werd van paal tot paal gespannen, waarbij elk der werklieden op een ladder stond, die te gén een paal was geplaatst. Doordat de paal, waarop B. stond onderaan was verteerd,, brak deze bij den grond af, waarbij B. kwam te vallen en zijn rechterdijbeen brak. De ongelukkige is aan de bekomen verwondingen overleden. De gehuwde fabrieksarbeider P. D. te Alteveer is op de fabriek Ceres" te O.-Pekel in aanraking gekomen met een drijfriem, waardoor hij tegen de as werd geslingerd en met verbrijzeld onderbeen opgenomen Men meldt aan de Maasbode uit Rossum (Geld.) Vrijdagmiddag zijn alhier in de rivier de Waal twee personen verdronken. Een 21-jarig persoon was aan de rivierkant aan het badten, toen hij plot- seeing op een diepere pilaats wegzonk. De man kon niet zwemmen. Op zijn hulpgeroep schoot een 44-jarig man toe, die zich direct gekleed te water begaf om den drenkeling op het droige te brengen. De ze poging kostte ook den redder het leven, daar de drenkölhig zich zoodanig aan hem vastklampte, dat hij niet 'kon zwemmen. Beiden ver dwenen in de diepte. De vader en een jonger broertje van den 21-ijarigen jongen stonden machteloos aan den kant het drama aan te zien. De slachtoffers zijn afkomstig uit een in de nabijheid gelegen woonwagenkamp. Naar de „Hungaria Heroldo", het orgaan der Hongaarsche esperantisten bericht, is in het Hongaarsche stadje Gy- óngyös een huwelijk gesloten tusschen een meisje van daar en een Engelsch- man, die elkander door Esperanto-cor- respondentie hebben leeren kennen Geene van beide partijen verstaat de taal van den ander, zoodat de taal van het nieuwe gezin Esperanto zal zijn. Vannacht is de groote villa van de familie Udink ten Cate aan den Gronau schen weg te Enschedé grootendeels uit gebrand. De groote uitslaande brand lok te ondanks het nachtelijk uur drommen belangstellenden. De bewoners waren afwezig. Alles is verzekerd. De oorzaak is onbekend. Het marine-walervliegtuig W 62 heeft Vrijdag nabij Zandvoort een nood landing moeten maken. Het is later door een motorvlet naar IJmuiden gesleept waar de schade zal worden hersteld De 11-jarige J. B. te Heerenveert is door een auto overreden en gedood De 20-jarige ongehuwde landarbei der L., die Zondag door een stier aan gevallen en verwond werd, is in het ziekenhuis te Arnhem aan de gevolgen, overleden. Donderdagavond is de 20-jarig,e M uit Amsterdam, die te Apeldoorn bij zij familie logeerde, bij het baden .in gen vijver van „Eikenhorst' te Wenum ver dronken. Naar Reutel" uit Londen meldt, heeft men den diamanthandelaar Jack Neimann, een Pool, die te Halton Gar den woont en ook te Antwerpen gevestigd is, met hoofdwonden overdekt gevonden op den trap van zijn kantooi". Hij ver klaarde aangevallen te zijn door een zicht, die hem zijn portefeuille heeft ontstolen met diamanten, ter waarde van 15000 pond sterling. In de Noord-Reicrsche stad Kro- nach reed een motorrijwiel tegen een trapleuning met het gevolg, dat de motor rijder er al geslingerd werd. Hij kwam tegen de leuning zoo ongelukkjg lei-echt, dat hij op slag dood was. Zijn begeleid ster bekwam zulke ernstige verwondin gen. dat zij kort daarop eveneens over leed. j - Een gezelschap van twee dames en een heer, die hun zoinervaeantie te Nesselwaengle in Tirol doorbrachten, had een locht naar de Koelle-Spitz ge maakt en verloor op den lerjigweg in de duisternis den weg. De heer, een zekere H., uit Heilbronn, kwam, toen hij naar den weg zocht, bij een afgrond en viel in de diepte. Zijn begeleidsters waagden zich daar op niet verder en hebben Ier plaatsle overnacht. Den volgenden lorgen zijn zij door een reddingsexpedilie in veilig heid gebracht. De heer Heuler werd als lijk iu Noord-West-Kar gevonden. Zijn le dematen waren verpletterd. De piloot van een in Sevilla opge- stegen vliegmachine, bemerkte tijdens zijn vlucht plotseling, dat zijn beide in zittenden, twee Spaansche officieren, verdwenen waren. He terstond ingestelde nasporingen uaar hun lot, hebben tot dusverre nog geen resultaten opgeleverd. Te' New-York is Donderdag een in aanbouw zijnde wolkenkrabber door een brand geheel vernield. De schade wordt op 170.000 dollar geraamd. Men ver moedt dat men met brandstichting heeft te doen, daar in verschillende deelen van deze wijk dien zelfden dag nog andere branden uitbraken. TREINROOF. Tusschen Boxtel en Gennep is Don derdag uit den locaaltrein Boxtel-Gennep een zak met geld verdwenen. Donderdag moesten met den locaal trein van Boxtel naar Gennep twee zak ken met geld van uit Boxtel verzonden worden. De ladingmeesler heeft den eenen Bak aan den hoofdconducteur-, treingeleider K. overhandigd. Een arbei der ,die den ladingmeester behulpzaam was heeft den anderen zqk overhandigd. K. heeft daarop beide zakken in de kluis van den trein gesloten en voor ontvangst geteekend. Toen -de trein in Gennep aankwam en de kluis geopend werd', was een der [geldzakken verdwenen. De andere was nog ongeschonden aanwezig. II.. die voor het vervoer verantwoor delijk is, die alleen in het bezit is van den kluissleutel, werd te Boxel aan een verhoor onderworpen, waarna hij ech ter weer op vrije voeten gesteld werd II., die ;als buitengewoon oppassend bekend staat zegt nergens van te weten. Men neemt dan ook niet aan, dat II. do dader zijn zou. II. moest op de tusschen Boxtel en Gennep liggende stations telkens den trein verlaten ,om langs den trein te Ioopen .Het is dus mogelijk dat een an der met een valschen sleutel van deze gelegenheid gebruik gemaakt zou diehben om .zijn slag te slaan. Naar verluidt be vond ,zich in den gestolen zak althans in beide .zakken te zamen een bedrag van f 3000. Aan de ploegbazen langs de lijn Box tel-Gennep is opdracht gegeven om dj© lijn te inspecteeren om te zien of er geen aanwijzigingen te vinden zijn. Be ramp te Gilling ham. Droevige bijzonderheden zijn bekend geworden van de ramp bij de, brandweer- demonstratie te Gillingham (Kent) waar van wij gisteren onder laatste berchten nog net het feit meldden. Van de twaalf cadetten die deelnamen aan de oefening en door het in brand raken van het voor dit doel gebouwde „magazijn" om het le ven zijn gekomen, zijn er slechts vier herkend. In het ziekenhuis te Gillingham zijn nog drie brandweerlieden opgenomen, terwijl in het marinelazareth te Chatham een onder-officier ligt met zware brand wonden. In alle vier gevallen bestaat het gevaar dat de patiënten aan hun ernstige brand wonden zullen overlijden. De om het leven gekomen cadetten zijn allen onder de 16 jaar. Woensdag nog namen zij deel aan manoeuvres v®an marine-artillerie. Het resultaat van het onderzoek naar de oorzaak van den brand is nog niet bekend. Opruimings- werk hoeft niet meer verricht te worden, aangezien het geheele gebouwtje tot den grond toe afbrandde. Duizenden toeschouwers hebben het terrein van den ramp verlaten zonder zich bewust te zijn van de tragedie, wel ke zich daar had afgespeeld. Dit is hier door te verldaren, dat, zooals gemeld, een „waarheidsgetrouwe voorstelling" zou worden gegeven van een brand in een huis en de redding van de bewoners. Dientengevolge geloofden vele toeschou wers, dat een „waarheidsgetrouwe voor stelling" was te zien. zonder te beseffen, donkeren man met een gladgeschoren ge- dat het geen spel, doch droevige werke-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 2