faMm BezoeSt Lochem en Barchein No. 163 Zaterdag 13 Juli 1333 172* Jaargang De Kroonjuweelen. Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen. EERSTE BLAD. KAMEROVERZICHT BINNENLAND OFFICIEELE UITSLAG DER TWEEDE KAMERVERKIEZING. FEUILLETON RIJKSVERZEKERINGSBANK. RIJWIELBELASTINGPLAATJES. UIT STAD EN PROVINCIE KERKNIEUWS MIDDELBURGSCHE COURANT. Eerste Kamer. Zitting van Vrijjdag. Minister De Geer heeft gister het wetsontwerp betreffende de finantieele verhouding tusschen rijk en gemeenten verder verdedigd1, waaïïna 't zonder re plieken werd aangenomen, met 37 tegen" 4 st. Tegem de heeren Wibaut, Rugge, Os- sendorp en Mendeis. Veel nieuws bracht ook de Minister utet meer. Aangaafhde ale kosten zeide de Minister, dat dè vraag of de middelen de kosten van het ont werp zullen dekken, nog niet kan wor den beantwoord. Ten minste het grootste deel der kosten zal worden gevonden, doch de stijgende ambtenaarssalarissen, de leerplicht .het herstel van de Leerlin- genschaal en de Zuiderzeewerken zullen meer geld vragen, dat eventueel zou kun nen komen uit b.v. een belasting op weelde-artikelen. Dienaangaande liggen Éwee ontwerpen bij de Tweede Kamer, welker voorbereiding genaderd is tot mondeling overleg. Het Suikerwetje zal eerst na het reces worden behandeld. Een voorstel-Wibaut dienaangaande had niet veel moeite de noodige steun te krijgen, en werd dan ook zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Tenslotte een afscheid van den zoo sympathièken en algemeen geachten baron v. Voorst tot Voorst. "Als voorzitter. De tachtigjarige vond den tijd gekomen de hamer aan jongere handen te laten, doch blijft wel Kamerlid. Toen de heer v. Voorst 21 jaar ge leden het commando over het regiment 'grenadiers en jagers neerlegde, aldus zei- de hij in zijn afscheidswoord, kon hij met de hand op het hart verklaren, dat hij steeds getracht had aller persoonlijk be lang te bevorderen. Thans meent hij te kunnen zeggen, dat hij als voorzitter ,naar beste weten steeds 's lands belang 'heeft behartigd. Daarbij hebben de Kamerle den hem steeds krachtig gesteund, waar voor hij hun van harte dank bracht. Het oudste lid in leeftijd mr. Rink heeft den scheidenden voorzitter daarop in zeer hartelijke woorden toegesproken, waarbij Minister Kan zich namens de regeering aansloot. De keuze van een op volger zal zeer moeilijk zijn voor de re geering. aldus de Minister! ■IToen ging de Kamer op reces. In een afzonderlijk bijvoegsel Tót St. Crt. 134 behoorende, Is opgenomen het het besluit van het Centraal Stembureau bedoeld in art. 97 der Kieswet, tot het vaststellen van den uitslag der verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingevolge tfé sTemmïhg, gehouden op Woensdag 3 Juli 1929. Blijkens dezen oTficieelen uitslag zijn in totaal uitgebracht 3.379.503 geldige atemmen. (The crinkled Crown), Geautoriseerde vertaling uit het EngelscH van William Le Queux, door Mej. E. H. i3) Hij stond vroeg op en was klaar met ontbijten, eenigen tijd voordat de huis knecht Van der Wiyck binnenliet. De Neaeriander zag er Meek en ver moeid uit en Easterbee merkte, dat zijn handen trilden, toen hij een pak papieren uit zijn zak haalde. Die beweging op zichztelve was den jongen man een ware verlichting: Het zag er dus nog niet naar uit, dat Van der Wiyck van zijn plan wilde terug" keeren. „Onnoodig te zeggen, dat ik: wel zeer verrast was uw brief te ontvangen mr. (Van der Wyck. Ik had niet verwacht, 'dat ik over het geheel in deze zaak gemengd zou worden; ik dacht dat die uitsluitend in handen was van mrs. Kearns en van mijn vriend mr. Pen nington." i De Nederlander sprak met stroeve keelklanken. ,jDat is ook zoo. maar ik vermoedde Bij Kon. besluit zijn met ingang van 1 Juli, benoenid bij de Rijksverzekerings bank als assistent-controleerend genees kundige M. H. Tromp en ais geneeskun dige bij de medische afdeeling dier in stelling J. de Rooy, beiden thans tijdelijk als zoodanig werkzaam. Met ingang van 16 Juli 1929 ziillen op de kantoren der posterijen verkrijg baar zijn de rijwielbelastingmerken voor het belastingtijdvak aanvangende 1 Augs 1929 en eindigende 31 Juli 1930. De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd dat de controle op 'it gebruiken van nieuwe belastingmer- ken ditmaal reeds dadelijk bij het aan breken van het nieuwe belastingtijdperk kan worden ingesteld, derhalve zonder inachtneming van eenigen termijn zooals Vroeger wel is voorgekomen. BK Inlichtingen verfraaiïngsgezelschap Bas (Ingez. Med.) Door Ged. Staten van Zeeland is op een verzoek van het gemeentebestuur van Aagtekerke, ontheffing verleend voor het berijden van den Klooster weg, Roosjesweg en den straatweg Oostkapel- leWestkapelle met twee aan elkaar ge koppelde voertuigen, mits onbeladen en de aaneenkoppeling geschiedt door mid del van een ketting, bevestigd aan een dissel welke ten minste een Meter bui ten de sleuf moet uitsteken. Uit Middelburg. Het is niet onze gewoonte vooruit van jubilea of bijzondere jaardagen mel ding te maken, maar waar er geen regjeil zonder uitzonderingen is, willen wij hier ditmaal voor een enkele keer van ,af wijken. Dit om te melden, dat een oud stadgenoot, die zoo heel veel voor Zee land heeft gewerkt morgen in Den Haag 80-jaar wordt. Wij bedoelen den heer mr. E. Fokker, die o.a. jaren als Griffier der Staten voor ons gewest heeft gewerkt en ook na het neerleggen van die taójk en zijn vertrek uit de provincie met groote belangstelling vervuld bleef voor alles wat Zeeland betreft. O.a. hgeft de heer mr. Fokker als president-commis saris der Stoomvaart-Mij. „Zeeland" pal gestaan voor de belangen der Vlissjingen- Engeland lijn. Wij rekenen het ons tot eer, dat de heer Fokker vroeger meer dere jaren in het college van hoofd commissarissen van ons blad zitting had. Als wij hem op den dag van morgen een stillen groet toezenden, dan weten wij 'dit te doen uit naam van tallooze Zeeuwen. De firma M. Verburg en Zoon, kaas-, visch- en klompenhandel heeft haar zdjjk van Gravenstraat I '270 naai de overzijde I 262-263 verplaatst en daardoor ten eerste een veel ruimeren en moderner winkel verkregen, die een zeer goeden indruk maakjt. Maar daar naast is de pakhuisruimte en ook het kantoor veel meer In overeenstemming gebracht met den steeds grooteren om dat u volkomen op de hoogte was van wat er verhandeld werd; en, uit hetgeen u daar zooeven zei, zie ik, dat mijn vermoeden juist was." Easterbee keek zijn bezoeker aandach tig aan. I-Iij kon gewis een innemende persoonlijkheid heeten. Blijkbaar was hij in zijn optreden nu op z'n best: maar er was een totaal ontbreken van kame raadschap over hem, wat een ongun- stigen indruk maakte. Tegelijkertijd hoef de er geen twijfel aan te bestaan, dat hij veel hersens en karakter bezat. Het gewelfde voorhoofd wees op schran derheid in hooge mate. Zijn stem klonk stroef en onaangenaam, maar hij sprak het Engelsch uitstekend wat de keuze van woorden en uitdrukkingen betrof, ofschoon zijn uitspraak ontsierd werd door een sterk accent. Waarschijnlijk weet u heel wat van mij, méér dan ik van u weet. En u zult wel evenveel weten van mijn vriendin?" De Nederlander knikte en een wreede glimlach verspreidde zich over zijn ver wilderd bleek gelaat. „Dat is zoo, kapitem Easterbee. Wij hebben een Geheimen Dienst, zoo igoed als uw gouvernement en daar zijn enkele knappe hoofden bij. Wij staan quitte, zou ik haast zeggen; nu eens een klein voordeel aan onze zijde, dan weer. een aan de uwe!" Easterbee noodigde hem uit plaats te vang dezer zaak. Moge zij nog steeds toenemen. Aan een door ons ontvangen schrij ven van een bezoèker uit Amsterdam tij dens het Bakkerscongres ontleeneu wij: „De ontvangst te Middelburg was bij: uitstek best, vooral wat betrof de ont vangst op het Stadhuis, ge hebt te Mid delburg niet een Burgemeester, maar een Burger-Vader, waar ik U geluk mee wensch. Ook de geheele bevolking was zeer welwillend en de gastvrijheid bij zonder best." Ui t V Ii s s i n ge n Maandag begint de kermis te V1 i s- s in gen. Men was gisteren nog volop aan het opslaan van verschillende ten ten en kramen. Over het algemeen zal de kermis niets bijzonders opleveren. Men vindt veel oude bekenden terug, w.o. wij noemen een cake-walk, een glijbaan, luchtschom- mel, danstent, caroussels enz. Verder nemen de jaarlijks terugkee- rende .kramen weer een plaats in; van deze zjjm bet ook vele kramen die men geregeld op de kermis terug vindt. Bec^ild nieuwe inrichtingen hebben wij op onze wandeling niet aangetroffen. In „De Oude Vriendschap" wordt de revue „Door dik en dun" opgevoerd, terwijl in het Concertgebouw een revue en specialiteitengezelschap optreedt. De bioscopen hebben een bijzonder programma. Bij de politie te V li s's ingen heeft zich gisteren een man aangemeld, een ingezetene dier gemeente, die beweer de te Middelburg een rijwiel te hebben ontvreemd, teneinde in de gevangenis te komen. Bij onderzoek bleek dit wer kelijk het geval te zijn en werd de man ter beschikking van de justitie te Mid delburg gesteld. In de week van 6 tot en met 12 Juli werden te Vlissingen geno men in het gewone bad 1186 baden, waarvan 574 door dames en 612 door heeren en in het volksbad 1423, waar van 715 door dames en 70S 'door heeren. mi Uit Walcheren. In verband met de pensionneering en het vertrek naar elders van den heer A. van Veen, had Donderdagavond1 in een vergadering van de afd. S o u- burg der Stichting „Vrederust" te Ber gen op Zoom, diens afscheid plaats. De heer van Veen, die als voorzitter 24 jaren aan de afd. is wierkzaam ge weest, werd door den heer A. Melis namens de afd. dank gebracht voor het vele, dat hij in die jaren heeft gedaan en wenschte den scheidenden voorzitter een welverdiende rust toe. O Uit Zuid-Beveland. Vrijdag werd door circa 60 Zuid- Afrikaansche studenten met hun begelei ders een bezoek gebracht aan het privé- museum (oorlogsmuseum) van den heer Wilton van Reede te Goes. Als oud-Zuid Afrikaner heeft de heer van Reede de Zuid-Afrikaners welkom geheeten en in zijn museum rondgeleid. Daarna werd hen onder leiding van mevr. van Reede door dames koffie enz. aangeboden. Het bezoek werd begunstigd door mooi weder, waardoor de* opgewekte stem ming tijdens 'het verblijf in den tuin werd bevorderd. Na een verblijf van ongeveer 2 uur nemen en toe te lichten, waarom hij van plan veranderd was. Terwijl hij' naar de papieren wees die Van der Wyck nog in zijn trillende handen hield, merkte hij op: ,/U wilt mij nu zeker de inlichtingen geven, die u Pennington beloofde; et eenige uren vóórdat dit overeengekomen werd, om redenen die voor u van belang zijn." De Nederlander legde het pakje op tafel. „Ja, ik zal u die redenen dn het kort meedeelen. Hier zijn de beide co- pieën, die ik mrs. Kearns' beloofd heb. Ik zoui graag zien, dat u ze eens door liep, tot uw eigen voldoening. Ik heb alle vertrouwen in u, mr. Easterbee. Zoo als u daar zoo j uist terecht opmerkte, weet ik heel wat van u; ik heb gehoord van uw goeden naam, wat betreft op rechtheid en eerlijkheid en ik ben over tuigd, dat u zich nooit verlagen (zou om een minne daad te bedrijven. Ik wist dit alles, eer u mijn dochter ont moette. Zoo jong als zij' is en met heel weinig ervaring van de wereld, heeft ze bij instinct een uitstekenden kijk op karakters, en haar oordeel over ui be vestigt het algemeen verslag.' De Nederlander stelde zeker helgroot ste vertrouwen in hem; hiji kon nauwe lijks 'zijn opgewondenheid bedwingen toen hij vlug de dicht ineengeschreven vertrokken de gasten in aangename en dankbare stemming. De studenten zijn tevens de gast ge weest van het gemeentebestuur van W e- meld inge n. Zij werden ontvangen door de burgemeester, die een wel komstrede hieldwelke beantwoord werd door een der Z.-Afrikaansche studenten. Bevorderd lot Brigadier-Rijksveld wachter de lieer C. de Jonge, Rijksveld wachter te Kapelle met als stand plaats toegewezen Kortgene. Herhaaldelijk werden aan de Vei- lingsvereeniglng K. B. es O. le Kapelle kleine diefstallen gepleegd. Het ge lukte den 'Rijksveldwachter een da- crer op heeterdaad te betrappen, pro cesverbaal werd opgemaakt. o—- Uit S ch o u wen-D ui ve 1 a nd. .Bij Kon. besluit is toegèkend "de aan de Orde van Oranje-Nassau ver bonden eeremedaille In zilver wegens volbrachten 40 jarigen dienst bij eenzelf de mevrouw aan mej. Jacoba Karre- man, juffrouw van gezelschap bij mevr. de wed. Tijssens-Verheggen te Nijmegen vroeger .te Z i e r i k z e e. Donderdagavond hield de afdeeling Haamstede-Burgh van den Vrij heidsbond onder voorzitterschap van den heer Blom een algemeene ledenver gadering in hotel Bom. Onder herinne ring der verdiensten van het overleden Statenlid, den heer van Oeveren. deelde de voorzitter mede, dat uitgebreide werkzaamheden, gevorderden leeftijd en niet altijd gunstigen gezondheidstoestand hem genoodzaakt hebben voor zijn be noeming als lid der Provinciale Staten te bedanken. De rekening over het af- geloopen dienstjaar in ontvang en uit gaaf resp. met f 274.731/2 en f 14.20,: werd goedgekeurd, terwijl de aftredende bestuursleden de heeren A. Blom en T. L. Jonker werden herkozen. De heer A. van Zuijen bracht verslag uit der verga deringen van het Centraal bestuur. .Naar men aan de Z. Nwsbode van deskundige zijde verzekerde zal eind Au gustus .de watertoren voor de Schouw- sche «waterleiding zijn afgebouwd. Zee. uwsch-V ia anderen O. D Tot leden der commissie van bij stand van het Pensioenfonds van 3e h.- Vlaamsche Tramweg Maatschappij en van de Stoomtram Hulst-Walsoorden zijn verkozen de heeren P. L. de Kam te Terne uzen, M. C. Dees te Terneu- zen en J. P. Wullems te Axel. Bij beschikking van den Minister van Waterstaat van den 2en Juli j.l. zijn aangewezen tot lid resp. plaatsvervan gend lid der commissie van scheidslieden de heeren mr. A. A. de Veer te Mid delburg en J. Huizinga te Terneuzen, terwijl door de directie en door de qom- missie van bijstand tot scheidslieden, resp. plaatsvervangers zijn benoemd resp. de heeren jhr. A. E. Boddaert te Middelburg en ir. J. van Poelgeest te Goes, mr. J\ F. van Deinse te Middelburg en B. I. Zonnevijlle te Terneuzen. Naar „De Zeeuw" verneemt, be staan er plannen om die bewoners der gemeente Hulst de gemakken van eeh drinkwaterleiding te verschaffen. Is het blad wel ingelicht, dan bestaat de moge lijkheid het te gebruiken water af te nemen uit België in welk verband de stad St. Nicolaas wordt genoemd. Men meende te weten, dat de te betalen prijs bladzijden doorliep, die Van der Wyck hem verzocht even in te kijken. Hij kon niet gunstig denken over verraders; zelfs al bracht hun verraad nuttige in lichtingen. Hij kon dan ook in den grond geen verontschuldiging vinden voor den Nederlander, zoo min als hij die zou hebben gevonden voor zichzelven lails de rollen omgekeerd waren geweest. Toch bezorgde dit hem een glans van voldoening, toen hij het belang besef te van de inlichtingen, die in deze me moranda vervat waren, en dit gevoelen bracht wat meer hartelijkheid in zijn houding tegenover den wraakgierigen be zoeker. „En nu, mr. Van der Wyck zoudt u mij de redenen mededeelen, die M bewogen hebben bij mij te komen,, in- plaats van te wachten tot de tijd van uw afspraak met mr. Pennington daar was." En Van der Wyck deelde ze Jiem mee, met groote ontroering in den die pen toon van zijn stem. Nü begreep Easterbee de onrust van heel de verschijning en het trillen van de krachtige, gespierde handen. „Toen ik in Londen op het perron kwam, herkende ik een man, die een vooraanstaand lid van onze vereeniging is. Hij had zich heel handig vermomd, maar aan enkele eigenaardigheden in zijn loop en zijn houding wist ik uit Het Doorzitten bij Wietrijaen en een door de Zon Verbrande Huid, verzacht en geneest men met Dcos 30-60 ca 90 cl. Tabt 30 ct. Bu Aooth. en Droaiatci (Ingez. Mied.). van dien aard zou zijn, dat de bewo ners het water tegen een laag tarié: konden betrekken. Indien deze geruch ten waarheid bevatten waarvoor he blad niet kan instaan zou dit betefe kenen, dat bij goedkeuring der plannei de gemeente Hulst vóór andere plaatsei in dit gewest een waterleiding bezat. DE BIOSCOPEN. Flora. Een zeer goede Grislie. Wat doe jij; b 8Mabel's kamer? Wat of „jij" er doet, o Verondersteld of verdacht wordt er t< idoen, moet men maar eens gaan Zien Marie Prévost is een aardige Mabel. Ralph Lewis, dien wij ons nog herin neren in „de Postbode" en liet derd< alarm is ook hier welbekend. Een kna] acteur wat hij ook hier weer toont ii het Zevende Gebod. 'Films, 'die warmt) doen vergelen, verkoelend werken. Electro. Hoeraik leef nog! „Ik" is Nicola Kolin, hierin den kruidenier iin het Be tuwsche Buren, door een ouden school makker thans millionair, tot een bezoe' aan Amerika uitgenoodigd. Hij komt nïe verder dan de boot. Angstvisioenen war ken beslissend op 'n plannen wijziging: een slippertje naar den Haag! Kolii heeft zijn apart soort humor, "inder daad met 'n zekere Hollandsche karak tertrek. Overigens hopen we niet dat he buitenland al wat de regisseur blijkbaa voor typisch Hollandsch houdt, ook al zoodanig accepteert! Het prov. kerkbestuur van Zuid Holland heeft eervol emeritaat verleen, wegens voortdurende ongesteldheid, aai dr. A. F. Krull, predikant bij de N|ed Herv. gemeente te Botterdam, met in gang van 1 October a.s. Ned. Herv. Kerk. Aangenomen (toez.) van beroep naai Sloterdijk (A'dam-West)door ds. J. F van Duyne, te Zaandam. IJ Kerkelijke goedkeuring ont nomen. Naar de Maasbode verneemt heef de Bisschop van Haarlem, djd. 29 Mei de Kerkelijke goedkeuring ontnomfen aai de Kuipers- en Kistenmakersvereenigjinj „St. Ewaldus" te Rotterdam, door d1* adviseurs kapelaan P. J. Simons te Rotterdam en pater H. Wi. Rijken t< Schiedam uit hunne functie te ont heffen. Kapelaan Simons was algemeen advi seur,, Pater Rijken adviseur der afd Schiedam. De reden tot ontheffing uit die func ties is gelegen in het feit, dat de Kuipers- en Kistenmakers, vereenigd ir St. Ewaldus, zich niet willen onderwer te maken wie hij was. Zijn naam i: Forbes. Waarschijnlijk heeft u wel Vaz hem gehoord. Ik ben zeker, dat u even veel van ons weet, als wij van Easterbee knikte. „Ja, van reputatie ken ik Forbes wel Een sterk revolutionair, volgens de be richten." Van der Wyck ging voort. „Ik kwam dadelijk tot de gevolgtrek king, dat dit reizen in denzeifidien treïc al was de vermomming dan ook niet zoo goed geslaagd zeker geen toeval was te noemen. Er moest iets gebeurd zijn, dat de achterdocht had gewekt, waarom ze mij: door Forbes hebben laten nespionneeren. Hiji heeft groote ervaring in dit soort werk en (is en zeer handig in. Ik denk haast, dat Wij mij gevolgd is naar Elswick ofschoon ik in het geheel niets van hem gemerk heb en dat hij gezien heeft, [hoe ik Ridgemount Close binnenging. De reputatie van mrs. Kearns- is hun natuur lijk bekend en het 'feit, dat zij en ik eet onderhoud hadden, zal hen nog in hui argwaan versterkt hebben. Ze zullen on middellijk hebben begrepen, waarvooa het bezoek diende. Het eenige, dat il niet vat, is hoe hun achterdocht He eerst werd gewekt." - Wordt vervolgQ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1929 | | pagina 1