BOLS ZOGENEVER1 batrw hebben zich 30 deelnemers aan- gemald, De lessen zullen in Decembex ••a aanvang nemen. Yernietigof begraaf alle rotte uien. Het hoofd van den Plantehziektenkun- dlgea Dienst te Wageningen schrijft: Het zat bekend zijn, dat zich in Ame rika eenige moeilijkheden hebben voor gedaan met al Jaar uit Holland aange komen uien, waarin de aanwezigheid van tnaden der uienzweeMieg werd gecon stateerd. Dit is wederom een aanwijzing, dat er naar .gestreefd moet worden alle gewassen, die voor export in aanmerking komen, op zoodanige wijze te telen, dat de kans op besmetting door ziekten of aantasting door insecten zoo gering mo gelijk zij. Wat speciaal de uien aangaat, zoo moet getracht worden de (Uien in de eerste plaats volkomen vrij te houden rah rottins en in de tweede Dlaats van aarilastins door insecten als 51e uien- zweefvlieg en eenige andere vliegen, die vooral in rottende uien leven. Nu blijven zoowel de zwam, die de hoofdoorzaak is van het uienrot, als de tuienzweefvlieg den winter over in rotte iuien. De besmetting van het nieuwe ge was kan (us uitgaan van de Overgebleven iuien van liet vorig jaar. Besmetting van den grond uit is ook wel mogelijk, doeli daartegen kan men weinig doen, terwijl daarentegen die van de uien uit voorkomen kan worden door alle zieke uien in den winter op te rui men. Daarvoor is hel n,u, nu de uien met hét oog op den export naar Amerika scherp gesorteerd worden, een goede ge legenheid. De Planlenziektenkundige Dienst te Wageningen geeft hierbij aan alle landbouwers bet volgende advies. Het best zou "het zijp, alle rotte uien te verbranden, maar dat is in dei meeste gevallen onmogelijk. Men kan ze echter ook onschadelijk maken, door ze diep te begraven. Dit geschiedt "hel gemakke lijkst wanneer ce# doodloopende sloot ter beschikking is. Men werpt dan de rot te iuien in de sloot aan het kopeindc en gooit het stukje sloot, waarin èd uien zijn gebracht, dicht, zoodra het vaststaat, dat er geen uien meer bij zullen komen. De laag aarde die er op gebracht1 wordt, moet ten minste 50 c.M. dik zijn, als het een droge of bijna droge sloot is. Liggen de ,uien onder water, dau kan meii met een minder dikke laag volstaan wor den. Begraven in liet land gaat ook, dan moet ook een laag van iriinslens 50 c.M grond op de uien komen, zoodat de kuil zeer diep moet zijn. Wanneer de op- schadelijk tc maken hoeveelheid groot is,, is dat werk niet zoo heel gemakkelijk uii 'te voeren, maar toch is hét niet ondoen lijk. Ben bezwaar is het, dal door het inzakken der rollende uien een kuil' ont staat. Verder is het aan te bevelen, dei uien, Voordat de grond erop komt, met een flinke laag ongebluschte kalk tc bedek ken. Dat rotte {uien in geen geval pp den ak ker, op den mesthoop of langs den weg geworpen mogen worden, spreekt wel vanzelf. Hel is ieders plicht, er Loe me de te werken, dat de uienoogst in- 1929 zoo gezond mogelijk zij. Door de bóven |>eschreven maatregelen uit te, vóereni zal men daartoe naar zijn vermogen heb ben bijgedragen. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Warns ds W. de Kam ie Zoutelande RECHTZAKEN Het gerechtshof tc Arnhem Ihfceft Donderdag .uitspraak gedaan in de zaak van R. B., boerenknecht te Olst, die terecht stond wegens mishandeling van J. ter V. na een bruiloft te Heerde, wélke1 mishandeling den dood tengevolge heeft gehad. Conform den eisch van den proc. generaal werd beklaagde veroordeeld tol 3 maanden gevangenisstraf met vernieti ging van het vonnis van de rechtbank te Zutpheu, waarbij hij was veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. -1—0 Is een stofzuiger een gewoue en dagei uitga ve der huis h o ti ding Een leverancier van stofzuigers had een arbeider voor den kantonrechter aangesproken tot betaling van een stof zuiger, door diens vrouw op afbetaling gekocht. Deze vordering was' toegewezen, doch de gedaagde ging in appél en be klaagde zich bij de Haagsche Rechtbank te 's-Gravenhage, dat de Kantonrech ter ten onrechte had aangenomen, dat zijn verdiensten ongeveer f60 per week bedroegen in plaats van( 35. De rechtbank overwoog, 'dat de vrouw van den apellant ook zelf inkomsten had,, dat de man haar had toegestaan zelf standig goederen te koopen zooals zij wilde en partijen slechts één' "kind had den, zoodat waar tegenwoordig het be zit van een stofzuiger ook. in. arbeidersge zinnen veelvuldig voorkomt, zelfs bij een weekloon van f 35, de aankoop van een dergelijk nuttig voorwerp, te betalen in maandelijksche termijnen van f6 moet gerekend worden tot de uitgaven voor n Jj/ushouding waartoe volgens art. 164 appellants echtgenoote geacht mag worden zijn bewilliging te hebben gehad D» veroordeeling werd derhalve be krachtigd. .(Inger. Mod.) Verkeerswezen, Post en Telegrafie T cletoontarieven, Nadat op initiatief van het Bureau der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Middel burg een conferentie heeft plaats gehad van het Bureau dier Kamer en die te Middelburg, benevens de verkeerscom- missie dier Kamer, met den referendaris bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, den heer Claassen, chef der Telefonie, is thans door de Kamer ad vies uitgebracht omtrent de in overwe ging genomen wijzigingen van het tele foontarief. De Kamer verklaart zich tegen een al gemeen locaal gesprekkentarief a 3 cent, dat naar hare meening de aansluitingen aan de telefoon eer af- dan zal doen toe nemen, aangezien het den handel en in dustrie, welke de tegenwoordige gebrui kers zijn, veel zwaarder zal drukken. Aangezien de bedoeling van de in overweging genomen wijziging o.m. is 't verkrijgen van aansluitingen van hen die zeer weinig gesprekken zullen voeren en daarom het tegenwoordig abonnement te hoog achten, geeft de Kamer in overwe ging het nemen van een vast abonne ment of aansluiting tegen een grondbe- drag en voorts locaalgesprekken-tarief ter keuze van de aangeslotenen te laten. De Kamer wijst er op, dat zij, die per werkdag gemiddeld twee locale gesprek ken houden, reeds meer zouden moeten betalen dan bij de bestaande regeling, zoodat alleen voor zeer matige sprekers de nieuwe regeling een beduidend voor deel zou zijn en op grond daarvan weinig nieuwe aansluitingen kunnen verwacht worden. Eerder zal daartoe meewerken vermindering of afschaffing van de eer ste aansluitkosten, thans gesteld op f25 tot f 50. Indien de in overweging gegeven re geling de inkomsten te sterk zou doen dalen, zou de Kamer de voorkeur geven aan een klasse-gesprekken-tarief om in elk geval een regeling terug te houden, waarbij iedere handeling van directen in vloed is op de betaling, aangezien zulks, naar vroegere ervaring leerde, van de- primeerenden invloed is op een juist ge bruik van de telefoon. Overigens is de Kamer van oordeel, dat er geen aanleiding kan zijn om tegen woordige gebruikers, die hebben mede gewerkt om het telefonisch verkeer zijn tegenwoordigen omvang te doen krijgen, bovenmate te belasten, ter wille der aan sluiting van hen, wier aansluiting de ge bruikswaarde van de telefoon weinig zal verhoogen. Ook wordt er door de Kamer op ge wezen, dat de voorgestelde verlaging van tarief, door in te stellenzone's van 7^ K.M., waar binnen 10 cent voor een in terlokaal gesprek moet worden betaald, voor een gebied als Zeeuwsch-Vlaande ren weinig beteekent. De meeste kan toren liggen verder dan 7^ K.M. van el kaar verwijderd, terwijl bovendien de kantoren aan Scheldeplaatsen of grens gelegen, slechts een halven radius heb ben; diezelfde omstandigheid is ook oor zaak, dat weinig geprofiteerd wordt van den afstand van 15 K.M. waarvoor 20 cent moet worden betaald. Verzocht wordt te willen overwegen die zone's uit te breiden tot resp. 12£ en 25 K.M. en voor plaats zonder achterland aan eene zijde, de afstand in de tegenovergestelde zijde te verdubbelen, dit laatste in ver band met de bijzondere ligging van Z. Vlaanderen. In verband daarmede wordt verzocht alsnog te overwegen inrichting van één, resp. twee streeknetten (één in hef Oostelijk en één in het Westelijk deel). Ten slotte wordt verzocht te overwe gen eene regeling waarbij, in den vorm zooals dat in België geschiedt, gesprek ken na een bepaald uur in den avond tegen goedkooper tarief kunnen worden gevoerd. Mogelijk zouden de spitsuren alsdan minder worden belast en er ver keer komen op een tijdstip dat de lijnen zoo goed als niet belast zijn, gewaagd. ,Wist Middelburg achter de iMeelIsDriek haar legens,anders met veel moeite er onder te houden, thans zullen do roodwit ten wel revanche willen ne men Of hun dit gelukken zal, Düjft voor ons een groole vraag. Onze stadgenooten zullen natuurlijk hun beste beentje voor zetten om niet met den kous op hun kop uaar huis gestuurd te worden- Een vcrdceling der punten lijkt ons niet on waarschijnlijk. Naar wij vernemen zal vermoedelijk cp hel nieuwe terrein van Vlissingen gespeeld worden. De Nadorslbewoners moeten Vegen Breda spelen Zal hel hun weer zoo voor den wind gaan als op 4 Novem ber? Mei 71 werd Bred,a toen het slachtoffer Dc thuisclub zal zich dit maal wel van een andere kant laten zien. De groenwilten zullen zich dan ook terdege moeien inspannen, willen zij succes hebben, want de thuisclub is nog altijd een niet te onderschatten te- jenslander. Een gelijk spel of een kléine overwinning voor de bezoekers ligt hier in dc lijn der verwachtingen. Brcdania speelt thuis tegen R. R. A "Wij vermoeden, dal de ex-kampioen de ;asicu nog wel aan kunnen, zoodal een overwinning voor de rnuisctub o f: voor de hand ligt Dongen is de gast van Alliance Het krachtsverschil lusschen beide ploegen zal miniem zijn Toch zou een kleine overwinning voor de thuisclub ons niets verwonderen Gudok. tot nog toe hekkensluiter, ont vangt bezoek van Dosko 't Schijnt, dat er van Gudok meer te verwachten is, dan z'ij tot heden presteerde. Dosko moest zich in eigen huis tevreden stel len met één puntje, 't Zal ons benieuwen of ditmaal beid,e punljes in -Tilburg zullen blijven. 'i "Zou kunnenl SPORT Voetbal, Hel programma voor morgen, Z dag, luid,t: 2e klasse A. VlissingenMiddelburg. Breda—Zeelandi a Bredania—R. B. C. Alliance—Dongen. GudokDosko. O verzicht. Door den hevigen regenval kort afge- loopen Zondag geen enkelen wedstrijd doorgaan. Zondag zullen alle clubs dezer af- deeling in touw zijn. De belangrijkste ontmoeting is wel de strijd Vlissingen— Middelburg. Deze kamp is geljjk te stellen met een plaatselijke ontmoeting. Beide elftallen zijn zoo goed als aan elkaar AFLOOP AANBESTEDINGEN Op het bureel van de genie te Vlissingen werd Donderdag aanbesteed lo. Het éénjarig onderhoud van de militaire gebouwen en werken, te Mid delburg, raming f 2595. Inschrijvers waren N.V. Mabuwat, Willemstad f 2394; K. J. van Loo, Mid delburg f 2374; J. J. Jansen, Middelburg f 2370; G. Valk, Middelburg f 2323. 2o. Het éénjarig onderhoud van, de mi litaire gebouwen en werken' te Vlis singen, raming f 4660. inschrijvers de heeren W. H. van Breen f 4690; Joh. Loois Hz. f 4525; W. Huson W.Lz. f 4490, Iz Lagace, Kou- dekerke f 4482, J N. D. Bijl f4390, N.V. Mabuwat, Willemstad f 4386; J. Loois Az. f 4370. i De inschrijvers bij wier namen, geen woonplaats staat wonen fe Vlissingen AFLOOP VERKOOPINGEN Dinsdag werd te Heinkenszand door notaris Pilaar ten verzoeke van de erven J. Lokerse publiek verkocht een woonhuis en erf. Kooper werd 'Jac. van Hekke te 's Heer Arendskerke voor de som van f 1390. plus onkosten. Cêmi clcuj, ün qlaaójal (Ing. Med.) BUITENLAND DE SALON D AIjTOMNE- Zijn de Parijzenaars per slot vau, reke ning ,,beu" geworden van dat Grand Pa lais" en al de salons, die daar maar steeds aan éénen door gehouden worden sinds eenigen tijd? Men zou geneigd zijn, dat te denken! Hoe an'ders is het verklaren, dat de „Salon d'Antomne" dit jaar zoo weinig belangstelling trekt, ter wijl vorige jaren diezelfde salon zoo bij zonder en vogue was bij de kunstenaars en bij de snobs? Wis en zeker kan dat n,iet liggen aan de concurrentie van een andere „salon" die eveneens in het Grand Palais gehou den wordt, de laatste afdeeling van de Salon de l'Automobile, een tentoonstel ling van vracht- en industrie-auto's, waar van de ingang zich bevindt aan den groo- ten voorgevel, terwijl de Salon de i'Au- tomne zijn hoofdingang heeft aan den kant vait de avenue Victor Emmanuel Die salon van vracht- en industrie-auto's heeft nooit een groot publiek tot zich getrokken, en heeft bovendien nooit de minste aantrekkelijkheid voor kunstenaars en snobs gehad! Voor de groote monumentale stoep, die naar de Salon d'Autoinne leidt, staan dit jaar maar hééi weinig voitures de maitre geschaard; en telecht zeer schaarsüh zijn Ge moedigen, die met be slisten stap de trap oploopen, om zich dan te verliezen in de enorme aaneen schakeling van zaleDj, allemaal dicht be hangen met schilderijen. Stel u eens voor. De schilderkunst,' beeldhouwkunst en decoratieve kunst tel len samen meer dan tweeduizend inzen dingen; om u precies het getal te noe men .tweeduizend honderd elf! Dan zijd er acht aparte tentoonstel lingen van benoemde gestorven kun stenaars Een aparte tentoonstelling van Pool- sche kunstenaars. Een aparte tentoonstelling van Tsje- cho-Slowakische graveurs. En ten slotte een aparte tentoonstel ling, gewijd aan het jubileum vau den Salon d'Automne zelf, eni die de mar kantste werken te ziea geeR, welke in den Salon d'Automne geëxposeerd wer den sinds zijn oprichting in 1903. Een totaal van bijna 3000 nummers worden daar ter bewondering geboden aan liefhebbers, bezoekers en verzame laars! Men kan moeilijk gelooven, dat eenig mensch ter wereld in slaat zon zijn om op één dag te voldoen aan zulk een stróóm van verzoeken om bewon dering! Als men daar dan nog bijvoegt, dat in het meerendeel der tentoongestelde wer ken het menschelijk gelaat of het natuur- aspect enkel maar een voorwendsel is tot de kleuren- en vormen-fantasieën van den kunstenaar, kan men er zich rekenschap van geven, dat er een wer kelijke verkillen de indruk uitgaat van die formidabele massa kunstwerken die men zal gaan bekijken, bewonderen, of trach ten te begrijpen. Dit jaar maakt die tentoonstelling al een bijzonder ontmoedigenden indruk. Er gaat iets mat-eentonigs uit van heel die schilderijen-massa, waaronder geen en kel nieuw elan, geen enkele nieuwe groo te persoonlijkheid zich openbaart Pijnlijk verwonderd vraagt men zich af: Maar voor wie hebben al die twee duizend kunstenaars zich dan toch zoo ingespannen? Tweeduizend menschelijkc wezens vol illusies hebben hun hoop ge steld op deze tentoonstelling, die alleen reeds door zijn uitgebreidheid, onmolijk beantwoorden kan aan het doel om dc aandacht te vestigen op ieder werk af zonderlijk, of zelfs den blik maar even daarop vast te houden. Zie, hoe de enkele bezoekers, van tc voren reeds moe, louter door het idee van al de aandacht, die van hen ge vraagd zal worden, langzaam en lui voortslenteren van zaal tot zaal, een blik hierheen werpen, een. blik daarheen, en zelden of nooit even blijven stilstaan, daar ze wel wéten ,dat wannéér ze tel" kens blijven stilstaan voor het een of andere werk, ze nooit tot hun doel zul len raken, d w. z. dat ze in één enkel bezoek geen indruk zulleq krijgen van den geheelen Salon. En nog eens weer terugkomen? o, neenf, hier niet! Onze landgenoot Kees van Dongen, de beroemde schilder der Parijsdie ..groo te wereld", trekt de aandacht door zijn lichtende kleuren, zijn elegaute werkwij ze, en ook door de elegante verschijning der dame, die zijn schilderij voorstelt Dat portret van Van Dongen is een „clou' van den Salon, maar de werkelijke „clou" is hel groote Yenus-beeld van Maillol Dat beeldhouwwerk is misschien het minst „modernistische' onder het werk van dezen kunstenaar, en daardoor blijft de bezoeker %er dan ook vol be wondering en verwondering voor stil staan. Wat een leven in het gips! Wat een overtuigende eenvoud in dc "houding en welk een zuiverheid lot in de klein ste bijzonderheden Het is geen won der, dat dit werk onder de kunst-critici sléchts één kreet van lof heeft gewekt. Het is reeds lang geleden, dat men op een Parijsehe kunsttenloonslelling een werk zag zóó volmaakt en zoo vrjj van pretenties Het was een ware ziclsver- ademing voor dc kunst critici, te midden 'an de vaak onoplosbare problemen, die de moderne kunstenaars hun maar steeds te ontcijferen geven Wat de afdeeling decoratieve kunst betreft, ook die wekt verwondering op, een ander soort verwondering Zie het werk van dezen kunstenaar hijvoorbeeld, die klaarblijkelijk over lijd en geld be schikt Waarschijnlijk ontbreekt het hem ook niet aan talent Maar hoe komt hot dan, dal bij het maken van zijn we(rk, eerst reeds bij hel teekenen van zijn ontwerpen op papier, en later bij dc uitvoering daarvan in hout, in stoffen, in metaal, hij er biet aan gedacht heeft, dat het voor een eenigszins gevoelig mensch absoluut onmogelijk inoct zijn om te leven te midden van zulke droge, harde lijnen, die een gevangenis-atmos feer scheppen of de sfeer van een ope ratiezaal van iets wanhopig-kunstma— tigs voo,v een woon-vertrek Die andere daar heeft aan alles ge dacht: aan de harmonie der kleuren en der vormen, aan de lichtheid en gratie van het meubelstuk. Alleen heeft hij ver geten, dat een meubel niet alleen tot versiering dient, maar ook bestemd is om gebruikt te worden, dat een stoel in staat moet zijn om zijn „bezitters" te dragen, en niet dadelijk nadat een hand eraan geraakt heeft, een borstel, benzine of poets-pommade noodig heeft Men vraagt zich verwonderd af- voor wie inderdaad worden dergelijke meu belen gemaakt? De rijke menschen, die daarmee hun interieurs meubileeren, willen die werkelijk zich opsluiten te midden van dingen die óf onbruikbaar, zijn, óf niet hebben wat hel oog verlus tigen kan of de verbeelding charmeerem, dingen, waaraan alle fantasie in den vorm ontbreekt? Er is in Parijs een zekere schatrijke schilderijen-liefhebber. Rozenberg ge naamd, die bijna uitsluitend de werken van cubistische schilders en beeldhou wers protegeert en verzamelt hij is daar ongeveer de eenige werkelijke lief hebber v an deze kunst-inrichting. De Qubisten van Parijs werken dan ook moderne decoratieve kunstenaars er zoo óók een Rozenberg op na houden? Ik vergat nog u te vertellen, dat be halve hel duizendtal Fransche kunste naars, die hun werken tentoonstellen ia de Salon d'Automne, daar ook 489 vreem delingen exposeeren uit 32 verschillen de landen uit alle vijf dc werelddeelen. Een dergelijke tentoonstelling kan slechts in Parijs bestaan, die werkelijk buitengewone stad, waar ge bij een wan deling door sommige straten vertegen woordigers van alle volkeren der aarde tegenkomt, en waar de kunstenaars uit de verste hoekjes der wereld naar toe getrokken worden als door een onzicht- baren magneet. M DE ROVANNO Ingezonden Stokken. ST, NICOLAAS en VRF.DESGEDACHTEN Geachte Bedactie Mag ik onder bovenstaand! opschrift een plaatsje in uw veelgelezen blad vrageOj om het hier volgende eens met nadruk ondier de aandacht van ouders, grootouders, ooms en tante's te bren gen, kortom 3an allen die op Sl Nico- laasavond wal aan kindleren plegen te geven. Er is welhaast geen dag in liét jaar, die met meer spanning en blijde ver wachting tegemoet wordt gezien, djati den St. Nicolaasdfag Lang te voren reeds maken de kinderen hun verlanglijstjes op, bedenken de ouders al. waarmee zij hun kinderen hel meest genoegen kunnen doen. En nu de laatste week voor Sl. Ni- colaas weer is aangebroken en dus nu wel de meeslc geschenken gekocht zul len worden, kom ik u eens vragen .gul len wij, ouders afgezien van de finan- cieele zijde, nu maar alles geven, wat de kinderen graag zoudien willen hebben? Zullen wij b v. aan onze jongens ge ven een fort met loöden soldaten, of een sabel met sjako, of, wal wij tegen woordig zooveel in de handen van de jongens zien, zoon kinderknalpislool,, d»t ze dan „krijgshaftig en vol moe^" rich ten zullen op hun kameraadjes? Neent Wij, die uilgesproken pacifisten zijn, doen dit vanzelf niet, doch anderen in onze omgeving doen dial misschien wèl Mogem wij dan zwijgen? Nogmaals „neen!' Wij zullen zeggen, dal wil men zijn kinderen opvoeden onder de machtige gedachten van naastenliefdie en van vrede onder alle menschen, men hen niet, al is het dan ook „maar" speelgoed, wa pens of iels dat daar mee in verband slaat in dc hand moeten geven Hoe waar is 't gezegde Jong geleerd, is oud gedaan! Daarom. geen geweren, geen pi stolen sabels, soldaten of forten meert Gcefl uw jongen, uw meisje een boek voor hun geest en een spel voor het lichaam, maar leert hen nooit, nooit, via het speelgoed, met wapenen omgaan. Wie van u, uw kinderen vertrouwd maakt met oorlog en oorlogsgedachten (want wèl is 't spelen met oorlogsspeel goed anders? draagt mede de onlzetlene veranlwoordelijkhe.d \oor een nieuwen wereldoorlog, vreeselijker en gruwcïtjker clan ooit te voren Als wij 't aandurven ook anderen hierop le wijzen, dan kunnen wij zelfs an een St Nicolaasdag een propagandia- ag voor den Vrede maken "B VAN l.EELWEN DROST. Moeder van 7 kinderen. Hie altijd rflél hun St. Nicolaas- geschenken zeer tevreden waren. Middelburg. 30 Nov. 1928 BURGERLIJKE STAND. Middelburg. Van 28—30 Nov Getrouwd .1 W S. Nijman, 25 j en M E Hekelaar, 23 j A. Ardewiju, 25 j en G de Jong, 25 j. Bevallen N Flipse. geh Harthoorn, S M Adriaanse. geb de Parel, z„ C J Huibregtse. geb Barentsen, z Overleden A A Brevet, man van M. Harpe, 54 j Vlissingen. 'an 22—29 Nov Ondertrouwd J Rea son, 26 ,j en C Moens. 24 j L Elorusse, 25 j. en A Kroon, 20 j "W. J. Kesteloo, 25 j. cn F M Machielse, 22 j P. L. E. Wijbo, 43 j. en E de Voogd, 33 j Getrouwd- II C de Bruijne, 21 j. en E. Peijcker, 18 jW J Levering, 24 j, en C. A. C Hameling, 18 j.; A. van Bie- men, 29 j en M Dalebout, 23 j J. [Jzelenberg, 24 j en J. Flipse. 20 j. Bevallen M C. Lems, geb Wis- sekerke, d E. van As, geb Duvekot, d.; J. van der Bijl, geb Sandersc, z M. Louws, gel) Cevaal, d C. E. Casteleijn, geb. de Keijzer, d O.- e n W.-.S o u b u r g. Ondertrouwd T. Meeuwis, 24 j en J S. Jacobs, 20 j I. Jozia9se,,21 j. en M. Torbij u, 19 j (Overleden S. van de Voorde, man an M. Tevel 75 j., M. Meijcrs, vrouw van J. van Geldhof, 60 j L. Melis, man van J. Boslelaar, 78 j VERKOOPINGEN - VERPACHTINGEN IN ZEELAND. Dec. 1 .V: .,ielbur«" Inboedel, Stmve. 12 Koudekerke, Huizen en Land, Loeff slechts voor Rozenberg. Zonden al die 14 Serooskerke. Land, Hi ooien.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1928 | | pagina 11