DERDE BLAD VAN DB WÈmte tal VAN Zaterdag 27 Oct. 1928 No. 255, GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. Gistermiddag hield de gemeenleraad van Vlissingen weder een voltallige ver gadering. Overgelegd werden o.a. enkele jaar verslagen en het bekende adres van Ar- nemuiden inzake vergoeding voor "het L. O. builen de gemeente. Overeenkomstig het voorstel van den voorzitter werd besloten aan die ge meente te berichten, dat men er prijs op stelt zulke zaken via de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten te behan delen benoemd werden de voorziLlers en leden van de raadscommissies, terwijl benoemd werden tot leden djer com missie van toezicht op hel L. O. de hee- ren W. Cremer en *fli. Kamermans, met resp. 16 en 15 stemmen. De voorz. stelde voor, daar een dei- leden over weinig tijd beschikte, nu eerst de beide laatsLe punten der agen da te behandelen, dat inzake het contract met de Soc. Anon, over de electricileits- levering en dat inzake bijdrage tot ver- groohng der bodemdiepte dier buiten haven, en daarvoor eerst in eene zitting met gesloten deuren over te gaan. De deer d e M e ij meende, dat 't publiek recht heeft te weten wat inzake deze voorstellen wordt gesproken. De voorz. zegt, dat in de openbare vergadering alles zal kunnen worden gezegd, wat men te zeggen heeft, maar wil eerst enkele vertrouwelijke mede- deelingen doen. De electric'ïtfeit®- concessie. Na ruim een uur worden de deuren heropend. De voorz. stelt nu aan de orde liet voorstel, waarin wordt medegedeeld dat de directie van de S. A. aan B. en iW. verzocht heeft hun gevoelen mede tc deelen omtrent de vraag, of zij ge negen zouden zijn den Raad op zeer korten termijn eene verlenging van "hare concessie te willen voorstellen, indien daartegenover door haar lastbare voor deden ten aanzien van de tarieven wor den aangeboden. B. en W. hebben dit voorstel, het welk zoowel voor de gemeente als voor hare ingezetenen van groot belang werd geacht, aanvaard, echter onder beding, dat bedoelde voordeelen ook inderdaad van beleekeenis konden worden be schouwd. Hierop volgden verschillende onder handelingen lusschen de directie der S. A. en B en W., welke lot resultaat hebben gehad, dat partijen tot over eenstemming zijn gekomen B. en W. meenen, "dat overgelegde wij zigingen in de concessie kunnen worden beschouwd als de uiterste grens, waarop ten slotte de directie der S. A. bij de onderhandelingen over de te verkrijgen voordeelen voor de gemeente is blijven staan. Volgens art. 2 der concessie zou deze eindigen op 30 Juni 1935. Dit tijdstip zal nu worden verlengd tot 30 Juni 1948. De prijzen voor eleclrisch licht wor den verlaagd op- a. 1 Januari 1929 van 28 cent op 25 cent per K.W.U. De prijs in de con cessie opgenomen is 25 eet, doch daarbij komen nog 3 cenl ingevolge de toepas sing van de arbitrale duurte-clausule in verband met den kolenprijs; o. I Januari 1930 van 25 op 24 cent per K.W.U. c 1 Januari 1931 van 24 op 23 cent per K.W.U., zoodat de verlaging van den lichtprijs op dat tijdstip 5 cent per K.W.U. bedraagt. De prijzen voor kracht en verwar ming zullen worden verlaagd op: a. 1 Januari 1929 van 18 cent op f6V2 cent per A.W.U. voor klein kracht- verbruik. De prijs in de concessie op genomen bedraagt f5 cent per "K.W.U.; b. 1 Januari 1930 van 16% op 15i/a cent per K.W.U. Voorts is nog overeengekomen, dat de gebruikers volgens het vaslrechljarief naast het vaste recht zullen betalen: a. vanaf 1 Januari 1929, in plaats van. 8 cent, 7 cent per K.W.U en l>. vanaï 1 Januari 1930, van 7 cent op 6 cent per K.W.U, Deze verlaging, welke in de brief wisseling is vastgelegd, behoeft in de concessie niet te worden opgenomen. De vergoeding welke voor liet ver- leenen van ae concessie aan ae ge meente wordt verstrekt en welke hier geschiedt in den vorm van gratis-lampen voor de straatverlichting, kon in verband mei de belangrijke levering van electricd- teic aan de grootverbruikers niet gehand haafd blijven. Werd volgens de beslaande regeling voor elke 20.000 K.W.U. verkochte elec- Iricileit stroom voor de tram niet inbegrepen 'boven 100 000 K.W.U. per jaar aan de gemeente 1 booglamp gele verd, boven de 10 bij concessie be dongen lampen, thans zal voor de aan grootverbruikers, zoowel binnen als bui ten hel grondgebied der "gemeente Vlis singen, voor de eerste 20 000 buiten dtf sper uren betrokken K.W.U. per kalen derjaar, aan hen gezamenlijk' geleverd, 1 gratis lamp worden verstrekt, boven dien 1 lamp voor iedere 50,000 K W.U. daarboven tot 200 000 meer, evenzoo 1 lamp voor iedere 100.000 K.Wi.U. daar boven tot 1.000 000 K.W U. meer voor iedere 250 000 K.W.U. daarboven afge leverd 1 lamp. Deze regeling blijkt aan de hand van de verkregen gegevens bélreffende 5e geleverde K.W.U. aan grootverbruikers voor de gemeente minder voordeelig te zijn dan de bestaande regeling, doch bij wijziging van de concessie is vast gelegd, dal geleverde eleclricileit zoo wel binnen als builen bel grondgebied van Vlissingen voor de berekening van het aanlal gratis lampen in aanmerking komt. r Bovendien is overeengekomen, dat in de concessie zal worden opgenomen, dal bet aantal gratis-lampen bij de toepas sing van de nieuwe schaal nimmer daalt beneden bet aanlal op welk de gemeente op 1 Januari 1928 recht had. Als grootverbruikers worden verstaan zij, die buiten de speruren geleverde eleetriciteit minder dan 6% cent peï K.W.U. betalen. De toepassing van art. 16 der con- cüts'ie, waarin eene opsomming van de verschillende stralen is vervat waarin kabels moesten worden aangelegd en dat bij uitbreiding builen hel kabelnet de concessionaris van de verbruikers eene jaarlijksche betaling kon worden ge vraagd, gaf in de praktijk tot onbillijkheid •aanleiding. Vandaar, dat thans is over eengekomen de opsomming van de stra ten le doen vervallen 'en daarvoor 'te be palen, dat in alle straten elecfrische geleidingen zullen worden aangelegd in dien het publiek den wensch lot aan sluiting le kennen geeft. "1 enêinde den.-concessionaris voor eene onbillijke toepassing te vrijwaren, is daar aan levens de bepaling toegevoegd, dat voor uitbreiding buiten bet gebied van meer dan 70 meier vanaf de aaneen gesloten bebouwing der gemeente hij hel recht zal hebben eene jaarlijksche be taling te vragen, gelijkstaande met 5 pel van den kostenden prijs. Tenslotte moesten de artikelen betref fende de naasting van hel bedrijf door de gemeente en hel eindigen van de con cessie, gewijzigd worden in verband met de in den loop der jaren lot stand ge- "brachle werken 'Ook de bepaling, dat de concessionaris niet het recht heeft om de concessie zijnerzijds le doen ein digen en verplicht is om deze op aan vraag van de gemeente steeds mei 5 jaar le verlengen kon niet meer gehand haafd blijven De heer v Hal meant, dal Iuet hier een belangrijke beslissing belrefl en men tijdig den raad had moetent inlichtten. Men heeft jarenlang reikhalzend uitge zien naar het nfloopen der concessie, gezien de houding des concessionaris-- sen tegen over billijke wenschen van den raad. Waar er geen contact is met B en W. hebben de S.D.A.P.-ers niets van de onderhandelingen geweten, in tegen stelling met tien, die een vertegenwoor diger in het college van B. en Wf heb- ben. Eerst een week geleden kreeg men kennis van dit voorstel cn spr meent,' dat men eerder den raad had kunnen kennen .in de onderhandelingen, waar die toch reeds 3 Sepl zijn begonnen De S.D.A P. zou dan o.a. overname van 't laagspanuingsuet hebben gevraagd Au is daarover niet gesptroken en men weet niet boe de Soc An hjerovcr denkt Vlissingen beeft geen eigen concessie, en nu is de gelegenheid er een to krij gen niet aangegrepen De tweede eisch zou zijn geweest regeling vau dc rechts positie van het personeel, zooals bij de trafn Walcheren is bereikt. Ook dit is door B. en W. vergeten. Vervolgens meent spr. dat ook de provincie als derde- belanghebbende voorB en W h,ad moe ten worden erkend door overleg] met Ged. Staten Tot nu toe heef li de S. A. steeds gehandeld in eigen belang, en niets voor de gemeente gedaan Voor betrekke lijk kleine voordeden, geeft men groole weg en daarbij ook de machtspositie der gemeente Spr meent, dat de conoes- sie, (£'ooals zij nu is, voor de provincie beter zou zijn, de nieuwe is in liet voor deel der S. A. ook bij den verkoop aaln de provincie. I De S. A. zal deze voorwaarden toch j zelf niet meer moeteh nakomen. Spr. meent, dat het platteland voor de beide groote gemeenten zal moeten betalen en dit is reeds reden voor zijn fractie om (ingez Men tegen hel voorstel te stemmen De heer Oorschot zegt, dat hij niet begrijpt, dat niemand anderö hel woord waagt, waarop hij even wachtte. Spr. is het volkomen met den heer van Hal eens. Er is lijd genoeg geweest de le den te kennen Ook andere leden zijn gc- imleerd door hel late indienen van dit voorstel. Vooral vindt spr. het erg, dat geen wijziging meer kan worden aan gebracht Maar als hel zoo gaat, kun nen de raadsleden wel lieen gaan, als zij alleen mogen beslissen over zaken van minder belang als grondverkoop enz. Spr. meent, dat dit reeds reden is om te,-t gen le stemmen. Spr meent ook, dat de provincie de lage tarieven door de steden zal laten vergoeden door het platteland. B. en W. hebben alleen hpt gemeentebe lang bekeken en het groote provinciale belang uil het oog verloren. De S A. zal niet zoo handelen /onder er voor dcel in te zien Spr zegt dat alls Qa provincie het bedrijf niet overneemt, men weer tot 1948 aan een particuliere maat schappij gebonden is, en dat alleen voor een kleine prijsverlaging. De leden heb ben zich goed a f te vrageut of zij daar,- aan willen helpen. De heer An dricssen had ook lie,- vcr meer tijd gehad voor de bestudeering. Als men het voorstel niet aanvaardt, dan zal de provincie toch koopen Waar "Vlis.- singeu altijd een duur tarief heeft gehgd, ziel spr. er niets immoreels iu nu een goedkooper contract te aanvaarden Spï\ behoudt zich zijn stem nog even voor. De heer W e s s e 1 i n g kau geen ver wijt maken aan B. en Wl. en vertrouwt dat die gedaan hebben voor de gemeen te wal zij konden. De S. A. weel niet met absoluute ze kerheid, dal de provincie haar bedrijf zal overnemen Spr. meent, dat de toe stand was aangebroken om de conses- sie te herzien, door de onderhandelingen van de S. A. met de provincie,, anders was er weer in geen jaren sprake vau geweest de tarieven te herzien Spr zou ook al had hij bezwaar tegen enkele on- c.ïirïSlelijke. cn de liberale politiek, nadat hij eerst in het licht had gesteld „de on vruchtbaarheid van hel zwevende kabi net" dat thans aan het bewind is. De Christelijke coalitie bevoordeelde in haar finantieel beleid oe bezitters der groole inkomens ten koste van den klei nen man en de groote gezinnen], en be steedde per jaar honderd millioen ftnn onnutte militaire uitgaven. Hieraan jk knoopte hij een pleidooi vast voor ont wapening, en een kriLiek op de demon stratie in Den Haag van den Bijz. Vrijvv. Landstorm, waarvan een periodieke her haling door liem met stemverheffing „een ongeluk" werd genoemd. Tegenover de Chr. coalitie, die volgens hem dood is, stelde spr. een democra tisch bewind. Door deu heer Oud werd een be spreking gehouden over de Ouderdoms verzorging, ter bestrijding^van het stel- sel-Sannes, en ten gunste van de af schaffing der bijdrage aan de fondsen ter invoering van een staatspensioen op den basis van 3 gulden en 5 gulden per week, overeenkomstig de bestaande over-, gangs toestanden Ten opzichte van het pachtvraagsluk sprak de vergadering zicli uil, voor het van overheidswege vaststellen Van mlaxi- ma bij de pachtprijzen VERZET TEGEN SPREEKBEURTEN VAN NEDERLANDERS IN BELGIC De correspondent der N. Rott. Crl. te Brucee meldt Een paar Brussetsche ochtenbladen melden, aai de lezing, die prof. Burger uit Amsterdam Zaterdag op aanstichting van het Vlaanvsche fonds voor weten schappelijke lezingen te Antwerpen zou houden, nic-l is doorgegaan. Hoewel prof. Burger enkel zou spreken over den ge neeskundigen stand cn het publick, werd dezer dagen van franskiljonsche zijde vooral een campagne legen zijn komst gevoerd, op grond van een zoogenaamde anti-Belgische daad, welke hij zou heb ben gepleegd door het publiceeren van eeu open brief inzake de Nederlandscli- Belgische verdragkwestie. Dit was oor zaak, dat de zaal geweigerd cn de lezing voorloopig uitgesteld werd Voorts wordt verzekerd, dat door anti- Vlaamsche en anti-Nederlandsche per sonen bij de autoriteiten erop' wordt aan gedrongen, in December en April door Pnof. Gerretson en prof. Geyl te Ant werpen, Brussel, Leuven en Genl te hou den lezingen over de onderwerpen in hoeverre was de omwenteling van 1S30 in Zuid-Nederland een nationale bewe ging? en Europa èn het probleem der Nederlandsche eenheid, te doen verbie den of door weigering van toegang van deze hoogleeraren tot het ^Belgische van haar tijd, wegens spionnage ter I dood veroordeeld Dit proces heeft tjjdens den Grooten Wereldoorlog alle gemoederen in beweging ge bracht. UIT STAD EN PROVINCIE Uit Middelburg. De eerste uitvoering iu dit winter seizoen van de Mandoline- en tooneelvcr- eeniging „Apollo" had Zaterdagavond in het Schuttershof alhier plaats voor een goed bezette groote zaal. Zooals dit gewoonlijk het geval is, was het programma vóór de pauze geheel aan de muziek gewijd, die dit maal des le meer le waardeeren viel, oindat de leden van „Apollo" uit Vlissingen, het Middelburgsche orkest waren komen ver sterken Gezamenlijk werden een acht tal nummers onder leiding van den heer P. C. Oorschot Leu gelioorc gebracht. Wij hebben er enkele van bijgewoond en kunnen daarom bet samenspel der beide vereenigingen en hel krachtig klinken van het groote orkest prijzen, wat blij kens het applaus ook de aanwezigen deelen. Na de pauze was hel woord en de actie aan de tooneeloldeeling. die ditmaal een drie-acter had uitgezocht en wel de Duitsche klucht „Ongeloovige Tho mas". Mede dank zij de passende aanklee ding van het tooneel eu het keurig ver zorgde £ap- en schminkwerk kwam het goede spel der meeste medespelenden ten volle tot zijn recht. Er is dikwijls smakelijk gelachen om de gezegdes en de typische momenten en na ieder bedrijf klonken welverdiende bewijzen van waar deering Dc heer Oh. Aerssens leidde len slotte lot iu de kleine uurtjes de danslustigen - In de Bogardzaal heeft de aïdeeliug Middelburg van het 3 ets fonds, het- elk beoogt steun te. verschaffen aan de Vereeniging „Het Hoogeland", Chr. Ver lot stichting en in standhouding van Ar- beidskoliorhcn, zoowel des middags als des avonds een bijeenkomst gehouden Des middags was de heer W. P Oal- libcr, leider van de voorstelling waarbij de kinderen der Chr. scholen de zaal ge,- heel vulden. Vertoond werd de film over „Het Hoogeland", zoowel de gebouwen van binnen als van buiten, als de hooi bouw, de veestapel en het leven der ver pleegden. Verder werdeu films vertoond van liet bezoek der Koningin aan Z. Vlaanderen. de opening der Staten Gene,- cn ft' oorzichtig rijdende Wc ft men ook de laatste rit naar Vlsisingen kunnen ma ken, waar de tram met ruim 20 minuten vertraging aan de remise aankwam. Hier konden de passagiers, die nog verder moesten met de .stationstram tot hel) Belje Wolfsplein rijden. Uit Walcheren. Vrijdagavond heeft de afd. Dom burg van de Alg Ned. Bouwvakarbci- dersverceniging een feestelijke bijeen komst gehouden in de zaal van het café Tramzicht hel feit herdenkende van haar 10-jarig bestaan. De zaal was voor die gelegenheid smaakvol met groen en bloe men versierd. Nadat door den afdeclings- vooTzitter, den heer A. Provoost Pz oen openingswoord was gesproken, verkreeg de heer Rietveld, districtsbestunrder voor Zuid-Holland en Zeeland hel woord Daarna werd dc feestavond opgeluisterd door het opvoeren van ecu loóneelstuk door de tooueelverecniging Eveneens erleendc de Mandolineclub door het ge en van eenige muzieknummers haar me dewerking. Deze drukke bijeenkomst, gaf herhaalde malen blijken van instemming oor hetgeen ten gehoore werd gebracht Met een bal besloot men dezen avond Uit 7i u i d-B eveland - Bij den sluisbouw te S chore had Zaterdagmorgen een arbeider bij het ver voer van grond hel ongeluk een been te breken. De patient kon naar zijn wo- "ng worden overgebracht. Bij het fietsen kwam mej. de R. te Biezclinge zoodanig le vallen dat Zij een schouderblad heeft gebroken. - Zondagmorgen omstreeks 10 uur ontdekte dc landbouwersknecht van den heer J. V. in deu Olsendepolder te lerseke dal dc Iandbouwschuur in brand stond De geheele schuur mei een stier en 3 kalveren en de geheele oogst is verbrand De belendende ge bouwen werden behouden. Alles was ma tig verzekerd. Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. Naar aanleiding van liet Zaterdag door ons uit de ochtendbladen overgeno men bericht omtrent de taak van de amb telijke vlascommissie en den opbouw van Zceuwsch Vlaanderen, wordt de volgende rectificatie gegeven Een speciale opbouw-commissie voor Zeeurwsch-Vlaandcren is door de regee ring niet in het leven geroepen. Bij de interpellatie-Kortenhorsl in de Tweede Kamer, heeft minister De Geer er op ge wezen dat stappen ter zake van den op- w van dit gewest door de bewoners uit de streek zelf dienen tc worden genomen uautsK oriuouox zens, iijki ons een uit eenzetting noodig, Het politieke spelletje door den heer consulent te Burg op louw gezet ,zal niet slagen. Men boude zich dit voor gezegd". Prinses Juliana heeft het eerelid- muatschap aanvaard van het Pilgrimfa- thers-gcnootschap te Leiden. Ned, H e r v. Kerk. Bedankt voor hel beroep naar St Au- naland door ds J E. Klomp te Olde- broek. Geref. Gein. Bedankt voor het beroep naar Utrecht door ds A Verhagen le Middelburg Bedankt voor het beroep naar Aagle- kerke door "ds. J. Overd'nin le Werken dam. Doopsgcz. gem. Beroepen le Vlissingen ds. O. L van der Veen tc Wieringen, Pijn in de keel KREsmt SWOOP cn drogisten verkrijgbaar. (Ingez. MedJ ONDERWIJS Benoemd met ingang van 1 No vember lot tijdelijk onderwijzer aan die O. L. schooi ae neer A. de Bruïjn te O. en W. Souburg. Geslaagd te s Gravculiage. voor liet voorlioopig macliinislen-diploma, de heer M. Akkerdaas van Domburg, leerling aan den machinistencursus verhonden aan dc Ambachtsschool alhier. -- Hel aanlal ingeschrevenen aan dc Technische Hoogescliool le Delft bedroeg op 15 October jl. 1361 (V.j. 1273). LANDBOUW - Te Sc h ore werd in tegenwoordig heid van den burgemeester, de beide Wethouders en den Rijkstuinbouwconsu- lent, de eerste tuinbouwcursus geopend De cursus telt thans 13 leerlingen. In de op Vrijdag 26 Oct. gehouden' algemeene vergadering der N V Zaad- handel en Boomkweekerijen wed. P. de Jongh te Goes bleek uit de overgelegde- verlies- en winstrekening ,dat een netto van den Roosendaalschen en Steenberg- schen Vliet te klein van oppervlakte zijn in verhouding tol de evcntueele bedijl- kiugskosten .zoodal geen gunstig advies kan gegeven worden tot uitvoering over te gaan, daar de gemeente groot risico zou 1 ijden De Suikerbietenteelt Naar aanleiding van vragen, die de Kamerleden Ebels Loviuk, Bierema en van der Sluis lor gelegenheid van de in terpellatie van den heer v. d. Heuvel over den loeslendder suikerindnslric heb ben gesteld .heeft de minister van Bin.- nenlaudschc Zaken en Landbouw de aon,- sulenten uit (le verschillende bij de bie tenteelt het meest lielrokken provinciën uitgenoodigd, hem op korten termijn een gemeenschappelijk rapport tc doen toe komen over de verschillende technische vragen, welke zich li je r bij voordoen. RECHTZAKEN Aaiispra keïijkhc id vor vei-lig- h e i d s m a a l r e g e I c n op bouw werken. Vrijdag beeft voor den kantonrechter te Amsterdam terecht geslaan. de direc teur van de N.V. Bouw- en Handels Ver eeniging „Aerbus", de bouwondernemer T verdacht van overtreding van de Vei ligheidswet op een in zijn bedrijf in uil- voering zijnd bouwwerk in Plan Zuid te Amsterdam. Hem werd ten taste gelegd uiet te hebben gezorgd, dat in dit bouwwerk de gevaarveroorzakende trap gaten waren beschut Ilij was deswege bekeurd door de Arbeids Inspectie Ter zitting verklaarde de vcrdjachte van meening le zijn niet voor het ten- laslc gelegde aansprakelijk le zijn, daar Iiij het timmerwerk aan een andere N. V. had cpgedragen en deze dus voor de beschuttingen behoorde zorg te dra- jen. De Technische Ambtenaar der Arb. Inspectie verklaarde dal er op het oogen- blilï In hel bouwbedrijf een streven be slaat alle wettelijke aansprakelijkheid op ouderaannemers af tc wentelen. De ge heele bc-uw is door verdachte aan een betrekkelijk groot aantal onderaannemers uitbesteed, die elk een onderdeel van hel bouwwerk voor hun rekening hebben. Verdachte behield daarbij de leiding en vertegenwoordigde het hoogste gezag op het bouwwerk. In of voor het bedrijf, waarvan verdachte bestuurder is, wordt gewerkt, welke hesiuurder volgens de Veiligheidswet aansprakelijk is. De Ambtenaar van het O. M. eisch Ie f 25 boete subs. 10 dagen hechtenis. De kantonrechter zal Beze week uit spraak doen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1928 | | pagina 11