BOLS I gesteld om er zijn medeburgers mede kominers 63. lomalen 66. meloenen 69 van le laten genieten, wat zien wij over-sluitkool 69, bloemkool 62. vroege aard al verspreid bananenschillen, zilverpa- appelen 64. tuinboenen 70. wortels 64 pier. vettige botcrhamverpakking, om van jerwt<?.n 71, asperges 53, sla 62. aardbeien onsmakelijker ingrediënten niet le spre- 55. ken. Zelfs dis er een papiermand in de buurt is De A N. W. B heeft den moed niet opgegeven, en per plaat, die Op alle sta tions onzer spoorwegen en naai' 900 hotels in den lande ter ophanging ge zonden is, nog eens op dit ergerlijk euvel, dit typisch staaltje van Nederland- sclie nonchalance tegenover zijn gast heer, en tegenover de gemeenschap ge wezen. Een teekening van Willy Slui ter, een jeugdig paartje, dat blijkbaar zoo in elkaar opgaat, dat het alle verzoeken en „het is verboden" negeert, -en boven dien hoogst pnozaische sporen nalaat hunner zomeridylle. Dat de aansporing moge helpen'! o— Een ver keer spla a L Door de Provinciale Vrijwillige Ver- keersinspecties in Drente Groningen, Limburg, Noord-Holland. Utrecht en Zeeland wordt een dezer dagén een re clameplaat verspreid, die in den vorm van een proclamatie is vervaardigd. Ze draagt opschriften gericht toit de voet gangers, wielrijders, bestuurders van voertuigen, ouders en opvoeders en zal door haar pakkende kleuren rood en zwart niet nalaten de aandacht le trek ken. Indien de weggebruikers zich naar de regelen op dit biljet zonden richten, zal de veiligheid van den weg ongetwij feld worden bievorderd- ONDERWIJS - Geslaagd te Delft voor het candi" daatsexamen voor werktuigkundig inge nieur de hear M, Goote, Vlissingen; voor het candidaalsexamcn voor s^heep- bouwkundig ingenieur de heer M". den Hollander a 1 hi er. De voorwaarden voor volle dig Rijkssubsidie. De wijziging van liet K;. B. in zake de bijz. Kweekscholen, waarbij het gé- lal in vijf jaren vereisclite akten ten einde voor hel volledig subsidie in aan merking te komen van 90 lot 75 wordt teruggebracht, heeft eenigc vertraging ondervonden. Naar wij thans met zekerheid refv nemen, lean bedoelde wijziging ^*voor verschillende bijzondere kweekscholen van groole bcieekenis - in de eerste helft der maand Juli worden tegemoet gezien. Het Pesthuis. In de Donderdagmiddag gehouden ge meenteraadsvergadering van Amsterdam was o. a aan de orde hel voorstel van "B, en W. om goed te keuren, op het terrein van het Wilhelminagasthuis twee chirurgische klinieken te bouwen _wat in zich sluit afbraak van het Pesthuis). De gemeenteraad heeft dit voorstel met 30 tegen 3 stemmen aangenomen, nadat B. en W. een voorstel van den ©ergh hadden overgenomen om vte on derzoeken of het „Pesthuys" niet el ders weer kan worden opgebouwd. Handel, Nijverheid en Visscherij liet tweéde deel van het groole ma rinedok voor Singapore heeft .Dondeii- dag Wall send a. d Tyne veriaten. Het zal het eerste deel van het dok .dat eerii week geleden is vertrokken ,te Port Said inhalen en beide gedeelten zullen dan sa men door het Suezekanaal gaan LANDBOUW Stand van het fruit en de Warmoezerijgewassen In de Sttaatsoouranl van 28 Juni is opgenomen het overzicht betreffende den stand van het fruit eu de warmoeze- rij gewassen op 23 Juni 11 Het fruit. Op verschillende plaat sen hebbjen de vruchtboom en in sterke male door do nachtvorsten geleden^ doch ook waar dit niet liet geval wa^ Mbben zich niiet wel vruchten gezel, mede doordat' er tengevolge van het slechte weer weinig inseclenliezoek ge weest is. Daarbij komt nog, dat hiel* en daar tluizlen en rupsien in de appelboomen loptreiden en in geland schurft voorkomt), heit!geen alles te zamen oor/aak is, dat Öe sftand van de appelien vrij sledht genoemd moet worden Vooral de vróeg bloeiende soorten hebben sterk gele den. De peren, die tol voor korlen tijd zijn blijven ruiep slaan er iets beter voojr de Stand gaat echter matig tot vrij gjoed niet te boven Staan de vroege kersen nog matigj lot vrij goed, de late soorten zijn nog ster ker in de .ontwikkeling geschaad; de stand is vrij slecilit De Idlruiven, die min of meer onaf hankelijk zijn van de wejergesfteldhpid^ Staan goed Van de bessen hébben de roode en vitte minder van de koude geleden dan kruisbessen, terwijl de stand van de *te bessen over hel algemeen zeer vredigencl is In sommige streken geheele takken afgevroren; de strui- '.ijn <jan aan den grond opniejuw ~open. •V a r m o e z e r ij g e w a s s e n. De "^ers hebben een vrij goeden tomaten staan goed 'tot vrij aardappelen zijn korten tijd .comcn op meerdere plaatsen deze hebben zich, echter al- hersteld. zoodat het gewas l^ter is, doch de stand nog '\_goed genoemd kan wor het de vroege -stschadehiëb- elerwaard goed lat< nie werd verricht dooi mevrouw' de Winde, echtgenoote van den Inspecteur van deu Marine-Stoomvaartdienst Dit is de eerste der beide aan deze werf in aanbouw zijn dp torpedobootja- gers, de „Witte de Willi zal binnen en kele maanden eveneens de helling ver laten Beide vaartuigen zijn bestemd voor den dienst in Nederlandsch Oost- Indiê Verschillende Berichten Rijkspostspaarbank. Aan het Verslag van d© Rijkspost spaarbank over 1927 zijn de volgende cij fers outleeind. In 1927 bedroeg het aaintal inlagen 2.295.770 tegen 2.167,178 iin 1926, teaj- wijl het bedrag dier inlagen wai f 127.513.239.91 tegen f 125.693.080,76 im het voorafgaande jaar. Do inlagen Ven- meer der den dus in aantal mei 128,592 en en in bedrag met f 1.820.159,15. Terugbetaald werd in 1.276.020 posl- ten f 127.373.283,33 of, ina aftrek van de rente ,in den loop van liet jaar uitbel laald bij geheele afbetaJing van boekjes f ;127.I176.410,82 tegen im 1926 'in 1.244747 posten f 121.008.18,17. vermeen- dering dus in aantal 31.273, in bedrag f3.168.262,65. Aan rent© werd goedgeschreven f8.205.518,91 (inch <Ie iin den loop van 't jaar uitbetaalde rente ad f 196 872,51' zoodat hel tegoed der inleggers einde 1927 bedroeg f 329.338.374,06 zijnde f8.310.878,98 meer dan einde 1926 Het aautal spaarbankboekjes steeg met 30.424, waardoor er 31 December 1927 2.038.326 in omloop waren. Het aantal staatsschuldboekjes ver minderde in 1927 per saldo met 91 en daalde daardoor lot 27,783 Hel nominaal bedrag, ingeschreven op deze boekjes .vermeerderde in 1927 met f 646 700 en steeg daardoor tot f42.511.700. Berekend maar den op 30 December geldenden beurskoers hadden de titularissen van staatsschuldboek jes te vorderen f31.830 635,38 tegen f31.464.164.06 op het einde van '28. Verkeerswezen, Post en Telegrafie A u tob u s ver gu n nim ge n. Bij Kon, besluit is ongegrond ver klaard het beroep, ingesteld door de Stoomtram Breskens—Maldeghem1 tegen de beschikking van Ged. Staten van Zee land, waarbij aan I. C. Colijjn te Bier vliet een vergunning is verleend tot het in werking houden van een dagelijkschen autobusdienst van Biervliet over IJzen- dijke en Schoondijke naar Breskens en omgekeerd. Daarbij is o. a. overwegen, dat niet den waarnemend hoofdinspecteur-ged raal der spoor- en tramwegen moet wor den aangenomen, dat de onderhavige autobusdienst in een verkeersbehoefle voorziet, aangezien bij tusschen Bres kens en Biervlie1 eeu v©el snellere ver binding geeft dan de tram biedt. Ongegrond 's verder verklaard het be roep, ingesfeld door W. de Smidt te Breskens t^gen de beschikking van Ged. Staten v.-*n Zeeland, waarbij is afgewezen zijn verzoek om vergunning tot het in werxing brengen van een dagelijkschen f^.iobusdiensl al of niet met inbe grip van een dienst op Zondagen van Breskens over Sluis naar de Belgische "Tens, en omgekeerd. a. is overwogen, dat blijkens de legde ambtsberichten naast de be verbinding tusschen Bres- rge over Sluis en den auto- A. Manneke van Bres- nburg naai' Brugge, aan itobusdienst van Breskens \en behoefte bestaal. De timmermansbaas J Rle Ber gen op Zoom bad; hel ongeluk mei zijn hand tusschen een in be drijf zijnde machinale schaafbank van zijn inrichting terecht te ko'- men, waardoor drie vingers en de top van den wijsvinger vrijwel geheel werden afgestoken. Een 35-jarige vrouw te Rotterdam is slachtoffer geworden van een ver gissing Bij het innemen van een drank had zij de verkeerde Flesch genomen, waarin zinkchloride. Hierdoor is de vrouw ernstig ongesteld, geworden. Woensdagavond ontmoette de 29-ja- lossc werkman F. L K. op het'Oosl- plein te Rotterdam de 23rjarige vrouw, an wie hij is gescheiden. Het vorige jaar had, hij op de Hoogstraat bij een <ierge;- lijbe ontmoeting haar al eens met een mes gestoken, voor welk feit hij 4maan(- den gevangenisstraf heeft gekregen Thans heeft hij haar dien neus afgebe ten. Bij hel oploopje heeft die 2l:-jarigc A. v. M. zich tegen de politie verzet en een agent mishandeld. K. en v \t. zijn aangehouden en opgesloten. Uit Den Haag deelt de „Haagsche Post" mede De heer D. C M. Bauduin kwam Donderdagochtend als eerste van de twee wereldreizigers aan. na een reis van 62 dagen, 19 uur en 29 minuten om den aardbol langs de route van Phileas Fogg. In het Algemeen Politieblad vers zoekt de commissais van politic afd. D. en E. te 'sV-Gravenhage, namens den offi cier van justitie aldaar de opsporing, aanhouding eu voorgeleiding van W. B de W., 25 jaar, lengle ongeveer 1.65 M., In do-Euro peaandie wordt verdacht van valschheid in geschrifte te Soerabaja ge<- pleegd, waardoor de kassiersfirma CroV- te Soerabaja, is benadeeld voor f 250.000 Een authentiek afschrift van de beschikking van den raad van justitie te Soerabaja did. 30 Maart 1928, waarbij rechtsingang met instructie en bevel tot gevangenneming tegen hein verleend, is, thans aanwezig aan het departement ii justitie. Donderdagmiddag toen aan de zeef- sluis te Stavoren liet zeilschip Noord ster yap schipper R. Kikkert Rznte Hoogeveen, de sluis binnenvoer .werd. om het schip te stoppen een staaldraad!" tros uitgeworpen. Het 19-jarig knechtje van den schipper geraakte daarbij met zijn rechterbeen en zijn rechterhand, in den draad verward ,met het gevolg dat het been totaal werd afgeknepen en de rechterhand ernslig gewond werd. Uil Marseille wordt gemeld, dat de politie heeft vastgesteld, dat Jerome Prat minstens vijftien slachtoffers heeft gé- maakt. Tol nu toe is Prat nog niet opgespoord. .De politie heeft in een de,r villa's van' Prat vijfhonderd 'brieven gevonden op huwelijksadvertenties .die Prat in de plaatselijke bladen had geplaatst. - De Daily Express maakt melding van een grpole oplichting, waarvan een aantal banken hel slachtoffer zijn ge worden Een bende internationale boe ven lieeft door middel ypn valsche crc- (diieitjbrieven van Londeuscke en Brus- selséhe banken .bedragen tol een totaal an 80.000 kunnen opnemen. De Parijsche Mélro zoowel de Métropolltain als de Nord-Sud - zal belangrijk worden uitgebreid, in de richting van de voorsteden. Er zulflen nieuwe lijnen komen ter lengte van dertig K-M-, de kosten zulilen 908.500.000 francs bedragen. Met het oog op de hooge Jcsolcn zulilen de nieuwe werken geleidelijk worden uitgevoerd. VLOOT werf der Vorktuig- nd- ZOGENEVER (Ingez. Medi.). BUITENLAND UIT RUSLAND Hef oorlegs spook In hel Oosten. (Nadruk verboden). Een jaar geleden, toen de strijd lus- tusschen Slalin en Trotzki steeds feller werd en velen in Rusland nog geloofden aan de mogelijkheid van een overwin- •ni» van den „mislukten Napoleon", zoo —>tzki tegenwoordig algemeen ge noemd wordt, lanceerde Stalin hel ge rucht van een naderenden oorlog Zijn agenten verkondigden overal in hel land. dat Rusland aan den vooravond van een vreeseüjkcn oorlog stond, dat de kapitalistische landen een machtig bond genootschap smeedden oin de Sovjet-, Unie te overvallen. Er ontstond een paniek. Overal verdrongen zich de men- ben voor de levensmiddelen-winkels; er werden groole voorraden levensmid delen opgeslagen; wie geld had. kocht alles wat hij maar krijgen kon Het is niet met zekerheid le /eggen in hoe verre Slalin c s werkelijk geloofden, dat de Sovjet-Unie met een oorlog be dreigd werd, maar dat zij de oorlogspa niek op een meesterlijke wijze uitgebuit hébben om de oppositie te vernietigen, algemeen bekend Na de verplettering der oppositie ver dween voor de ..stalinsenT de aanleiding voor de verspreiding van de geruchten over den as oorlog. Integendeel, zij hadden er belang bij. dal de paniek stemming zou verdwijnen Het platteland, dal in voortd.urenden angst leeft voor een nieuwen oorlog en de vreeselijko ontberingen, die er hel onvermijdelijke gevolg van zijn, verkoopt sinds de agenten van Stalin vertelden, dal een oorlog elk ©ogenblik kan uitbreken weinig graan aan de Sovjel-regeering. Elke boer wil een graanvoorraad hebben groot genoeg om zich door den ergsten tijd heen te slaan Dat was een van de oorzaken, die lol de volkomen misluk king van de graan-campagne hebben geleid, en de mislukking van de graan- campagne heeft de Sovjel-regeering voor onoverwinnelijke moeilijkheden geplaatst. De Russische boer is traag en neemt niet gauw iets aan, maar heeft bij hem een gedachte post gevat, dan houdt hij er aan vast Zoo tonden de bolsjèwild de geesten die zij wakker hadden ge maakt. niet meer meester worden Trouwens, ook do holsjewiki, zelfs de leiders zijn het slachtoffer geworden van de paniek, die zij zelf veroorzaakt hadden Zij hébben zoolang over den s. oorlog gesproken, hebben dit met zooveel overtuiging en pathos gedaan, dat zij er langzamerhand zelf aan begon nen te gelooven En naarmate de bin nenland sclie toestand vain de Sovjetj- Unie slechter werd, naarmate de cri sis, die Rusland nu doormaakt, aan he vigheid wint, wordt de overtuiging, dat een oorlog op komst is. steeds sterker. Langzamerhand is het een soort psycho se gewordden 'Wie zich den toestand in de hoofsteden van de groote Europee- sclie mogendheden voor den wereldoor log herinnert, wie zich nog herinnert, welk een geestesgesteldheid loen in Bér- lijn. Parijs. Weenen en Petersburg heerschte, kan ook begrijpen, wat er nu in Rusland gaande is Het 'bewustzijn, dat de toestand wanhopig is, dat het hp deze wijze niet langer kan voortdu ren. dat er iels gebeuren moet. dat de lucht zon zuiveren, dat den knoop der tegenwoordige moeilijkheden zou doorhakken - dal alles dwingt vele bolsjewistische leiders den oorlog als een uitkomst te beschouwen. Een an dere groep bolsjewistische leiders ziel. dat de NEP op ©eu mislukking is uitge.- loopen, en hoopt, dal een oorlog Sla lin c s in staal zou stellen de toestanden van het tijdperk van hel „militaire com munisme te herstellen, terug te kee- ren tot dien „gulden lij", toen dc com munistische partij nog de absolute heer- scheres over l leven en de have van eiken burger was. loen de requisities, de plunderingen enz. een gewoon ver schijnsel waren Hoe Stalin zeLf, de ongekroonde heer- scher van het onmetelijke land. over hét vraagstuk van oorlog en vrede denkt, is niet met absolute zekerheid te zeggen. De opvolger van Lenin is le voorzichtig om zicli bloot le geven om de puntjes op de i's te zetten Hij heeft echter in zijn laatste redevoeringen in antwoord op hem gestelde vragen verklaringen af gelegd die ons in slaat stellen zijn opvattingen te leeien kennen. In een redevoering verklaarde Stalin, dat de holsjewiki niets meer door concessies kunnen bereiken, dat het nu niet meer om kleinigheden gaat, dat de vijanden van de holsjewiki geen genoegen meer zouden nemen met het herstel van dé, NEP, dat zij de afschaffing van het, Sovjets-regime eischen. Stalin ziet daar om geen ander middel dan op den weg voort te schrijden .die.n hij ingeslagen heeft. Dal deze weg lot een oorlog moet leiden, heeft Stalin reeds herhaaldelijk erkend. De verleiding door een oorlog den knoop door te hakken wordt voor Stalin c s des te grooter, wijl zij over tuigd zijn, dat Rusland niet alleen in slaat is een aanvaller terug te werpen, maar ook lot den aanval over te gaan en het kapitalisme te vernietigen. De overtuiging dat een nieuwe wereldoorlog onvermijdelijk tot een ineenstorting van hel kapitalisme, zal moeten leiden, dat een dergelijke oorlog in gehee 1 Europa, zoo niet in de .geheele wereld, den com munisten de heerschappij zal geven, dat dan de zoo begeerde wereldrevolutie zal uitbreken is nu in Rusland sterker dan 00.'l Jï^Jl^ëengeestesgesteldheid, die hen lot daden kan leiden, waarvan de ge- gevolgen niet te toiverzien zijn. Hoe groot de verblindheid der bolsjer wiki (evenals vóór 1914 die der Pruisir sche jonkers) is ,kan de lezer uit het volgende feit zien. Zij zijn niet alleen overtuigd, dat eien oorlog tegen de Sovjet-Unie lot een opstand van de ar beiders in het vijandelijke land zal lei den, dat d© communistische partijen in alle kapitalistische landen een revolu tie zullen v< rwekken .zij gelooven ook, dat verschillende kapitalistische landen partij zullen trekken voor de SovJjeC-» l'nie en tegen de overige kapitalistische landen. Sterker zij rekenen er op, dat die kapitalistische bondgtnooten van de holsjewiki de machtigste mogendheden eler wereld zullen zijn .En als de lezer denkt dat de bokje-wiki daarbij Duitsch- land op liet oog hebben dat Duitschr land in geval van een oorlog tusschen Rusland en Polen, partij zal kiezen voor Rusland, is aannemelijk, zelfs zeer waar schijnlijk vergist hij zich. De holsjewiki zijn overtuigd dat eie bclangsle bomin genoot van de Sovjet,-Unie in den slrijd tegen de kapitalistische landen. Amerika zal zijn En ofschoon de Ver. Staten hardnekkig weigeren de Sovjel-regeering te erkennen, ofschoon de Amerikanen met de holsjewiki zelfs geen handels verdrag willen sluiten .gelooven de bolsy jewiki steevast .dal de Vereenigde Staten hun de milliarde.n zullen verstrekken, welke de „uitgeknepen citroen' i'zoó noemen de holsjewiki nu Duitschlahd) niet in stlaat is le four nee reh Dezelfdio Vereenigde Staten .liet machtigste bob- werk van hel kapitalisme zullen, vot- gens de overtuiging der holsjewiki, hun lot vas'lkoppelen aan dat van de failliete Sovjet Unie, zullen 't Roode Leger steu nen door zijn legers En wanneer ge aan de mogelijkheid van ee-n dergelijk tegen natuurlijk bondgenootschap twijfelt, dan zeggen de bolsjewistische politici ..Maar alleen een met blindheid geslagene ziet niet, dat de wereld aan den vooravond an een geweldige botsing tusschen Eni geland en Amerika staat" Deze geestesgesteldheid, deze phantas!- tiselie verwachtingen hebben zeer vèrl- slrekkendc gevolgen Zij verlammen den om al het mogelijke te doen om een oorlog te vermijden ,zij scheppen een bodem, waarop de oorlogsgezindheid wep lig kan tiere-n Deze stemming is des te jevaarlijker. wijl Rusland inderdaad door verschillende mogendheden bedreigd wordt, wijl h'el gevaar .dat verschillende mogendheden Rusland zullen aanvallen en het verscheuren, lang niet dienkbeeP- diitg is. De groote mogendheden vooral Engeland, zijn beu van liet voortdurende kuipen der holsjewiki. van hun samen zweringen In Europa en de kolonies Het geduld van Engeland is op een al te sterkte proef gesteld Het eenheidsfront van die kapitalistische landen, waarover de holsjewiki jarenlang van de dakeif 'hebben geroepen ,en diat toen alleen in hun verhit brein bestond, .wordt nu lang zamerhand werkelijkheid De laatste di plomatieke stappen van de Engelsclie regeering wijzen er op, dat men te LonV- dien een coalitie tegen de holsjewiki vooi" bereidt Het gevaar van een nlotrwenT grooten oorlog wordt daardoor vêel grool- ter dan men in \Vesl(-Em-opa .vooral in Nederland, denkt Hierover zal ik een anderen keer uitvoeriger schrijven Dr BORIS RAPTSCHINSKY BURGERLIJKE! STAND. Middelburg Van 27—29 Juni. Ondertrouwd P. L. Braun, 24 j„ en A S. Leenhouts, 18 j. J. C. Lavooij, 27 j.. en M. vatt Roo, 27 j. - G. Antheunisse 24 j.. en H. A. P. de Bruijne, 22 j. D Taal, 27 j on M. F. Houtopi, 25 j - L P. Wi- gard, 27 j en E Houweling, 23 j. D. Rijkse, 21 j en A W Suuriand. ai i Getrouwd L Rietveld. 40 j.. en C J. van Simmeren, 39 j. Bevallen J. M. Boslelaar, geb Van Moolenbroek, z E. Poortvliet, geb. pde Veij, d C. Marinissen. geb Corne- lisse, d. Overleden W- L. Klompe, d 6 w Vlis si n gen. Van 21 28 Juni. Ondertrouwd H. J. fheune, 23 j., en E( M Woltering. 22 J. E Nieboer, 40 j en E. M. Manse, 28 j. Getrouwd J A J. Biese, 24 j., en A J. den Toonder, 29 j. J. ;K. Sch aar- man, 37 j., en A, van Rijn, 23 j. Bevallen C. Zweedijk, geb. Bol, d. M. E. Lameijn, geb. Van Son. z. T. Senten, geb Liefheid, z M F van Kooien, geb Lako, d. N. J Stroo, gel» de Muijnck, d C. T. A Stroo, geb. Van Huizen, z. A F Janssen, b. Peters, d. Overleden G. E. van Kooien, d. 2 dagen 0 Souburg. Van 21—28 Juni Getrouwd A M. Broere, jm. 26 j., en A. Stuut. jd.23 j Bevallen H. J. Crueq, géb Kleinjain, z. P Ovaa, geb. Bostelaar dc (leveuil.) Goes. Van 27—29 Juni Ondertrouwd C E. Kolc, 21 j en M. Kouwenberg, 20 j. Bevallen A. de Witte, geb Verdonk, z W Botter, geb. Slendebroek. d. ™SSeN - VERPACHTINGEN IN ZEELAND. Juli. 3 Meliskerke, Hofsteedje, enz. uoeff. 4 Westkapelle, Huis en Land, Loeff. 5 Middelburg, Land, Sb-uve. 10 Middelburg, InboedelNotarishuis.. 18 Gapinge, Hofstede, De Neeling. 25 Gapinge, Inspan, De Neeling.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1928 | | pagina 7