(fade&r t ISo. 302 IDDEL Vrijdag 23 December 1929 CH <r iaargan Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen. EERSTE BL-AD. MAANDAG AS., TWEEDE KERSÏV DAG, VERSCHIJNT DE MlDDELBUR<v SCI1E COURANT NIET. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Douderdag. Zonder hoofdelijke stemming is het wetsontwerp aangenomen, dat aan de eigenaren van landgoederen verlichting van belasting schenkt, zoolang dit land goed kan beschouwd worden als natuur schoon. "Wel waren niet alle leden vol daan. Het was h. i. te weinig., Voor som" tnigen die meer verplichtingen aan de eigenaars willen opleggen, voor anderen die de belastingregeling nóg te bezwarend achten. Maar Minister do Geer achtte het aanbevelenswaard om „te beginnen met dezen eenvoudigen stap*'. Er is een kleine commissie bezig met de bestudeering van een regeling voor de natuurbescherming. Dat is dus de belofte voor méér in de toekomst. Voor den lusschentijd vroeg de Minister vertrouwen, in het beleid der regeering. Een tweetal amendementen van den heer v. Braambeek, het eehe om éigenaren te kunnen dwingen, tot de re geling van de wet toe te treden; en het tweede om het vellen van hoornen aan een toestemming van den Minister tc binden, werden algemeen bestreden en ten slotte door den voor sleper ingelrok- ekn. Eeni verzoek van den heer Schaper om tegenover het publick dat de bosschen vernielt of vuil maakt, een circulate? tot de politie te richten, zal de Minister overwegen. Toen was voorloopig de agenda afge handeld, want het voccinatie-welje komt heden aan de orde. Ën bijgevolg ging de Kamer voort met de 'begrooting van Koloniën. Minister Koningsberger heeft de al gemeens 'beschouwingen beantwoord in een uitvoerige rede, waarin hij tal v*an details had le behandelen. De hoofdstrekking daarvan was dat is inderdaad een zaalc van gewicht in deze dagen dat de Minister de denk beelden en daden van den "Gouverneur" Senaraai volkomen steunt. In Ihdië is niet alles vohnaakt. Ma,a,r de misstanden waren niet van dien aard,, dat daaruit onlusten en moord moesten voortkomen, Die onlusten zijn verwekt door communistische elementen. „Wanneer mijn huis in brand wordt gestoken, mag men mij toch niet verwij ten, dat ik braudbare zaken in huis heb?" Het denkbeeld van den heer Van Boet- zelaer, om alle minder gewenschle ele menten, w. o. de kwaadwillige Europee- sche pers, op een schip le zeiten, zal de Indische regeeriug zeker in overweging nemen. Spr.. acht de passage op bladz. 57 van het boek van den heer Treub niet zoo ernstig, dat hij daarom den invoer van dat boek zou willen verbieden. Spr. acht de regenten overigens de oudste en trouwste vrienden van ons £<?zag. Spr. concludeert, dat de Indische re geering opbouwend werk verricht^ in sa menwerking met de goedgezinde" inland- sche elementen. Maar de regeering blijft paraat en zij blijft gewapend. Het ver heugt spr., dat men zich over het alge" meen met het beleid van den G -G. ver- eenigde. Het was voor sp». oen groote sa tisfactie en het zal voor"" den G.-G. een spoorslag zijn, om op den ingeslagen weg voort te gaan. De koers van dc vorige re geeriug is niet veranderd, maar de om standigheden zijn veranderd en diie be palen den koers. Spr. hoopt, dat het contact met het Europeesche element zal worden hersteld en dat het Europeesche element zal in zien, dat het beleid der regeering juist is. Bij de replieken diende do lieer J oe- kes met de üeeren Van Rijckcvorsel, Van Böetzelaer, Bijleveld en Cramer een mo tie in, uitsprekende dat het niet wensche- lijk is de besluurshervorming in Neder- landseh-Indië, verder door le voeren al vorens omtrent de ervaringen met deze hervormingen verkregen in de gewesten waar zij reeds werd ingevoerd, een oor deel kan worden gevormd; en den Mi nister uilnoodigend aan de Kamer te dezer zake uitvoerige inlichtingen ie verschaffen, opdat deze voordal met de toepassing van die best uurshcrvorming wordt overgegaan, met inachtneming dei- verkregen ervaringen kan nagaan of wij ziging der bestaande wettelijke: bepalingen wenschelijk is. De Minister verzocht den Voorstel Ier de motie terug te nemen. In de eerste plaats is het slechts vier dagen geleden, dat de Volksraad met 25 tegen 12 stemmen heelt besloten lot in stelling van gouvernementen in W'e'sl- Java, Solo en Djokja. Van de overwegin gen van. den Volksraad is ons nog niéts tbekend, zoodat liet niet juist zou ziju, daarover thans zonder meer een vernie tigend oordeel uit te spreken. liet is beter met het uitspreken van een oordeel te wachten, tot de suppletoir© begrootin- gen, waai-bij de gelden moeten worden aangevraagd, de Kamer zullen hebben bereikt. De heer Joekes acht liet den besten gang van zaken dat de motie op'een na,-' der te bepalen dag aan de orde zal wor den gesteld en dat in den tusschentijjcj zal kunnen worden nagegaan of er nog redenen zijn om de motie In dezen vorm te handhaven. De Minister zegt iiög te zifllen trachten zooveel mogelijk inlichtingen bij elkaar te krijgen om déze aan de Kamer tekunnen mededeelen. Het voorstel vad den voorzitter, de be raadslaging over de motie te schorsen, wordt z. h. st. aangenomen. Er kwam nog een andere molicj n.l. van den heer Klecrekoper, waarin de Kamer als haar oordeel uitspreekt, dat het gewenscht is de afschaffing van de doodstraf in Indiê in overweging te ne men en waarin zij de regeering uiliioo- djgt, hieromtrent met de Indische regee ring in overleg te treden. De motie zal op een nader Le bepalen dag worden behandeld. Voor direct gebruik was een derde motie, n.l. van den communist de Vis ser tot afschaffing van lijfstraffen. Maar was zoo doorspekt met dikke woorden, dat ze niet ondersteund werd'en dus niet in behandeling kwam. Het was diep in den nacht toen de vergadering geschorst wérd tot heden ochtend elf uur. eiHHEHLAHO. OPGEHEVEN JAUIITRECIITEN IN ZEELAND. Omtrent den stand van de werkzaam heden van de jachtcommissie wordt mee gedeeld, in een aantal heerlijkheden tot dusver is vastgesteld dc rechtsgeldigheid van de opgeheven jachtrechten. Daar onder zijn de volgende in Ze©l,and Oostkapelle, Aagtekerkc, Rittkem, Seroos- kerke, Oost- en Wiesl-Souburg, Gapiuge, Popkensbiu-g (St. Laurens), Domburg (binuen en builen), Melis- en Mariekerke, Vrouwenpolder, Nisse, Baarland, Oude- lande (Baarland), StadsambacUten van Middelburg, Biggenkerke-Crommenhock. DE GLINDHOKST. Gisteren is te 's-Gravenhage een ver gadering gehouden, bijeengeroepen door het comité van vijf hecren, hetwelk de onroerende goederen van de stichting De Glindhorst, ten gevolge van het fail lissement in veiling aangeboden, heeft aangekocht. Doel was nu, een vereeni- ging in het leven te roepen welke de stichting verder zal bchecren. Hoezeer het jammer werd gevonden dat zoovelen, die met hun geld dezen arbeid hebben gesteund, dat geld als ver loren hebben le beschouwen, is er met te ontkomen aan den eisch, dat bp een nieuwe exploitatie, wil' zij mogèlijk zijn geenerlei verplichtingen mogen rusten dan alleen uit die exploitatie voortvloeiende Na breede besprekingen gingen de aan wezigen mee met de plannen der vijf heeren, waarhij een exploitatierekening werd overgelegd. Straks zal een óbli- gatïeleening, door alle waarborgen van soliditeit beschermd, aan het christelijk publiek worden aangeboden. De statuien werüen vastgesteld. De vtijf comité-leden namen op verzoek der ver gadering plaats in liet nieuws bestuur, dat zal worden aaugevuld met nog "eenige personen. Een groote bijeenkomst zal spoedig volgen DE_VEREEN. VAN GASDIRECTEUREN. De vereen, heeft gister op een verga dering te Utrecht besloten, bet instituut van buitengewpne leden bij de vereeui- ging op te heffen, zoodat in het vervolg geen fabrikanten of leveranciers meer lid van de vereeniging kunnen zijn. Voorts werden, de statuten zoodanig gewijzigd, dat gewone leden, "dus direc teuren en ambtenaren van gasfabrieken, uit de vereeniging treden, wanneer zij niet op eigen vrijwillig verzoek hun be trekking verlaten. Uit Stad an Provincie. i t Af ld del burg. Morgen (Zaterdag) loopt van hier des middags een voortrein van dien snel trein van 13 25. De voortrein zal le 13.12 van hier vertrekken. TJit dc richting Roosendaal komt een voortrein aan, die te 15.55 van Roosen daal vertrekt en te 17.10 alhier aankomt. 'O— Uit Vlissingen, Het Engelsche stoomschip Usworlh is hedenmorgen bij de De Ruijlerschool le Vlissingett aan den grond geloo- pen, maar met sleepboolassisleiifie vlot gekomen. c r- Burg. en Welk, van Vlissingeu 'stellen overeenkomstig het advies van regenten van het Gasthuis: voor aan dr. 0. A. Duyvis met Ingang van 1 Januari op dc meest eervolle wijze ontslag te verleencn als gemeentegeneesheer. Uit Walcheren. - In het raadsverslag van Arnemui- den sloud aangaande kosten van aan* stuiting buisleiding door den dokter: ,,B. en "W. stellen voor dit deel op '13 te bepalen"; dit moet zijn Va- Uit Zuid -Bevelend. Donderdag vergaderde dp raad van 3 e i n k e u s z a n d. Afwezig de heer Kreune met kennisgeving. Naar aanleiding van de notulen deelt de voorzitter mede, dat na ondprzoek is gebleken, dat het met geen wettelij ke middelen is legen te gaan dat, zooals hier hel geval is, ouders hun kinderen een onderwijsinrichting builen dezé ge meente laten bezoeken, terwijl eenzelf de onderwijsinrichting ook in deze ge- ineenie aanwezig is. Voor zoover hij evenwel weet zullen de bedoelde kin deren toch in liet vervolg in dezC ge meente dc school bezoeken. Van den honxl legen het vloeken van Gods heiligen naam is een verzoek in gekomen om in deze gemeente etn vloek- verbod te maken. B. en W. mecr.en dat deze gemeente een zoodanig verbod| nog niet behoeft. Mocht dit evenwel on verhoopt eens het geval worden dan zal hun college niet aarzelen, ondanks de moeilijkheden aan de toepassing verhon den. met de noodigc voorstellen bij dén raad le komen ooit zonder verzoek van den bond. Dc heer Sleketee méént mét deze toezegging genoegen te kunnen né men waarop m. a. st. afwijzend op het 'erzoelc wordt beschikt. Van d© Ned. Polific-honden-dresseer- vcreeniging is een verzoek ingekomen om subsidie. Op voorstel van B. en W. wordt afwijzend beschikt. De voorzitter zegt er wel wal voor (c gevoelen om wanneer in deze gemeente een zoodani ge hotif], wordt gehouden, djeze vrij te stellen van belasting, wal bij heeren raadsleden in goede aardje viel. Op voorstel van Ged. Staten worden de jaarwedden van d;c ambtenaren van den Burgclijken sla ml vastgesteld en wel dat van Mr. Mes op f 20 en dat van den heer Snijder op f 230. Niet ingegaan wordt op een verzoek van de bewoners van den varketisftock om dezen weg aan dc gemeente in be heer en onderhoud te geven. Met algemeene stemmen wordt be sloten voor de kom dier gemeente cén maximum snelheid le bepalen van 25 K.M. Een concept verordening op de staangelden in openbare vermakelijkhe den wordt besproken en vastgesteld. Tot leden der commissie tot wering 'au schoolverzuim worden herkozen de heeren Diiyvestijn, Luwema, Westveer, Rijk en Fokker. Een voorstel van B. en W. tot wijzi ging van de verordening op het gebruik 'an het schoollokaal der O. L. School wordt on voorstel van den heer Simonse uitgesteld lot een volgende vergadering. In opdracht van familie van Gillers biedt de heer Stckctee don raad een por tret aan van wijlen den heer van Gil lers oud-burgemeester dier gemeente, welk aanbod door den voorzitter ook namens den raad in dank aanvaard! ordt. Deze week werd le Waarde een zangvereeniging 'gemengd koor) opge richt, onder denzeilden naam en met het zelfde vaandel der gemengde zaugverr eeuiging, die hier indertijd 13 jaren heeft bestaan, n.l. onder den naam: „Vooruit". Er hebben zich 51 mannelijke en vrou welijke leden laten inschrijven. Tot be stuursleden werden gekozen de dames: G. de Zeeuw,. Ma. van Wcclc, J. Kloet en de heeren M. C. van Weele, M. A, vta Weele, Clir. Louisse cn J. Óudesluijs. - Woensdag cn Donderdag werdeu in het koor der Ned. Herv. Kerk te Kapelle vredespropag.-avonden gehou den, waarvan de zuivere opbrengst be stemd was voor de vereeniging „Wijkver pleging". Na een openingswoord van dr. J. D. Schmidt werd opgevoerd een looneel- slukjc „Oorlog of Vrede", waarin de schrijfster, zuster Sclieffer, een der hoofdrollen vervulde. De hoofUpersonen werden goed weer gegeven; de kinderen speelden huil rol met een benijdenswaardige vrijmoedig heid. Maar de Engelenzang om den kerst boom na het 'le bedrijf was voor die kleintjes veel te moeilijk. Na de pauze zongen mej. R. en de heer v. W. op zejer verdienstelijke wijze „Naastenliefd|e." Dr. Schmidt hield daarna een warm pleidooi voor den vrede en voor de verwezenlijking van de gedachte nooit meer oorlog. De uitvoering van de Kerslcautate van Catli. van Rennes door hel kinderkoor slaagde helaas minder goed. Dr. Schmidt sloot met een woord van dank aan alle medewerkenden. Uit Noord-Beveland, Voor het comité van winterlezin- gea te Colijnsplaat trad Donderdag in de Ned. Herv. Kerk op ds. Netelenbos met het onderwerp: „Juliana van Stol berg". o Uit Zee u wsch-Vlaanderen W. D. De Nutsafaeeling te Biervliet hield Woensdagavond in de oude school een gezellige bijeenkomst, waarvoor de Schoondijkselie Kamermuziekver, „Har monie" een concert gaf. Afgaande op het applaus, dal op elk nummer volgde, viel de muziek, zoo geëigend voor een zaal, zeer in don smaak van de aanwe zigen. Ter aanvulling en afwisseling hield do heer Pruijssen een causerie o^er Nansen's Noovdpooilocht (met lichtbeel den). De bijeenkomst was ook toegankelijk voor uiet-leden. De zaal was slechts matig bezet, wat, gezien de gladheid en het weer, niet te \erwondieren was. In oen nacht van Woensdag op Donderdag zijn' or bij den heer J te Zuidzandez zes konijnen ontvreemd. B e s m e 11 e 1 jj k e ziekten. liet aantal gevallen van besmettelijke ziekten over dc week van 11 tot en njjet 17 Dec. in de provincie Zeeland bedroeg- Buiklyplius St. Maartensdijk 1, Oost burg 2 (in een gezin, waar de ziekte reeds voorkwam). Roodvonk- Aavdenburg 1, Goes 1, Krabbendijke 1, Middelburg 1. (Voor verder Slad en Provincie zie men het Tweede Blad). BROTELLA-DARM-DIEET, in plaats van laxeermiddelen. Verkrijgbaar bij de N.V. vw/h. C. A SCHULTE Co, Oude Zaak. (Ingez. Med.) Daar schuilt in die eenvoudige woorden; ROODE-STER hlij/l ROODE^TER méér dan men denkt, namelijk de geruststelling voor den rooker van smaak, dat de grondstoffen, die voor STER- TABAK gebruikt worden, de zorg die aan de samenstelling wordt besteed en de kwaliteit, die aan ROODE-STÉR zijn ver maardheid gaven, onveranderd gehandhaafd zullen worden. Wanneer allen, die ROODE- STER als een volmaakte tabak leerden waardeeren. en het zijn er honderdduizenden dit be denken, dan zullen zij zeggen: .het blijft ook voor mij ROODE-STER" N. V. Theodorus Nlemefje* 3 I i i i i i KERKNIEUWS- De collecte, gehouden in de ker ken van liet llisdotn Haarlem lot afbouw van de Kathedraal St. Havo te Haarlem, heeft, naar „St. Bavo" meldt, in totaal opgebracht f 18.112.01, w.o. f 1203 28 uit het dekenaat Middelburg. Te Westkapelle zijn herkozen lot kerkvoogden in de Ned. Herv. Kerk de heeren R. Boogaarl cn H. (je Kaïn; herkozen tol nolabel de heer Mach. Heijt IIz. en gekozen dc heer Andr. Roelsc in de plaats van den heer P. Roels^i; herkozen tol diaken de heeren A. Boo,- gaart cn P. Westerbeke Jz.herkozen tot ouderlingen de heeren B. Ps Baaij en P. Minderlioud Kz. Zondag 5 Februari a.s. hoopt' ds. E. van Asch wegens vertrek naai- Ar- n e m u i de n, afscheid te nemen van de Ned. Herv. Gem. tc Daarlc, Zijn intrede te Aruerauidcn is bepaald op 12 Fe bruari a.s., alwaar hij 's morgens be vestigd zal worden door zijn broedjer ds. F. van Asch predikant te Den Ham. Kapelaan C. Vis, lot dusver le Haarlem (II. Joannes de Dooper) is he iast met de geestelijke bediening van het R. K. ziekenhuis tc Goes. (St. Bavo). Naar de „N. Tilburgsche Crt." ver neemt is de heer S. A. Maas een bekend persoon in Ned. werkgcvcTskringen beden met zijn cchtgenoole in de St. Liwina te Den Haag, katholiek gedoopt, Het Iiuwet- lijlc werd kerkelijk ingezegend en beide ontvingen levens liun eerst© Heilige Comr munic. De bisschop van Breda heeft be noemd tot kapelaan to Gr a an w, den Weleerw. heer II. Deeuen, priester 'van het Seminarie. O 1 Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor V lis sin gen ds. J. II. 0. Kamsteeg te 's-H.-Hendrikskindcren. G e r e f, Gem. Bedankt voor het beroep naai- Pater- son (N.-Amerika) door ds. J. Vreugdenhil te Bruiniss®. 1FJ3} (Ing. med.) Geref Kerk Tweetal le Almelo (2e pred. plaats): ds. J Fanoy te Ferwerd en di\ O. B. Wiu'lli le 0.4m V. Souburg, RECHTZAKEN. Voor de rechtbank le Rotterdam heeft een procureursklerk tei-echt gé- staan, die zich heeft te verantwoorden geliad wegens het opzettelijk gebruik ma ken van een valsche autcnUiicke acte in een echtscheidingsprocedure. Tegen den verdaclile is een gevangenisstraf van 3 maanden gcèischt. Gistermiddag heelt dc rechtbank in deze zaak uitspraak gedaan en den ver dachte veroordeeld tot ecu geld(boeté van f 3000, subs. 3 maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof le Arnhem heeft uitspraak gedaan in de zaak van een koopman tc Arnhem, de zich schuldig had gemaakt aan oplichliug van een we duwe, die hij voor een bedrag van f 400 had afgezet door haar in de waan te brengen, dal hij zou zorgen dat haar weduwenpeiisioen zou worden verhoogd. Met vernietiging van het vonnis der rechtbank werd de verdachte veroor deeld tot de/.elfd,c straf, n 1. een jaar gevangenisstraf. Tc Nieuw-Vossemeer bleek bij cén melkleverancier 29 pel. water aan de melk toegevoegd cn bij beweert dat een ongeluk de schulcï droeg Réed]s meerdere malen waren monsters geno men en die hadden steedis aan c!e bepa lingen desbetreffende voldaan, zoodiat er toch met hem wel eenigp rekening wérd gehouden cn de uitspraak f50 subs. 1 maand hechtenis was. Minder goed kwam een collega uit Wouw er af, die, volgens verbaal, er 30 pet. water aan toegevoegd haden de eisch was f000 of 2 maanden, de uit spraak luidde ten slotte T 300 of 2 maan den hechtenis. Het Haagseh Gerechtshof lieeft be vestigd het vonnis van dc Rotterdamsche rechtbank waarbij A ,T B., kassier bij de fa. Vervloei en Co. le Rotterdam, veroor deeld werd tol 2 jlaar enj G biaandfen ge vangenisstraf wegens verduistering. De aanslag op den inspecteur van politic Paul. Gisteren heeft dc Haagsehe rechtbank behandeld de zaken legen M H. en H. P. R die op 2 September zouden hebben ingebroken Ion huize van den kapitein Gerlach in de Houtrustlaan te 's Gra- venhago, waarvan de worsteling met en verwonding van den inspecteur van po litie Paul hel gevolg was. Togen H., die alleen van medeplich tigheid aan de inbraak werd verdacht, luidde de eisch 5 jaar gevangenisstraf. Een verzoek van den verdediger, mr. Ivasse Zegel, om dezen verdachte in vrij heid te stellen, daar pleiter ge*en bewijs aanwezig acht, werd door de rechtbank niet ingewilligd. De tweede zaak, die tegen H P. R., omvatte niet alleen de inbraak, maar ook de poging om eerst kapilein Gerlach en andere personen, die te hulp kwainjeit en later om clen inspecteur van politie Paul van het leven le berooven Verdachte bekende de inbraak, doch

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1