Gesprongen handen Ro. 300, Woensdag 21 ïiecember !923 170' Jaargang MIDDELBURGSCHECOURANT. ?*ij dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. Na 'bel verschijflen, ,£enjgep'/lijd ge leden/ van het rappori' der commissie die een onderzoek d©Je<dt naar de toe standen in het Vliegkamp te Soesterbierg was de motie-E. Ier Laan om nog eens een onderzoek te doen instellen door een commissie uit de Kamer, vrijwel overbodig. De groote meerderheid eter Kamer dacht er ook zoo over en ver wierp de motie met 90—20 stemmen. Toch^ is er nog een paar uur oven gesprbken. Maar tegenover den heer Ter Laan «R©. over „een groote bend$' sprak, stond het oordeel der commissie, die wel'-een gebrek aan economisch inzicht ^rkejï<3e, maar fraudes absoluut uitge sloten acjitte, en die bovendien wees dp dg; zeep goede resultaten van dit jon- gê, snel gegroeide en daardpor moeilijk te heheerenVbedrijf. In dien gegst werd gister ook door verschillende'; Karper le den gesproken, met afwijzing v-an de stelselmatige aanvallen die in het' bij zonder „De Avondpost" op dit bed,vijf heeft gedaan. De Minister vanOorlogldie trou wens reeds maatregelen (er verbetering heeft genomen, deelde o.a.-nog mee dal hij dezer dagen een afvaardiging van het technisch/ personeel had onlvangojja dje haar verontwaardiging over dien aan val in de Avondpost uitsprak en den wensch uitte dat er eindelijk aan dat gestook een eind zou komen. Na de verwerping der motie w©rd de begrooting van oorlog aangenomen met de stemmen der soc. democraten en vrijz. democraten tegen. h Toen kwam een ontwerp van meCr ybeleekenis; de motie-O ud en van Rap- I1M,' d inzake afschaffing van den ac- cfpiW' op het geslacht'. De heer Oud wil deze afschaffing 'i£i de plaats stellen va,n A9 jverlaging d©r inkomstenbelasting, de, heer van Rap- pardi wil ;de afschaffing als eerste ouder- "werp néhieu fair de- •belastingverlagin gen De heer .T. ter Laan deed eerst eén poging om die moties t© behandelen te gelijk met het wetsontwerp inzake ver laging der Inkomstenbelasting. En toen dal denkbeeld door de Kamer werdi af gewezen kwam hij met een motie om de verlaging dier belasting te verdagen daal de beschikbare gelden moeien worden gjebruikt voor cultureel© en social© be hoeften. Deze motie zal echter behan deld worden bij d;al ontwerp. In het debat over de accijnsvoorslell©n kwam naar voren de tegenstelling of m©n de directe dau wel die indirecte belastin gen het eerst moet verlagen. Bovendien achtten de verscheidene leden geón aan- leidiug voor den haast die in die motie- Oud ligt opgesloten. 1 1 De Minister kon nog even zijn ant woord beginnen dat heden zal worden Avondzitling. Het belangrijke onderwerp van de staatsregeling iu Iadië dat de laatste weken zoo zeer de aandach had in dj<sn Indischen Volksraad, is hier nog niet aan de orde. En daardpor had hel debat van gister geen concentrcerende kern. Er werd door dqn heer Bijleveldl uit voerig gesproken over cuUuurbelang©n, door den heer Droogleev©r Eortuijn over de Financiën en over de aanmaning door den heer Jockes om de brochure Treub te verbieden, en over de onrust bij de) Europeesche bevolking met welkie de re geering hel contact verloren heeft. De heer van Bijckovorsscl sprak over de economische kwesties, de heer Moller over dc missies. De heer L, E^ Visser sprak tot diep in den nacht over de be handeling der inlanders. BUITENLAND. DE VACCINATIE-KWESTIE. -We ontvingen de volgende mee deel ing: De afdeeling Zuid en Noord Beveland van de Ned Maatschappij ter Bev. dei- Geneeskunst overwegende, dal zij zich niet kan wenden lol de Voüksvertegon- digiing, aangezien de statuten dier Maat schappij zicli daartegen verzetten, Gezien het ontwerp van weL lol wij ziging en aanvulling van de wettelijke bepalingen betreffende dc Vaccinatie; Gezien liet over dit wetsontwerp uit gebracht voorloopig verslag; Betreurende dal de Regeering, nadat gebleken was, dat hel z.g. Neurovaccin ook geen betrouwbare uitkomsten gaf, wederom is teruggekeerd tol het z.g. Dermovaccin en dat Zij niet reeds op dit oogenblik voorgesteld heeft, de in directe dwang lol vaccinatie tijdelijk op te hjef- feu Gevoelt zich gedrongen om uil te spre ken le. dat zijin tegenstelling met waar m het voorloopig verslag staat, dat het 'adres van hel hoofdbestuur van de N. M. I, B. d. G, slechts de persoonlijke mee- ning van de hoofdbestuursleden weer geeft, geheel in dezen achter hel hoofd bestuur staat. 2e, Dat naar de persoonlijke droeve er» varing van verschillende harel' leden ge vallen van Encephalitis volstrekl niet al leen voorkomen na inenting met wat in het voorloopig verslag wordt -genoemd „Virulente stof" en dat dus het pleit! geenszins heslist zou zijn geweet, indien „de Minister het gebruiik van virulente stof verboden had." 3e. Dat hare leden zicli dan ook in ge weten bezwaard achten, om de vaccinatie te verrichten, zoolang liun niet de ze kerheid is gegeven, dal de verstrekte ént- stof niet op eenigerlei wijze encophalilis of andere ernstige ziekteverschijnselen kan veroorzaken; 4e. Dat naar hare meening zoodanige zekerheid thans door niemand kan wor den gegeven. 5e. Dat elke verplichting lot vaccinatie, zoowel voor den geneesheer, als voor de bevolking moet vervallen tot den tijd, waarop een entstof kan worden gebruikt, waarvan bewezen is, dal zij onschadelijk is. 6e. Dat een termijn van uitstel van drie jaren daardoor zeker niet te lang is te achten. Besluit deze hare uitspraak openbaar he m alcen. Namens de afdeeling: H. Hondelink, voorzitter, C. Griep, secretaris. ruvvehuid schra te tippen ting. Med.) IPIt Stad m Provlncis, - Nog zijn in de zitting der Prov Stalen van gister aangenomen Een voorstel-De Baare om dc Han delsdagschool te Middelburg ook voor 1928 een bijdrage toe 1e kennen van 10 pet. der netto-uitgaven; een voorstel van Ged. Staten om 5 pet. der gewone uitgaven te geven tot een maximum van f 1150 voor de Han delsavondschool te Goes; van 15 pet. der gewone uitgaven tol een max. van f 4020 voor de Middelbare Handelsdagschool te Hulst; en van 10 pel. der netto uitgaven voor de Handelsscholen te Middelburg, voor 1927. Voorts werd aangenomen een motie- v. d. Wart, dat de Staten zich zullen wenden tot den Minister onu pen Wets ontwerp voor te bereiden, waarin, ge zien den noodtoestand der handelsscho len, de bijdrage der buitengemeenten wordt geregeld als in <le Nij verhei dison derwijswet. i Z. h. st. wordt goedgekeurd hel voor stel van Ged. Staten over te gaan tol den bouw van een nieuw gebouw met dienst- lokalen voor den Prov. Stoombooldienst op de W. Schelde te Vlissingen. Een voorstel-v. 't Hoff om f 700 sub sidie te geven voor de restauratie dei- graf monumenten te Burgh, werd aan genomen met 23 legen 17 st. Z. h. st. werd aangenomen een voor stel van Ged. Staten lot afwijzing van hel verzoek om subsidie vim de Centrale Vereeniging tol behartiging der maat schappelijke belangen van zenuw- en zielszieken. En een voorstel lot wijziging van het Statenbesluit van 26 Juli j.l. tot ver- leeniug van subsidie aan dc reeniging tot verbetering van hel schapenras. Uit Middelburg. Het aantai door ons ontvangen betuigingen van instemming met ons denkbeeld om een vereeniging le vor men voor hel in orde houden der ijs- hanen op de vesten, is buitengewoon gering geweest. En toch blijven we over tuigd, dat veel schaatsenrijders zoo iets zouden wenschen We willen daarom onze vraag van gister herhalen zijn er geen van d© bestuursleden der vroegere veroeuiging meer, die de belangstellenden kunnen bijeen roepen? In verband met ens stukje van gister ontvingen we een kracht van een Werk- looze over de 50 cent, die, door de baanvegers betaald moeten worden aan do gemeente. Hij vraagt of dat ook een reden kan wezen waarom er zoo weinig baanvegers komen. Neen, dat gelooven we niet. Vroeger was het immers géén bezwaar. Boven dien is de regeling zeker niet drukkend. Die 50 cent moet nu eenmaal geheven worden omdat de leges-verordening dat voorschrijft voor gemeentelijke vergun ningen. Hoog is het bedrag niet, want de vergunning geldt voor den heelen win ter. En in de praktijk gaat het zoo, dat de baanvegers niet direct bij aanmelding behoeven te betalen, maar later moeten komen vertellen wat zij ontvangen heb ben. Is dat weinig geweest, dan wordt er ook niet streng de hand aan gehou den. En meestal is er dadelijk genoeg ontvangen. Een ingezonden stuk van den heer J- Onderdijk over de hierbij betrokken weriïloozenkvvestie konden we wegens plaatsgebrek heden niet opnemen. Dat we hel weer van gister niet zou den houden, hadden al velen voorspeld. Maar dat na de bijlende koude van gis teravond we van ochtend zouden begin nen met regen, zal wel niemand gedacht hebben. De temperateur bleef echter nog heneden het vriespunt Waarom de regen 'nu geen sneeuw werd, kunnen we niet verklaren In ieder gevat werd de regen op den bevroren bodem dadelijk ijs. En bijge volg was bij het loopen de methode van Jantje-lrap-zoetjes aangeraden liet werd wat heler toen er door de particulieren op de paadjes en door de. gemeente oj> de straat werd gestrooid o O i V 111 R i n (J d Tengevolge van hevige sneeuwstor men wordt de Noord-Duitsclie maillrein heden minstens 5 uur le laat le Vlis singen verwacht. De mailboot kon daar niet op wachten en zullen de passagiers over den Iloek van Holland reizen. Uit Walcheren De arbeider G Du te Ritthem kreeg bij de werkzaamheden aan het spoor le Vlissingen een prooien ijzeren hamer op een zijner handen Twee vin gers werden ernstig gekneusd. Van ecu der vingers moest de top worden geam puteerd. Te Domburg wordt sedert jaren de openbare school gebruikt lol vereni gingslokaal Niet alleen dc muziek cn de zangverenigingen houden 's wekelijks hunne oefeningen doch andere samen komsten worden in een der lokalen ge houden, zoodat de school ie deren avond bezet is Daar men dien toestand, be- 'Ireffendo het gebruiken van de school,' niet meer wenschl le bestendigen, zijn er bij enkele ingezetenen stemmen opge gaan om hierin verandering aan te bren gen, door gedaan te krijgen liet stichten van een eigen lokaal. Alle bestuursleden der bestaande verenigingen hebben zich in een vergadering voor zoo'n plan uitge sproken. Een Comité is reeds gevormd, trachtende ggelden iu le zamelen voor dat doel. Reeds hebben enkelen hun gel- delijken steun toegezegd. Uit Zuid-Beveland. Op de Internationale tenteonsledjling te Rijssel (Frankrijk) behaalde dhr D C. Nijsse, bakker te Ka pc 11c een zil veren medaille voor brood en eveneens een voor Holl biscuit eii het Ecrekruis voor Bankelgebak. Uit Tholen. Te T holen cu te Oud-Vos se in eer gaat het overzetten over de Een dracht reeds met groote moeite gepaard door ijsgaug Iu verband met den laalsteu, lijd in te St. M a a r t e n s d ij k en omliggende ge meenten voorkomende gevallen van ty phus, waarschuwt de Gezondheidscom missie te Tholen legen het gebruik van ongekookte melk en drinkwater. Ook het overmatig gebruik van fruit moet worden vermeden In dc cerslvolgde raadsvergadering van SI. M a a r t e n s dijk zal een adres van neringdoenden (slagers, bakkers, caféhou ders enz.) worden behandeld, waapijn wordt verzocht tol weder instelling van de in 1911 afgeschafte kermis. O— Uit Zeeuwsch-Vlaanderen W, D. - Men schrijft ons uil Aarden burg Tengevolge van den hevigen vorst aarschijnlijk vertoonen verscheidene hoornen staande langs dc Heerendreeï, een der mooiste wandeldreven van Aar denburg, groote scheuren die <RCp in den boom doordringen en dezen In dc lengte doen openbarsten Wc zagen scheuren van 2 c.Ml. wijdte die tot op Va I van de boogie doorloopen 't Zou jam-, mcr wezen als deze barsten oorzaak zou King-pepermunt is a 2 O ceirh per ons verkrijgbaar m specie Je ping-xahjes en verdér m ra]Jen van Sen /Oris. Voor H.H. Winkeliers verkrijgba ar bij de voornaamste grossiers. (Ingez. Med.j den worden van hel tc gronde gaan der hoornen STEKKEN GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. Behalve de vroeger reeds gepubliceer de stukken van den heer Jeronimus be treffende de uilgaven voor rLooleerings- werkeu en dat van dc afd.. Walcheren der Nederlandsche Maatschappij lot Be vordering der Geneeskunst inzake de re geling van den geneeskundigen diepst in hel Gasthuis zijn hij den raad nog de volgende stukkeu ingekomen Een adres van de schilderspatTtoions- verccniging „Eendracht"', afdeeling Mid delburg van den Bond van Nederlandsche Schilderspatroons, waarin naar aanlicjding van uitlatingen van enkele raadsleden over de georganiseerde schilderspalroons, le kennen wordt gegeven dat ten eerste ,de leden van genoemde organisatie zich zeer gegriefd gevoelen door die uitla tingen en dat er noodelons een smet op hen geworpen is, en zij zich door die uitlatingen weer meer bedreigd gevoelpn in hun onderhoud te voorzien Ten tweede Wat de uitlating te* duur" betreft deelt de vereeniging den raad me de, dat alle leden van genoemde organisa tie nog (en alle lijden bereid zijn cveu- tueele schilderswerkzaamheden voor ge- meenterekening uil te voeren, volgens het vastgesteld tarief overeengekomen met hun organisatie iu een onderhoud met den wethouder van plaatselijke werken, den directeur dei' gemeentewerken cn enkele leden der organisatie op 23 Maart 1925 gehouden en bevestigd door de af deeling bij schrijven van 28 Mei, 1925 aan den directeur der gemeentewerken. Ten derde. De organisatie begrijpt in hel geheel niet wcljkc les de leden van gemeentewege heeft gekregen, noch bij een enkel lid, noch bij de organisatie in baar geheel heeft ooit het 'bewustzijn geleefd van eene les van gemeentewege le hebben gekregen. Aangezien het schildersbedrijl le Mid delburg door tal van omstandigheden de leckcnen gaal vertoonen van achteruit gang, acht de vereeniging hel grievend, uil den Raad klanken tc hooren in den vorui1 vón een lesje, aangezien de taak waar- voor de leden der vereeniging slaau le ernstig is en bovendien de vraag rijst of de uiting wel op betrouwbaren vgrond is geschied Naai' aanleiding van de vragen van. de_ hecren Paul cn v. d,. Weel, over het ver keer in de vergadering van 16 Nov., be- richt de Commissaris van politie, dal in zake maatregelen in vebband met liet bepaalde bij art 8 van hel "motor- én rijwielreglement 'gesloten verklaring van wegen enz. bij Raadsbesluit) dat art, 77 van dit reglement voorschrijft dal ten aanzien van motorrijtuigen geen nadere bepalingen behoeven te worden vastge steld voor de wegen, wcljkc bij hel in werking treden van dat reglement in hel belang van de vrijheid cn veiJgghcid van het verkeer o ver die wegen ovcrecrikom- slig de Motor- en Rijwielwet, zooals die voor hare wijziging hij de wet van 1 Nov. 1924 luidde, voor net berijden met zoo danige motorrijtuigen gesloten waren verklaard en waarvsn de gesloten er- klaring niet overeenkomstig die wet or dit reglement is opgeheven Niettegenstaande deze bepaling heeft de commissaris reeds plannen in studie teneinde tot eenheid te geraken met betrekking tol art, S van hel thans vigeerende motor- dn rijwiel- reglement Over de vraag om «e wegen in 3 (klassen le verdoelen schrijft tic com missaris dat hij daarover reeds eerder aan B en Wj. berichtte. Deze zaak is thans in handen van den directeur van gemeentewerken. Met betrekking tot dc vraag, om een vaststelling van de bebouwde kom door Ged Staten uit tc lokken, zulks met dien verstande, dal daaronder mede valt het, binnen Middelburg gelegen bebouwde ge-, decltc van den Noordweg en den Seis-1 weg. deelt dc commissaris mede, dat hij onderhandelingen voert met den direc teur van gemeentewerken över de vraag wat de grens van de bebouwde Kom be hoort te zijn De commissaris deelt verder mede, dal hij van plan is een ontwerp verordening als bedoeld in art.. 6 van de Motor- en Rijwielwet toe te zenden, waartoe hij bereids stappen heeft genomen, nadat hem gebleken was, dat niet le verwach ten is, dal door de Prov Stalen regelen zullen worden vastgesteld nopens het ver keer, als bedoeld in art 5 van de motett en Rijwielwet. "Ten aanzien van hel onderwerp, aan geroerd door het raadslid Van der Wiecl (maatregelen legen liet laden van vrscht- auto's met hout of ijzer op zoodauigje wijze, dat er gevaar voor anderen ont staat,} verwijst de commissaris naar art. 42 van het Motor- en Rijvvielreglpmcnt. Niet onmogelijk acht hij liet, dal hij ten .-janzien van de in dat artikel vastgestelde bepalingen, aanvullende bepaling voor stelt iu de door hem. tc ontwerpen ver ordening Met een en ander zal nog cenigcn lijd gemoeid zijn Van de wegcucommissie van den A. N. W, B„ en de K. N. A. G is een schrijven ingekomen met dankzegging voor de ge nomen maatregelen betreffende de waar schuwingsborden en een tweede schrijven betreffende het aanbrengen van verkeers- spiegcls Daarin wordt gezegd, dal in hel alge meen hel plaatsen van verkcersspiegeljs geen afdoend middel is om botsingen te voorkomen De bestuurder van een mo torrijtuig die lor plaatse niet bekend is, wordt le veel afgeleid door het weken in den spiegel, waardoor liij niet vol doende aandacht kan schenken aan het geen voor hem op den weg is Daardoor werken dc spiegels dikwijls verwarend voor hel verkeer in plaats van de vettig heid ter plaatse le bevorderen Slechts in enkele gevallen, waarin óp geen an dere wijze verbetering mogelijk is. kan deze somtijds door de plaatsing van een verkocrsspiegcl w orden verkregen. KERKNIEUWS. Op den 2cn Kerstdag zal de heer (Th. C. Ferwerda, organist der Nieuwe lvcrk, met medewerking van mej H. van der Kamp, allzangeres te Amster dam, een orgelconcert geven des n.m. om half drie. Bij den uilgang zal er een collecte gehouden worden voor de meu bileering van de nieuwe calechisatiege- gebouwen Door notabelen der Ned Herv, kerk te Zuidzandc is tot kerkvoogd benoemd de heer A Kools, in de plaats van den heer A Lulcijn-Vcrhage, die wcnschle niet meer in aanmerking le komen Ch r. Ger. Kc r k Beroepen tc Vlissingen ds. J. de Bruin te Vlaardingen Geref Kerk. Beroepen te Kampen, ds. P. X. Ivruijs- wijk, 1e Vlissingen. KUNST FN WETENSCHAPPEN. Verdi's „Requiem" Z augv. T. O. en U, Hel was gister een indrukwekkende Uitvoering een meeslepend werk, een voortreffelijk kwartel ran solo-stemmen, een koor. dat zijn partij volkomen meester was, ecu vol orkest, dal uitmuntende, oogeublikkcn had in de begeleiding; en dat alles onder leiding van een dirigent, den heer J II Caix>, die kranig de waar lijk niet geringe laak vervulde om dit alles, door inpassing en afstemming, door aaneensluiting en door gelijkheid van sfeer, lol een eenheid (e maken. Die leiding i<s vooral bij Verdi's „Messa da Requiem" véél omvattend, omdat geen der groepen medewerkers langen tijd af zonderlijk optreedt. Telkens is hel iu samenwerking met andoren En zoo hebben we dan weer votep genoten van dit .geniale werk. Van de tal-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1