FI$K Ho. 299 Dinsdag 20 December 1917 i70' Jaargang wt dit nummer behoort een Bijvoegsel, 81 NMEHLfl!N D. UIT OOST-INDlÊ. Afschaffing der Pers conferenties. BATAVIA, 20 Dec (V.-D.-Aneta) De Gouverneur-Generaal heelt besloten 'na rijpe overweging niet verder te gas met het houden van1 persconferenties. De onderbreking veroorzaakt door de maanden gedurende welke de Volksraad bijeenkomt, ontneemt geen waarde aan de periode van de bedoelde bijeenkom sten die overigens slechts ten deele aan de verwachtingen en het doel van den G.-G. hebben beantwoord. De opheffing is grootezidcels de oor zaak dat het instituut nief. als zoodanig pa£t in verhoudingen in Indié. De G.-G. blijft toegankelijk voor Indi viduele bespreking met Vertegenwoor digers der pers. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Met het baan vegen op de vesten gaat het minder voorspoedig ,dan vroe ger jaren. Zooals gewoonlijk moeten de gegadigden zich aanmelden bij den com missaris van politie, die hen over de ver. schillende vakken van de vest verdeelt, Maar het aantal is gering. Tot hedenoch tend hadden er zich slechts een elftal opgegeven. En om iels behoorlijks van de banen te maken, en vooral om ze goed te onderhouden, zijn er zeker 25 a 30 noodig. De verklaring ligt voor de hand. Door de ondersteuning van de werlcloozen zijn er blijkbaar weinigen die de aansporing gevoelen op deze wijze te trachten zelf een verdienste te scheppen. Erkend moet worden, dat er onder de werkloozen verscheidene zijn voor wie het een moeilijk werk zou wezen om de hand op te houden voor baan centen. Maar we mogen dat toch ook weer niet generaliseeren. In ieder geval is er niet veel aan te veranderen. De gemeente beeft geen macht om werkloozen te dwingen als baanveger te gaan werken. Gesteld al dat ze dat zou willen. En de hoofdzaak is voor 'l oogen- blik het belang der schaatsenrijders. Als aan de banen niet stevig de hand gehou den wordt, zijn binnen korten tijd die vesten onberijdbaar. En dan zal zich opnieuw straffen dat er geen organisatie bestaal om de ba nen in orde te houden. Men zal zich herinneren, dat ruim een jaar of tien geleden een vereeni- ging is opgericht, die zich dat ten doel stelde. En zij heeft toen en nog een enkel jaar daarna goed werk gedaan. Maar er volgden winters zonder ijs, en we vreezen dat de vereeniging niet meer bestaal. Maar als er zoo iets bestond zou het vraagstuk anders worden. "Want dan zou de vereeniging baanvegers in loondienst kunnen nemen Natuurlijk zouden de vesten voor ieder toegankelijk moeten blijven. Maar bij een vorige poging is het gebleken dat het met eenigen ijver werkelijk mogelijk is om een voldoend aantal leden te wer ven. die dan door het dragen van een insigne vrij blijven van een aanmaning om iets in de bus voor de baancenten te doen. iWie neemt het initiatief? Zijn er nog bestuursleden van dc oude vereeniging? Voor spoed lijkt hel ons gewenscht, dat zij, die met dit denkbeeld instem men, een bewijs daarvan zenden aan 't bureau van ons blad. Dan kan door hen ec* vergadering gehouden worden. Uit Walcheren Maandagmiddag te 2 uur hield de raad der gemeente Arncmuiden een openbare vergadering Afwezig met ken nisgeving de heer Van de Ketterij. Na opening verzoekt de voorz of de heenen voortaan bij afwezigheid hiervan kennis willen geven, daar Vrijdag j.l« door hem tevergeefs een half .uur is ge wacht. De heer Puijpe zegt, dal dc verhinde ring toch plotseling op kan komen. De heer. Schuit zegt hel plan te hebben gehad te komen, maar dat hij niet eer der dan ruim half drie aanwezig kon zijn rm dat toen de vergadering al opgehe ven was. Door den opzichter der Ned. Spoor wegen is medegedeeld, dal voor verlich ting der spoorbaan bij hel wachthuis van Meulenberg zal worden zorg gedra gen. Jjj de kosten der ambachtsschool te Middelburg over 1925 moet f 1290,4. worden bijgedragen; het aandeel in de kosten der huishoudschool bedraagt f76.16. Wegens inkoop van den diensttijd voor pensioen voor den heer F. Blok, voor heen burgemeester dezer gemeente, is in totaal verschuldigd een bedrag van f 1433, en voor den heer Iz. v. Waarde een bedrag van f27.71. Het rioteeringswerk in de Nieuwstraat" Vindt hier ook de vijf flinke proviand- is opgedragen aan L. de Hamer voor do som van f 320.70. Dat het spreiden van den steenslag op de wegen door een achttal werkloo zen wordt verricht in accoordwerk Voor de som van f 156. De weg naar N. en St. Joosland is hiervan uitgezonderd. Door Ged. St. is medegedeeld, dal voorlaan geen subsidie meer voor een bui ten we t telijken 'vervolgcursus bij het lager onderwijs mag worden gegeven. B. en W. stellen evenwel voor de sub sidie voor den loopenden cursus aan de bijzondere school niet in te trekken. De zaak zal bij de eerstvolgende begrooting behandeld worden. Door den Commissaris der Koningin is van 24 Dec. tot 15 Jan. eerstvolgend aan den burgemeester verlof verleend. Naar aanleiding dezer mededeelingen vraagt de heer Schuit of het spreiden van den steenslag wel op den juisten tijd is gebeurd, de wegen zijn nu steenhard bevroren, en heeft het au minder ge kost dan verleden jaar, toen het in dag geld gebeurde? Namens B. en W. wordt geantwoord, 'dat zij niet hebben kunnen voorzien, dat liet na het uitspreiden van den steenslag zoo spoedig zou gaan vriezen. De voor waarden voor aanbesteding vermelden, dat bij vorst geen steenslag mag worden gespreid, wat dan ook niet met goedkeu ring van B. en W. heeft plaats gehad. Ook de heeren Crucq en Puijpe vin den, dat er te veel modder van den weg is verwijderd, vóórdat de steenslag er op is gebracht. Wethouder Franse zegt, dat alleen van den weg naar N. en St. Joosland dé modder gedeeltelijk is verwijderd. Hij twijfelt er niet aan of bij dooiweer zal blijken, dat er nog genoeg slijk aan wezig is om den steenslag vast te leggen hel uitspreiden in accoordwerk kost min der voor de gemeente, dan toen dit verleden jaar In dagloon plaats vond en de menseben zullen nu per dag meer verdienen. Voor de school te Kleverskerke zal aan Ged. Staten vrijstelling voor vak j worden gevraagd. De pensioengrondslagen voor de hee ren Huijssen en Franse als ambtenaar van den burgerlijken stand worden vast gesteld op f 270 en f 50. Tot lid der commissie van toez. 1. o. wordt herbenoemd de heer Schuit, en tot lid der comm. t. w. v. sch.verzi wordt in de vacature-Meerman benoemd A. Buijs Azn.; verder werden alle af tredenden herbenoemd. Een adres om subsidie van de Ned. Politiehondenvereeniging, wordt v. k. aangenomen. Een voorstel van B. en W. tot over name van 13 rioolbuizen voor den prijs an f 15, van W. Wiskerke^ wordt door den raaa aangenomen. Aan Heertse zal wegens in gebruikna- me door de firma Polak Zn. van een gedeelte weiland, bij hem in gebruik, een vermindering van pacht van f 10.75 worden verleend. Aan den rijksveldwachter zal ook dit jaar een gratificatie van f 25 worden verstrekt. Aan M. Vader wordt voor higebruik- nam© van 't Schorretje een bedrag van f 10 aan pacht terugbetaald. Uit Zuid-Be vel and. Hedenmiddag werd te Goes het nieuwe R. K. ziekenhuis van de Ver. voor R. K. ziekenverpleging „St. Joan na" officieel geopend We komen op de daarbij uitgesproken redevoeringen na der terug. Thans een enkel woord over de in richting, waarbij we ons echter moeten beperken wegens de plaats die andere verslagen vergen. Door den wijden hoofdingang kunnen de auto's de hal binnen rijden, zoodat de zieken binnen uit de auto kunnen worden gedragen. In die hal is de wachtkamer voor de patiënten, die op spreekuur bij de specialisten komen Rechts van den hoofdingang bevinden zich twee spreekkamers voor de dok toren, het bureau voor de adminislra- een bestuurskamer, een ruim la boratorium, dat naar de nieuwste eis eken is ingericht, een zxekenvertrekje voor een patient, die per sé alleen moet lie gen, ook een voor tijdelijk verblijf voor een zenuwpatiënt, een kinderzaal, een Rönlgeninrichliug met de nieuwste ap- >araten (alleen de inslallalie van deze amer kost pl.in. f 24.000), de derde klas zaal, twee van elkaar afgescheiden afdeelingen heerlijk op het Zuiden ge legen Yoor t.b.c.-patiiênten, met eigen badkamer en overdekte lighal, een flin ke, ruime keuken met een reusachligon fornuisoven, de bijkeuken. Geheel afzonderlijk van het z;ek©nhins staat op het terrein het machinegebouw, zoodat hinderlijk geraas van den 60 P.K. motor om patiënten en zusters is uitge sloten. In den kelder treft men aan de groot© verwarmingsmachines, waarbij een klei nere voor de zomer verwarming. Men kelders en een vuilgoedkeiüer. Het vui le waschgoed behoeft n 1. niet langs de trappen versjouwd te worden, maar op alle étages vindt men gelegenheid om het in een koker te wprpen, die in den kelder uitkomt Op de eerste étage vindt men: voorb©- reidingskamer, operatiekamer, sterilisa- üekamer, verbandkaraer, kleine opera tiekamer en kamer voor doktoren Voorts twee eerste en verschillende tweede klas-ziekenvertrekken. De twee de klas is weer verdeeld in A.(hoogstens twee bedden per kamer) en B. (hoog stens vijf bedden p. k.). We vinden hier ook de kraamkamer. Aan de andere zijde van die ijang zijn hel dagverblijf voor de zusters, de ka pel, de sacrislie%n het bureau voor d© moeder-overste. Op de tweede étage zijn de cellen' der zusters, een naaikamer en magazijn, een ziekenzaaltje voor de zusters, de slaapkamer voor vier dienstmeisjes, de kamers van den rector, en die voor dp moeder overste. De ziekenzalen en -kamers liggen op zoo gunstig mogelijken stand. Er is over vloed van licht en lucht. De zon kan in ieder ziekenvertrek komen, wat mogelijk is, omdat het gebouw geheel vrij staat. Aan de ziekenvertrekken is d© uiterstö zorg besteed, wat ook hierin uitkomt, dat naast alle een serre is gebouwd Pa tiënten, die wat mogen opzitten, behoe ven dus niet bij hun bed te blijven zit- ten. i Alle ziekenzalen hebben eigen w. en badkamer. Geen enkele patiënt be- hpeft dus op de gangen le loopen. Er zijn in het gebouw twee liften: één voor personen, om naar beneden of de verschillende étage's of om e©n zonnebad naar het dak vervoerd te wor den, en één voor de spijzen. vergaderde de raad der Maandaj gemeente N i De geloofsbrieven van hel nieuw© raadslid A. Veile werden onderzocht en lol toelaten besloten. In verband m|o|t Prov. blad no. 101 van 2 December 1927 wordt van de begrooting gesclirapl do uitgaafpost voor den vervolg-oursus, daar hiervoor geen gelden njecr mogen uil getrokken worden. Inmiddels zal getracht worden, door particuliere, bijdragen (laar- In te voorzien, Het schrijven van de Kon. Nederl. poli tichonden vereeniging wordt aangehou den. Adres vloekverbod werd,' verwor pen. Tot lid van het Burg. Armb. werd her benoemd de heer A. Slabbekoorn. IT©l reglement van het Burg. Armb.. werd niet een alinea, vastgesteld in verband m©t opname van bestedelingen in gezinn©n waarvan de léden eerst door e©n ge neeskundige moeten worden onderzocht. Herbenoemd lol lid L. Q„ J. A. R. Bommeljé. Tol leden der commissie tot wering schoolverzuim, de heeren H. Dane, A. Veile, Joh. van Liere, M. Nieu- wenhuijse en J A R. Bommeljé. De •aceerende betrekking van concierge van het gemeentehuis zal worden bekend gemaakt. Oproeping za] geschieden voor sollicitanten die tevens de verplichtingen zullen hebben het achter- en bovenge deelte van hel gemeentehuis te huren. Zoodat de betrekking van bode en con cierge voortaan gescheiden zijn. Uit Noord-Beveland. In de Maandag gehouden vergade ring van den gemeenteraad van 0 o 1 ij n s- plaat waren afwezig de leden W. Flip- sc en W. Polappel, de eerste mei. dc tweede zonder kennisgeving. Afwijzend werd beschikt op het ver zoek van den heer J. Verburg Jz. om zijn vermindering van pacht reeds dit jaar te doen ingaan, inplaats van op 1 Januari 1928. Naar aanleiding van het bekende schrij ven van Ged Stalen over (jet voorigez'-f lager onderwijs, wordt de begrooling 1928 gewijzigd. De post voor dit onderwijs wordt geschrapt. Overeenkomstig liet voorstel van B. en W wordt besloten de verordening tot regeling van liet voort gezet lager onderwijs in le trekken. (Voor verder Stad en Provinoie, zie men het Bijvoegsel) le bekostigen, de helpend© hand te bïè-1 den, en de Minister van Arbeid, Handjel Nijverheid heeft de gemeentebesturen in de gelegenheid gesteld aan dtezé regeling mede le werken. Volgens deze regeling zullen d© gel den niet, als in de laatste jaren, woi -1 den geleend, doch zóó wonden aange wend, dat zij strekken tot een belang rijke verlaging der zeepassage van Rot terdam naar Canada, en wet voor per- sonen van 10 jaar en ouder van f 280 tot f 80; van 1 lot 10 jaar van f 140 toil! f 40; en voor personen jonger dan 1 i jaar van f 13.75 tot f 4, waarvoor de gemeenten zullen moeien hij betalen f 30j f 15 en f 2. De emigranten zullen 1 behalve de bovengenoemd© sommen van f 80, f 40 en f 4 moeten betalen de reis kosten van. hunne woonplaats tot Rotter dam; en de reiskosten van de havenplaats in Canada naar de beslemming in dat land, welke kosten van f 45 lot f 80 be dragen. Bovendien moeien a]JeGnreizen de emigranten beschikken over ten min ste 25 dollar (f 62.50) landingsgeld en gezinnen naar gelang van de grootte^ over ten minste 100 tol 175 dollar (f 250 tot f 437.50). Het landingsgeld blijft het eigendom van den emigrant. De voor schreven vermindering van zeepassage- kosten kunnen alleen zij genieten, die door bemiddeling van de Emigratie Cen trale Holland vertrekken, aan deze is de keuze der emigranten, die voor toepas sing der regeliug in aanmerking komen, opgedragen en zij neemt alleen hen. die inderdaad blijkens onderzoek niet in staat zijn, om de reiskosten naar Cana da (pl.m. f 350) benevens landingsgeld zelf te betalen en zij zich die geiden ook niet kunnen verschaffen Over de te stellen eisclien aan emigran ten. (o.a. het liefst bekendheid m©t land en, of tuinbouw), de formaliteiten, de vooruitzichten, de lijd van emigratie, en de uitvoering der regeling, worden v©r-1 der alle inlichtingen verstrekt door den directeur van de districtsarbeidsbeurs (e Middelburg en de correjpoiwlienlen d©r arbeidsbemiddeling in andere plaatsen EMIGRATIE NAAR CANADA. De regeering heeft besloten, évónals vorige jaren, voor 1928 een bedrag be schikbaar te stellen, teneinde aan per sonen, die naar öanada wenschen te eini- greenen en die .niet over voldoendö geld middelen beschikken, om de reis z©lf ELECTRJFICATIE MIDDENGROEP. Heden is aan de Prov. Staten een 16 Dec. gedateerde mededeeling aangebo den van de P. Z. E. M., inzake de elec- tri/icatie der Middengroep. Daarin wordt gemeld, dat hangende het overleg met de P.N.E.M. om strooxn- levering, het denkbeeld is opgekomen om andermaal meL de Tlissingsche Cen trale in verbinding te treden. Als resul taal van het overleg kon, behoudem goedkeuring door de aandeelhouders, de P. Z. E. M, de activa der Sociéfé Ano- nyme koopen voor 2 millioen. De ver gadering der aandeelhouders clier Mij. be sloot echter niet tot aankoop over te gaan. De oplossing der Mabeg-kwestie op Zuid-Beveland is gezocht in concentra tie der gas-productie met behulp der ge meente Goes. Dank zij de open en loyale medewerking van het bestuur dezer ge meente is na lang onderhandelen een basis gevonden en wel deze De gasfabrieken der gemeenten Krui- ningen, Krabbendijke, Rilland-Bath. Waarde, Yerseke en Wemeldinge, wor den stopgezet. De gemeente Goes breidt op hare kosten haar gasfabriek zooda nig uit, dat deze geschikt wordt voor de gaslevering aan genoemde gemeenten zij legt, eveneens op hare kosten, een persleiding naar die gemeenten aan. De ze koopen het gas van Goes ,,en gros" franco hooge drukverdeelpunt of gashou der tegen den gemiddelden productieprijs (geschat op 5.2 cent per M3.), vermeer derd met 2 cent per M*. voor transport. Elke gemeente of combinatie (de combi natie Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde zou blijven bestaan) behoudt of krijgt haar eigen exploitatie en bekos tigt zelve het onderhoud van haar distri butienet c.a., waarmede de gemeente Goes zich echter tegen betaling van den kostenden prijs wil belasten. De admini- :tratic van de bedrijven wordt gevoerd door de gemeente Goes tegen betaling van li cent per door haar geleverden M\ gas. De gemeenten zullen elk voor z.ich een zeker debiel aan gas moeten garandeeren voor de genoemde ge meenten is dit in totaal 700.000 M3. 's ja ars, doch in de berekeningen is aange nomen, dat ook de gemeente Kapelle deze voorwaarden zal aanvaarden, zoo dat het totale te garandeeren quantum 800.000 M3. 's jaars bedraagt. Over het geen minder afgenomen wordt dan de ge garandeerde hoeveelheid wordt 4i cent per M3. aan Goes vergoed. De Provincie zou zich voor de zes eerstgenoemde ge meenten boig moeten stellen voor de nakoming harer verplichtingen, uit deze garantie voortspruitende Naar de meening van den Raad van Bestuur is de voorgestelde regeling voor alle gemeenten te aanvaarden, behalve misschien voor Wemeldinge. Gebleken is dat bij niet deelneming van Wemel dinge de kosten per M3. gas met rond 5 KEUZE van AUTOBANDEN Juist in den winter is de keuze van Uw auto banden een ernstig punt van overweging, omdat weersgesteïdheiden toe stand der wegen goede banden zoo boog nood zakelijk maken. Kiest daarom den hand, die minder kost dan hij moest kosten. Stocks door het gehecle land. N.v. „R. A.M.I." AMSTERDAM: N.Z. Voorburgwal 75a-77 Telefoon 35397 IIUUU Vert. v. Zeeland B. J oLAoEU, Sirandboulüvard 108, Vhssingen. Tel 97 (Ing. Med.) vent zullen stijgen, zoodat ter voorko ming van teleurstelling, aan de betrok ken gemeenten, wien het plan is voor gelegd, ietwat hoogere cijfers zijn mede gedeeld. Uit den aard der zaak zal men voor ae verwezenlijking van het plan de me dewerking van de Mabeg behoeven. Die medewerking zal niet slechts moeten be- rtaan in het doen van afstand van de loopende pachlcontracten en het voor hare rekening nemen der tot dusver ge leden verliezen, de Maöeg zal boven dien, teneinde de exploitatie speciaal van het gecombineerde bedrijf van Krabben- cijke, Rilland-Bath en Waarde voor die Gemeenten niet te bezwaarlijk te ma ken, een bedrag van f 36.000 aan deze combinatie moeten betalen Naar de R. v. B. meent is deze voorwaarde, gelet op de verliezen, die de exploitatie thans tel ken jare oplevert, allerminst overdreven. De Raad van Bestuur overweegt thans andere oplossingen voor de electrificatie van de Middengroep, onder meer een van de Société Anonyme ontvangen aan bieding voor stroomlevering. Wat hel contract met de P. N. E. M. betreft, dit behoeft nog slechts de onder- teekening door partijen; dat daaraan het toestaan van de noodige credieten voor af moet gaan, behoeft geen betoog. Waar de zitting van Provinciale Staten voor alsnog niet gesloten wordt, zal door den Raad van Bestuur alles in bet werk wor den gesteld om te bevorderen, dat Ged. Staten nog in deze zitting de noodige cre dieten bij de Prov. Staten kunnen aan- vragpuin elk geval kunnen Ged. Staten nog op nadere mededeelingen vóór de sluiting der zitting rekenen KERKNIEUWS. Gisteravond was weder e schare saamgekomen om getuigen ié zijn van de intrede van Ds. Dj. Sclieele als predikant bij de Geref Kerk alhier Ds. Scheelc bepaalde zijn hoorders bij de twee eerste verzen van Jesaja 40 Na de predikatie richtte hij ,zich tot rijn broe der die hem bevestigd had, tol zijn schoonouders Prof. en mevr. Bouman van Kampen, tot den Kerkeraad en de Oommis sie van beheer, tot afgevaardigden van das se en zusterkerken en t©n slotte tot zijn gemeente en de jeugd. Namens kerkeraad en gemeente sjwak de heer C. "Weeda woorden van welkom; zoo

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1