Hecamier No. 298 Maandag 19?Deeomber 1927 .•«ergang OURANT, 3Jj dit nummer behoort een Bijvoegsel. BINNENLAND. TEGEN »E BELASTING VAN NEDERLANDERS IN HET BUÜTENLANDi. In een te 's-Gravénliag© gehouden bij' eenkomst is opgericht een comité van verzet van Nederlanders in' het rijk woon achtig, tegen het wetsontwerp besef fende <le belasting van Nederlanders, wo nende in het buitenland. Tot het comité traden toe veuftegen' woordigers van Kamers van Koophandel, van banken en -mdusfriën en voorts pro fessoren. Voorzitter werd 'Abtam. Muller, oud- dijecteur der Ned. Handel-Maatschappij penningmeester is jhr. J. E. G, Sand- berg lid der firma Heldring en Pltersom, 's-Gravenhage en secr. mr. W. H, Era- men Riedel, Chart, de Bourbonstraal 30 te 's-Gravenhage. DE GASKWESTIE. De gemeenteraad van Medemblik heeft den directeur der gasfabriek den heer de Vries ontslagen, wegens corruptie, en hem tijdelijk aangesteld tot bedrijfsleider. HUISHOUDELIJK CONGRES S. D, A. P. In het Zaterdagmiddag te Utrecht be gonnen huishoudelijke congres van de S D.A.P, is in de plaats van den heer II. Polak, die als voorzitter is afgetreden, als bezoldigd voorzitter benoemd de heer J. Oudegeest. Hij is in de negentiger jaren naar vo- ren gekomen in de vakbeweging van hel spoorwegpersoneel, en was in 1903 de hoofdleider bij de bekende spoorwegsta king. In 1906 werd bij secretaris van het toen opgerichte N.V.V., later voorzit ter. Na den oorlog werd "Hij een der se cretarissen van het l.V.V. waarvoor hij onlangs bedankte, na de kritiek van En- gelsche zijde. Verder zijn er besprekingen gevoerd over Het Volk in verband met het aftre den van den heer Masereeuw als direc teur. Aan de afgevaardigden was te voren een vlugschrift toegezonden, waarin een uiteenzetting over Het Volk wordt gege ven en waarin de heer "Masereeuw me dedeelt, dal de toestand van Het Volk al lerminst ongunstig is te noemen Na een uitvoerige discussie werd het voorstel van het P. B. (Ankersmit politiek hoofdredacteur, v. d. Veen technisch hoofdredacteur) met belangrijk1© meeï- derheïd aangenomen. Inzake de con tr i b u t i e -regeling werd een compromis-voorstel aangenomen sigaren zijn niet te evenaren y in prijzen van 5 t m ?5 et. Q (Ingez. Med.) Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. De Commissaris der Koningin in de prov. Zeeland en mevr. Quarles van Ufford—Bar .esse Mulert tot de Leemcule zullen gaarne bezoeken ontvangen Vrij dag 6 Januari a.s., des avonds na 8i/a uur. Mevrouw Quarles is verhinderd Vrijdagmiddag 23 December te ontvan gen. Met de Staatscourant van 17 Dec. zijn verzonden afdrukken van de statuten betreffende de Bachvereeniging, gevestigd alhier. Uit Vlissingen. Zaterdagavond werd de nieuwe werkplaats van de vrijmetselaarsloge, „'1 Astro de l'Orient" te Vlissingen, welke gevestigd is in het gebouw der voormalige sociëteit „Unitas" aan den Boulevard, op feestelijke wijze geopend. Behalve het hoofdbestuur waren afge vaardigden van talrijke zuslerloges uil den lande aanwezig. Verschillende bloemstukken, telegrammen enz. waren ingekomen. Aan boord van liet Engelschc stoom schip „Falchon" is Zaterdagavond voor Vlissingen een matroos tusschen den draad van een lier bekneld geraakt. Per motorboot aan wal gebracht, is hij naar het St. Joseph ziekenhuis overgebracht, waar hij aan de bekomen verwondingen overleed. Git Walcheren De gemeenteraad van Koud c k er- kc komt Woensdag a.s. des namiddags te half twee bijeen. Behalve ingekomen stukken staat op de agenda: benoeming lid schoolcommissie; idem leden commis sie tot wering van schoolverzuim; benoe ming van een gemecn-be-geneesfieer 0 comptabiliteit. Vrijdagavond gaf dc Mandolinever- eeniging „Oefening kweekt kunst" to Domburg in de zaal van het café Willielmina haar eerste openbare uitvoe ring. Een 10-lal muzieknummers werden onder leiding van haar directeur, den heer P. de Jager, op verdienstelijke wij ze voor een vrij talrijk opgekomen pu bliek ten gehoore gebracht. Eveneens werden ter afwisseling een paar too- neelstukjes goed gespeeld. Als blijk van waardeering werd door de leden aan hun directeur een prach tige dirigeerstok met zilver gemonteerd aangeboden Vrijdagmiddag vergaderde de raad van St. Laurens. Allereerst lcwam in behandeling dc bekende motie van den heer Simonse inzake de abattoir kwestie. Van de met het Gemeentebe stuur te Middelburg gehouden bespre king brengt de secretaris verslag uit. Dit gemeentebestuur heefl erkend, dat in de voor het abattoir opgemaakte ex ploitatie-rekening ten onrechte de in komsten en uilgaven van den vleesch- keuringskring Middelburg zijn opgeno men Middelburg heeft niet bet oog op verhooging van kourloonen, doch zou. indien noodig, overgaan tol het heffen van invoerrechten. B. en W. vinden m de gehouden samensprekingen, waarbij duidelijk is uitgekomen, dal de platte- landsgemecntebesluren niet genegen zijn mede te werken tot verhooging van de lasten voor den vleeschkeuringsdienst, aanleiding den heer Simonse te advisee- ren zijn molie in te trekken. De heer Simonse is hiertoe bereid, omdat bereikt is, dat de kringgemeen ten in deze aangelegenheid op hun qui vivo zqn. Het doel hem genoegen dat Middelburg zijn fout met dc exploitatie rekening heeft erkend. De abatloirkweslie komt z. i. hier door wel in een ander licht le staan, nu de eenige, door Middelburg gege ven cijfers onjuist blijken le zijn. Een schrijven inzake de inkoopsom voor pensioen voor den burgemeester wordt voor kennisgeving aangenomen. In verband met een vraag vau den heer Boon deelt de voorz. mede, dat inzake werkverschaffing aan werkïoozen door B. en W. steeds contact wordt ge zocht met het werkloozencomilé De lieer Kwekkeboom dringt aan op verbetering van het pad in den Golsteinschen weg, dat veelal onbegaanbaar is; hem wordt een grondig onderzoek toegezegd Zaterdag had de landbouwer P. de V. te A a g t e k e r k e, terwijl hij zich op de ganzenjacht bevond, het onge luk, zoodanig op het ijs le vallen, dat zijn geweer a'fging en het schot in zijn zitvlak terecht kwam. Geneeskundige hulp werd ingeroepen. Het bleek nog al van ernstige» aard te zijn. Zaterdag is het 7-jarig dochtertje van den landbouwer A. de V. te R i t- tliem door een in beweging zijnden rosmolen gegrepen, waardoor het zoo met het hoofd op de steenen werd ge slagen, dat dadelijk de dood intrad. Men kan zich de groote droefheid der ouders voorstellen. Op 13 November j.l. was het 10 jaar geleden dat de heer J. Polderdijk als burgemeester van Nieuw en St. J oo s land was geïnstalleerd. De Raad dezer gemeente meende dien dag niet onopgemerkt te mogen laten voor- an. Wegens ongesteldheid van den burgemeester kon echter dit feit op de daarvoor vastgestelden datum niet plaats hebben. Thans was door den Burgemees ter gelegenheid gegeven aan den Raad om hem te feliciteeren, zoodat Vrijdag middag dat college met de secretaris ten huize van den burgemeester daartoe wa ren bijeengekomen. Weihouder Polder dijk was tot zijn leedwezen verhinderd. Namens den Raad en den secretaris, wenschte wethouder Wattel den burge meester geluk met zijn 10-jarig jubilé, hij herinnerde aan hetgeen onder leiding van hem tot stand was gekomen, en sprak de hoop uit dat het hem gegeven moge 2ijn de gemeente nog meerdere jaren als hoofd daarvan te mogen besturen, en- dat hij het genoegen zal smaken het nieu we raadhuis, dat thans zijn voltooiing nadert, als voorzitter van den raad te kunnen inwijden. Met de beste wenschen voor een algeheel herstel eindigde de spreker onder aanbieding van een blij vende herinnering namens de gemeente als blijk van waardeering voor zijn 10- jarig burgemeesterschap. De familie werd ook door Wattel ge luk gewenscht met dit jubilé. De secretaris herinnerde er aan dat onder leiding van den burgemeester in 'Üet 10-japig tijdvak 200 vergaderingen zijn gehouden door het college van B. en W. en 100 raadsvergaderingen hebben plaats gehad waarvan alleen de laatste twee door den waarnemende» burge meester zijn gepresideerd. De burge meester dankte allen hartelijk voor het geschonken cadeau en weihouder Wat- lel voor de tot hem gerichte woorden. Hij herinnerde er met genoegen aan dat de verhouding in de vergaderingen van den Raad en van B. en W. steeds van vriend- schappelijken aard was, al was er ook meermalen verschil van meening. Hij hoopt dat die verhouding zoo moge blij ven. Na een verblijf van een paar gezel lige uurtjes, waarin door de familie voor een gul onthaal werd gezorgd, was deze eenvoudige plechtigheid afgeloopen Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. In dc raadsvergadering te Waar- doop Woensdag 14 December j.l. werd, gehoord de verschillende klachten over do schoolgeldheffing, besloten de des betreffende verordening zoodanig te wij zigen, dat de heffing voor alle klassen gelijk wordt Naar aanleiding van de circulaire van Ged Staten, aangaande het toezicht op uilbeslcde personen, werd ook hier een wijziging aangebracht. Naar aanleiding van de restauratie van den toren door de Gebrs. A. en G. Allewijn, die zoo ver gevorderd is, als bij de gehouden aanbesteding indertijd was aangegeven, werd nu besloten om door de genoemde aannemers liet res tende gedeelte vun den toren ook te la ten afwerken Hiervoor zal een geldleo- ning aangegaan worden van f 1600. Tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim worden benoemd de heeren AI van Week", Marinus West- stralo Chrz., Jan Bom, Jac. Pieper A. Waterman AzC. Lansen en mcj. G. do Zeeuw. Tol leden van de schatlingscommissie voor de inkomstenbelasting werden be noemd de Leeren C. Bal, J. J. Mol, M. Weststrate Chr.z. en M. Allewijn, terwijl als lid van de schoolcommissie werd her benoemd het lid M. C. van Espen. - De minister van financiën maakt be kend, dat ten behoeve van 's-rijks schat kist is ontvangen bij deai ontvanger der direcle belastingen te Goes, f87,35 we gens te min betaalde inkomstenbelasting; den inspecteur der directe belastingen to Hansweerl f 21,02 wegens le wei nig betaalde inkomstenbelasting over 1926-'27 en f 1-1,83 wegens le weinig betaalde inkomstenbelasting over '20-'27. Uit Noord-Beveland. TeKortgene werd vanwege het Comité van Winterlezingen Vrijdag- en Zaterdagavond opgevoerd het tooneel- stuk „Sonna" van Taricius in 3 bedrij ven. De leiding en regie berustte bij den heer Schot die zich daarvoor vrijwillig beschikbaar stelde De voorzitter, de heer J. K. C. Mathijs, opende deze avonden om nogmaals doel en streven van hef Comité onder de aan dacht te brengen. Ook was het dat wij deze avonden kennis maakten met het nieuwe tooneel, dat zeker het spel ten goede is gekomen. Het stuk zelf werd zooals altijd door deze dames en heeren vlot gespeeld. De dames-spelers werd bloemen aangebo den. Jammer dal bij verandering van het tooneel zoo lang moet worden gewacht, dat van de zijde van 't publiek veel ge duld vereischt wordt. o— Uit Schouwen en Duivelend. Door de aanbesteding van den weg van Haamstede naar de winplaals le Wester-Schouwen is Donderdag een be gin gemaakt mei de werken voor den aanleg van de waterleiding voor Schou wen en Duiveland. Dienzclfden dag is door een gemach tigde der Rijksverzekeringsbank, die bet aatschappelijk kapitaal voor de water leiding tot een maximum van f 1 609.500 leent, afgesloten de leeuingsacte mot de 16 deelnemende gemeenten en deN.V. Waterleiding Mij. SchouwenDuiveJand. De burgemeesters, secretarissen en ontvan gers dezer gemeenten waren daartoe te Zierikzee verschenen. (Voor verder Stad Provincie, zie men het Bijvoegsel). IIET IJS. De vrij hevige vorst dei" laatste dagen heeft ook alhier en in de omgeving de wateren met een f linken ijslaag bedekt en door duizenden zijn de- schaatsen, die de laatste winters wei' eens wat le veel jn de kasten moesten blijven, voor den dag gehaald, om hun hart op te halen aan de echt Iloilandsche- sport Niettegenstaande de hevige regens, die 1927 hebben gekenmerkt als oen nat jaar. zijn er door goede waterloozing, geen „plasjes'" en was het wachten op water gangen en vesten De laatste konden nog niet worden goedgekeurd, wat echter niet beletten, dat zoowel Zaterdag ais gisteren door honderden op deze lange banen gepro fiteerd is van het heerlijke winterweer zonder wind, de beste gelegenheid voor schaatsenrijden. Er werd door de ouderen, die ook vroeger reeds veel reden, spoedig weer geloond, dat men dit niet verleert, terwijl vele jeugdige personen in werke lijke» zin hun eerste schreden op het gladde ijs zetten Andoren vonden de vesten om welke reden dan ook minder geschikt voor hun vermaak en ook enkele watergangen hadden reeds rijders en rij deressen te dragen. Honderden wandelaars op Singels t-n Bolwerken sloegen met belangstelling het bedrijvige leven gade Te Vlissingen had de IJsclub haar baan aan den Nieuwen weg geopend en ver maakten de leden zicli, terwijl een bin" nenbaan voor de leerlingen was gemaakt. De niet-Ieden der club waren in zeer groote getale naar den „kom" getrokken, waar het tot dc duisternis viel, gisteren den geheelen da*j» druk was Het blijft nog vriezen en de vraag komt op „Zouden wij werkelijk weer eens een kerstfeest met ijs beieren?" Hedenmorgen is, zooals wij reeds per bulletin bekend maakten, hel ijs in de vesten door de politie goerfrjeke-urd en konden borden geplaatst worden om aan le geven waar het nog gevaarlijk is. Het spoediger dan andere jaren sterk worden van het ijs in vesten om watergan gen is mede ten deele toe te schrijven aan het vele spuien der laatste weken, waardoor het water minder brak is 25-JARIG EXPLOITATIE-JUBILEUM VAN DEN STOOMTRAM HULST WALSOORDEN. Zaterdag werd met eenige feestelijk heid herdacht het 25-jarig exploitatie- jubileum van den stoomtram Hulst Walsoorden. Door de directie waren voor deze ge legenheid verschillende autoriteiten ge- noodigd, waarvan tegenwoordig waren de heeren Binkhorst van Oudcarspel-, rijksinspecteur van spoor- en tramwe gen, J. A van Rompu en Mr. P. Diele- man, als vertegenwoordigers van hel Gedep. college, de burgemeester en se cretaris van -Hulst en die van Hontenisse, Em. van den Broeck, mede-oprichter, directeur der spoorwegmaatschappij MechelenTer Neuzen, Th. Blocteur en L. Wagner, hoofdambtenaren dier maat schappij. Dc commissaris der Koningin had bericht gezonden tot zijn leedwezen verhinderd te zijn, terwijl wegens ambts bezigheden ook niet kon tegenwoordig zijn de voorzitter van den raad van Com missarissen, de heer M. Lippens, dezer dagen benoemd tot Minister van Spoor wegen in het Belgische kabinet. In den voormiddag verzamelden eer aantal genoodigden op bet versierde sta tions-emplacement te Hulst, van waar men met den gcreedstaanden feesttram, versierd met groen en met de Neder- landsche en Belgische vlaggen, naar Walsoorden reed om daar de gasten van boven de Schelde op te wachten. Van daar ging de rit naar Klooster- zande, waar hel gezelschap werd ont vangen ten huize van den burgemeester, den heer K. J. A. G. baron Collot d'Es- cury. den nog eenigen in leven zijnden oprichter der maatschappij, en eenige ververschingen werden gebruikt. Door den heer Mr. Dieleman werd na mens den raad van commissarissen hul de gebracht aan de zeer groote verdiens ten van den lieer Baron Collot d'Escury, zoowel voor zijne gemeente in het bij zonder, als voor Zeeuwsch-Vlaanderen in het algemeen, daarbij flink gesteund door zijn gezin. Als herinnering aan het feest bood hij aan een zilveren inktpot, die door den heer Collot d'Escury met groote waardeering voor de bedoeling werd aanvaard. Tijdens het verblijf van het gezelschap te Kloosterzande werd door de Harmo nie St. Cecilia, directeur de heer P. C. van Delft, evenals te Walsoorden, ge musiceerd. Nadat in de gastvrije woning afscheid was genomen ging het terug naar Hulst. Zoowel daar als op de verschillende buurtschappen die men passeerde wa« van vele woningen de vlag uitgestoken, als blijk van meeleven met deze tram maatschappij, die voor de stieek die zij doorkruist van zoo groote beteekenis is, (Ing. med.) omdat zij deze uil eert isolement heeft verlost. Te Hulst stond de Kon. Harmonie, die zich ook reeds des voormiddags had doen hooren, bij het Hotel De Graan- beurs gereed, om de feestvierende maat schappij met hare gasten door muziek te huldigen. Kort daarna werd een vergadering van den Raad van Commissarissen geopend, die bij afwezigheid van voorzitter en vice- voorzitter (de heer P. F. Fruytier, we gens ongesteldheid), werd gepresideerd door den heer J A. van Rompu, die, wijzende op dezen voor de maatschappij zoo bijzonderen dag. allen een welkom toeriep. Hij deelde mede, dat het bestuur besloten had aan den hoofdconducteur C. van Dorst, den machinist D. Mille- naar en den ploegbaas P. Polflict, die al len 25 jaar bij de maatschappij in dienst zijn, als blijk van waardeering een me daille te schenken. Vervolgens werd door den secretaris, den heer Mr. Dieleman, een overzicht gegeven van de geschiedenis der tot stand koming en stichting der maat schappij, hetgeen, zooals met alle zaken van openbaar nut, met veel bezwaar ge paard is gegaan. Hij wees er op, dat het in deze een Belg is geweest, dc president van den raad van beheer van den spoorweg MechelenTerneuzen, die voor den aan leg het initiatief heeft genomen, voe- dingslijnen zoekende voor zijn spoorweg. Het was de heer A. J. M. G. van den Broeck, ridder in de Orde van den Ned. Leeuw en der Leopolds-orde. De in 1895 aangevraagde concessie, werd, met de subsidie, eerst in 1897 verleend. Hij her dacht daarbij inzonderheid ook 't stoere werk van den heer Collot d'Escury, en van wijlen den heer Louis van Waes- bergheJanssens, die ongesteld werd op den dag der feestelijke opening van de tramlijn en reeds spoedig daarop aan haar ontviel, het actief werken van de heeren Lamquet en Blocteur, bij den bouw der lijn, van den mede-oprichter, den heer J. Vogelvanger, en den eersten administrateur, den heer Jos van Waes- berghc. Ook bracht spr. hulde aan den heer H. Bauwens, stationchef der Mij. M- T., leider van den tramdienst. Bijzonderen lof werd gebracht aan den algemeen-directeur, den heer C. Wind van Merkesteyn, voor zijn energieke en uiterst deskundige leiding. Met voldoening werd ook melding ge maakt van de gunstige financiëele resul taten van dit slechts 13 K. M. lange lijntje. Het goederen-vervoer dat in het eerste jaar 10.000 opleverde, bedroeg in '26 f 50.000, het hoogst was dit in 1924, n.l. f 76.000. De hoogste rente aan aan deelhouders was pCt de laagste 4 pCt., gemiddeld was het 5,69 pCt. De aanlegkosten hebben bedragen f 375.070, waarvan gedekt door aandeelenkapitaal f180.000, 4 pCt. obl. leening f 100.000, renteloos voorschot van het rijk f 95,070. Van deze is resp, afgelost f 76 000 en f61 310.825, zoodat de schuld bedraagt f57.759.175, waartegenover stond ultimo December een saldo geldmiddelen ad. f 49.874 93, terwijl de boekwaarde der z.g. vaste activa (met pas vernieuwden

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1